menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Szkolenie wyjazdowe Kołobrzeg - PRAWO PRACY PRZEGLĄD ZMIAN WCHODZĄCYCH W ŻYCIE W 2024 ROKU, CZAS PRACY ORAZ BIEŻĄCE PROBLEMY [#8696]

Kategoria
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Typ szkolenia
otwarte
Program

Program szkolenia może ulec modyfikacji w związku z planowanymi zmianami w prawie pracy

Dzień 1:

 1. MODUŁ I
  1. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
   • Co zmieni się w obowiązkowym wyposażeniu stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe? Alternatywne rozwiązania dla pracodawców.
   • Refundacja okularów i soczewek - przesłanki i zasady
  2. Minimalne wynagrodzenie w 2024 r. Zmiany minimalnego wynagrodzenia w 2024 r.
   • Wpływ minimalnego wynagrodzenia na inne świadczenia
   • Katalog wyłączeń i jego poszerzenie od 1.1.2024 r.
  3. Wyrok Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu (w sprawie o numerze C-660/20) z 19 października 2023 r. i jego wpływ na sposób wynagradzania za pracę ponadwymiarową w Polsce.
  4. Wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii i polska ustawa o ochronie sygnalistów - stan prac i przygotowanie pracodawcy do wdrożenia.

 2. MODUŁ II
  1. Zmiany dotyczące umów na okres próbny
   • ograniczenie możliwości ponownego zawarcia umowy na okres próbny przez tego samego pracodawcę z tym samym pracownikiem
   • uzależnienie maksymalnej długości okresu próbnego od zamierzonego czasu trwania kolejnej zawartej umowy po upływie okresu próbnego.
   • nowe klauzule w umowach na okres próbny.
  2. Rozszerzenie zakresu informacji o warunkach zatrudnienia
   • Jak zmienia się zakres informacji, które pracodawca ma obowiązek przekazać pracownikowi?
   • Jakie dopuszczalne formy przekazania informacji przewidują znowelizowane przepisy?
   • Czy możliwe jest informowanie pracownika o warunkach zatrudnienia przez wskazanie przepisów regulujących dany zakres uprawnień pracowniczych?
  3. Obowiązek uzasadniania wypowiedzenia umowy na czas określony
   • Jak uzasadniać wypowiedzenie umowy na czas określony? - przyczyny uzasadniające wypowiedzenie w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego.
  4. Prawo pracownika do wystąpienia z wnioskiem o korzystniejszą formę zatrudnienia, gwarantującą bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy
  5. Prawo pracownika do jednoczesnego zatrudnienia lub wykonywania pracy na innej podstawie, niż stosunek pracy w znowelizowanych w nowelizowanych przepisach Kodeksu pracy
  6. Urlop opiekuńczy - nowy rodzaj urlopy w nowelizowanych przepisach Kodeksu pracy - jak go udzielać? .
  7. Uprawnienie pracowników - wychowujących dziecko, do ukończenia przez nie 8. roku życia do korzystania z elastycznej organizacji czasu pracy - na czym polega to uprawnienie? co należy rozumieć pod pojęciem elastycznej organizacji pracy?
  8. Zwiększona ochrona pracowników - korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem. Jakiego rodzaju urlopów będzie dotyczyć? Jakie będą jej zasady?
  9. Ograniczenie możliwości zatrudniania pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 8 roku życia w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy oraz delegowania go poza stałe miejsce pracy.
  10. Zmiany w zakresie urlopu rodzicielskiego związane z wyrównywaniem praw obojga rodziców - jak zmienią się okresy urlopu rodzicielskiego? Jak będzie się kształtowało indywidualne prawo do urlopu rodzicielskiego dla matki i dla ojca?
  11. Wydłużenie wymiaru trwania urlopu rodzicielskiego w przypadku łączenia przez pracownika prawa do korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy.
  12. Zmiany w urlopie ojcowskim.
  13. Zmiany dotyczące zasad dopuszczenia pracownika do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem.
  14. Przepisy przejściowe.
  15. Zmiany w przepisach wykonawczych - dokumentacja pracownicza; świadectwo pracy.
 3. Sesja pytań i odpowiedzi, konsultacje indywidualne

Dzień 2:

 1. Praca zdalna
  1. Nowa definicja pracy zdalnej i jej praktyczne konsekwencje
   • czy pracownik ma obowiązek uzgodnić miejsce wykonywania pracy zdalnej z pracodawcą?
   • czy praca może być wykonywana jedynie częściowo zdalnie, a częściowo w zakładzie pracy?

  2. Podstawy wykonywania pracy zdalnej
   1. porozumienie między pracodawcą  a pracownikiem
    • kiedy może być zawarte takie porozumienie ?
    • która ze stron stosunku pracy może wystąpić z wnioskiem o zawarcie porozumienia?
    • w jakiej formie ma być złożony wniosek?
    • kiedy pracownik może złożyć wiążący wniosek o zawarcie takiego porozumienia?
    • kategorie pracowników, których wniosek o pracę zdalną   pracodawca jest zobowiązany, co do zasady uwzględnić
    • czy istnieją przesłanki pozwalające pracodawcy na nieuwzględnienie takiego wniosku?
   2. wykonywanie pracy zdalnej na polecenie pracodawcy
    • kiedy pracodawca może wydać  polecenie zdalnego wykonywania pracy?
    • wycofanie polecenia pracodawcy wykonywania pracy zdalnej

  3. Formy ustalania zasad pracy zdalnej i ich obligatoryjne postanowienia
   • Porozumienie z organizacją lub organizacjami związkowymi
   • Regulamin pracy zdalnej
   • Porozumienie z pracownikiem
   • Polecenie pracodawcy

  4. Uzgadnianie treści porozumienie określającego zasady wykonywania pracy zdalnej  między pracodawcą i zakładową organizacją związkową - jego tryb i zasady. Postępowanie pracodawcy w przypadku niemożności zawarcia porozumienia.
  5. Wniosek o zaprzestanie pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy
  6. Koszty pracy zdalnej
   1. obowiązki pracodawcy
    • zapewnienia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędne do wykonywania pracy zdalnej;
    • zapewnienia instalacji, serwisu, konserwacji narzędzi pracy,
    • w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokryci niezbędnych kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej
    • pokrycia kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej;
    • ekwiwalent pieniężny dla  wykonującego pracę zdalną wykorzystującego własne materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne
   2. możliwość rekompensowania ryczałtem kosztów lub ekwiwalentu

  7. Ochrona danych osobowych przy pracy z  zdalnej
  8. Obowiązki pracownika w zakresie ochrony danych osobowych przy pracy z  zdalnej
  9. Określenie zasad porozumiewania się pracodawcy i pracownika na odległość - co warto ustalić?
  10. Kontrola pracy z  zdalnej:
   • kontrola wykonywania pracy zdalnej przez pracownika
   • kontrolę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub,
   • kontrolę przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych.

  11. Oświadczenia składane przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej - ich rodzaje i forma
  12. BHP przy pracy zdalnej
  13. Wypadek przy pracy zdalnej

 2. Kontrola trzeźwości
  1. Na czym polega kontrola trzeźwości?
  2. Co będzie rozumiane jako brak obecności alkoholu w organizmie pracownika?
  3. Ustawowe definicje:
   • stanu po użyciu alkoholu
   • stanu nietrzeźwości 

  4. Dobra dla ochrony, których pracodawca może prowadzić kontrolę trzeźwości - dopuszczalne przez K.p. cele kontroli
  5. Zakres podmiotowy kontroli - czy pracodawca może kontrolować tylko pracowników? Czy dopuszczalna jest kontrola osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.?
  6. W jakich aktach pracodawca i pod jakimi warunkami pracodawca może uregulować kontrolę trzeźwości oraz obecności w organizmie innych środków? Układ zbiorowy pracy, regulamin pracy, obwieszczenie.
  7. Postanowienia aktów wewnątrzzakładowych regulujących kontrolę trzeźwości oraz obecności w organizmie innych środków - co musimy uregulować i jak to zrobić?
   • postanowienie o wprowadzeniu kontroli trzeźwości
   • jak dobrać i jak określić grupę lub grupy pracowników objęte kontrolą trzeźwości lub obecności środków działających podobnie do alkoholu?
   • jak określić sposób kontroli ?
   • jak określić  rodzaj urządzenia wykorzystywanego do kontroli ?
   • jak określić  czas i częstotliwości przeprowadzania kontroli trzeźwości?

  8. Obowiązki informacyjne pracodawcy w związku z wprowadzeniem kontroli trzeźwości
   • poinformowanie pracowników  - w jaki sposób i w jakim terminie należy to zrobić?
   • forma i treść informacji dla pracownika należącego do grupy objętej kontrolą trzeźwości - czy konieczna jest indywidualizacja takiego powiadomienia?

  9. Obowiązek poszanowania godności oraz innych dóbr osobistych pracownika podczas kontroli - techniczne i organizacyjne aspekty realizacji tego  obowiązku.
  10. Postępowanie pracodawcy w sytuacji, gdy kontrola trzeźwości wykaże obecność alkoholu w organizmie pracownika wskazującą na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości, albo gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości lub spożywał alkohol w czasie pracy.
  11. Czy pracownik ma obowiązek poddania się kontroli trzeźwości ?
  12. Jak dokumentować kontrolę trzeźwości?
   • czy można dokumentować fakt kontroli, gdy nie wykazała ona obecności alkoholu w organizmie pracownika?
   • jakie informacje należy zawrzeć w dokumencie kontroli, która doprowadziła do stwierdzenia obecności alkoholu w organizmie pracownika i gdzie przechowywać taki dokument?

  13. Odpowiedzialność pracownicza związana z naruszeniem obowiązku trzeźwości
   • odpowiedzialność porządkowa
   • rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
   • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

  14. Okres niedopuszczenia pracownika do pracy w przypadku, gdy wynik badania nie wskazuje na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości pracownika
   • kwalifikacja prawna tego okresu z punktu widzenia przepisów prawa pracy
   • skutki dla prawa pracownika do wynagrodzenia

  15. Prawo do żądania przeprowadzenia kontroli przez organ powołany do ochrony porządku publicznego.
  16. Kontrola pracowników na obecność środków działających podobnie do alkoholu
   • przesłanki dopuszczalności
   • rodzaje środków działających podobnie do alkoholu na podstawie projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia
   • odpowiednie stosowanie przepisów art. 221c § 2–12 K.p. (dotyczą kontroli trzeźwości)

  17. Obowiązki pracodawcy (administrator dotyczące przetwarzania danych osobowych  związanych z kontrolą pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu
   • Jakie obowiązki wynikające z RODO ciążą na pracodawcy występującym w roli administratora danych osobowych w związku z poddaniem pracowników badaniu trzeźwości?
   • W jaki sposób prawidłowa określić cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne takiego przetwarzania w związku z poddaniem pracowników badaniu trzeźwości?
   • Jak powinno wyglądać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla osób wykonujących w imieniu pracodawcy badanie trzeźwości pracowników?
   • Kakie okresy retencji może przyjąć pracodawca dla przetwarzania danych w związku z poddaniem pracowników badaniu trzeźwości?
   • Czy konieczne jest zawarcie przez pracodawcę umowy powierzenia z podmiotem zewnętrznym realizującym w imieniu i na rzecz pracodawcy badanie trzeźwości pracowników?
   • W jaki sposób pracodawca powinien zrealizować obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO wobec pracownika poddanego badaniu trzeźwości? Jak zbudować Klauzulę Informacyjną, za pośrednictwem której pracodawca realizuje obowiązek informacyjny?
   • W jaki sposób pracodawca może wykazać spełnienie zasady rozliczalności w przypadku, gdy pracownik odmawia potwierdzenia przyjęcia Klauzuli Informacyjnej?

 3. Nowe typy wykroczeń przeciwko prawom pracownika w Kodeksie pracy
 4. Obowiązek uzasadniania wypowiedzenia umowy na czas określony - przegląd orzecznictwa sądowego.
 5. Najważniejsze orzeczenia sądowe w 2022-23 r. - omówieni.
 6. Sesja pytań i odpowiedzi, konsultacje indywidualne

Dzień 3:

 1. Czas pracy w 2024 roku
  1. Definicja i podstawowe pojęcia
   • Jakie okresy zaliczamy do czasu pracy?
   • Kiedy pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy?
   • Czy cały czas obecności pracownika w zakładzie pracy to czas pracy?
   • Czy i jakie szkolenia zaliczamy do czasu pracy?
   • Czy podróż służbowa to czas pracy?
   • Co to jest norma czasu pracy i jakie są rodzaje takich norm?
   • Średniotygodniowa norma łączna czasu pracy – jak ustalić, czy jej nie przekraczamy – stanowisko urzędowe MRPiPS
   • Doba pracownicza – co to jest i jakie jest jej znaczenie?
   • Kiedy się zaczyna i kończy tydzień rozliczeniowy czasu pracy?
   • Kiedy praca staje się pracą zmianową?
   • Co to jest wymiar czasu pracy?

  2. Ustalanie wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym
   • Jak obliczyć wymiar czasu w okresie rozliczeniowym?
   • Jak na wymiar czasu pracy wpływa nieobecność pracownika?
   • Wymiar czasu pracy, a nawiązanie lub rozwiązanie umowy o pracę w trakcie okresu rozliczeniowego.

  3. Odpoczynek dobowy i tygodniowy
   • Ile wynosi odpoczynek dobowy?
   • Czy odpoczynek dobowy może być skrócony?
   • Ile wynosi odpoczynek tygodniowy?
   • Czy odpoczynek dobowy może być skrócony?

  4. Systemy czasu pracy
   • Co to jest system czasu pracy?
   • Jakie systemy przewiduje Kodeks pracy?
   • Jak wybrać optymalny system?
   • Jak prawidłowo wprowadzać systemy czasu pracy?

  5. Rozkład czasu pracy i zasady prawidłowego tworzenia harmonogramu czasu pracy
   • Co to jest rozkład czasu pracy?
   • Co to jest harmonogram czasu pracy i kiedy musimy go sporządzać?
   • Czy musimy ustalić harmonogram na cały okres rozliczeniowy?
   • Kiedy pracownik musi poznać harmonogram, który będzie go obowiązywał?
   • Jak sporządzić prawidłowy harmonogram?
   • Czy dopuszczalna jest zmiana harmonogramu? Jakie są przesłanki dopuszczalności zmiany harmonogramu czasu pracy - stanowisko PIP.

  6.   Praca w godzinach nadliczbowych – definicja, zasady polecania i rozliczania, limity
   • Godziny nadliczbowe dobowe – kiedy praca staje się nadliczbową?
   • Czy system i rozkład czasu pracy wpływają na godziny nadliczbowe w dobie pracowniczej?
   • Godziny nadliczbowe średniotygodniowe – kiedy się pojawiają?
   • W jakich przypadkach można polecić pracę w godzinach nadliczbowych, a kiedy jest to zakazane?
   • Forma polecenia pracy w godzinach nadliczbowych – czy pracodawca zawsze musi wydać wyraźne polecenie?
   • Czy pracownik może odmówić wykonania polecenia pracy w godzinach nadliczbowych?
   • Jak ustalić, że wystąpiła praca w godzinach nadliczbowych? Które godziny nadliczbowe zaliczymy do dobowych, a które do średniotygodniowych?
   • Problem godzin nadliczbowych, których nie można zaliczyć do żadnej doby rozliczeniowej czasu pracy - stanowisko PIP.
   • Jak rekompensować godziny nadliczbowe?
   • Wynagrodzenie, dodatek lub czas wolny jako forma rekompensaty pracy nadliczbowej – kto o niej decyduje? Która jest najkorzystniejsza?
   • Limit godzin nadliczbowych – czy i jak można go zwiększyć?

  7. Praca w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy – dopuszczalność i rekompensowanie
   • Kiedy możemy polecić pracę w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy?
   • Czy zawsze pracę w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy musimy rekompensować udzieleniem innego dnia wolnego?

  8. Praca w niedziele i święta – dopuszczalność i rekompensowanie
   • Kiedy możemy polecić pracę w niedziele i święta ?
   • Jak rekompensować pracę w niedziele i święta?

  9. Wyjścia prywatne i ich odpracowywanie
  10. Dokumentacja czasu pracy – sposób prawidłowego prowadzenia
   • Jakie dokumenty składają się na dokumentację czasu pracy w myśl nowego Rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej?
   • Jakie informacje winna zawierać ewidencja czasu pracy?

  11. Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie przepisów o czasie pracy
   • Dodatkowe  15 minutowe przerwy od pracy wliczane do czasu pracy w projekcie nowelizacji Kodeksu pracy.
   • Wliczanie szkoleń do czasu pracy

  12. Orzecznictwo SN dotyczące czasu pracy
  13. Stanowiska urzędowe w zakresie problematyki czasu pracy - Komisja Prawna Głównego Inspektora Pracy, Ministerstwo Pracy
  14. Najczęściej popełniane błędy w praktyce stosowania przepisów o czasie pracy stwierdzane w czasie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
  15. Wytyczne do kontroli tematu "Przestrzeganie przepisów o czasie pracy" stosowane przez PIP – zapoznanie uczestników z ich treścią; jak je wykorzystać do audytu wewnętrznego?

 2. Sesja pytań i odpowiedzi, konsultacje indywidualne

 

Prowadzący
Mariusz Nowak - ekspert prawa pracy i ochrony danych osobowych. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1996 r. ukończył Aplikację Inspektorską w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. W okresie zatrudnienia w PIP, przez 12 lat kierował Sekcją Nadzoru i Kontroli w Oddziale w Bielsku Białej OIP w Katowicach. Zasiadał w kapitule corocznego konkursu Głównego Inspektora Pracy „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”, prowadząc kontrole audytowe w zakresie prawnej ochrony pracy grupy największych pracodawców, biorących udział w konkursie, w tym laureatów konkursu. Samodzielnie przeprowadził m.in. kilkaset specjalistycznych kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy, w tym także o czasie pracy w sektorze bankowym oraz w podmiotach leczniczych. Od 1997 r. prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla zróżnicowanej grupy odbiorców – od kadry menedżerskiej i kierowniczej do pracowników służby bhp. W ramach szkoleń zamkniętych, szkolił zarówno podmioty publiczne takie jak, m.in. ZUS, Prokuratura, Urzędy Wojewódzkie, jak i duże podmioty prywatne, jak, m.in. Cooper Standard Automotive, Żywiec Zdrój S.A. czy PZU, a także ogólnopolskie organizacje związkowe. Prowadził zajęcia z zakresu prawnej ochrony pracy w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Prof. Jana Rosnera we Wrocławiu. Specjalizuje się w problematyce czasu pracy, w tym czasu pracy w podmiotach leczniczych, problematyce tworzenia i kształtowania wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, dokumentacji pracowniczej oraz ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, a także prawnych uwarunkowań działania związków zawodowych i pracowniczej oraz ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, a także prawnych uwarunkowań działania związków zawodowych i relacji pracodawców z organami związkowymi oraz praktycznych i prawnych aspektów postępowania kontrolnego i administracyjnego organów Państwowej Inspekcji Pracy. W tym zakresie doradza i szkoli pracodawców. Na zlecenie pracodawców prowadzi wewnętrzne audyty w zakresie przestrzegania prawa pracy i optymalizacji rozwiązań prawno-organizacyjnych.
Czas trwania
Przyjazd uczestników i zakwaterowanie: Od dnia 14 maja 2024 r. od godz. 15.00 Do dnia 17 maja 2024 r., wyjazd po obiedzie
Lokalizacja
Cena
jedna osoba z firmy 3080 zł. netto / dwie i więcej 2980 zł. netto
W cenę wliczono
•zajęcia dydaktyczne (3 wykłady + konsultacje), •teczka konferencyjna z kompletem autorskich materiałów szkoleniowych, notatnikiem, długopisem, •imienne zaświadczenie uczestnictwa, •3 noclegi w pokojach 2-osobowych, •pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu, do obiadu w dniu wyjazdu włącznie:3x śniadanie, 3x obiad, 3x kolacja, 3x przerwa kawowa) UWAGA: -możliwość udziału w wybranym dniu szkolenia, -możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania, -konieczna dopłata w przypadku zakwaterowania w pokoju 1-osobowym (prosimy o wcześniejszą rezerwację), -istnieje możliwość przyjazdu z osobą towarzyszącą, -zadzwoń w sprawie uzgodnienia szczegółów. Ważna informacja dotycząca zakwaterowania w pokoju 2-osobym do pojedynczego wykorzystania: uprzejmie informujemy, iż organizator nie pokrywa kosztów związanych w wykorzystaniem pokoju dwuosobowego przez jedną osobę, która w zgłoszeniu uczestnictwa nie deklaruje uiszczenia dopłaty do pokoju 1-osobowego. W sytuacji, w której organizator nie będzie miał możliwości dokwaterowania drugiej osoby, konieczność dopłaty do niewykorzystanej połowy pokoju leży po stronie Zamawiającego
Certyfikaty
Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
System Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.