menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Stosowanie przepisów dotyczących zwierząt w praktyce Inspekcji Weterynaryjnej i Lasów Państwowych; ochrona zwierząt; zwalczanie ASF

Kategoria
PRAWO ADMINISTRACYJNE
Typ szkolenia
otwarte
Program

Szkolenie w sposób kompleksowy omawia problemy związane ze stosowaniem przepisów dotyczących zwierząt i ich ochrony, z jakimi borykają się Inspekcja Weterynaryjna, Lasy Państwowe i inne organy administracji publicznej, związane ze znęcaniem się nad zwierzętami, problematyką zapobiegania bezdomności zwierząt, postępowaniem w przypadku migracji dzikich zwierząt na tereny zamieszkałe przez ludzi. Dla skuteczności stosowania tych przepisów istotne znaczenia mają kontrola, karanie za wykroczenia i egzekwowanie obowiązków o charakterze administracyjnym, dlatego kwestie te zostaną szczegółowo omówione podczas szkolenia. Podczas szkolenia omówione zostanie także zagadnienie dotyczące zwalczania ASF u dzików w ramach gospodarki łowieckiej. Prawidłowe wykonywanie zadań przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich w tym zakresie oraz współpraca pomiędzy myśliwymi a Inspekcją Weterynaryjną i Lasami Państwowymi mają istotne znaczenie w walce z ASF. Podczas szkolenia omówione zastaną także zasady prowadzenie rejestru zwierząt zagrożonych wyginięciem (CITES).

Co zrobić, gdy kontrolowany nie chce wpuścić kontrolujących na teren nieruchomości?
Jak prawidłowo prowadzić postępowanie mandatowe i nałożyć mandat karny?
Kiedy nie należy nakładać mandatu?
Co zrobić w przypadku ujawnienia transakcji typu ”Smycz 1000 zł, pies gratis”?
Jak skutecznie kontrolować i egzekwować obowiązki wynikające z przepisów i decyzji administracyjnych?
Jak odebrać zwierzę, nad którym znęca się właściciel lub opiekun?
Jak postępować w przypadku, gdy organy ścigania odmawiają wszczęcia postępowania karnego w sprawie znęcania się nad zwierzętami?
Jakie są uprawnienia Inspekcji Weterynaryjnej i innych organów w postępowaniu karnym?
Co zrobić w przypadku braku schroniska?
Czy odebrane zwierzę można przekazać do hotelu dla zwierząt?
Kto ma zareagować, gdy duże zwierzę znajdzie się w ruchliwym centrum miejscowości?
Jak zmniejszyć populację np. dzików na terenie miasta?
Kiedy można uśmiercić zwierzę chore albo agresywne? Kto ma za to zapłacić?
Kto ma zapłacić za leczenie rannego, dzikiego zwierzęcia?
Kiedy można uśmiercić dzikie zwierzę?
Czy policjant może odmówić uśmiercenia rannego zwierzęcia ze względów humanitarnych?
Kto ma usunąć zwłoki padłego zwierzęcia?
Jakie zadania ciążą na myśliwych w ramach zwalczania ASF?
Jaką rolę pełni planowanie gospodarki łowieckiej w walce z tą chorobą?
Co zrobić, kiedy myśliwi nie wykonują swoich zadań?
Kto odpowiada za szkody powstałe w wyniku zderzenia z dzikim zwierzęciem albo w wyniku poturbowania przez dzikie zwierzę?
Jakie dokumenty potwierdzają legalne pochodzenie zwierząt objętych Konwencją CITES?
Kiedy można odmówić ich rejestracji?
Kiedy można uznać, że zwierzę CITES zostało urodzone w niewoli?

Rozwiązywaniu tych problemów nie sprzyja rozproszenie przepisów w kilku aktach prawnych, ich nieprecyzyjność, a także brak ich szczegółowego omówienia w dostępnej literaturze oraz nieliczne orzecznictwo. Celem szkolenia jest przedstawienie w sposób wyczerpujący obowiązującego stanu prawnego z uwzględnieniem najnowszych i planowanych zmian oraz omówienie aktualnego orzecznictwa i tym samym dostarczenie uczestnikom szkolenia unikatowej wiedzy w zakresie możliwych sposobów postępowania.


PROGRAM

I. Wprowadzenie – przepisy regulujące sytuację zwierząt w prawie polskim

II. Zagadnienia proceduralne

 1. Przeprowadzanie kontroli:
  • zakres uprawnień kontrolnych,
  • przebieg i dokumentowanie kontroli,
  • kontrola w przypadku nieobecności kontrolowanego,
  • obowiązki kontrolowanego,
  • ochrona prawna kontrolujących,
  • utrudnianie lub uniemożliwianie przeprowadzenia kontroli, w tym uniemożliwienie wejście na nieruchomość,
  • asysta Policji przy kontroli,,
  • kontrola działalności gospodarczej.
 2. Postępowanie mandatowe:
  • pojęcie wykroczenia,
  • zakres uprawnień mandatowych Inspekcji Weterynaryjnej i Lasów Państwowych,
  • postępowanie mandatowe a postępowanie zwyczajne,
  • rodzaje mandatów karnych,
  • przesłanki nakładania mandatów karnych,
  • problemy przy karaniu mandatem za najczęściej popełniane wykroczenia ,
  • pisanie wniosku o ukaranie.
 3. Podstawy postępowania egzekucyjnego

III. Postępowanie w przypadku znęcania się nad zwierzętami

 1. Pojęcie znęcania się nad zwierzętami w świetle ustawy o ochronie zwierząt
 2. Znęcanie się nad zwierzętami jako przestępstwo, postępowanie w przypadku odmowy wszczęcia/umorzenia postępowania przez organy ścigania
 3. Problematyka wejścia na nieruchomość w celu odebrania zwierzęcia
 4. Wydawanie decyzji w sprawie odebrania zwierzęcia, najczęściej popełniane błędy przy odbieraniu zwierząt
 5. Przepadek zwierzęcia
 6. Postępowanie w przypadku orzeczenia zakazu posiadania zwierząt oraz zadania gminy w tym zakresie
 7. Rozwiązywanie problemów w przypadkach szczególnych – np. śmierci właściciela zwierzęcia lub braku schroniska, gospodarstwa rolnego lub innego podmiotu, któremu zwierzę może być tymczasowo przekazane
 8. Odpowiedzialność za szkody spowodowane odebraniem zwierzęcia
 9. Przykładowe pisma procesowe – np. zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa czy zażalenie na umorzenie postępowania

IV. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i przeciwdziałanie bezdomności zwierząt

 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt:
  • elementy składowe programu,
  • procedura uchwalenia programu,
  • problematyka wskazania w programie schroniska dla zwierząt i gospodarstwa rolnego,
  • udział organizacji społecznych w opiniowaniu programu
 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt:
  • zasady wyłapywania bezdomnych zwierząt,
  • transport wyłapanych zwierząt.
 3. Obowiązki osób, które znalazły bezdomne zwierzę

  Warsztaty
  – jak prawidłowo napisać i zaopiniować program

V. Zwalczanie ASF a gospodarka łowiecka

 1. Gospodarowanie populacją dzika w oparciu o plany łowieckie
 2. Zadania dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich w zakresie zwalczania ASF:
  • prowadzenie odstrzałów sanitarnych,
  • pomoc służb, w szczególności Policji i Inspekcji Weterynaryjnej przy wykonywaniu odstrzałów sanitarnych,
  • przestrzeganie zasad bioasekuracji przy wykonywaniu polowania i odstrzałów sanitarnych,
  • poszukiwanie padłych dzików.
 3. Postępowanie z padłymi dzikami
 4. Problematyka ryczałtu za odstrzał sanitarny dzików
 5. Postępowanie w przypadku niewykonywania przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich zadań w zakresie zwalczania ASF
 6. Celowe utrudnianie lub uniemożliwianie wykonywania polowania jako wykroczenie

VI. Postępowanie z dzikimi zwierzętami przebywającymi na terenach zamieszkałych przez ludzi

 1. Wyłapywanie i uśmiercanie dzikich oraz zdziczałych zwierząt:
  • postępowanie w przypadkach incydentalnego przebywania dzikich oraz zdziczałych zwierząt na terenach zabudowanych:
    – gmina jako podmiot odpowiedzialny za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na jej terenie,
    – wyłapywanie i przemieszczanie zwierząt,
    – uśmiercanie zwierząt stwarzających zagrożenie,
  • postępowanie w przypadkach stałego przebywania dzikich oraz zdziczałych zwierząt na terenach zabudowanych:
    – odstrzały lub odłowy redukcyjne zwierząt łownych,
    – ograniczanie populacji zwierząt objętych ochroną gatunkową,
    – działania na podstawie art. 33a ustawy o ochronie zwierząt,
    – problematyka bezdomnych psów i kotów.
 2. Udzielanie pomocy rannym zwierzętom:
  • udzielanie pomocy rannym zwierzętom jako działanie na rzecz ochrony przyrody,
  • zgoda starosty na przetrzymywanie rannych zwierząt łownych,
  • postępowanie ze zwierzętami objętymi ochroną gatunkową,
  • uśmiercenie zwierzęcia ze względów humanitarnych,
  • finansowanie pomocy; problematyka udzielania pomocy dzikim zwierzętom na podstawie programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 3. Usuwanie i utylizacja zwłok dzikich zwierząt:
  • podmioty odpowiedzialne za usuwanie zwłok zwierząt z dróg publicznych,
  • podmioty odpowiedzialne za usuwanie zwłok zwierząt z nieruchomości innych niż drogi publiczne,
  • problematyka zagospodarowania tusz zwierzyny uśmierconej ze względów humanitarnych.
 4. Omówienie zmian w warunkach wykonywania odstrzałów sanitarnych i polowania na dziki (jeżeli zostaną wprowadzone)

VII. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta

 1. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne:
  • pojęcie szkody łowieckiej,
  • zakres odpowiedzialności Skarbu Państwa,
  • szacowanie szkód i wypłacanie odszkodowań.
 2. Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową na podstawie ustawy o ochronie przyrody:
  • szkody objęte odpowiedzialnością odszkodowawczą, pojęcie utraconych korzyści,
  • wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej, pojęcie mienia oddanego do gospodarczego korzystania na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego,
  • szacowanie szkód.
 3. Odpowiedzialność na podstawie Kodeksu cywilnego:
  • zasady odpowiedzialności w Kodeksie cywilnym,
  • odpowiedzialność za szkody komunikacyjne spowodowane kolizjami z dzikimi zwierzętami,
  • odpowiedzialność za szkody na osobie wyrządzone przez dzikie zwierzęta.

VIII. Rejestr CITES

 1. Zasady obrotu zwierzętami CITES w prawie unijnym:
  • pojęcie okazu,
  • zasady wydawania zezwoleń na obrót zwierzętami CITES lub ich okazami.
 2. Rejestr zwierząt CITES:
  • obowiązki posiadacza zwierzęcia CITES,
  • rejestr zwierząt CITES,
  • prowadzenie rejestru,
  • problematyka dokumentów stwierdzających legalność pochodzenia,
  • wydawanie zaświadczeń
 3. Posiadanie zwierząt CITES należących do gatunków uznanych za niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi

IX. Konsultacje, dyskusja

Prowadzący
Ekspert w zakresie Prawa łowieckiego. W pracy zawodowej zajmuje się także zagadnieniami związanymi z ochroną zwierząt i migracją zwierząt na tereny zamieszkałe przez ludzi. Autor wielu opinii z tego zakresu; pracownik Ministerstwa Klimatu i Środowiska, absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, doświadczony trener i wykładowca.
Forma
wykład, konsultacje, dyskusja, warsztaty
Czas trwania
18 godzin akademickich
Termin / Lokalizacja
 1. 22.10.2024 / Zakopane
Cena
2400 zł netto – zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym; 2800 zł netto – zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym; 100 zł netto – zniżka dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Zgłoszenie
Stosowanie przepisów dotyczących zwierząt w praktyce Inspekcji Weterynaryjnej i Lasów Państwowych; ochrona zwierząt; zwalczanie ASF
W cenę wliczono
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zakwaterowanie (trzy noclegi), pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu. Stawka VAT: 23% Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.
Certyfikaty
zaświadczenie ukończenia szkolenia
Organizator
AMG Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.