menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Szkolenie wyjazdowe Kraków - PRACODAWCA W 2024 ROKU - PŁACE, PDOF, KADRY, UBEZPIECZENIA - PRAKTYCZNY PRZEGLĄD ZMIAN [#8772]

Kategoria
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Typ szkolenia
otwarte
Wymagania wstępne
UWAGA: -możliwość udziału w wybranym dniu szkolenia, -możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania, -konieczna dopłata w przypadku zakwaterowania w pokoju 1-osobowym (prosimy o wcześniejszą rezerwację), -istnieje możliwość przyjazdu z osobą towarzyszącą, -zadzwoń w sprawie uzgodnienia szczegółów.
Program

MODUŁ PIERWSZY – PŁACE

 

I.POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ, ZASIŁKÓW I INNYCH ŚWIADCZEŃ W 2024 r. - WARSZTAT NA KAZUSACH

1. Zmiany w potrąceniach w egzekucji administracyjnej od 25.03.2024 r.
2.    Dokumentacja potrąceń
a)    czy dokumentacja potrąceń powinna być przechowywana w aktach osobowych
b)    okres przechowywania dokumentacji dotyczącej zajęcia
3.    Obowiązki pracodawcy związane z dokonywaniem potrąceń
a)    na etapie przyjmowania do pracy
b)    na etapie zatrudniania
c)    na etapie rozwiązania
d)    w przypadku zbiegu tytułów egzekucyjnych komorniczych
e)    w przypadku zbiegu egzekucji komorniczej z administracyjną
f)    zakres obligatoryjnej informacji udzielanej organom egzekucyjnym (w tym: formułowanie informacji nt. zestawienia składników wynagrodzenia)
g)    termin i adresat przekazywanych zajętych kwot
4.   Potrącenia z wynagrodzenia za pracę
a)    kilka wypłat w ciągu miesiąca
b)    składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe jak jeden miesiąc
c)    potrącenia obligatoryjne
   -  kategorie i kolejność
   -  podstawa dokonania potrąceń
   -  granice potrąceń (pojedyncze potrącenie i zbieg potrąceń)
   - kwota wolna (m.in. w przypadkach szczególnych, tj.  na przełomie roku, przy kilku dniach pracy w miesiącu, na  niepełnym etacie, dla pracowników objętych „zerowym PIT”, dla uczestników PPK)
d)   potrącenia dobrowolne
   - zgoda pracownika – wzór
   - najczęstsze dobrowolne potrącenia (składki na zz, składki na pkzp, ubezpieczenie na życie)
   - granice potrąceń i kwota wolna
e)    świadczenia wypłacane po rozwiązaniu stosunku pracy a potrącenia
f)    świadczenia rozliczane po śmierci pracownika a potrącenia
5.    Potrącenia ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych należnych pracownikowi
a)    świadczenia na podnoszenie kwalifikacji zawodowych dopłaty na karnety sportowe, dofinansowanie posiłków
b)    zaliczka na podróż służbową, dieta, koszty podróży służbowych
c)    potrącenia ze świadczeń z ZFŚS
d)    potrącenia z ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
e)    odprawa (emerytalna, rentowa, z tytułu rozwiązania stosunku pracy)
f)    świadczenie urlopowe
6.    Potrącenia z wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych
a)    granice potrąceń – wyliczenie kwoty wolnej
b)    wzór oświadczenia zleceniobiorcy
c)    świadczenia powtarzające się i jedyne źródło dochodu
d)    samodzielne zlecenie i towarzyszące umowie o pracę
7.    Potrącenia z zasiłków
a)    granice potrąceń i kwota wolna
b)    etapy dokonywania potrąceń z zasiłków
c)    zasiłek należny za więcej niż jeden miesiąc
d)    wypłata wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego w jednym miesiącu a potrącenie
8.    Konsekwencje nieprawidłowego dokonywania potrąceń: kary dla pracodawcy naruszającego przepisy dotyczące

9. Potrącenia a RODO – czy komornik może żądać od pracodawcy podania m.in. imion rodziców, numerów rachunków bankowych

II. Zasiłki w 2024 r.

a)    minimalna podstawa zasiłkowa i jej wzrost w trakcie roku

b)   siła wyższa i urlop opiekuńczy a podstawa wymiaru zasiłku

c)    przegląd najnowszych stanowisk ZUS i orzecznictwa sądów ubezpieczeniowych w praktyce

3.Niezdolność do pracy wskutek choroby – wynagrodzenie chorobowe

a)    wysokość wynagrodzenia chorobowego

b)   długość wypłaty wynagrodzenia chorobowego

c)    brak prawa do wynagrodzenia

4.
Niezdolność do pracy wskutek choroby – zasiłek chorobowy

a)    Okres wyczekiwania – ćwiczenia praktyczne

b)    Okres zasiłkowy – ćwiczenia praktyczne (w tym przełom roku)

c)     Brak prawa do zasiłku chorobowego

d)    Wysokość zasiłku chorobowego

e)    Podstawa wymiar zasiłku chorobowego – ćwiczenia praktyczne

f)     Dokumentowanie prawa do zasiłku


5.Niezdolność do pracy z perspektywąświadczenie rehabilitacyjne

a)    Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego

b)    Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego

c)     Dokumentowanie wypłaty

6.Zasiłek macierzyński po zmianach

a)     zasady wypłaty zasiłku macierzyńskiego w ramach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu ojcowskiego,

b)     wysokość zasiłku macierzyńskiego

c)     podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego

d)     podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego

e)     dokumentowanie prawa do zasiłku


7.Zasiłek opiekuńczy w praktyce:

a)     Okres zasiłkowy: opieka nad dzieckiem zdrowym, opieka nad chorym dzieckiem i innym chorym członkiem rodziny,

b)     wysokość zasiłku opiekuńczego -ćwiczenia praktyczne

c)     brak prawa do zasiłku

d)     dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego.

8.Najczęstsze problemy z ustaleniem podstawy zasiłkowej

a)     uzupełnianie wynagrodzenia stałego a składniki przyjmowane w kwocie faktycznie wypłaconej,

b)     podstawa zasiłkowa po zmianie wymiaru czasu pracy

c)     składniki wynagrodzenia przysługujące do określonego

d)    przekroczenie rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – ustalanie średniego wskaźnika potrąconych składek.

9.Zasiłki w postępowaniach kontrolnych ZUS

III. PDOF w 2024 r. i 2025 r. pracowników i zleceniobiorców – krok po kroku

1.PIT-2 krok po kroku

1)          zasady wypełniania, termin złożenia, forma, czy oświadczenia i wnioski podatnik ponawia co roku?

2)          Wspólne rozliczenie z małżonkiem

2) nieprawidłowość w oświadczeniu / wniosku podatnika a odpowiedzialność płatnika

2.Przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 UPDOF

1)          przychód ze stosunku pracy – czym jest (w tym: czy bezpłatny transport zapewniany pracownikom stanowi przychód)

2)          ryczałt / ekwiwalent za pracę zdalną – czy ująć w PIT-11

3)          nieodpłatne świadczenia pozapłacowe (w tym: samochód służbowy na cele prywatne, dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji, pakiet medyczny, ubezpieczenie na życie i zdrowie)

4)          ZFŚS - limity zwolnień (świadczenia rzeczowe i pieniężne, zapomogi, dopłaty do wypoczynku), zakres zwolnienia - omówienie wybranych zagadnień.

5)          Ulgi czyli zwolnienia (dla „silversa”, dla rodzica 4+, na powrót, dla młodych) – wyjaśnienia, interpretacje, kontrowersje, rozliczenie w PIT-11

6)          kwota zmniejszająca podatek

7)          KUP (podstawowe, podwyższone KUP a bezpłatny transport zapewniony przez pracodawcę i praca zdalna)

8)          przychód otrzymany po ustaniu zatrudnienia a KUP, ulga podatkowa i zwolnienia podatkowe

9)          wypłata świadczeń na rzecz członków rodziny (po śmierci pracownika) a PIT-11: wynagrodzenie, odprawa pośmiertna, zapomoga, niespłacona pożyczka

10)          pracodawca odstępuje od dochodzenia odszkodowania i innych należności od pracownika lub umarza pożyczkę a PIT-11

11)          przychody z innych źródeł - świadczenia pracownicze kwalifikowane do tego źródła.

3.Działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2, 4-9 UPDOF (UZ, UoD)

1)          Umowy cywilnoprawne, przychody członków zarządu i rad nadzorczych - rozliczenie świadczeń w ramach osobiście wykonywanej działalności.

2)          Ulga podatkowa dla zleceniobiorcy zasady potrącania przez więcej niż jednego płatnika.

3)          Świadczenia na rzecz zleceniobiorcy:

a)    podróż „służbowa” zleeniobiorcy

b)    dokształcanie

c)    szkolenia i badania BHP

4)          Ryczałtowe KUP

4.Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 UPDOF

1)          50% KUP – zasady potrącania

2)          skuteczne rozporządzenie majątkowym prawem autorskim na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

5.Przychody z innych źródeł

1)          świadczenia o wartości przekraczającej 200 zł

2)          zasiłki wypłacane przez płatnika a informacja PIT.

3)          podatkowe skutki nieprawidłowości rozliczonych składek ZUS

6.Rozliczenie podatkowe nierezydenta

1)          formularze

2)          właściwy US

3)          wysokość podatku

 

MODUŁ DRUGI  – KADRY

I. Przegląd najważniejszych zmian w kadrach wchodzących w życie  w 2024 roku

1) 17.05.2024 r. : dostosowanie stanowisk pracy wyposażonych w monitory do wymogów BHP

2) Sygnaliści: procedura zgłoszeń wewnętrznych  i ochrona osób dokonujących zgłoszenia naruszenia prawa

3) Kontrole 2024 r. PIP, RODO, SG

II. Czas pracy w 2024 r.

1. Zmiany w czasie pracy:

a) szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe

b)praca zdalna a czas pracy

c) badanie stanu trzeźwości / środków działających podobnie do alkoholu a ewidencja czasu pracy

d) zwolnienie z powodu działania siły wyższej i urlop opiekuńczy a ewidencja czasu pracy

e) dodatkowe przerwy w pracy – zmiana art. 135 KP

f) czas pracy w informacji o warunkach zatrudnienia – wzór prawidłowych zapisów

  1. Czas pracy

a) definicja – pojęcie i co oznacza pozostawanie do dyspozycji pracodawcy?

b) naruszenia czasu pracy – pracodawcy (odpowiedzialność wykroczeniowa) oraz pracownika (m.in. czy pracodawca może zwolnić dyscyplinarnie za spóźnienie się do pracy?)

c) problemy oraz ich praktyczne rozwiązania

2. Wyjścia na cele prywatne

a) termin, forma, treść wniosku, okres przechowywania

b) czy pracodawca może odmówić przychylenia się do wniosku?

c) odpracowanie wyjścia prywatnego - warunki

3. Harmonogramy i rozkłady czasu pracy jako plany pracy

a) forma, termin podania do wiadomości pracownika

b) zmiana harmonogramu – warunki, termin, przyczyny

4. Równoważny system czasu pracy i okresy rozliczeniowe

a) warunki stosowania

b) urlop wypoczynkowy i inne zwolnienia w wymiarze dniowym a równoważny system czasu pracy

c) jak wpisać dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy do informacji o warunkach zatrudnienia w przypadku równoważnego systemu czasu pracy

5. Okresy rozliczeniowe w  rozkładzie i harmonogramie czasu pracy - ograniczenia przepisów i ich praktyczne konsekwencje,

6. Doba pracownicza - jak poradzić sobie z konsekwencjami prawnymi i faktycznymi tego pojęcia

a) pojęcie

b) jaki liczyć dobę pracowniczą

c) „czarna dziura” jako konsekwencja doby pracowniczej

7. Tydzień pracy - inny niż tydzień kalendarzowy okres planowania pracy i odpoczynków,

8. Dni wolne od pracy - planowanie w rozkładzie i harmonogramie czasu pracy

9. Praca w godzinach nadliczbowych

a) limity pracy w godzinach nadliczbowych

b) czy pracownik może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych?

c) rozliczenie pracy w godzinach nadliczbowych

10. Praca w niedziele i święta - planowana i dodatkowa – problemy i wykroczenia,

11. Szczególne grupy pracowników oraz organizacja i rozliczanie ich czasu pracy

a) pracownik z orzeczeniem o niepełnosprawności

b) kobieta w ciąży

c) pracownik rodzic dziecka do 4 r.ż.

d) pracownik rodzic dziecka do 8 r.ż.

e) czas pracy pracownika zarządzającego

12. Ewidencjonowanie czasu pracy – zbiór dokumentów dotyczących czasu pracy

a) ewidencja czasu pracy

- zakres informacji (m.in. jak ustalić godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy, jak oznaczyć tytuł udzielenia dnia wolnego od pracy)

- karta ewidencji czasu pracy a lista obecności

- ewidencjonowanie przerw w pracy

- ewidencjonowanie minut pracy

- rodzaj nieobecności w pracy w ewidencji czasu pracy

- kilka rodzajów nieobecności w ciągu dnia pracy

- pracownicy nieobjęci obowiązkiem ewidencjonowania godzin pracy Skutki nieprowadzenia ewidencji

b) zgody, wnioski oraz pozostałe dokumenty dotyczące czasu pracy – wzory dokumentów

Prowadzący
Anna Stokłosa – radca prawny. Dyrektor Departamentu Obsługi i Doradztwa Spraw Pracowniczych Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych. Specjalista w zakresie prawa pracy, spraw kadrowych i ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa pracy, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach kontrolnych i sądowych. Prowadzi procesy w sprawach z zakresu prawa pracy, reprezentując przede wszystkim przedsiębiorców. Doświadczony szkoleniowiec i audytor kadrowo – płacowy.
Czas trwania
Przyjazd uczestników i zakwaterowanie: Od dnia 13 maja 2024 r. od godz. 15.00 Do dnia 15 maja 2024 r., wyjazd po szkoleniu
Lokalizacja
Cena
2 100.00 netto zł./osobę
W cenę wliczono
•zajęcia dydaktyczne (wykłady + konsultacje), •teczka konferencyjna z kompletem autorskich materiałów szkoleniowych, notatnikiem, długopisem, •imienne zaświadczenie uczestnictwa, •2 noclegi •wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu, do lunchu w dniu wyjazdu włącznie: 2x śniadanie, 2x lunch, 2x kolacja, 2x przerwa kawowa Dla uczestników naszego szkolenia PARKING HOTELOWY GRATIS. ....... UWAGA: -możliwość udziału w wybranym dniu szkolenia, -możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania, -konieczna dopłata w przypadku zakwaterowania w pokoju 1-osobowym (prosimy o wcześniejszą rezerwację), -istnieje możliwość przyjazdu z osobą towarzyszącą, -zadzwoń w sprawie uzgodnienia szczegółów.
Certyfikaty
Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
System Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.