menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


POTWIERDZONE szkolenie wyjazdowe Kołobrzeg - PRAWO PRACY PRZEGLĄD ZMIAN WCHODZĄCYCH W ŻYCIE W 2024 ROKU [8699]

Kategoria
PRAWO
Typ szkolenia
otwarte
Program

MODUŁ I

1.Nowelizacja Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

 • Co zmienia się w obowiązkowym wyposażeniu stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe? Alternatywne rozwiązania dla pracodawców obniżające koszty w oparciu o przepisy rozporządzenia
 • Refundacja okularów i soczewek - przesłanki i zasady


2.Wyrok Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu (w sprawie o numerze C-660/20) z 19 października 2023 r. i jego wpływ na sposób wynagradzania za pracę ponadwymiarową w Polsce.

 • Czy i jak Wyrok wpłynie na wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy za pracę przekraczającą wymiar czasu pracy określony w umowie o pracę?
 • Stanowisko PIP dotyczące skutków wyroku TSUE w sprawie C-660/20 z dnia 15.12.2023 r. oraz możliwych działań inspektorów pracy w związku z jego wydaniem.

 

3.Wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii i polska ustawa o ochronie sygnalistów - stan prac i przygotowanie pracodawcy do wdrożenia.

 • Jak się przygotować do nadchodzącej ustawy
 • Obowiązki pracodawcy przewidziane w projekcie

4.Dni wolne za oddanie krwi - Stanowisko Narodowego  Centrum Krwi

5.Wzrost  wysokości odpisu na ZFŚS w 2024 r.

 

NOWELIZACJA KODEKSU PRACY Z 26.04.2023

 

1.Zmiany dotyczące umów na okres próbny

 • ograniczenie możliwości ponownego zawarcia umowy na okres próbny przez tego samego pracodawcę z tym samym pracownikiem
 • uzależnienie maksymalnej długości okresu próbnego od zamierzonego czasu trwania kolejnej zawartej umowy po upływie okresu próbnego.
 • nowe klauzule w umowach na okres próbny.

2.Rozszerzenie zakresu informacji o warunkach zatrudnienia

 • Jak zmienia się zakres informacji, które pracodawca ma obowiązek przekazać pracownikowi?
 • Jakie dopuszczalne formy przekazania informacji przewidują znowelizowane przepisy?
 • Czy możliwe jest informowanie pracownika o warunkach zatrudnienia przez wskazanie przepisów regulujących dany zakres uprawnień pracowniczych?

3.Obowiązek uzasadniania wypowiedzenia umowy na czas określony

 • Jak uzasadniać wypowiedzenie umowy na czas określony? - przyczyny uzasadniające wypowiedzenie w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego.

4.Prawo pracownika do wystąpienia z wnioskiem o korzystniejszą formę zatrudnienia, gwarantującą bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy

5.Prawo pracownika do jednoczesnego zatrudnienia lub wykonywania pracy na innej podstawie, niż stosunek pracy w znowelizowanych w nowelizowanych przepisach Kodeksu pracy

6.Urlop opiekuńczy - nowy rodzaj urlopy w nowelizowanych przepisach Kodeksu pracy - jak go udzielać? .

7.Zwolnienie z powodu "siły wyższej"

8.Uprawnienie pracowników -  wychowujących dziecko, do ukończenia przez nie 8. roku życia do korzystania z elastycznej organizacji czasu pracy - na czym polega to uprawnienie? co należy rozumieć pod pojęciem elastycznej organizacji pracy?

9.Zwiększona ochrona pracowników - korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem. Jakiego rodzaju urlopów dotyczy? Jakie są jej zasady?

10.Ograniczenie możliwości zatrudniania pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 8 roku życia w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy oraz delegowania go poza stałe miejsce pracy.

11.Zmiany w zakresie urlopu rodzicielskiego związane z wyrównywaniem praw obojga rodziców - jak zmienią się okresy urlopu rodzicielskiego? Jak będzie się kształtowało indywidualne prawo do urlopu rodzicielskiego dla matki i dla ojca?

12.Wydłużenie wymiaru trwania urlopu rodzicielskiego w przypadku łączenia przez pracownika prawa do korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy.

13.Zmiany w urlopie ojcowskim.

14.Zmiany dotyczące zasad dopuszczenia pracownika do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem.

15.Zmiany w przepisach wykonawczych - dokumentacja pracownicza; świadectwo pracy.

16.Sesja pytań i odpowiedzi, konsultacje indywidualne.

 

MODUŁ II

CZAS PRACY

1. Definicja i podstawowe pojęcia

 • Jakie okresy zaliczamy do czasu pracy?
 • Kiedy pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy?
 • Czy cały czas obecności pracownika w zakładzie pracy to czas pracy?
 • Czy i jakie szkolenia zaliczamy do czasu pracy?
 • Skutki zaliczania szkoleń do czasu pracy  - odpoczynki, godziny nadliczbowe
 • Czy art. 94 13 K.p. Kodeksu dotyczy umów o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, które uregulowane są w art. 102 i następnych K.p ? Stanowisko MR i PS
 • Czy podróż służbowa to czas pracy?
 • skutki rozróżnienia podróży incydentalnych i permanentnych,
 • relacje między podróżą służbową, a sposobem określania miejsca pracy w umowie o pracę,
 • Co to jest norma czasu pracy i jakie są rodzaje takich norm?
 • Średniotygodniowa norma łączna czasu pracy – jak ustalić, czy jej nie przekraczamy – stanowisko urzędowe MRPiPS
 • Doba pracownicza – co to jest i jakie jest jej znaczenie?
 • Kiedy się zaczyna i kończy tydzień rozliczeniowy czasu pracy?
 • Kiedy praca staje się pracą zmianową?
 • Co to jest wymiar czasu pracy?

2. Ustalanie wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym

 • Jak obliczyć wymiar czasu w okresie rozliczeniowym?
 • Jak na wymiar czasu pracy wpływa nieobecność pracownika?
 • Wymiar czasu pracy, a nawiązanie lub rozwiązanie umowy o pracę w trakcie okresu rozliczeniowego.

3. Odpoczynek dobowy i tygodniowy

 • Ile wynosi odpoczynek dobowy?
 • Czy odpoczynek dobowy może być skrócony?
 • Ile wynosi odpoczynek tygodniowy?
 • Czy odpoczynek dobowy może być skrócony?

4. Systemy czasu pracy

 • Co to jest system czasu pracy?
 • Jakie systemy przewiduje Kodeks pracy?
 • Jak wybrać optymalny system?
 • Jak prawidłowo wprowadzać systemy czasu pracy?

5. Rozkład czasu pracy i zasady prawidłowego tworzenia harmonogramu czasu pracy

 • Co to jest rozkład czasu pracy?
 • Co to jest harmonogram czasu pracy i kiedy musimy go sporządzać?
 • Czy musimy ustalić harmonogram na cały okres rozliczeniowy?
 • Kiedy pracownik musi poznać harmonogram, który będzie go obowiązywał?
 • Jak sporządzić prawidłowy harmonogram?
 • Czy dopuszczalna jest zmiana harmonogramu? Jakie są przesłanki dopuszczalności zmiany harmonogramu czasu pracy - stanowisko PIP.

6.Praca w godzinach nadliczbowych – definicja, zasady polecania i rozliczania, limity

 • Godziny nadliczbowe dobowe – kiedy praca staje się nadliczbową?
 • Czy system i rozkład czasu pracy wpływają na godziny nadliczbowe w dobie pracowniczej?
 • Godziny nadliczbowe średniotygodniowe – kiedy się pojawiają?
 • W jakich przypadkach można polecić pracę w godzinach nadliczbowych, a kiedy jest to zakazane?
 • Forma polecenia pracy w godzinach nadliczbowych – czy pracodawca zawsze musi wydać wyraźne polecenie?
 • Czy pracownik może odmówić wykonania polecenia pracy w godzinach nadliczbowych?
 • Jak ustalić, że wystąpiła praca w godzinach nadliczbowych? Które godziny nadliczbowe zaliczymy do dobowych, a które do średniotygodniowych?
 • Problem godzin nadliczbowych, których nie można zaliczyć do żadnej doby rozliczeniowej czasu pracy - stanowisko PIP.
 • Jak rekompensować godziny nadliczbowe?
 • Wynagrodzenie, dodatek lub czas wolny jako forma rekompensaty pracy nadliczbowej – kto o niej decyduje? Która jest najkorzystniejsza?
 • Limit godzin nadliczbowych – czy i jak można go zwiększyć?

7. Praca w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy – dopuszczalność i rekompensowanie

 • Kiedy możemy polecić pracę w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy?
 • Czy zawsze pracę w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy musimy rekompensować udzieleniem innego dnia wolnego ?

8. Praca w niedziele i święta – dopuszczalność i rekompensowanie

 • Kiedy możemy polecić pracę w niedziele i święta ?
 • Jak rekompensować pracę w niedziele i święta?

9. Wyjścia prywatne i ich odpracowywanie

10. Dokumentacja czasu pracy – sposób prawidłowego prowadzenia

 • Jakie dokumenty składają się na dokumentację czasu pracy w myśl nowego Rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej?
 • Jakie informacje winna zawierać ewidencja czasu pracy?

11. Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie przepisów o czasie pracy

 • Dodatkowe  15 minutowe przerwy od pracy wliczane do czasu pracy w projekcie nowelizacji Kodeksu pracy.
 • Wliczanie szkoleń do czasu pracy

12.Zwolnienie od pracy z tytułu działania siły wyższej

13.Urlop opiekuńczy

14.Orzecznictwo SN dotyczące czasu pracy

15.Stanowiska urzędowe w zakresie problematyki czasu pracy - Komisja Prawna Głównego Inspektora Pracy, Ministerstwo Pracy

16.Najczęściej popełniane błędy w praktyce stosowania przepisów o czasie pracy stwierdzane w czasie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

17.Wytyczne do kontroli tematu "Przestrzeganie przepisów o czasie pracy" stosowane przez PIP – zapoznanie uczestników z ich treścią; jak je wykorzystać do audytu wewnętrznego?

18.Sesja pytań i odpowiedzi, konsultacje indywidualne.

 

MODUŁ III

 

1.Obowiązek uzasadniania wypowiedzenia umowy na czas określony - przegląd orzecznictwa sądowego.

2.Nowe typy wykroczeń przeciwko prawom pracownika w Kodeksie pracy

3.Przepisy o kontroli trzeźwości po roku obowiązywania

 • Problemy stosowania
 • Czy pracownik ma obowiązek poddać się kontroli trzeźwości prowadzonej przez pracodawcę - skutki odmowy
 • Problematyka ochrony danych osobowych przy kontroli trzeźwości - uwaga!!!  tu grożą kary !!!

4.Przepisy o pracy zdalnej po roku obowiązywania

 • Problemy stosowania

5.Krytyka pracodawcy przez pracownika - dopuszczalność i granice

6.Pracownik w Internecie i mediach społecznościowych.

 

7.Sesja pytań i odpowiedzi, konsultacje indywidualne.

 

 

Prowadzący
Mariusz Nowak - ekspert prawa pracy i ochrony danych osobowych. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1996 r. ukończył Aplikację Inspektorską w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. W okresie zatrudnienia w PIP, przez 12 lat kierował Sekcją Nadzoru i Kontroli w Oddziale w Bielsku Białej OIP w Katowicach. Zasiadał w kapitule corocznego konkursu Głównego Inspektora Pracy „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”, prowadząc kontrole audytowe w zakresie prawnej ochrony pracy grupy największych pracodawców, biorących udział w konkursie, w tym laureatów konkursu. Samodzielnie przeprowadził m.in. kilkaset specjalistycznych kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy, w tym także o czasie pracy w sektorze bankowym oraz w podmiotach leczniczych. Od 1997 r. prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla zróżnicowanej grupy odbiorców – od kadry menedżerskiej i kierowniczej do pracowników służby bhp. W ramach szkoleń zamkniętych, szkolił zarówno podmioty publiczne takie jak, m.in. ZUS, Prokuratura, Urzędy Wojewódzkie, jak i duże podmioty prywatne, jak, m.in. Cooper Standard Automotive, Żywiec Zdrój S.A. czy PZU, a także ogólnopolskie organizacje związkowe. Prowadził zajęcia z zakresu prawnej ochrony pracy w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Prof. Jana Rosnera we Wrocławiu. Specjalizuje się w problematyce czasu pracy, w tym czasu pracy w podmiotach leczniczych, problematyce tworzenia i kształtowania wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, dokumentacji pracowniczej oraz ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, a także prawnych uwarunkowań działania związków zawodowych i pracowniczej oraz ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, a także prawnych uwarunkowań działania związków zawodowych i relacji pracodawców z organami związkowymi oraz praktycznych i prawnych aspektów postępowania kontrolnego i administracyjnego organów Państwowej Inspekcji Pracy. W tym zakresie doradza i szkoli pracodawców. Na zlecenie pracodawców prowadzi wewnętrzne audyty w zakresie przestrzegania prawa pracy i optymalizacji rozwiązań prawno-organizacyjnych.
Forma
szkolenie wyjazdowe z zakwaterowaniem
Czas trwania
Przyjazd uczestników i zakwaterowanie: Od dnia 11 czerwca 2024 r. od godz. 15.00 Do dnia 14 czerwca 2024 r., wyjazd po obiedzie
Lokalizacja
Cena
jedna osoba z firmy 3260 zł. netto / dwie i więcej 3160 zł. netto
W cenę wliczono
•zajęcia dydaktyczne (3 wykłady + konsultacje), •teczka konferencyjna z kompletem autorskich materiałów szkoleniowych, notatnikiem, długopisem, •imienne zaświadczenie uczestnictwa, •3 noclegi w pokojach 2-osobowych, •pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu, do obiadu w dniu wyjazdu włącznie:3x śniadanie, 3x obiad, 3x kolacja, 3x przerwa kawowa) UWAGA: -możliwość udziału w wybranym dniu szkolenia, -możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania, -konieczna dopłata w przypadku zakwaterowania w pokoju 1-osobowym (prosimy o wcześniejszą rezerwację), -istnieje możliwość przyjazdu z osobą towarzyszącą, -zadzwoń w sprawie uzgodnienia szczegółów. Ważna informacja dotycząca zakwaterowania w pokoju 2-osobym do pojedynczego wykorzystania: uprzejmie informujemy, iż organizator nie pokrywa kosztów związanych w wykorzystaniem pokoju dwuosobowego przez jedną osobę, która w zgłoszeniu uczestnictwa nie deklaruje uiszczenia dopłaty do pokoju 1-osobowego. W sytuacji, w której organizator nie będzie miał możliwości dokwaterowania drugiej osoby, konieczność dopłaty do niewykorzystanej połowy pokoju leży po stronie Zamawiającego.
Certyfikaty
Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
System Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.