menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Geotechnika w badaniach, projektowaniu, wykonawstwie i w nadzorze budowlanym

Kategoria
BRANŻOWE
Typ szkolenia
otwarte
Program

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA OMAWIANE NA SZKOLENIU:
BADANIA POLOWE I LABORATORYJNE GRUNTÓW WYKONYWANE ZGODNE Z PN i EUROKOD7
PALE I KOLUMNY- TECHNOLOGIA WYKONANIA
OBLICZANIE NOŚNOŚCI PALI NA PODSTAWIE PARAMETRÓW GRUNTÓW WG PN-83/B-02482 I NA PODSTAWIE SONDOWAŃ STATYCZNYCH CPTU
STATYKA OGÓLNA FUNDAMENTÓW
ŚCIANKI LARSENA, ŚCIANY SZCZELINOWE I PALISADY Z KOLUMN DSM I PALI CFA
KOTWY GRUNTOWE
PRZESŁONY PRZECIWFILTARCYJNE
TECHNOLOGIE WZMACNIANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO BUDOWLI I NASYPÓW DROGOWYCH

Celem szkolenia
jest przekazanie i pogłębienie wiedzy dotyczącej: metod badania podłoża, badań laboratoryjnych gruntów, projektowania, wykonawstwa i nadzoru prac geotechnicznych prowadzonych przy realizacji fundamentów budowli naziemnych, nasypów drogowych i kolejowych a także podziemnych tuneli komunikacyjnych. Szkolenie zawiera bloki z przykładami obliczeń: parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych gruntów wyznaczanych na podstawie badań polowych i laboratoryjnych, obliczania nośności pali. Technologie przedstawione na szkoleniu dotyczą: wzmacniania gruntu, wykonywania pali, zabezpieczania stabilności pionowych ścian głębokich wykopów, budowy tuneli i budynków opartych na ścianach szczelinowych, wykonywania dróg w wykopach i budowy nasypów drogowych. Wszystkie technologie dotyczące palowania i wzmacniania gruntów będą omówione wraz z zakresem niezbędnych badań polowych i laboratoryjnych które należy przy ich stosowaniu wykonać związanych z kontrolą parametrów wzmocnionego podłoża i odbiorem prac na budowie.PROGRAM

Dzień pierwszy

 1. Klasyfikacja gruntów wg PN i Eurokodu 7- najnowsze tabele klasyfikacji gruntów wg EC7
  • klasyfikacja gruntów wg PN i EC-7;
  • analiza sitowa gruntów, określenie przydatności gruntów i kruszyw do wbudowania w nasyp lub uformowania poduszki gruntowej pod fundamentem,
  • badania makroskopowe gruntów wg PN i EC-7, określenie rodzaju i stanu gruntu.

 2. Badania polowe wykonywane zgodnie z zaleceniami Eurokodu – omówienie:
  • planowanie badań,
  • rozmieszczenie punktów badawczych,
  • dobór badań zależnie od rodzaju i parametrów technicznych oraz funkcji budowli,
  • głębokość rozpoznania podłoża,
  • interpretacja wyników badań,
  • ocena jakości otrzymanych wyników,
  • wiercenia gruntów i skał,
  • sondowania dynamiczne,
  • sondowania statyczne CPTU, wzory rekurencyjne do wyznaczania parametrów gruntów na podstawie oporów wciskania stożka, tarcia na pobocznicy sondy i pomiaru ciśnienia wody w porach gruntu,
  • badania dylatometryczne – Dylatometr Marchettiego,
  • badania presjometryczne – Presjometr Menarda,
  • wielkowymiarowe obciążenie gruntu,
  • badania inklinometryczne,
  • badania georadarowe.

 3. Badania laboratoryjne – zasady działania aparatów, przebieg badania, wykresy i wzory potrzebne do obliczenia parametrów gruntów:
  • planowanie badań laboratoryjnych w nawiązaniu do wykonanych badań polowych,
  • stan i zmiany naprężeń w podłożu gruntowym,
  • pobieranie i transport próbek,
  • aparat bezpośredniego ścinania (aparat skrzynkowy) – wyznaczanie kąta tarcia wewnętrznego
  i spójności gruntu, prosta Coulomba,
  • edometr – wyznaczanie modułów ściśliwości M0 i M,
  • aparat trójosiowego ściskania – wyznaczanie kąta tarcia wewnętrznego i spójności gruntu metodą kół Mohra. Wyznaczanie modułu odkształcenia gruntu E i modułu ścinania gruntu G,
  • aparat Proctora – wyznaczenie wilgotności optymalnej do uzyskania maksymalnego zagęszczenia gruntów w nasypach i poduszkach gruntowych.

 4. Statyka ogólna fundamentów:
  • statyka ogólna fundamentu,
  • rdzeń przekroju podstawowy i uogólniony,
  • stopa fundamentowa prostokątna,
  • płyta fundamentowa kołowa,
  • dopuszczalne osiadania i obroty fundamentów.


Dzień drugi

 1. Posadowienie pośrednie na palach i kolumnach. Obliczanie nośności pali na podstawie parametrów gruntów i na podstawie sondowania CPTU.
  • pale wbijane Franki, Vibro i Vibrex,
  • pale CFA,
  • pale Wolfscholtza,
  • pale wiercone w zawiesinie iłowej,
  • pale żelbetowe prefabrykowane,
  • pale stalowe,
  • kolumny piaskowe i wapienne,
  • kolumny żwirowo-betonowe FSS,
  • kolumny jet-grouting,
  • kolumny CCM,
  • wgłębne mieszanie gruntów na sucho i na mokro – kolumny DSM.

 2. Obliczanie nośności pali na podstawie parametrów gruntów i na podstawie sondowania CPTU
  • podstawy obliczania nośności pali na podstawie parametrów gruntów zgodnie z PN-83/B-02482,
  • obliczanie nośności pali w oparciu o wyniki sondowań statycznych CPTU.

 3. Roboty ziemne i fundamentowanie realizowane w głębokich wykopach; ścianki Larsena; ściany szczelinowe, kotwy gruntowe:
  • zabezpieczenia głębokich wykopów – stalowe ścianki Larsena,
  • technologia wykonywania ścian szczelinowych (metody stropowa, metoda półstropowa, metoda up and down i metoda przypory ziemnej).
  • kotwy gruntowe.

 4. Metody stabilizacji słabego podłoża budowli i nasypów komunikacyjnych;
  omówienie metod wzmacniania podłoża i przykłady ich zastosowania:
  • wymiana dynamiczna (kolumny kamienne),
  • konsolidacja dynamiczna (ciężkie ubijanie),
  • wymiana gruntu,
  • doziarnianie słabych przypowierzchniowych warstw gruntów spoistych,
  • metoda wyparcia gruntów organicznych z zagłębienia w gruncie,
  • pionowy drenaż,
  • wibroflotacja i wibrowymiana,
  • cementyzacja w skałach i gruntach,
  • stabilizacja podłoża wapnem, cementem i mieszankami popiół-wapno-grunt,
  • zamrażanie gruntów,
  • spiekanie gruntów lessowych,
  • wzmacnianie podłoża budowli i nasypów komunikacyjnych na terenach zalewowych,
  • mikrowybuch.

 5. Konsultacje i dyskusja
Prowadzący
dr inż. Mariusz Biały - Pracownik Katedry Geotechniki i Dróg Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Specjalizacja: Geotechnika, Geoinżynieria i Budowle Podziemne. Pracuje w budownictwie od 38 lat, początkowo w przygotowaniu produkcji, później w wykonawstwie i projektowaniu. Projektował i nadzorował realizacje wielu obiektów budownictwa przemysłowego i ogólnego w zakresie konstrukcji stalowych, żelbetowych i fundamentowania a następnie projektował i nadzorował w zakresie geotechniki budowę sześciu odcinków autostrad A1 i A4 a także obwodnicy miejscowości Lubień w ciągu drogi ekspresowej S7. Wykonuje projekty, ekspertyzy i opinie dotyczące oceny warunków geotechnicznych posadowienia: żelbetowych hiperboloidalnych chłodni kominowych, stalowych hal przemysłowych, w tym również hali budynku głównego, maszynowni i obiektów IOS nowoczesnego bloku energetycznego o mocy 910 MW, zbiorników na produkty naftowe dla rafinerii w kraju i za granicą, komór technologicznych biogazowni oraz nasypów dróg ekspresowych i autostrad. Doświadczony wykładowca.
Forma
wykład, konsultacje, dyskusja
Czas trwania
18 godzin akademickich
Termin / Lokalizacja
 1. 24.09.2024 / Zakopane
Cena
2500 zł netto – zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym; 2900 zł netto – zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym; 100 zł netto – zniżka dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Zgłoszenie
Geotechnika w badaniach, projektowaniu, wykonawstwie i w nadzorze budowlanym
W cenę wliczono
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zakwaterowanie (trzy noclegi), pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu. Stawka VAT: 23% Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.
Certyfikaty
zaświadczenie ukończenia szkolenia
Organizator
AMG Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.