menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Podatek VAT od A do Z w 2024 roku - 9-11 lipca online [kod 4447]

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Wymagania wstępne
Warunki techniczne: Uczestnicy mogą aktywnie zadawać pytania wykładowcy (czat online), Materiały szkoleniowe otrzymają Państwo mailowo w formie elektronicznej, Po rejestracji informacje organizacyjne zostaną Państwu przesłane na adres e-mail, Uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny kod dostępu i link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach, Wymagania sprzętowe: komputer, tablet i stałe łącze internetowe.
Program
Cel szkolenia:

Szkolenie "Podatek VAT od A do Z" jest wydarzeniem, które w kompleksowy sposób przedstawia zasady funkcjonowania i rozliczania podatku od towarów i usług. Warsztatowy charakter zajęć pozwoli na uporządkowanie wiedzy teoretycznej i pozwoli uczestnikom na połączenie teorii z praktycznymi czynnościami związanymi z rozliczaniem podatku VAT. Jest to też kopalnia wiedzy dla osób planujących w przyszłości pracę w działach finansowo-księgowych. Zapraszamy na szkolenie osoby chcące zapoznać się z podatkiem VAT od podstaw, jak również te, którym zależy na uporządkowaniu i ugruntowaniu wiedzy w tym zakresie. Podczas zajęć przeanalizowanych będzie wiele przykładów praktycznych, natomiast w ostatnim dniu zostanie zaprezentowany rozbudowany przykład praktyczny omawiający kilkadziesiąt operacji gospodarczych związanych z rozliczeniami podatkowymi ze szczególnym naciskiem na sytuacje, w których może pojawić się ryzyko niewłaściwego rozliczenia podatku. Przedstawione zostanie orzecznictwo i interpretacje organów podatkowych dotyczące omawianych sytuacji.
Zagadnienia podczas szkolenia omawiane będą w przejrzysty sposób, uwzględniający różny poziom doświadczenia uczestników spotkania (w szkoleniu mogą uczestniczyć osoby początkujące oraz posiadające doświadczenie pracy w księgowości).

Organizacja:

Szkolenie obejmuje 21 godziny lekcyjne i jest podzielone na trzy jednodniowe spotkania. Uczestnicy dostaną materiały szkoleniowe, potrzebne do efektywnego uczestniczenia w szkoleniu. 
Najlepszą formą ze względu na warsztatowy charakter szkolenia jest forma stacjonarna, jednakże dla osób niemogących dojechać do Wrocławia, dajemy możliwość zdalnego uczestnictwa w zajęciach - online.

  Program:  

 1. Dzień (7 h)
  1. Zwolnienie podmiotowe oraz zasady rejestracji dla celów VAT, terminy rozliczeń
   • rejestracja podmiotu, możliwość odmowy rejestracji, odpowiedzialność solidarna pełnomocnika,
   • rozszerzenie katalogu przesłanek umożliwiających wykreślenie podatnika z rejestru VAT,
   • zwolnienie podmiotowe – limit i wyłączenia,
   • druk VAT-R

  2. Zakres przedmiotowy – czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT
   • dostawa towarów za wynagrodzeniem i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju
   • świadczenia nieodpłatne: darowizny, poczęstunki w zakładzie pracy (kawa, herbata, ciastka, alkohol itp.) użycie składników majątku firmy na cele osobiste, bony jednego i różnego przeznaczenia)),
   • eksport towarów, import towarów,
   • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
   • import usług, zakup towarów dla których podatnikiem jest nabywca,
   • zasady opodatkowania spisu z natury,
   • czynności wyłączone spod opodatkowania podatkiem VAT,

  3. Miejsce świadczenia
   • miejsce świadczenia przy dostawie towarów,
   • miejsce świadczenia usług (zasady ogólne, usługi budowlane, najem, dzierżawa, leasing, media),
   • miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów,

  4. Odpowiedzi na pytania uczestników.

 2. Dzień (7 h)
  1. Zasady i terminy dotyczące wystawiania faktur VAT, kasy rejestrujące
   • faktury VAT jako dokumenty rejestrujące wykonanie czynności opodatkowanych,
   • zasady i terminy wystawiania faktur,
   • faktury korygujące i noty korygujące, duplikaty oraz inne dokumenty uznawane za faktury,
   • terminy rozliczenia faktur korygujących zmniejszających i zwiększających wartość sprzedaży,
   • paragon jako faktura, faktury elektroniczne,
   • refakturowanie i anulowanie faktury VAT, faktury pro-forma, autofakturowanie,
   • skutki podatkowe związane z wystawieniem faktury wcześniej niż 60 dni przed wykonaniem świadczenia,
   • faktury do paragonów, w jakich sytuacjach dopuszcza się korektę numeru NIP na paragonie,
   • faktury dokumentujące świadczenia objęte obowiązkowym mechanizmem płatności podzielonej,
   • przy spełnieniu jakich warunków wystawienie faktury rodzi obowiązek odprowadzenia podatku w trybie art. 108 ustawy o VAT,
   • KSeF – faktury ustrukturyzowane
   • definicja faktury ustrukturyzowanej,
   • logowanie do KSeF i nadawanie uprawnień do pracy w systemie,
   • wystawianie faktur w KSeF,
   • faktury papierowe i elektroniczne po wejściu w życie obowiązkowych faktur KSeF
   • data wystawienia, otrzymania i przesłania faktury ustrukturyzowanej;
   • wysyłka wsadowa i interaktywna,
   • sposoby dostarczenia faktury ustrukturyzowanej do odbiorcy,
   • faktura ustrukturyzowana dla kontrahenta zagranicznego,
   • faktury pro forma, uproszczona (paragon uznany za fakturę), nota korygująca a system KSeF,
   • jak postępować w przypadku awarii systemu,
   • jak korygować sprzedaż dokumentowaną fakturą ustrukturyzowaną?
   • faktury VAT-RR i VAT-RR Korekta – wystawiane w KSeF,
   • kary za wystawienie faktury poza KSeF,
   • numer KSeF oraz obowiązek jego podania przy MPP oraz  w przelewie (B2B);
   • podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od VAT oraz korzystający ze zwolnienia podmiotowego a KSeF,
   • kody QR – w jakich przypadkach należy je umieścić na fakturze?,
   • faktury ustrukturyzowane a kurs waluty,
   • okres przechowywania faktur ustrukturyzowanych
   • zwroty VAT w przypadku wystawiania faktur ustrukturyzowanych
   • odpowiedzialność karna i karna-skarbowa,

  2. Obowiązek podatkowy
   • moment powstania obowiązku podatkowego zasady ogólne,
   • świadczenia o charakterze ciągłym,
   • moment powstania obowiązku podatkowego zasady szczególne (m.in. usługi budowlane, najmu, leasingu, dostawa mediów)
   • „refakturowanie” świadczeń, zaliczki, świadczenia poza terytorium Polski,
   • obowiązek podatkowy u podatników rozliczających się wg metody kasowej,
   • obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanych zaliczek,

  3. Podstawa opodatkowania
   • zasady ustalania podstawy opodatkowania (zasada generalna i szczególne przypadki),
   • podstawa opodatkowania z tytułu WNT,
   • świadczenia złożone, dostawa nieruchomości,
   • elementy podstawy opodatkowania przy odwrotnym obciążeniu,
   • przypadki w jakich podstawa opodatkowania winna być podwyższona o koszty transportu, opakowań, ubezpieczenia,

  4. Stawki podatku VAT
   • rodzaje stawek podatkowych,
   • zasady stosowania stawki 0% przy eksporcie towarów oraz WDT, wymogi dotyczące dokumentacji,
   • zwolnienia przedmiotowe,
   • zasady obowiązujące przy zmianie stawek,

  5. Odpowiedzi na pytania uczestników.

 3. Dzień (7 h)
  1. Ulga na złe długi:
   • warunki i zasady stosowania ulgi,
   • orzecznictwo TSUE w tym zakresie,

  2. Odliczanie i zwrot podatku
   • źródło podatku naliczonego,
   • terminy odliczenia podatku naliczonego w przypadku zakupów krajowych, importu usług, WNT, zakupu towarów dla których podatnikiem jest nabywca, faktur metoda kasowa,
   • błędnie wystawione faktury a prawo do odliczenia podatku naliczonego,
   • przypadki w jakich nabywcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,
   • zasada neutralności,
   • zasada stałości,
   • „należyta staranność, dobra wiara”,

  3. Rozliczanie podatku naliczonego na podstawie struktury sprzedaży
   • sposób liczenia wskaźnika i pre-wskaźnika
   • korekty podatku naliczonego związanego z nabyciem środków trwałych, pozostałych zakupów i nieruchomości z zastosowaniem współczynnika,

  4. VAT – samochody
   • przypadki w jakich przysługuje prawo do odliczenia całości podatku naliczonego,
   • zasady prowadzenia ewidencji przebiegu,
   • korekta podatku naliczonego związane ze zmianą przeznaczenia pojazdu
   • omówienie druku VAT-26,

  5. Rozliczenie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
   •  terminy zwrotu,
   • warunki jakie należy spełnić aby uzyskać zwrot w trybie przyspieszonym,
   • sytuacje w jakich organ podatkowy może przedłużyć termin zwrotu,

  6. Zagadnienia wybrane
   1. JPK:
    • Struktura JPK_VAT (JPK V7M; JPK V7K; część ewidencyjna i deklaracyjna).
    • Ewidencja VAT sprzedaż:
     • podstawa opodatkowania poszczególnych rodzajów transakcji,
     • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów/wykonania usługi lub data otrzymania zapłat,
     • dodatkowe kody identyfikujące poszczególne dostawy i usługi (GTU),
     • dodatkowe kody identyfikujące transakcje,
     • oznaczenia dowodów sprzedaży (WEW, FP, RO).
    • Ewidencja VAT zakup:
     • wartość netto oraz wysokość podatku naliczonego,
     • wykazanie faktur dokumentujących WNT, ZTPN i import usług,
     • dodatkowe kody identyfikujące transakcje zakupu,
     • kody dowodów nabycia (MK, WEW, VAT RR),
    • JPK_VAT a rozliczenie kwartalne.
    • Błędy, pomyłki, zmiany danych w ewidencji VAT obowiązek niezwłocznej korekty, sankcja za błąd w ewidencji VAT.
    • Faktura do paragonu (termin ujęcia w ewidencji VAT),
    • Zasady i procedura nakładania kar 500 zł za błędy popełnione w JPK_V7M(K),

   2. Biała lista podatników VAT:
    • zakres danych przechowywanych w rejestrze podatników,
    • możliwości w zakresie weryfikowania wiarygodności kontrahenta,
    • konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek nieujęty w wykazie w podatku VAT oraz CIT i PIT,
    • odpowiedzialność solidarna w trybie przepisów ordynacji podatkowej oraz warunki po spełnieniu których instytucja ta nie ma zastosowania,

   3. Obowiązkowy mechanizm płatności podzielonej dla wybranych transakcji:
    • lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment,
    • obowiązek posiadania rachunku rozliczeniowego na potrzeby obsługi transakcji objętych obowiązkiem dokonywania zapłaty w systemie split payment,
    • sposób dokonania zapłaty a mechanizm podzielonej płatności,
    • wartość transakcji a mechanizm podzielonej płatności,
    • obowiązkowe oznaczenia na fakturach w związku z MPP,
    • konsekwencje podatkowe za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności lub za nieprawidłowe wystawienie faktury dla transakcji objętej obowiązkowym MPP,
    • obowiązkowy MPP a koszty uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego,
    • możliwość opłacania zaliczki oraz dokonanie jednego przelewu w systemie MPP za więcej niż jedną fakturę,

  7. Odpowiedzi na pytania uczestników.

W trakcie spotkania omówionych zostanie kilkadziesiąt różnego rodzaju zdarzeń gospodarczych z którymi uczestnicy mają do czynienia w swoim życiu zawodowym.

Prowadzący
Dariusz Polakowski - Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Trenerem z zakres podatku VAT jest od samego początku jego obowiązywania (ponad 25 lat) i w tym czasie przeprowadził ponad 3 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych, doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i nie kwestionowanej wiedzy. Stały współpracownik naszej firmy.
Forma
szkolenie hybrydowe: stacjonarnie we Wrocławiu i online
Czas trwania
od 9.30 do 15.00
Termin / Lokalizacja
 1. 09.07.2024 / 9-11.07.2024 online/Wrocław
Cena
online: 1020 zł + VAT/od os./od os. stacjonarne: 1230 zł + VAT/od os. 2-4 osób: 990 zł + VAT/od os.
Zgłoszenie
Podatek VAT od A do Z w 2024 roku - 9-11 lipca online [kod 4447]
W cenę wliczono
Cena szkolenia online obejmuje: dostęp do platformy szkoleń on-line materiały szkoleniowe w formie elektronicznej certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej (na życzenie w formie papierowej) Szkolenie stacjonarne: - materiały szkoleniowe w formie papierowej, - przerwy kawowe oraz lunch, - Certyfikat uczestnictwa w formie papierowej.
Certyfikaty
Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
Organizator
ESAL Business Promotion Office - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.