menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


KURS ZUS- Specjalista ds.rozliczeń ZUS - 3 SPOTKANIA ONLINE

Kategoria
ZASOBY LUDZKIE
Typ szkolenia
otwarte
Program

PROGRAM:

1 DZIEŃ – 23 maj 2024r.:

1.    Podstawowe akty prawne regulujące kwestie związane
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne

·         rodzaje ubezpieczeń społecznych,

·         obowiązujące stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne,

·         zasady finansowania składek,

·         definicja płatnika składek,

·         osoby obowiązkowo podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu
i rentowym,

·         osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu i wypadkowemu

 

2. Rodzaje umów zawieranych przez płatników

·           umowa o pracę,

·           umowa zlecenia - treść umowy umowy, obowiązki stron,

·           różnice pomiędzy umową zlecenia, a umową o pracę

 

3. Opłacanie składek za pracowników:

·         ustalanie podstawy wymiaru składek,

·         przychody zwolnione od składek,

·         ustalanie wartości świadczeń w naturze

·         definicja pracownika na gruncie przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

·         umowy cywilnoprawne zawarte z własnym pracodawcą,

·         umowy cywilnoprawne wykonywane na rzecz własnego pracodawcy,

·         konsekwencje udzielenia pracownikowi urlopu bezpłatnego

·         rozliczanie składek za zamarłego pracownika

·         rozliczanie składek za pracownika przywróconego do pracy

·         Konsekwencje zawarcia z pracownikiem ugody,

·         Uznanie umowa zlecenia za umowę o pracę – obowiązki płatnika względem ZUS

·         Konsekwencje składkowe sfinansowania składek na ubezpieczenia  za pracownika, zleceniobiorcę byłego pracownika,

·         jak odzyskać składki zapłacone w całości za pracowników
i zleceniobiorców w części która powinna zostać sfinansowana
z ich środków

 

4. Opłacanie składek za członków Rad Nadzorczych

·         Opłacanie składek za członków zarządu

·         podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne

 

5. Opłacanie składek za stypendystów sportowych

 

6.Opłacanie składek za osoby prowadzące pozarolniczą działalność

·         definicja osoby prowadzącej pozarolniczą działalność,

·         podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne,

·         kiedy osoba prowadząca działalność może opłacać składki od preferencyjnej podstawy wymiaru składek,

·         skutki opłacenia składki po terminie

·         podleganie ubezpieczeniom społecznym w okresie choroby,

·         podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne,

·         opłacanie składek za osobę prowadzącą kilka rodzajów pozarolniczej działalności

·         ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osoby współpracującej

7. Odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników

2 DZIEŃ – 5 czerwiec 2024r.:

1.  Opłacanie składek za osoby zatrudnione na umowy cywilno-prawne:

·         umowa o dzieło kiedy możemy ją zawrzeć,

·         analiza praktyki kontrolnej ZUS i orzecznictwa – analiza przypadków

·         jakich zapisów unikać, a jakie wprowadzić do umowy o dzieło

·         kiedy od umowy o dzieło nie ma składek,

·         konsekwencje uznania przez ZUS umowy o dzieło za umowę zlecenia

·         umowa zlecenia, o dzieło zawarta z własnym pracownikiem
w okresie urlopu macierzyńskiego dodatkowego macierzyńskiego rodzicielskiego jak rozliczać składki

·         umowy zawierane z uczniami i studentami,

·         jak prawidłowo rozliczyć składki za miesiąc, w którym student kończy studia,

·         jak opłacić składki gdy student zakończył naukę i nie poinformował o tym płatnika,

·         umowy zlecenia wykonywane w ramach prowadzonej działalności

·         przychody zleceniobiorców zwolnione od składek – od jakich przychodów składki nie są opłacane.

·         jak rozliczyć składki za zmarłego zleceniobiorcę,

·         opłacanie składek za zleceniobiorców

·         podstawa wymiaru składek zleceniobiorców,

·         dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

·         opłacanie składek za osobę wykonującą kontrakt menadżerski

 

2.Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne za osoby przebywające na urlopach wychowawczych i zasiłkach macierzyńskich w okresie przebywania na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim

·         Jak zgłosić osobę pobierającą zasiłek macierzyński do ubezpieczeń

·         jak ustalić podstawę wymiaru składek – dokumenty składane do ZUS

·         jak rozliczać składki za osobę która urodziła dziecko na urlopie wychowawczym,

·         jakie dokumenty składać za osobę na urlopie wychowawczym,

·         podstawa wymiaru składek na wychowawczym

 

3. Opłacanie składek za osoby które równocześnie mają inne tytuły do ubezpieczeń

·         składki za zleceniobiorcę który jest w innej firmie pracownikiem, wykonuje inną umowę zlecenia, wykonuje, prowadzi działalność gospodarczą,

·         opłacanie składek za emerytów i rencistów

·         jakich informacji (dokumentów) płatnik może żądać od ubezpieczonego,

·         kiedy można wystąpić do ZUS-u o informację jak opłacać składki za zleceniobiorcę,

·         jaka powinna być treść oświadczenia jakie składa nam ubezpieczony, jakich dokumentów możemy żądać od ubezpieczonego

 

4.  Obowiązki  płatnika w przypadku przekroczenia przez ubezpieczonego rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

·         jak rozliczyć się z ubezpieczonym,

·         jak postąpić gdy pracownik złożył błędne oświadczenie i w konsekwencji płatnik ma niedopłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, co zrobić aby ZUS nie dochodził składek od płatnika,

 

5.  Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne:

·         osoby podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu

·         zgłaszanie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
i obowiązki płatnika z tym związane 

·         zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne,

·         naliczanie składek od umowy do 200 zł,

·         kiedy składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana,

·         zasady obniżania składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki

 

6.  Opłacanie składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych

·         kiedy opłacamy składkę za pracowników

·         jak postąpić gdy wynagrodzenie pracownika jest niższe od minimalnego,

·         czy za wszystkich zleceniobiorców jest składka na FP,

·         składki za osoby powracające z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego,

·         składki za osoby które ukończyły 55 i 60 lat,

·         składki za osoby pracownika który ukończył 50 lat, a wcześniej był bezrobotny,

·         składki za osobę która nie ukończyła 30 lat i została skierowana do pracodawcy przez urząd pracy

 

7.  Zasady zgłaszania pracowników i innych ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego,

·         zakres informacji podawanych na zgłoszeniu,

·         dokumenty rozliczeniowe składane do ZUS-u

·         jak wykazywać przerwy w podleganiu ubezpieczeniom społecznych spowodowane chorobą, zasiłkiem macierzyńskim, rodzicielskim, urlopem bezpłatnym,

·         przekazywanie przez płatnika informacji ZUS IWA,

·         korekta dokumentów rozliczeniowych – analiza przypadków omówienie najczęściej popełnianych pomyłek,

·         ogólne zasady składania kompletów dokumentów rozliczeniowych,

·         korekta imiennych raportów rozliczeniowych,

·         termin składania korekt dokumentów,

·         korekty składane przez ZUS,

·         korygowanie dokumentów w związku z przekroczeniem przez ubezpieczonego kwoty rocznego limitu,

·         korygowanie dokumentów gdy pracownikowi zostało wypłacone wynagrodzenie za czas choroby, a zdarzenie które spowodowało chorobę zostało uznane za wypadek przy pracy,

·         korekta dokumentów związana z przywróceniem pracownika do pracy,

·         korekta dokumentów gdy ZUS uznał umowę o dzieło za umowę zlecenia

·         korekta dokumentów spowodowana wyrokiem sądu uznającym, że pomiędzy stronami była zawarta umowa o pracę, a nie umowa zlecenia,

·         korekta dokumentów gdy zleceniobiorca był zgłoszony tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, a okazało się, że nie miał innych tytułów do ubezpieczeń,

 

8. Przedawnienie należności z tytułu składek,  a obowiązek składania korekt dokumentów do ZUS

 

9. Odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników

 

3 DZIEŃ – 20 czerwiec 2024r.:


I. Obowiązki płatnika składek w związane z wypłatą zasiłków

 

II. Świadczenia chorobowe: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:

·         Nowe stanowisko ZUS w zakresie uzupełniania wynagrodzenia gdy pracownik korzystał z urlopu z tytułu siły wyższej

·         Jak wypłacić wyrównanie

2.    Wynagrodzenie za czas choroby/ zasiłek chorobowy

·         okresy wypłaty, wysokość, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego/wynagrodzenia chorobowego

·         przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują

·         kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich

·         kontrola pracowników podczas zwolnienia chorobowego przez pracodawców

·         wysokość świadczeń chorobowych

·         okres zasiłkowy i zasady jego liczenia,

·         zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji

·         dokumentowanie uprawnień do świadczeń chorobowych

 

2. Zasiłek macierzyński:

 

·         za okres urlopu "podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie,

·         za okres urlopu rodzicielskiego:

·         wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu

·         możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim z rodziców,

·         przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego

·         zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka

·         zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji

·         wysokość zasiłku macierzyńskiego,

·         zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka jest w szpitalu

·         zasiłek dla ojca dziecka, gdy nieubezpieczona matka dziecka podejmie pracę

·         podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego,

·         Wydłużenie urlopu rodzicielskiego (nowe wymiary, nieprzenoszalny urlop dla każdego rodzica, dopuszczalność elektronicznego wniosku o urlop, zmiana zasad wykorzystywania urlopu, inne warunki łączenia urlopu z pracą);

·         Nowa wysokość zasiłków i obowiązki płatników związane z wypłatą

·         Skrócenie okresu na wykorzystania urlopu ojcowskiego

·         Nowe rozporządzenie dokumentacyjne – treść  wniosków składanych przez ubezpieczonych

·         zmiany w ustalaniu podstaw wymiaru i wysokości zasiłków

·         Zasiłek za okres urlopu ojcowskiego,

 

3.    Zasiłki opiekuńcze

·         Zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach,

·         Prawo/brak prawa, okres wypłaty, wysokość. Dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego

·         Dodatkowy zasiłek opiekuńczy:

·         Ustalanie prawa i okoliczności uprawniających do dodatkowego zasiłku opiekuńczego

·         Zasady i tryb przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego

 

4.    Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń.

·         Składniki wliczane i nie wliczane do podstawy wymiaru zasiłków

·         zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków (składniki wynagrodzenia stanowiące podstawę wymiaru zasiłków) – analiza przypadków

·         przychody uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków (premie miesięczne, kwartalne, „13”, nagrody uznaniowe)

·         zmiana etatu, a podstawa wymiaru zasiłku,

·         podstawa wymiaru zasiłku chorobowego gdy niezdolność do pracy powstała w pierwszym miesiącu zatrudnienia

·         podstawa wymiaru zasiłku chorobowego po długiej nieobecności w pracy (powrót z urlopu wychowawczego i choroba od 1 dnia po powrocie)

·         składniki przysługujące do określonego terminu, zmiana przepisów płacowych, a podstawa wymiaru zasiłków – analiza przypadków

·         przychody z umów cywilnoprawnych w podstawie wymiaru zasiłków

·         podstawa wymiaru zasiłku po podwyżce/obniżeniu wynagrodzenia,

·         kiedy składniki wynagrodzenia przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłków należy uzupełnić, a kiedy przyjąć w kwocie faktycznie wypłaconej

·         Wynagrodzenie z tytułu siły wyższej – zmiana stanowiska ZUS-u w zakresie uzupełniania

·         Choroba pracownika podczas urlopu z tytułu siły wyższej

·         Choroba pracownika podczas urlopu opiekuńczego

5.    Podstawa wymiaru zasiłków zleceniobiorców

  • kiedy podstawa wymiaru ulega uzupełnieniu

6.    Odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników.

 


Prowadzący
doradca podatkowy
Forma
online
Czas trwania
ok 4 godz.
Lokalizacja
Cena
1080zł + 23%VAT
Zgłoszenie
KURS ZUS- Specjalista ds.rozliczeń ZUS - 3 SPOTKANIA ONLINE
Certyfikaty
tak
Organizator
GALERIA SZKOLEŃ I KURSÓW ANDRZEJ ORDA - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.