menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


dwudniowe szkolenie online AKADEMIA VAT – ROZLICZENIA PODATKU VAT 2024 [#8818v]

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Program

Dzień 1

VAT W TRANSAKCJACH MIĘDZYNARODOWYCH (WDT, WNT, EKSPORT, TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE, USŁUGI) – z uwzględnieniem najnowszych zmian

 

Część 1: Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów

- Warunki uznania przemieszczenia towarów za WDT/WNT

- Numer identyfikacyjny kontrahenta jako warunek skorzystania ze stawki 0%

- Odroczony wywóz oraz przerwa logistyczna w dostawie – skutki na gruncie VAT
- Dokumentowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz organów podatkowych (należyta staranność w udokumentowaniu przemieszczenia towaru), nowe jednolite dla całej UE zasady dokumentowania transakcji od 2020 r. a zasady dokumentowania wynikające z ustawy o VAT (jak pogodzić przepisy unijne i krajowe?)

- Sprzedaż za pośrednictwem magazynu konsygnacyjnego zlokalizowanego w kraju i za granicą

- Przemieszczenie towaru własnego importowanego w innym kraju UE

- Obowiązek podatkowy w WDT i WNT – zasady ogólne i przypadki problematyczne (np. wystawienie faktury przed dostawą, brak faktury, brak dokumentów potwierdzających wywóz towaru)
- Podstawa opodatkowania (w tym opłaty dodatkowe, np. koszty transportu, atestów)

- Korekty w WDT/WNT – kiedy ująć i po jakim kursie przeliczyć

- Zaliczki na poczet WDT i WNT – brak opodatkowania

- Kursy przeliczeniowe w transakcjach wewnątrzwspólnotowych

- Obowiązek złożenia prawidłowej informacji podsumowującej – utrata prawa do stawki 0% w przypadku braku złożenia lub złożenia informacji podsumowującej zawierającej błędy

- Wykazanie WDT i WNT w JPK_V7

- Faktura a odliczenie VAT przy WNT – zmiany w ramach pakietu SLIM VAT 3 od 1.07.2023 r.

 

Część 2: Eksport towarów

- Definicja eksportu na gruncie ustawy o VAT

- Eksport pośredni i bezpośredni – różnice i praktyczne przykłady

- Obowiązek podatkowy w eksporcie – znaczenie formuł Incoterms i innych warunków dostawy dla właściwego rozliczenia eksportu, przykłady praktyczne

- Zaliczka w eksporcie towarów – moment powstania obowiązku podatkowego, warunki opodatkowania stawką 0%

- Specyfika realizacji dostawy a zaliczka w eksporcie – omówienie interpretacji oraz objaśnień MF
- Warunki stosowania stawki VAT 0% - dokumenty potwierdzające wywóz, omówienie problemów dokumentacyjnych, przykłady praktyczne

- Wywóz do magazynu konsygnacyjnego poza terytorium UE

- Korekty w eksporcie towarów – kiedy ująć i po jakim kursie przeliczyć

 

Część 3: Transakcje łańcuchowe

- Definicja transakcji łańcuchowej

- Jak rozpoznać, że bierzemy udział w łańcuchu dostaw towaru

- Ustalenie miejsca i sposobu opodatkowania poszczególnych dostaw w łańcuchu (dostawa ruchoma, dostawa nieruchoma)

- Nowe jednolite zasady unijne służące przypisaniu transportu w wewnątrzwspólnotowej dostawie łańcuchowej od 2020 r.

- Zasady przypisania transportu w dostawie łańcuchowej skutkującej wywozem poza terytorium UE

- Dostawa łańcuchowa z importem towarów na terytorium UE oraz dokonana w całości poza terytorium UE – zasady opodatkowania VAT

- Procedura uproszczona dla wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (WTT) – warunki stosowania, sposób wystawienia faktury i rozliczenia WTT w ewidencji VAT, deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej

 

Część 4: Transgraniczne świadczenie usług

- Miejsce świadczenia usług – zasada ogólna przy usługach świadczonych na rzecz podatników oraz niepodatników (np. konsumentów)

- Usługi związane z nieruchomościami – zakres pojęcia (czy w jego zakresie mieszczą się usługi magazynowania, spedycyjne, doradcze, montażowe itp.?)

- Usługi transportowe, spedycyjne, logistyczne – zasady ustalania miejsca świadczenia

- Usługi gastronomiczne, cateringowe, wynajem pojazdów – zasady ustalania miejsca świadczenia

- Wstęp i udział w międzynarodowych targach, wystawach, konferencjach i innych imprezach – jak ustalić zasady opodatkowania?

- Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług

- Refakturowanie usług międzynarodowych

- Stawka 0% dla usług związanych z międzynarodowym transportem i logistyką – zasady stosowania oraz wymagana dokumentacja

- Korekty w sprzedaży i zakupie usług – kiedy ująć i po jakim kursie przeliczyć

 

Dzień 2

Zasady Fakturowania 2024

 

1.  Podstawy prawne dotyczące faktur
    - transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą
    - zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
    - które podmioty są zobligowane do wystawianie faktury

    - faktury na żądanie – na podstawie  paragonu fiskalnego z nr NIP

- sankcje za wadliwe wystawienie faktury do paragonu bez NIP

 

2.  Rodzaje faktur oraz nowe zasady ich wystawiania:

 • faktury „klasyczne”
 • faktury  - procedura marży
 • faktury wystawiane przez „małych podatników” (faktury – metoda kasowa),
 • faktury wystawiane na rzecz rolników ryczałtowych (faktury VAT-RR),
 • dokumentowanie transakcji rozliczanych na zasadzie MPP
 • duplikaty faktur
 • faktury wystawiane na rzecz podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej,
 • faktury „pro-forma”,
 • otrzymane zaliczki a wystawienie faktury,
 • nowe terminy wystawiania faktur, wystawienie faktury a obowiązek podatkowy
 • dokumentowanie usług budowlano - montażowych
 • dokumentowanie sprzedaży o charakterze ciągłym

3.  Jak korygować błędy w fakturach:

 • faktury korygujące, korekta faktury korygującej
 •  noty korygujące
 • anulowanie faktury
 • sankcje za naruszenie obowiązków w zakresie fakturowania.
 • Nowe zasady korekty podatku należnego i naliczonego od 2021

4.  Faktury elektroniczne - tradycyjne

 • faktury elektroniczne zamiast papierowych
 • krąg podmiotów uprawnionych do wystawiania e-faktur
 • rodzaje faktur elektronicznych,
 • zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.
 • dane, jakie zawiera e-faktura i termin jej wystawienia
 • zaliczka a e-faktura
 • zakres informacyjny e-faktury
 • czy odbiorca musi wyrazić zgodę na otrzymywanie e-faktur?
 • faktury korygujące w formie elektronicznej – potwierdzenie odbioru przez kontrahenta,
 • notą korygującą w formie elektronicznej,
 • przechowywanie /archiwizacja/ e-faktur.

5.  Faktury  ustrukturyzowane

 • podstawa prawna stosowania KSeF
 • czym jest faktura ustrukturyzowana?
 • czynności wykonywane przy zastosowaniu KSeF
 • wystawianie i otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych (e-Faktur)

            - akceptacja otrzymywania faktur ustrukturyzowanych przez nabywcę

            - weryfikacja pobrania faktury ustrukturyzowanej przez nabywcę

 • dostęp do faktury ustrukturyzowanej
 • zapewnienie autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności  faktury ustrukturyzowanej
 • przechowywanie faktur ustrukturyzowanych
 • faktura korygująca w postaci i do faktur ustrukturyzowanych
 • jakie dokumenty nie będą funkcjonować w formie faktur ustrukturyzowanych
 • faktury wystawiane na kasach fiskalnych online
 • faktury dla konsumentów (osób nieprowadzących działalności gospodarczej)
 • procedura samofakturowania w KSeF
 • plusy i minusy wystawiania ustrukturyzowanych faktur
 • zasady wystawiania faktur w 2023 roku

             - zmniejszenie zakresu danych na fakturach i zmiana terminu ich wystawiania.

 • zasady wystawiania e-faktur ustrukturyzowanych (art. 106na – 106ne; 106r)
 • kto może wystawiać faktury za pomocą KSeF
 • oprogramowanie umożliwiające  wystawianie faktur ustrukturyzowanych
 • uwierzytelnienie się na platformie KSeF
 • archiwizacja faktur ustrukturyzowanych, duplikaty faktur
 • wystawianie i doręczanie e-faktur ustrukturyzowanych
 • faktury ustrukturyzowane – pytania podatników i odpowiedzi Ministerstwa Finansów:

6.  Najczęstsze praktyczne problemy związane z fakturowaniem:

 • faktura a różne stawki VAT,
 • rabat / premia na fakturze,
 • zasady przeliczania należności w walutach obcych przy fakturach i korektach – dwie metody – nowe zasady wynikające ze Slim VAT-3

7.  Faktury VAT a prawo do odliczenia podatku naliczonego

8.  Duplikaty faktur / faktur elektronicznych.

 • zasady wystawiania,
 • podatek naliczony z duplikatu faktury – zmieniony termin prawa do odliczenia.

9.  Zaostrzone sankcje dotyczące „wystawiania oraz posługiwania się” fakturami

     pustymi” oraz fakturami wystawionymi przez podmiot nieistniejący (art. 62 & 2  KKS)

 • co to jest faktura „pusta” lub faktura wystawiona przez „podmiot nieistniejący”
 • weryfikacja   faktur otrzymanych od kontrahentów
 • sankcje wynikające bezpośrednio z ustawy VAT a sankcje z KKS-u
 • zarzuty z art. 271. KK - fałszerstwo intelektualne
 • fałszowanie (podrabianie, przerabianie) faktur a art 271a KK
 • kto w przedsiębiorstwie odpowiada z w/w czyny
 • jakie czynności zabezpieczające podjąć w firmie by zabezpieczyć się przed w/w sankcjami.

10. Mechanizm podzielonej płatności

    - kogo dotyczy, rachunek bankowy VAT

    - ograniczone dysponowanie środkami na rachunku bankowym VAT

    - dobrowolność stosowania zasady „split payment”

    - załącznik nr 15 a obligatoryjne  stosowanie MPP, sankcje

    - korzyści ze stosowania split payment

 • Wyłączenie art. 112 b
 • Brak solidarnej odpowiedzialności z dostawcą
 • Brak podwyższonych odsetek od zaległości w VAT
  Korzyści również dla sprzedawcy
 • dodatkowa ulga przy płatności VAT z dedykowanego rachunku bankowego
 • Przyspieszony termin zwrotu
 • Płynność finansowa

11. Biała lista i MPP

 • rachunek bankowy ujęty w wykazie czynnych podatników VAT, tzw. białej listy.
 • zawartość informacyjna „Białej Listy”
 • wyszukiwanie kontrahenta na „białej liście”

12. Kasy fiskalne – 2024

 • nowe rozporządzenie wykonawcze
 • kasy on-line 2024
 • kasy wirtualne
 • nowe obowiązki podatników.

13.  Znowelizowany JPK-VAT7M  & /JPK-VAT7K – nowe terminy

 • grupowania GTU  dla JPK-VAT7 / JPK-VAT7K
 • oznaczenia dowodów sprzedaży
 • symbole procedur szczególnych
 • oznaczenie dowodów zakupu
 • faktura a oznaczenie towaru lub usługi GTU
 • faktury jedno i wielopozycyjne a GTU
Prowadzący
Łukasz Chłond doradca podatkowy, doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego (również z tzw. Wielkiej Czwórki), przechodząc całą ścieżkę kariery począwszy od konsultanta aż po partnera w spółce doradztwa podatkowego, a w ostatnim czasie zarządzał europejskim działem podatków pośrednich w dużej firmie z branży FMCG; doradzał średnim i dużym przedsiębiorstwom w rozwiązywaniu problemów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, międzynarodowych aspektach opodatkowania (zarządzanie podatkami w łańcuchach dostaw, podatek u źródła); doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych, prowadził szkolenia zamknięte dla największych międzynarodowych i polskich firm; autor licznych publikacji w prasie codziennej („Rzeczpospolita”) oraz stały współpracownik miesięcznika "Rachunkowość". Henryk Grychtoł - trener, doradca podatkowy, doświadczony i wieloletni wykładowca, od 2004 roku regularnie prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego i księgowości, cen transferowych i dokumentacji podatkowej. Posiada rozległą wiedzę z zakresu sprawozdawczości finansowej, ustawy o rachunkowości oraz kodeksu spółek handlowych. W trakcie postępowania na biegłego rewidenta. Posiada również certyfikat M.F. uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz uprawnienia M.F. do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Właściciel Kancelarii Podatkowej – Biura Rachunkowego, doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego. Stały współpracownik systemszkolenia.pl
Czas trwania
dzień pierwszy 10.05 godz. 9.30-14.30 dzień drugi 13.05 godz. 10:00-15:00
Lokalizacja
Cena
800.00 netto zł./osobę (984.00 zł. brutto) do: 03-05-2024
W cenę wliczono
•dostęp do platformy szkoleniowej na żywo przez komputer. Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera, •autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, •konsultacje z wykładowcą i możliwość zadawania pytań na czacie w trakcie szkolenia, •imienny certyfikat uczestnictwa (pdf)
Certyfikaty
Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
System Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.