menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Eksport w przedsiębiorstwie. Wejście na rynek i realizacja transakcji eksportowej. (EDYCJA JESIEŃ 2024)

Kategoria
HANDEL ZAGRANICZNY
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Do kogo kierujemy nasze szkolenie: kadry menedżerskiej, pracowników działów: handlowych, sprzedaży, eksportu, oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i rozliczanie umów z partnerami zagranicznymi.
Program

Pełna oferta PDF znajduje się pod poniższym adresem (skopiuj go do okna przeglądarki) https://www.atl.edu.pl/uploads/szkolenia/EKSPORT_W_PRZEDSIEBIORSTWIE.PDF

SZKOLENIE DWUDNIOWE

Terminy realizacji szkoleń stacjonarnych (1890 zł+23% VAT):
 • KATOWICE 13-14.06.2024, 08-09.10.2024
 • WARSZAWA 17-18.06.2024, 10-11.10.2024
 • GDAŃSK 27-28.06.2024, 29-30.08.2024

Terminy realizacji szkoleń ON-LINE (1390 zł + 23% VAT):

 • 10-11.06.2024
 • 14-15.10.2024
 • 16-17.12.2024


Jakie przykładowe umiejętności szkolenie zapewni uczestnikom:
 • Stworzenie najkorzystniejszej koncepcji wejścia na rynek zagraniczny (nowy kierunek eksportu) i obsługi tego rynku,
 • Zapoznanie z zasadami prowadzenia eksportu i dostaw wewnątrzwspólnotowych, nowymi uregulowaniami prawno-zwyczajowymi, które mogą być wykorzystane do zabezpieczenia interesów firm słuchaczy w zawieranych umowach,
 • Praktyczne porady dotyczące zawierania różnego rodzaju umów na różnych rynkach,
 • Nabycie praktycznych wskazówek, jak negocjować umowy z partnerem zagranicznym, posługując się argumentami, które pojawiły się w nowych uregulowaniach.
 • Uporządkowanie zaawansowanej wiedzy o handlu z zagranicą, dokumentach, sposobach rozliczeń, bazach dostawy, źródłach poszukiwania i weryfikacji partnera.
PROGRAM SZKOLENIA:

1. STRATEGIA MARKETINGOWA W EKSPORCIE.
 • Struktura eksportu jako uwarunkowanie działań marketingowych.
 • Segmentacja rynku zagranicznego.
 • Wybór strategii w zakresie produktu, ceny i logistyki marketingowej.
 • Strategia działań promocyjnych za granicą.
 • Strategia kreowania wizerunku przedsiębiorstwa eksportującego.
 • Organizacja i budżetowanie działań marketingowych na rynku zagranicznym.

2. ANALIZA RYNKÓW EKSPORTOWYCH I WYBÓR METODY WEJŚCIA.
 • Ustalanie sytuacji rynkowej.
 • Metody wejścia na rynek zagraniczny.
 • Badanie zachowań nabywców za granicą.
 • Analiza uwarunkowań prawnych, kulturowych i politycznych.

3. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W EKSPORCIE.
 • Niepewność i ryzyko w odniesieniu do rynku zagranicznego.
 • Sposoby ograniczania ryzyka eksportowego.
 • Gwarancje bankowe jako forma przeniesienia ryzyka na bank.
 • Ubezpieczenia w działalności eksportowej.
 • Międzynarodowe procedury bezpieczeństwa dostaw.

4. SPECYFIKA SPORZĄDZANIA OFERTY EKSPORTOWEJ.
 • Prawne aspekty ofert w handlu zagranicznym.
 • Elementy ofert zgodnych z wymaganiami rynków zagranicznych.
 • Kalkulacja ceny ofertowej.
 • Cykl zawierania umów w eksporcie za pomocą oferty.
 • Postępowanie eksportera z zapytaniem i zamówieniem.

5. ZABEZPIECZANIE INTERESÓW EKSPORTERA W KONTRAKCIE HANDLOWYM.
 • Uwarunkowania prawno-zwyczajowe kontraktów zagranicznych.
 • Konwencja ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (Konwencja CISG).
 • Formułowanie klauzul podstawowych w kontrakcie.
 • Posługiwanie się warunkami ogólnymi umów eksportowych.
 • Zasady ustalania kar umownych i postępowania reklamacyjnego.

6. ETAPY REALIZACJI TRANSAKCJI EKSPORTOWEJ.
 • Cykl transakcji eksportowej i związane z nim czynności.
 • Działania eksportera w zakresie dokumentacji.
 • Kontrola przedwysyłkowa i wysyłka towaru.
 • Załatwianie reklamacji towaru przez eksportera.

7. WARUNKI DOSTAW W TRANSAKCJACH EKSPORTOWYCH.
 • Uzanse międzynarodowe w zakresie bazy dostawy.
 • Szczegółowa wykładnia uniwersalnych terminów Incoterms.
 • Postanowienia terminów Incoterms dla transportu morskiego.
 • Zwyczaje Combiterms dla dostaw kontenerowych.
 • Amerykańskie formuły RAFTD.

8. DOBÓR FINANSOWYCH ZABEZPIECZEŃ I ROZLICZANIE DOSTAW W EKSPORCIE.
 • Akredytywa dokumentowa jako tradycyjny sposób rozliczeń.
 • Zwyczaje dotyczące akredytyw dokumentowych UCP 600.
 • Zabezpieczenia przed odrzucaniem dokumentów eksportowych przez banki.
 • Bankowe zobowiązanie płatnicze (BPO) jako najnowszy sposób rozliczeń.
 • Rachunek zastrzeżony jako alternatywa akredytywy.
 • Inkaso dokumentowe i jego negocjowanie przez eksportera.
 • Analiza sposobu płatności z punktu widzenia eksportera.

9. DOKUMENTY W TRANSAKCJACH EKSPORTOWYCH.
 • Faktura handlowa jako jeden z dokumentów podstawowych.
 • Dokumenty przewozowe, składowe i ubezpieczeniowe.
 • Dokumenty kontroli i pochodzenia jako uzupełniające.
 • Kwestie zgodności dokumentacji w zwyczajach UCP 600.

10. DOCHODZENIE SPRAW SPORNYCH W EKSPORCIE.
 • Arbitraż instytucjonalny i ad hoc.
 • Wzorcowe klauzule arbitrażowe w różnych sądach.
 • Procedury arbitrażowe i sądy ponadnarodowe.
 • Dochodzenie roszczeń przed sądami państwowymi.
 • Porozumienia międzynarodowe o uznawaniu orzeczeń.

ANALIZA PRZYPADKÓW (CASE STUDY):
 • praktyczna analiza konkretnych przypadków i zapisów w kontraktach zagranicznych
 • analiza dokumentów stosowanych w eksporcie
 • omówienie konkretnych sytuacji na podstawie zdjęć z portów, magazynów, składów celnych, terminali kontenerowych
Program nie stanowi harmonogramu i tematy są omawiane w różnej, aczkolwiek logicznej kolejności oraz rozwijane zgodnie z zainteresowaniem uczestników. W trakcie szkolenia odpowiedzi na pytania uczestników dokonywane są na bieżąco.


DODATKOWO:
 • Uczestnicy otrzymują komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.
 • Konsultacje z trenerem po szkoleniu przez Internet (1 miesiąc).
 • Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań związanych z tematyką szkolenia na min. 10 dni przed jego terminem.

OPIS SZKOLENIA: Umowy zawierane z partnerem zagranicznym, zarówno z UE, jak i spoza UE, są szczególnie ważnym rodzajem umów, ze względu na różnorodność rozwiązań prawnych, zwyczajowych oraz uwarunkowania kulturowe. Polska, wstępując do UE uznała ponadto pierwszeństwo prawa UE nad rozwiązaniami krajowymi. Na handlowca spadł więc obowiązek poruszania się w bardzo skomplikowanym, ulegającym ciągłym zmianom systemie. Brak szerokiej wiedzy na ten temat powoduje liczne błędy na etapie negocjowania i realizacji takich umów, w tym generowanie niepotrzebnych ryzyk i kosztów. Nie można tu polegać na doświadczeniu, bo zmieniają się nie tylko uwarunkowania prawne (np. nowe uregulowania w zakresie prawa właściwego), procedury (np. nowe zasady postępowania z akredytywami czy gwarancjami), ale także zwyczaje w tym zakresie (np. bazy dostawy wg. Incoterms).

Naszym celem jest pokazanie, jak dokonywać eksportu i dokonywać dostaw wewnątrzwspólnotowych, z uwzględnieniem właściwych zabezpieczeń w umowach, które pozwolą uniknąć niepotrzebnych kosztów dla obu partnerów, w sytuacji powstania sporu. Ostatnio w Polsce zaczęły między innymi obowiązywać uregulowania wdrażające Dyrektywę UE, dotyczące szczególnie istotnych kwestii przy negocjowaniu i zawieraniu umów handlowych w ramach UE, jakimi są problemy z ustalaniem płatności. Oszczędności bieżące i ograniczenie kosztownej odpowiedzialności w przyszłości są argumentami, za traktowaniem naszego szkolenia jako niezbędnej inwestycji.


INFORMACJE DODATKOWE
CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA WYNOSI: 1490 zł. netto + 23% VAT i obejmuje: wysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obiady, przerwy kawowe, obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe w segregatorze + długopis, zaświadczenie ukończenia szkolenia.
Cena szkolenia po okresie promocji wynosi: 1590 zł. netto + 23% VAT


Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.


Dodatkowo, SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dla grup już od 3-5 osób i szkolenia indywidualne 1:1) mogą zostać przeprowadzone za pośrednictwem Państwa rozwiązań technologicznych (platform komunikacji na odległość) lub możemy zaproponować jedną z używanych przez nas platform. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani realizacją wybranego szkolenia w formacie on-line w swojej firmie prosimy o kontakt


Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i Bazy Usług Rozwojowych PARP..
Prowadzący
Dr Wojciech Budzyński. Jest uznanym specjalistą w zakresie zawierania, negocjowania i rozliczania umów handlowych (w tym zakupowych) z partnerem krajowym i zagranicznym. Wiedzę praktyczną zdobywał przez ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego. Zagadnieniami tymi zajmuje się zarówno w sposób praktyczny, jak i naukowy, pracując w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym w zakresie negocjacji z partnerami zagranicznymi oraz analizy umów pod względem pułapek i niekorzystnych sformułowań. Od 1983 roku przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców. Prowadził negocjacje handlowe z przedstawicielami różnych kultur, na wszystkich kontynentach. Autor wielu wydawnictw poświęconych tematyce handlowej, m.in.: „Eksport w przedsiębiorstwie” (2016), „Zakupy w przedsiębiorstwie” (2016) „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych.” (wydanie elektroniczne EBOOK 2015), „Umowy w handlu krajowym i zagranicznym. Nowe bazy dostawy, pułapki, zabezpieczenia.” (2015), „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń.”, Biblioteka Nowoczesnego Menedżera (2014), „Handel zagraniczny dla menedżerów.”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe.” Podręcznik na Studia MBA, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms. Combiterms. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD.”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe.” „Poradnik eksportera komponentów.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów.”, „Eksport – import według Incoterms.” „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego.”, „Realizacja transakcji importowej.”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms.”
Forma
Wykład, warsztat, studium przypadków.
Czas trwania
DWA DNI: 10.00-16.00 (I dnia), 9.00-15.00 (II dnia)
Termin / Lokalizacja
 1. 08.10.2024 / Katowice, Hotel Park Inn by Radisson Katowice****, ul. Bytkowska 1a
 2. 10.10.2024 / Warszawa, Hotel Ibis Stare Miasto ul. Muranowska 2
Cena
1890 zł.netto + 23% VAT
Zgłoszenie
Eksport w przedsiębiorstwie. Wejście na rynek i realizacja transakcji eksportowej. (EDYCJA JESIEŃ 2024)
W cenę wliczono
Cena promocyjna szkolenia obejmuje: wysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, dwa obiady, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe + długopis, zaświadczenie ukończenia szkolenia.
Zdobyta wiedza
Jakie przykładowe umiejętności szkolenie zapewni uczestnikom: - stworzenie najkorzystniejszej koncepcji wejścia na rynek zagraniczny (nowy kierunek eksportu) i obsługi tego rynku, - zapoznanie z zasadami prowadzenia eksportu i dostaw wewnątrzwspólnotowych, nowymi uregulowaniami prawno-zwyczajowymi, które mogą być wykorzystane do zabezpieczenia interesów firm słuchaczy w zawieranych umowach, - praktyczne porady dotyczące zawierania różnego rodzaju umów na różnych rynkach, - nabycie praktycznych wskazówek, jak negocjować umowy z partnerem zagranicznym, posługując się argumentami, które pojawiły się w nowych uregulowaniach. - uporządkowanie zaawansowanej wiedzy o handlu z zagranicą, dokumentach, sposobach rozliczeń, bazach dostawy, źródłach poszukiwania i weryfikacji partnera.
Certyfikaty
Zaświadczenie ukończenia szkolenia.
Organizator
ATL - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.