menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Karpacz: Letnia Szkoła Prawa Pracy 2024 r. Konferencja 3 dniowa + wycieczka [KOD:4452]

Kategoria
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Typ szkolenia
otwarte
Program
 26 sierpnia:całodniowa wycieczka  w wybrane przez klienta miejsce (Praga, Saksońska Szwajcaria, Adrsprach)  27-28 sierpnia:
Prawo pracy w 2024 roku - zmiany, aktualne i bieżące problemy.

 W drugiej połowie 2023 r. dokonano nowelizacji przepisów rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, która weszła w życie 17 listopada 2023 r. Nowelizacja w istotny sposób zmieniła obowiązki pracodawców w zakresie wyposażenia tych stanowisk i refundacji dla pracowników, już nie tylko okularów, ale i soczewek kontaktowych. Wyrok Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu (w sprawie o numerze C-660/20) z 19 października br. może mieć wpływ na sposób wynagradzania za pracę ponadwymiarową w Polsce. Zmienił się też zakres wyłączeń z minimalnego wynagrodzenia. Zapowiedziano także zakończenie prac nad wdrożeniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, czyli należy spodziewać się uchwalenia polskiej ustawy o ochronie sygnalistów, po wielokrotnie zmienianych terminach. Podczas szkolenia zostanie szczegółowo omówiona powyższa problematyka wraz przedstawieniem najważniejszych skutków powyższych zmian dla pracodawców oraz koniecznych działań.

W 2023 r. nastąpiły dalsze, rewolucyjne, zmiany w Kodeksie pracy. W dniu 26 kwietnia 2023 r. weszła w życie rozległa nowelizacja dostosowująca polskie przepisy prawa pracy do standardów przewidzianych w dwóch dyrektywach Unii Europejskiej (2019/1152 i 2019/1158). Określają one wymagania w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (1152) oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (1158). Szkolenie pozwoli uczestnikom zapoznać się z istotą i szczegółami nowych regulacji oraz praktycznym ich stosowaniem. Ponieważ jedną z projektowanych zmian jest obowiązek uzasadniania wypowiedzenia umowy na czas określony w czasie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z orzecznictwem sądowym dotyczącym przyczyn uzasadniających wypowiedzenie w przypadku umów na czas nie określony, które w nowej sytuacji prawnej znajdą swoje odpowiednie zastosowanie. Każdy uczestników otrzyma w formie edytowalnej projekty dokumentów związanych z praktyczną realizacją obowiązków wypływających ze znowelizowanych przepisów - m.in. wzór nowej informacji o warunkach zatrudnienia z odwołaniem się do obowiązujących przepisów prawa. Ponadto uczestnicy zapoznani zostaną z nowymi typami wykroczeń przeciwko prawom pracownika wprowadzanymi do Kodeksu pracy oraz najważniejszymi orzeczeniami sądowymi w 2023 r. w obszarze prawa pracy. Ponadto zostaną omówione: wymagania dla pracodawców w związku z nadchodzącym wdrożeniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii i przygotowywaną polską ustawą o ochronie sygnalistów.
Ponadto zostanie poruszona problematyka podróży służbowych i skutków rozróżnienia podróży incydentalnych i permanentnych, relacji między podróżą służbową, a sposobem określania miejsca pracy w umowie o pracę, problematyka dni wolnych na oddanie krwi, podwyższenie odpisu na ZFŚS.

Rok 2024 to okres dalszych, intensywnych, kontroli Państwowej Inspekcji Pracy dotyczących przestrzegania przez pracodawców przepisów o czasie pracy. Prowadzone w poprzednich latach kontrole cały czas prowadziły do ujawniania istotnych nieprawidłowości w tym obszarze. Pracodawcy nadal nieprawidłowo regulowali w aktach wewnątrzzakładowych, a w szczególności w regulaminach pracy, okresy rozliczeniowe, nieprawidłowo wdrażali poszczególne systemy czasu pracy, popełniali błędy w ustalaniu rozkładów czasu pracy i przygotowaniu harmonogramów, naruszali wymagane okresy odpoczynku, czy też średniotygodniową normę łączną czasu pracy. Skutki takich nieprawidłowości to, często, wysokie grzywny lub nawet konieczność, nieprzewidzianych wcześniej, wypłat wynagrodzeń za godziny nadliczbowe. Podczas szkolenia uczestnicy usystematyzują wiedzę z zakresu czasu pracy, zweryfikują prawidłowość stosowanych rozwiązań i zapoznają się z optymalnymi formami organizacji czasu pracy. Poznają także zmiany w uregulowaniach czasu pracy wdrożone w roku 2023. M.in. zostaną omówione nowe regulacje dotyczące: zaliczania czasu szkoleń do czasu pracy, przerw w pracy, zwolnienia z tytułu siły wyższej, urlopu opiekuńczego.

  Program:  

dzień 1:
 1. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
  • Co zmieni się w obowiązkowym wyposażeniu stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe? Alternatywne rozwiązania dla pracodawców.
  • Refundacja okularów i soczewek - przesłanki i zasady
 2. Wyrok Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu (w sprawie o numerze C-660/20) z 19 października 2023 r. i jego wpływ na sposób wynagradzania za pracę ponadwymiarową w Polsce.
  • Czy i jak Wyrok wpłynie na wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy za pracę przekraczającą wymiar czasu pracy określony w umowie o pracę?
  • Stanowisko PIP dotyczące skutków wyroku TSUE w sprawie C-660/20 z dnia 15.12.2023 r. oraz możliwych działań inspektorów pracy w związku z jego wydaniem.
 3. Wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii i polska ustawa o ochronie sygnalistów - stan prac i przygotowanie pracodawcy do wdrożenia.
  • Jak się przygotować do nadchodzącej ustawy
  • Obowiązki pracodawcy przewidziane w projekcie
 4. Dni wolne za oddanie krwi - Stanowisko Narodowego Centrum Krwi
 5. Wzrost wysokości odpisu na ZFŚS w 2024 r.


NOWELIZACJA KODEKSU PRACY Z 26.04.2023

 1. Zmiany dotyczące umów na okres próbny
  • ograniczenie możliwości ponownego zawarcia umowy na okres próbny przez tego samego pracodawcę z tym samym pracownikiem
  • uzależnienie maksymalnej długości okresu próbnego od zamierzonego czasu trwania kolejnej zawartej umowy po upływie okresu próbnego,
  • nowe klauzule w umowach na okres próbny.
 2. Rozszerzenie zakresu informacji o warunkach zatrudnienia
  • Jak zmienia się zakres informacji, które pracodawca ma obowiązek przekazać pracownikowi?
  • Jakie dopuszczalne formy przekazania informacji przewidują znowelizowane przepisy?
  • Czy możliwe jest informowanie pracownika o warunkach zatrudnienia przez wskazanie przepisów regulujących dany zakres uprawnień pracowniczych?
 3. Obowiązek uzasadniania wypowiedzenia umowy na czas określony
  • Jak uzasadniać wypowiedzenie umowy na czas określony? - przyczyny uzasadniające wypowiedzenie w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego.
 4. Prawo pracownika do wystąpienia z wnioskiem o korzystniejszą formę zatrudnienia, gwarantującą bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy
 5. Prawo pracownika do jednoczesnego zatrudnienia lub wykonywania pracy na innej podstawie, niż stosunek pracy w znowelizowanych w nowelizowanych przepisach Kodeksu pracy
 6. Urlop opiekuńczy - nowy rodzaj urlopy w nowelizowanych przepisach Kodeksu pracy - jak go udzielać? .
 7. Zwolnienie z powodu "siły wyższej"
 8. Uprawnienie pracowników - wychowujących dziecko, do ukończenia przez nie 8. roku życia do korzystania z elastycznej organizacji czasu pracy - na czym polega to uprawnienie? co należy rozumieć pod pojęciem elastycznej organizacji pracy?
 9. Zwiększona ochrona pracowników - korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem. Jakiego rodzaju urlopów dotyczy? Jakie są jej zasady?
 10. Ograniczenie możliwości zatrudniania pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 8 roku życia w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy oraz delegowania go poza stałe miejsce pracy.
 11. Zmiany w zakresie urlopu rodzicielskiego związane z wyrównywaniem praw obojga rodziców - jak zmienią się okresy urlopu rodzicielskiego? Jak będzie się kształtowało indywidualne prawo do urlopu rodzicielskiego dla matki i dla ojca?
 12. Wydłużenie wymiaru trwania urlopu rodzicielskiego w przypadku łączenia przez pracownika prawa do korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy.
 13. Zmiany w urlopie ojcowskim.
 14. Zmiany dotyczące zasad dopuszczenia pracownika do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem.
 15. Zmiany w przepisach wykonawczych - dokumentacja pracownicza; świadectwo pracy.
 16. Sesja pytań i odpowiedzi, konsultacje indywidualne

dzień 2:
 1. Obowiązek uzasadniania wypowiedzenia umowy na czas określony - przegląd orzecznictwa sądowego.
 2. Nowe typy wykroczeń przeciwko prawom pracownika w Kodeksie pracy
 3. Przepisy o kontroli trzeźwości po roku obowiązywania
  • Problemy stosowania
  • Czy pracownik ma obowiązek poddać się kontroli trzeźwości prowadzonej przez pracodawcę - skutki odmowy
  • Problematyka ochrony danych osobowych przy kontroli trzeźwości - uwaga!!! tu grożą kary !!!
 4. Przepisy o pracy zdalnej po roku obowiązywania
  • Problemy stosowania
 5. Krytyka pracodawcy przez pracownika - dopuszczalność i granice
 6. Pracownik w Internecie i mediach społecznościowych.
 7. Sesja pytań i odpowiedzi, konsultacje indywidualne

 

Celem szkolenia jest zapewnienie pracodawcom wiedzy niezbędnej do włączenia tych przepisów do wewnętrznego porządku prawnego pracodawcy, w szczególności poprzez prawidłowe sformułowanie postanowień wewnętrznych aktów prawa pracy (uzp, porozumienia, regulaminy), a także dla przygotowania niezbędnych procedur, informacji oraz wymaganych oświadczeń pracowników oraz podjęcia działań organizacyjnych, technicznych i szkoleniowych niezbędnych do korzystania z nowych uprawnień i rozwiązań oferowanych przez Kodeks pracy. Wyjątkowym aspektem szkolenia będzie także zapewnienie uczestnikom niezbędnej wiedzy na temat aspektów ochrony danych osobowych w kontekście pracy zdalnej, a przede wszystkim kontroli trzeźwości, która będzie się wiązała z przetwarzaniem danych dotyczących zdrowia, a więc danych szczególnej kategorii (danych wrażliwych). Tylko dysponując taką wiedzą można uniknąć wysokich kar finansowych nakładanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ważną wartością szkolenia będzie przekazanie uczestnikom edytowalnych wzorów postanowień uzp/regulaminu pracy/obwieszczenia dotyczących kontroli trzeźwości, a także porozumienia/regulaminu pracy zdalnej.

Prowadzący
Mariusz Nowak
Forma
3-dniowa konferencja w Karpaczu z noclegami w pokojach dwuosobowych. Dostosowujemy się do Państwa potrzeb: możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania i w pojedynczych dniach. Istnieje możliwość wydłużenia pobytu lub przyjazdu z osobą towarzyszącą Pokój jednoosobowy za dopłatą - prosimy o telefon w sprawie szczegółów Masz indywidualną prośbę? Zadzwoń do nas postaramy się spełnić Państwa życzenia Informacje pod telefonem : 531 618 855
Czas trwania
od 26 sierpnia (kolacja) do 29 sierpnia (obiad) wykłady w godzinach: 9:00-14:30
Termin / Lokalizacja
 1. 26.08.2024 / Karpacz, hotel Gołębiewski ****
Cena
1 osoba: 3590 zł + VAT/od os. 2-4 os.: 3490 zł + VAT/od os.
Zgłoszenie
Karpacz: Letnia Szkoła Prawa Pracy 2024 r. Konferencja 3 dniowa + wycieczka [KOD:4452]
W cenę wliczono
2 wykłady wycieczka w wybrane przez klienta miejsce (Praga, Saksońska Szwajcaria, Adrsprach) 3 noclegi w pokojach 2osobowych z łazienkami, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu odjazdu, teczka konferencyjna z materiałami szkoleniowymi, długopisem i notatnikiem, oraz korzystanie z centrum SPA w hotelu. Pokój jednoosobowy: dopłata do zakwaterowania w pokoju 1osobowego. Informacje dotyczące hotelu oraz szczegółowy program szkolenia i plan zajęć prześlemy po otrzymaniu zgłoszenia na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkoleni.
Certyfikaty
Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
Organizator
ESAL Business Promotion Office - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.