menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Zakopane szkolenie wyjazdowe PRZEGLĄD PODATKOWY 2024 – VAT, CIT, PIT, KSEF, ŚRODKI TRWAŁE – Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH I PLANOWANYCH ZMIAN [8845]

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Program

DZIEŃ 1: 
Przegląd podatkowy VAT, CIT, PIT

 1. Zmiany od 1 stycznia 2024 r.
  1. Nowe regulacje w zakresie stosowania indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla wytworzonych we własnym zakresie budynków (lokali) niemieszkalnych i budowli po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji, warunki stosowania nowych stawek, obowiązki podatnika itp..
  2. Wprowadzenie możliwości niestosowania zwolnień z podatku dochodowego w przypadku dotacji, subwencji, dopłat i innych nieodpłatnych świadczeń po spełnieniu ustawowych obowiązków informacyjnych, zasady zaliczania wydatków do KUP.
  3. Uchylenie przepisów nakładających, od 1 stycznia 2024 r., obowiązek zaliczania do przychodów z działalności gospodarczej kwoty płatności dokonanej przez konsumenta bez pośrednictwa rachunku płatniczego oraz przepisów obniżających, od 1 stycznia 2024 r., limit wartości transakcji między przedsiębiorcami, w przypadku których płatność może być dokonywana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.
  4. Wprowadzenie w podatku dochodowym od osób fizycznych możliwości kompensowania dochodów i strat z funduszy kapitałowych z dochodami i stratami z innych inwestycji kapitałowych np. ze zbycia akcji (udziałów), pochodnych instrumentów finansowych itp.

 2. Zmiany od 1 stycznia 2023 r.
  1. Nowe zasady (terminy) zaliczania do KUP składek na ubezpieczenia społeczne, w części finansowanej przez płatnika składek, od wynagrodzeń ze stosunku pracy.
  2. Zmiany w zakresie rozliczania kosztów finansowania dłużnego w podatku dochodowy od osób prawnych, ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odsetek np. od pożyczek, kredytów itp.
  3. Definitywne zniesienie, od 1 stycznia 2023 r., możliwości amortyzowania budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
  4. Zmiany w zakresie ulgi na prace badawczo rozwojowe, wprowadzenie możliwości pomniejszania zaliczek pobranych przez płatnika o kwotę nieodliczonej od dochodu ulgi na prace badawczo rozwojowe.

 3. Bieżące problemy i zagadnienia.
  1. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację, reklamę, sponsoring, udział w targach i imprezach reklamowych, sprzedaż premiową itp. – rozliczanie na gruncie podatków dochodowych i VAT. Obowiązek składania PIT – 11 w przypadku nieodpłatnych świadczeń dla kontrahentów oraz sytuacje, w których firmy nie muszą składać tych informacji.
  2. Przypadki, gdy świadczenia na cel reprezentacji i reklamy oraz na potrzeby osobiste pracowników nie podlegają opodatkowaniu VAT – em..
  3. Zasady zaliczania podatku VAT należnego i naliczonego do kosztów uzyskania przychodów.
  4. Koszty egzekucji i postępowania sądowego, kary umowne, odszkodowania, naprawy gwarancyjne, rękojmia za wady - warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów.
  5. Straty w środkach trwałych i obrotowych – zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, dokumentowanie, rozliczanie na gruncie VAT itp.
  6. Wydatki na nabycie programów komputerowych – przypadki, gdy stanowią bezpośrednio koszty uzyskania przychodów, programy komputerowe nie zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych, rozliczanie na gruncie VAT.
  7. Świadczenia na rzecz pracowników, menedżerów, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych i zleceniobiorców – zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, wydatki nie stanowiące kosztów podatkowych, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, rozliczanie na gruncie VAT.
  8. Spotkania i wyjazdy integracyjne, szkolenia pracowników i osób nie będących pracownikami – warunki zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów, zasady opodatkowania przychodów u pracowników i innych osób, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, rozliczanie na gruncie VAT.
  9. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów części kapitału zatrzymanego w spółce w postaci dopłat lub zysku przekazanego na kapitał zapasowy lub rezerwowy.
  10. Zasady zaliczania do kup strat z tytułu sprzedaży wierzytelności.
  11. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu najmu i leasingu samochodów osobowych oraz wydatków związanych z ubezpieczeniem, eksploatacją i używaniem samochodów osobowych.
  12. Zasady rozliczania kosztów w czasie (moment zaliczania wydatku do kosztów, koszty bezpośrednie i pośrednie różnice w rozliczeniach podatkowych, rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych, koszty zapłacone i poniesione, prenumeraty, ubezpieczenia, licencje, czynsz inicjalny w umowach leasingowych, remonty, usługi wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, zaliczki itp.).
  13. Korekty kosztów uzyskania przychodów, moment ujęcia korekty, kursy walut, korekty na przełomie lat podatkowych itp.
  14. Zasady stosowania kopii certyfikatów rezydencji w przypadku poboru podatku u źródła.
  15. Ulga pozwalająca na odliczenie od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w ramach ustawowych limitów, kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę.

 4. Odpowiedzi na pytania uczestników.

 

DZIEŃ 2:
Środki trwałe, amortyzacja, WNiP - aspekt podatkowy oraz pojazd samochodowy w firmie


 1. Środki trwałe – podstawowe pojęcia i definicje
  • definicja środków trwałych w rozumieniu ustaw podatkowych i bilansowych,
  • rodzaje środków trwałych,
  • błędne zakwalifikowanie środka trwałego.
  • zmiany w ustawach o CIT i PITi ich wpływ na amortyzację podatkową środków trwałych.

 2. Nabycie środka trwałego a koszt podatkowy
  • amortyzacja a umorzenie,
  • zasady amortyzacji,
  • częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych.
  • amortyzacja środków trwałych małej wartości, jednorazowy odpis amortyzacji,
  • limit jednorazowej amortyzacji – 100.000,- zł
  • amortyzacja podatkowa u małych podatników lub podatników rozpoczynających działalność – limit 50 000 euro.

 3. Metody amortyzacji
  • amortyzacja liniowa,
  • amortyzacja degresywna,
  • wspólczynniki stosowane w przypadkach szczególnych,
  • indywidualne stawki amortyzacyjne dla środków używanych i ulepszonych.

 4. Nabycie środka trwałego a VAT naliczony
  • odliczenie VAT przy zakupie,
  • obowiązek korekty VAT naliczonego przy zakupie środka trwałego zw. ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną.

 5. Inwestycje w obcych środkach trwałych – zasady amortyzacji.
  • likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym a koszt podatkowy.

 6. Zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych i WNiP:
  • cena nabycia,
  • koszt wytworzenia,
  • wartość rynkowa środka trwałego,
  • sytuacje upoważniające do zastosowania wartości nierynkowej środka trwałego - dokumentowanie przyczyn istotnego odejścia od wartości rynkowej,
  • cena nabycia i koszty dodatkowe,
   • odsetki, prowizje i różnice kursowe - wpływ na wartość początkową środka trwałego,
   • koszty pracy pracowników (departamentów) przy wytworzeniu środka trwałego,
   • szkolenia pracowników a wartość początkowa urządzeń i programów komputerowych stanowiących środki trwałe i WNiP,
  • nieodpłatne i częściowo odpłatne nabycie środków trwałych,
  • szczególne przypadki ustalania wartości początkowej (przekształcenia spółek, nabycie, przedsiębiorstwa lub ZCP),
  • środki trwałe w budowie, likwidacja niezakończonej inwestycji.

 7. Ulepszenie a remont środków trwałych.
  • skutki podatkowe uznania wydatków za remont bądź ulepszenie środka trwałego,
  • istota remontu jako działań przywracających pierwotną użytkowość środka trwałego,
  • ulepszenie środka trwałego - wątpliwości interpretacyjne,
  • przebudowa i rozbudowa środków trwałych (m.in. zagadnienia dotyczące rozbudowy budynków, hal magazynowych, tworzenia tzw. „dobudówek"),
  • modernizacja i rekonstrukcja środków trwałych,
  • adaptacja środków trwałych,
  • remont i ulepszenie w świetle najnowszych wyroków i interpretacji,
  • trwałe odłączenie od środka trwałego części składowej lub peryferyjnej - skutki podatkowe.

 8. Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT),
  • charakterystyka symboli i grup KŚT,
  • grunty,
  • budynki i lokale,
  • obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
  • maszyny energetyczne,
  • maszyny, urządzenia i aparaty,
  • urządzenia techniczne,
  • środki transportu,
  • narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

 9. Używanie środków trwałych na podstawie umowy leasingu
  • podstawowe pojęcia:
   • rzeczywista wartość netto,
   • hipotetyczna wartość netto,
   • normatywny okres amortyzacji,
   • umowa leasingu,
  • leasing operacyjny i finansowy,
  • czynsz inicjalny,
  • przeniesienie własności środków trwałych po umowie leasingu,
  • przedłużenie umowy leasingu.
  • cesja umowy leasingowej,
  • leasing nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania.

 10. Wartości niematerialne i prawne
  • definicja wartości niematerialnych i prawnych (WNiP):
  • autorskie i pokrewne prawa majątkowe,
  • licencje,
  • know-how,
  • firma (dodatnia wartość firmy),
  • koszty prac rozwojowych.
  • Minimalne okresy naliczania amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych.

 11. Aport niepieniężny - wycena i amortyzacja
 12. Nowego rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 13. Wartość używanego środka trwałego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych
 14. Środek trwały wykupiony z umowy leasingu a stosowana zasada amortyzacji


POJAZD SAMOCHODOWY W FIRMIE

 

 1. Zmienionadefinicja pojazdu samochodowego / samochodu osobowego
  • zmiany dotyczące zasad odliczenia VAT od nabycia pojazdów samochodowych oraz wydatków eksploatacyjnych.

 2. Odliczenie podatku VAT z tytułu nabycia samochodów
  • ostatnia zmiana przepisów dotycząca zasady odliczenia VAT naliczonego od nabycia samochodów osobowych  i ciężarowych – wyłączenia, limit 50%
  • ograniczone prawo do odliczenia od wydatków eksploatacyjnych związanych  z pojazdem samochodowym,
  • VAT-26 a prawo odliczenia 100% VAT naliczonego
  • informowania urzędu skarbowego o zmianie przeznaczenia pojazdów,
  • korekta podatku naliczonego w przypadku zmiany przeznaczenia samochodów.

 3. Obowiązki formalne dot. samochodów osobowych z pełnym odliczeniem
  • deklaracja VAT-26 - terminy i zasady wypełnienia, przewidywane zmiany
  • obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu – VAT i podatki dochodowe
  • zakres informacyjny ewidencji,
  • obowiązki informacyjne w przypadku zmiany przeznaczenia pojazdu.

 4. Obowiązek wykazania podatku należnego przy sprzedaży samochodu z prawem częściowego odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu
  • prawo do korekty podatku naliczonego.

 5. Zmiana definicji pojazdu ciężarowego w rozumieniu ustaw o podatkach dochodowych
  • Zapisy w ustawie zmieniającej VAT,
  • Ograniczenia dotyczące samochodów osobowych
  • Leasing pojazdów osobowych użytkowanych w firmie – optymalizacja podatkowa,
  • samochód osobowy w firmie
   • samochód służbowy a wykorzystanie prywatne,
   • samochód prywatny używany do działalności gospodarczej,
   • samochód pracownika wykorzystywany na rzecz firmy,
   • samochód używany na podstawie umów cywilnoprawnych,
    • leasing,
    • dzierżawa,
    • najem,
    • nieodpłatne użyczenie - skutki podatkowe dla firmy i właściciela pojazdu.

 6. Podatkowe skutki wykupienia samochodu z umowy leasingowej po 31-12-2021
 7. Odpowiedzi na pytania uczestników, dyskusja.
Prowadzący
- trener, doradca podatkowy, doświadczony i wieloletni wykładowca, od 2004 roku regularnie prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego i księgowości, cen transferowych i dokumentacji podatkowej. Posiada rozległą wiedzę z zakresu sprawozdawczości finansowej, ustawy o rachunkowości oraz kodeksu spółek handlowych. W trakcie postępowania na biegłego rewidenta. Posiada również certyfikat M.F. uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz uprawnienia M.F. do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Właściciel Kancelarii Podatkowej – Biura Rachunkowego, doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego. Stały współpracownik systemszkolenia.pl
Forma
szkolenie wyjazdowe z zakwaterowaniem
Czas trwania
Od dnia 09 lipca 2024 r. od godz. 15.00 Do dnia 11 lipca 2024 r., wyjazd po obiedzie
Termin / Lokalizacja
 1. 09.07.2024 / ZAKOPANE, HOTEL LOGOS
Cena
jedna osoba z firmy 2.690 zł.netto, dwie i więcej 2.590 zł. netto
W cenę wliczono
-zajęcia dydaktyczne (wykłady + konsultacje), -teczka konferencyjna z kompletem autorskich materiałów szkoleniowych, notatnikiem, długopisem, -imienne zaświadczenie uczestnictwa, -2 noclegi w pokojach 2-osobowych, -pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu, do obiadu w dniu wyjazdu włącznie: 2x śniadanie, 2x obiad, 2x kolacja, 2x przerwa kawowa.
Certyfikaty
Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
System Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.