menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » artykuły » Karty charakterystyki i oznakowanie (...)


Karty charakterystyki i oznakowanie niebezpiecznych produktów

Akademia Dashöfera
Produkty chemiczne ze swej natury stwarzają potencjalne zagrożenie podczas obchodzenia się z nimi oraz podczas transportu i przechowywania, zarówno dla użytkowników profesjonalnych, jak i dla konsumentów. Niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne towarzyszą nam na każdym kroku i w każdej niemal dziedzinie naszego życia: od łatwopalnych aerozoli (dezodoranty, odświeżacze powierza, paliwa i smary) poprzez drażniące proszki do zmywarek, produkty mogące powodować uczulenia lub alergie (pasty, niektóre środki czystości) do żrących czy nawet toksycznych lub rakotwórczych preparatów profesjonalnych (półprodukty chemiczne, surowce, niektóre gotowe wyroby).
Szczególnie niebezpieczne mogą być produkty chemiczne znajdujące się w obrocie profesjonalnym, gdzie mamy do czynienia z substancjami i preparatami stwarzającymi znaczne większe zagrożenia dla osób je wytwarzających, a także dla ich użytkowników i dla środowiska. Ponadto zużycie takich produktów jest o wiele większe niż w obrocie konsumenckim, gdzie raczej regułą jest unikanie wprowadzania produktów klasyfikowanych jako niebezpieczne.

Potencjalne niebezpieczeństwo, jakie niosą ze sobą szkodliwe produkty chemiczne wymusiło powstanie odpowiednich uregulowań prawnych, które opisywałyby zasady wprowadzania i obchodzenia się z takimi produktami. Przepisy te to m.in. szereg dyrektyw UE regulujących zasady klasyfikacji i oznakowania takich produktów, zasady i ograniczenia w produkcji, wprowadzaniu do obrotu i użytkowaniu produktów zawierających szczególnie niebezpieczne substancje, a także ich oznakowania i opisu na etykietach oraz dokumentów jaki muszą im towarzyszyć podczas wprowadzaniu do obrotu i przekazywaniu kolejnym odbiorcom w szeregu dostaw.

Dyrektywom i rozporządzeniom unijnym odpowiada oczywiście szereg przepisów krajowych, które szczegółowo regulują te zagadnienia. W Polsce podstawowym dokumentem opisującym m.in. zasady wprowadzania niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych jest Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z 11 stycznia 2001 r. z późn. zm.) wraz z towarzyszącymi jej rozporządzeniami opisującymi m.in. zasady klasyfikacji, oznakowania, sporządzania karty charakterystyki i oznakowań na etykiecie.

Szczególnie istotne jest prawidłowe sporządzenie i umiejętność posługiwania się kartą charakterystyki, która jest podstawowym dokumentem towarzyszącym niebezpiecznym substancjom i preparatom chemicznym. Jej przygotowanie wymaga dużej wiedzy zarówno prawnej z zakresu odpowiednich przepisów polskich i UE, jak i przygotowania merytorycznego w zakresie chemii, biologii, toksykologii itp. Karta jest podstawowym zbiorem informacji na temat zagrożeń, jakie stwarza niebezpieczny produkt, sposobu postępowania podczas pożaru, niezamierzonego uwolnienia do środowiska, w przypadku zatrucia oraz podczas transportu itp.

Oczywiście wraz z postępem badań naukowych i uzyskiwaniem nowych informacji na temat zagrożeń stwarzanych przez substancje chemiczne, a także w trosce o bezpieczeństwo użytkowników, odpowiednie przepisy ulegają częstym zmianom powodującym wprowadzenie nowych obowiązków (zakazów i nakazów) dla osób produkujących i wprowadzających produkty chemiczne.

Także w ostatnim czasie, również w Polsce, miało miejsce szereg zmian – nowelizacji i wprowadzenia nowych przepisów związanych z tym zagadnieniem. Są to m.in.:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz. U. Nr 168, poz. 1762 z 2004 r.).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego. Dz. U. Nr 2, poz. 8 z 2005 r. (zmieniające rozporządzenie MZ Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z 3 lipca 2002 r.).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz. U. Nr 39, poz. 372 z 2005 r.).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów niebezpiecznych. Dz. U. Nr 201, poz. 1674 z 28 września 2005 r.

Seminarium Akademii Dashofera – Karty charakterystyki i oznakowanie niebezpiecznych produktów ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z wprowadzaniem do obrotu substancji i preparatów chemicznych, a w szczególności zagadnień związanych z kartami charakterystyki, oznakowaniem produktów oraz zmianami w prawie polskim i UE.

Ponadto seminarium, obok podstaw prawnych przedstawia od strony praktycznej zasady budowy karty charakterystyki, zasady opisywania niebezpiecznych produktów na etykietach, porusza zagadnienia związane z transportem drogowym niebezpiecznych materiałów (ADR) oraz przedstawia ograniczenia w produkcji i we wprowadzaniu do obrotu niektórych substancji i preparatów oraz produktów je zawierających.

Szczegóły na stronie www.akademiadashofera.pl.
  1. drukuj
« strona główna | archiwum » « poprzedni | następny »