menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » artykuły » NOWE PROPOZYCJE OŚRODKA KSZTAŁCENIA (...)


NOWE PROPOZYCJE OŚRODKA KSZTAŁCENIA I NADZORU SPAWALNICZEGO

Spawanie jest procesem specjalnym, którego wynik nie może być w pełni sprawdzony przez kontrolę i badanie wyrobu, natomiast niedostatki przebiegu tego procesu mogą się ujawnić dopiero podczas jego użytkowania. Wynika stąd, że posiadanie przez organizację (grupę ludzi i infrastrukturę z przypisaniem odpowiedzialności, uprawnień i powiązań) kompetentnego personelu kontroli i badania, w tym personelu badań nieniszczących, należy do bardzo ważnych zagadnień. Z tego powodu obserwuje się, w ostatnich latach, zdecydowane zwiększenie zainteresowania szkoleniami z zakresu badań nieniszczących różnych wyrobów przemysłowych [1]. Od roku 2005 do 2010 zarejestrowano w Instytucie Spawalnictwa wzrost liczby osób przeszkolonych z tego zakresu o około 40% (rys.1).

Rysunek 1

Rys. 1. Liczba osób przeszkolonych w Instytucie Spawalnictwa w zakresie badań nieniszczących w latach 2005-2010

Instytut Spawalnictwa, w ramach Ośrodka Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego, posiada Certyfikat Akredytacji Jednostki Certyfikującej Personel Nr AC 054 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie certyfikowania personelu spawalniczego oraz kwalifikowania i certyfikowania personelu badań nieniszczących według normy PN-EN 473 w następujących metodach badań: wizualnej, penetracyjnej, magnetyczno-proszkowej, ultradźwiękowej i radiograficznej. Instytut Spawalnictwa w ramach tych metod posiada w pełni wyposażone laboratoria, które są wykorzystywane w trakcie szkolenia (rys. 2).
 
Rysunek 2

Rys. 2. Przykładowe laboratoria badań nieniszczących w Instytucie Spawalnictwa

W normie PN-EN 473 ustalono trzy stopnie kwalifikacji personelu NDT oznaczone cyframi arabskimi 1, 2 i 3. Stopień 1. oznacza kwalifikacje najniższe, natomiast stopień 3. – najwyższe. Stopień 2. charakteryzuje się kwalifikacjami wyższymi od stopnia 1., ale niższymi od stopnia 3. Kompetencje przysługujące personelowi badań nieniszczących, w zależności od posiadanego stopnia kwalifikacji, zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Zakres kompetencji personelu badań nieniszczących w zależności od posiadanego stopnia kwalifikacji [2]

Tabela 1

Z tablicy 1 wynika, najogólniej ujmując, że personel NDT z 3. stopniem kwalifikacji może przyjąć na siebie odpowiedzialność za wszelkie działania personelu z 2. i 1. stopniem kwalifikacji oraz za ustalanie jakości wyrobów, w odniesieniu do których kryteria akceptacji są niedostępne.

Najważniejszymi wartościami dodanymi stopnia 3. z zakresu badań nieniszczących są: 

- możliwość przeprowadzania egzaminów z zakresu NDT, 
- możliwość opracowania procedury badań nieniszczących w przypadku przeprowadzania badań dla nietypowej specyfikacji technicznej, 
- potrzeba opracowania instrukcji i procedur przez osobę posiadająca uprawnienia w stopniu 3., jeżeli wymaga tego klient, 
- ponadto stopień 3. potrzebny jest do realizacji zadań zgodnie z normą PN-EN 1090 (Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych, Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych), która w punkcie 12.4.1 - „Kontrola przed i podczas spawania” mówi, że „Kontrola przed i podczas spawania powinna być przewidziana w planie kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w odpowiednich częściach PN-EN ISO 3834. Metody badań nieniszczących (NDT) powinny być wytypowane zgodnie z PN-EN ISO 17635, przez personel posiadający kwalifikacje na poziomie 3. według PN-EN 473. Zwykle badania ultradźwiękowe i radiologiczne stosuje się do spoin czołowych, a badania penetracyjne lub magnetyczno-proszkowe do spoin pachwinowych.”

Nowa oferta szkoleniowa

Ośrodek Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego Instytutu Spawalnictwa posiada w swojej ofercie szkoleniowej szereg kursów z zakresu badań nieniszczących. Obecnie realizowane są kursy badań wizualnych, penetracyjnych, magnetyczno-proszkowych, radiograficznych i ultradźwiękowych oraz kursy oceny jakości złączy spawanych na podstawie radiogramów i pomiaru grubości metodą ultradźwiękową włącznie, na poziomie 1. i 2. stopnia kwalifikacji.

Konsekwencją tego stanu rzeczy było przygotowanie nowej oferty szkoleniowej, skierowanej do personelu NDT posiadającego 2. stopień kwalifikacji, polegającej na możliwości uzyskania najwyższego, 3. stopnia kwalifikacji według wymagań normy PN-EN 473. Aby zostać zakwalifikowanym do uczestnictwa w szkoleniu na 3. stopień kwalifikacji, należy najpierw odbyć szkolenie podstawowe i zdać wymagany egzamin. Egzamin podstawowy to egzamin pisemny, który wykazuje wiedzę kandydata dotyczącą nauki o materiałach, procesów wytwarzania i eksploatacji oraz rodzajów występujących nieciągłości, systemu kwalifikacji i certyfikacji zgodnie z normą PN-EN 473 oraz podstawowych badań nieniszczących, tak jak wymagane jest dla 2. stopnia.

Aktualnie Instytut Spawalnictwa organizuje pierwszą edycję szkolenia podstawowego BASIC – 3. STOPIEŃ, który zakończy się egzaminem pod nadzorem Ośrodka Certyfikacji Instytutu Spawalnictwa. Termin pierwszej edycji tego szkolenia przewidziano od 19.09.2011 do 1.10.2011. Szkolenie odbędzie się w sesji wyjazdowej i zostanie umiejscowione w jednym z beskidzkich ośrodków wypoczynkowych. Szkolący personel to wykwalifikowana, doświadczona i wieloletnia kadra Instytutu Spawalnictwa posiadająca certyfikaty kompetencji 3. stopnia z zakresu NDT (rys. 3).

Rysunek 3

Rys. 3. Przykładowy certyfikat kompetencji jednego z wykładowców Ośrodka Szkolenia i Nadzoru Spawalniczego Instytutu Spawalnictwa

Do szkolenia podstawowego (zwanego BASIC – 3. STOPIEŃ) może przystąpić każdy, kto spełnia następujące warunki: 

- wykształcenie średnie techniczne z zakresu obróbki metali, 
- wykształcenie średnie ogólne lub innej specjalności, ale po rozmowie kwalifikacyjnej przed komisją ośrodka szkoleniowego, sprawdzającej znajomość zagadnień związanych z obróbką metali; wynik rozmowy kwalifikacyjnej musi być udokumentowany,
- ważny dowód zadowalającej ostrości widzenia i rozróżnialności kolorów, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 473, wystawiony przez lekarza lub inną uznaną medycznie osobę.

Aby przystąpić do szkolenia i następnie do egzaminu po kursie BASIC, nie trzeba mieć potwierdzonych kompetencji z zakresu badań nieniszczących. Jednakże, co bardzo ważne, egzamin ten ma 5-letni okres ważności, podczas którego należy uzupełnić kompetencje w 2. stopniu oraz zdać pierwszy egzamin na 3. stopień.

Celem kursu BASIC – 3. STOPIEŃ w Instytucie Spawalnictwa jest przygotowanie słuchaczy (uczestników szkolenia) do egzaminu końcowego, przeprowadzanego według wymagań normy PN-EN 473 w Ośrodku Egzaminacyjnym Instytutu Spawalnictwa przez komisję powołaną przez kierownika (lub jego zastępcę) Ośrodka Certyfikacji Instytutu Spawalnictwa. Po złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o udziale w szkoleniu „Kurs podstawowy BASIC – 3. STOPIEŃ”.
Zaświadczenie stanowi podstawę do odbycia szkolenia 3. stopnia w następujących metodach badań nieniszczących: 

- badania wizualne (VT), 
- badania penetracyjne (PT), 
- badania magnetyczno-proszkowe (MT), 
- badania radiograficzne (RT), 
- badania ultradźwiękowe (UT)

oraz w sektorach przemysłowych: 

- wytwarzanie i przetwórstwo metali, 
- badania przed eksploatacją i eksploatacyjne urządzeń, 
- utrzymanie ruchu kolei,

zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 473.

Kurs obejmuje 101 godzin wykładów, ćwiczeń i pokazów. Uwzględniając czas 5 godzin na egzamin końcowy, całkowity czas trwania kursu wynosi 106 godzin (2 tygodnie).

Plan nauczania w postaci programu ramowego kursu podstawowego BASIC – 3. STOPIEŃ zestawiono w tablicy 2 [3].

Tablica 2. Ramowy program kursu podstawowego BASIC – 3. STOPIEŃ dla personelu badań nieniszczących, kandydatów na 3. stopień kwalifikacji według wymagań normy PN-EN 473

Tabela 2

Podsumowanie

Wieloletnie doświadczenie w szkoleniach i certyfikacji z zakresu badań nieniszczących w Instytucie Spawalnictwa powodują, że jest to jednostka w pełni kompetentna do przeprowadzania tego typu kursów. Instytut Spawalnictwa posiada również bardzo szeroką bazę nadzorowanego sprzętu wykorzystywanego do szkoleń z zakresu NDT oraz jest wiodącą badawczo-rozwojową jednostką w zakresie badań z dziedziny spawalnictwa. W bliskiej przyszłości IS rozszerzy swoją ofertę również o 3. stopień szkoleń i certyfikacji personelu NDT na wszystkie metody, które ma dotychczas w ofercie na poziomie 2. Wszystkie te argumenty przemawiają za tym, by podjąć szkolenia NDT w Instytucie Spawalnictwa, co zagwarantuje wysoką jakość pozyskanej fachowej i praktycznej wiedzy.

Literatura

[1] Czuchryj J.: Osiągnięcia i wyzwania drugiej dekady – Laboratorium Badań Nieniszczących Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, nr 4/2008
[2] Donath A.: Wpływ kompetencji personelu nadzoru spawalniczego na jakość wyrobów spawanych w aspekcie wymagań normy EN 473 – analiza wybranych zagadnień, seminarium Jakość w Spawalnictwie, GSI SLV Polska 2010
[3] Wytyczne W-10/IS-90 – Program kursu podstawowego dla personelu badań nieniszczących, kandydatów na 3. stopień kwalifikacji, według wymagań normy EN 473 „BASIC – 3. STOPIEŃ”

Wykaz wykorzystanych norm

PN-EN 1090-2:2009 - Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych
PN-EN ISO 17635:2010 - Badanie nieniszczące spoin. Zasady ogólne dotyczące metali
PN-EN 473:2008 - Badania nieniszczące. Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących. Zasady ogólne
  1. drukuj
« strona główna | archiwum » « poprzedni | następny »