menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » regulamin

Regulamin

I. Postanowienia ogólne.

Definicje.
Pojęcia użyte poniżej oznaczają:
mediaConnect - podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami poniższego regulaminu, tj. mediaConnect Joanna Filipiak, Mariusz Kuśmierski s.c., o numerze NIP: 771-274-87-50 i REGON: 100322717, z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Zofii Nałkowskiej 44L, którego adresy elektroniczne, siedziba i adres wskazane są pod następującym adresem: https://www.szkolenia.com.pl/index/kontakt.

regulamin - niniejszy Regulamin Świadczenia Usług, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie https://www.szkolenia.com.pl/index/regulamin.

cennik - cennik usług mediaConnect, dostępny pod adresem https://www.szkolenia.com.pl/index/oferta.

podmiot - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną.

Abonent - podmiot korzystający z usługi w okresie testowym, podmiot który zawiera albo zawarł umowę o świadczenie usług lub też podmiot, na rzecz którego została zawarta taka umowa.

Abonent ofert szkoleniowych – podmiot abonujący biuletyn ofert szkoleniowych.

biuletyn ofert szkoleniowych – bezpłatna usługa świadczona przez mediaConnect na rzecz Abonenta ofert szkoleniowych, polegająca na wysyłaniu informacji o szkoleniach, w formie e-mail.

usługa - usługa świadczona przez mediaConnect na rzecz Abonenta, o parametrach określonych w specyfikacji danej usługi, udostępniana przez mediaConnect w chwili jej rejestracji.

specyfikacja usługi - charakterystyka usługi oferowanej i świadczonej przez jej usługodawcę.

rejestracja usługi - wypełnienie i akceptacja przez Abonenta formularza rejestracyjnego oraz zapoznanie się z regulaminem oraz innymi postanowieniami stanowiącymi elementy umowy oraz akceptacja ich treści, w dowolnej formie wyraźnie akceptowalnej przez mediaConnect.

opłata abonamentowa - uiszczane przez Abonenta wynagrodzenie jedynie za usługi świadczone na podstawie zawartej umowy, w zakresie określonym umową; wynagrodzenie to nie obejmuje w szczególności kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do usługi, opłat telekomunikacyjnych, bankowych i pocztowych, zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z usługi, zaprojektowania stron WWW lub konfiguracji systemu komputerowego Abonenta.

okres abonamentowy - okres rozliczeniowy, za który Abonent dokonał płatności wynagrodzenia mediaConnect z góry, określony w ofercie mediaConnect.

II. Zawarcie umowy

1. Zawarcie umowy o świadczenie usług poprzedzone jest rejestracją usługi. Rozpoczęcie świadczenia usługi na rzecz Abonenta (o ile w przypadku danej usługi jest to możliwe), następuje niezwłocznie po akceptacji formularza rejestracyjnego, o czym Abonent zostanie poinformowany na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym, na okres testowy 14 dni. Okres testowy służy zapoznaniu się przez Abonenta z funkcjonalnością danej usługi.
2. Zakres świadczenia usługi w okresie testowym może zostać przez mediaConnect ograniczony.
3. Zawarcie umowy o świadczenie usług następuje z chwilą wpływu na rachunek bankowy mediaConnect pierwszej opłaty abonamentowej w pełnej wysokości, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, ofercie ogólnej mediaConnect zawierającej cennik i specyfikację usług, w regulaminach konkretnych usług oraz w regulaminach promocyjnych. W przypadku usług bezpłatnych zawarcie umowy następuje w momencie wypełnienia formularza rejestracyjnego.
4. Wysokość pierwszej opłaty abonamentowej wynika z cennika obowiązującego w dniu rejestracji, zaś w przypadku opłat abonamentowych za kolejne okresy abonamentowe z cennika obowiązującego w 14. dniu przed zakończeniem poprzedniego okresu abonamentowego. Wszelkie późniejsze zmiany cennika nie mają wpływu na wysokość opłaty abonamentowej za dany okres abonamentowy i będą miały zastosowanie jedynie do następnego okresu abonamentowego.
5. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony, jeśli inny okres obowiązywania umowy nie wynika z regulaminu konkretnej usługi lub regulaminu promocyjnego.
6. mediaConnect przetwarza dane osobowe zgodnie z Polityką Prywatności - https://www.szkolenia.com.pl/index/polityka.
7. W trakcie rejestracji usługi Abonent podaje wymagane przez mediaConnect dane, zgodnie z rzeczywistością, do których należą:
- nazwisko i imiona osoby zamawiającej usługę,
- pełna nazwa firmy, numer NIP oraz REGON,
- adres siedziby,
- adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa powyżej,
- adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego z Abonentem.
8. mediaConnect jest uprawnione do odmowy zawarcia umowy i świadczenia usługi lub też odstąpienia od zawartej już umowy, w przypadku, gdy:
- Abonent poda dane żądane przez mediaConnect niezgodnie z rzeczywistością,
- mediaConnect uprzednio rozwiązał umowę z Abonentem na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Abonent,
- zachodzi uzasadniona obawa, że usługa wykorzystana będzie do celów niezgodnych z charakterem i przeznaczeniem usługi,
- uprzednio osobiście albo wspólnie z innymi osobami, albo za pośrednictwem innych osób, Abonent korzystał z usługi w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem,
- Abonent naruszył podczas rejestracji albo w związku z poprzednim korzystaniem z usługi, prawa osób trzecich lub przepisy powszechnie obowiązujące, w tym m.in. dokonał czynu bezprawnego.
9. Z chwilą rejestracji Abonent oświadcza, iż:
- zapoznał się z treścią dokumentów stanowiących podstawę zawarcia umowy,
- wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które mediaConnect zbiera w celu wykonywania zawieranej umowy, w tym na przetwarzanie tych danych w przyszłości, i przekazywania tych danych podmiotom wskazanym przy rejestracji,
- został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
- wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail wskazany przy zawarciu umowy lub nowy adres wskazany w terminie późniejszym informacji o zmianach w zakresie świadczenia usług przez mediaConnect, informacji handlowych o nowych usługach mediaConnect oraz jej partnerów.

III. Płatności

10. Abonent dokonuje zapłaty pierwszej opłaty abonamentowej w terminie 14 dni od dnia rejestracji, na rachunek bankowy mediaConnect. Umowa nie zostaje zawarta, jeśli płatność pierwszej opłaty abonamentowej nie zostanie dokonana do ostatniego dnia terminu wyznaczonego przez mediaConnect. W przypadku, gdy opóźniona płatność zostanie dokonana w terminie kolejnych 28 dni po upływie pierwotnego terminu płatności, mediaConnect jest uprawniony uznać umowę za skutecznie zawartą od dnia wpłaty opłaty abonamentowej.
11. Datą zapłaty jest zawsze data uznania rachunku bankowego mediaConnect pełną kwotą wynagrodzenia. Wszelkie dodatkowe opłaty związane z dokonaniem płatności, w tym opłaty bankowe i pocztowe, obciążają Abonenta.
12. mediaConnect poinformuje Abonenta o konieczności wniesienia kolejnej opłaty abonamentowej, której termin płatności wynosi 14 dni, w przypadku upływu okresu abonamentowego.
13. W przypadku braku płatności w zastrzeżonym terminie, mediaConnect będzie uprawnione do wstrzymania się z dalszym świadczeniem usługi, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Abonenta. Brak płatności w kolejnym terminie 14 dni spowoduje wygaśnięcie umowy z upływem tego terminu. W takim przypadku wszelkie dane wprowadzone przez Abonenta do systemu mediaConnect mogą zostać usunięte, bez ponoszenia przez mediaConnect z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności. W przypadku, gdy płatność zostanie dokonana w późniejszym terminie, mediaConnect jest uprawniony uznać umowę za skutecznie zawartą od dnia wpłaty opłaty abonamentowej.

IV. Wykonywanie umowy

14. Abonent nie może korzystać z usługi:
- w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem usługi,
- w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,
15. Abonent jest zobowiązany korzystać z usług w sposób, który nie będzie naruszał praw osób trzecich.
16. Zmiana typu usługi w trakcie trwania okresu abonamentowego wymaga zgody mediaConnect i nie powoduje wydłużenia opłaconego okresu abonamentowego - w przypadku zmiany usługi na tańszą, jak również spowoduje proporcjonalne przeliczenie ważności usługi według parametrów usługi droższej - w przypadku zmiany na usługę droższą.
17. mediaConnect zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, za które Abonent uiścił opłatę abonamentową, o ile nie doszło do naruszenia umowy.
18. mediaConnect gwarantuje Abonentowi możliwość zakończenia korzystania z usługi w każdej chwili, co jednak nie powoduje zakończenia bytu prawnego umowy, do czego jest niezbędne wypowiedzenie umowy przez Abonenta, z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
19. W każdym przypadku Abonent ponosi odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania i szkody wynikające ze zdarzeń będących wynikiem działań lub zaniechań Abonenta, pozostających w związku z korzystaniem z usług, bez względu na sposób korzystania z usług.


V. Biuletyn ofert szkoleniowych

20. Rejestracja Usługi odbywa się przez interfejs znajdujący się na stronach internetowych mediaConnect. Usługa aktywowana jest na czas nieokreślony.
21. Świadczeniodawca zastrzega sobie prawo, a Abonent ofert szkoleniowych to prawo akceptuje, do:
- okresowego wyłączania systemu bez uprzedniego powiadomienia,
- całkowitego zaprzestania świadczenia bezpłatnych usług, po uprzednim powiadomieniu Abonentów ofert szkoleniowych, na stronach internetowych mediaConnect.
22. Abonent ofert szkoleniowych wyraża zgodę na wykorzystywanie przez mediaConnect podanego przez niego konta e-mail do celów komercyjnych, w szczególności poprzez:
- wysyłanie reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej na konto Abonenta ofert szkoleniowych,
- dołączanie reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej do biuletynu ofert szkoleniowych.
23. Abonent ofert szkoleniowych w każdej chwili może zrezygnować z Usługi świadczonej przez mediaConnect, w szczególności, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych do regulaminu.

VI. Postępowanie reklamacyjne

24. Reklamacja składana przez Abonenta, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać:
- Abonenta, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
- nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy,
- przedmiot reklamacji,
- okoliczności uzasadniające reklamację.
Reklamacja winna zostać przesłana pod adresem mediaConnect, wskazanym w regulaminie.
25. mediaConnect rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Abonentowi odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz uzasadnienie.

VII. Postanowienia końcowe

26. Każda ze stron umowy może ją wypowiedzieć, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, bez konieczności wskazywania przyczyny. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej. W przypadku wypowiedzenia powodującego rozwiązanie umowy przed upływem okresu abonamentowego, Abonent nie będzie uprawniony do żądania zwrotu kwoty części niewykorzystanej, a zapłaconej opłaty abonamentowej.
27. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej mediaConnect i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z mediaConnect.
28. mediaConnect może w trakcie trwania umowy wydać nowy regulamin świadczenia usług albo dokonać zmiany treści regulaminu lub regulaminów konkretnych usług, m.in. w przypadku:
- dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usługi albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia,
- zmiany warunków technicznych świadczenia usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,
- zmiany warunków świadczenia usług innych podmiotów,
- zmiany warunków korzystania z oprogramowania lub korzystania z urządzeń użytych do świadczenia usług dokonanych przez producentów lub podmioty,
którym przysługują prawa do oprogramowania lub prawa do urządzeń,
- wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet,
- siły wyższej,
- zmian formalno-organizacyjnych po stronie mediaConnect.
29. O dokonanej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu mediaConnect zawiadomi Abonenta, przesyłając mu, na wskazany mediaConnect podczas rejestracji adres poczty elektronicznej lub inny adres wskazany jako wyłączny adres do korespondencji e-mail z Abonentem treść regulaminu, (w tym obejmującą zmiany regulaminu wprowadzone przez mediaConnect) lub odnośnik do strony www zawierającej nowy regulamin lub wprowadzane zmiany. Zmiany zostaną oznaczone w jego treści w sposób niebudzący wątpliwości.
30. Nowy regulamin lub zmiana dotychczasowych regulaminów wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty publikacji na stronie http://szkolenia.com.pl, o ile Abonent, po umożliwieniu mu zapoznania się z treścią nowego regulaminu lub zmian, nie wypowiedział umowy do końca upływu tego terminu.
31. Postanowienia pkt. 26 znajdują odpowiednie zastosowanie również w przypadku zmian w specyfikacjach usług, powodujących ograniczenie ich dotychczasowej funkcjonalności oraz zmian w cenniku, w przypadku podwyższenia każdej kolejnej opłaty abonamentowej.
32. Do umów zawartych z mediaConnect zastosowanie znajduje polskie prawo. Wszelkie spory, których stroną będzie właściciel serwisu będą rozpatrywane przez Sądy Polskie z siedzibą właściwą do siedziby mediaConnect.
33. Postanowienia regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami regulaminu.