menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


PRAWO PRACY 2024 - NOWELIZACJA KODEKSU PRACY - AKTUALNOŚCI, PROBLEMY I PRAKTYCZNE ASPEKTY PO OSTATNICH ZMIANACH [#8780v]

Kategoria
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Typ szkolenia
otwarte
Program

W drugiej połowie 2023 r. dokonano nowelizacji przepisów rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, która weszła  w życie 17 listopada 2023 r. Nowelizacja w istotny sposób zmieniła obowiązki pracodawców w zakresie wyposażenia tych stanowisk i refundacji dla pracowników, już nie tylko okularów, ale i soczewek kontaktowych. Wyrok Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu (w sprawie o numerze C-660/20) z 19 października br. może mieć wpływ na sposób wynagradzania za pracę ponadwymiarową w Polsce. Zmienił się też zakres wyłączeń z minimalnego wynagrodzenia. Zapowiedziano także zakończenie prac nad wdrożeniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, czyli należy spodziewać się uchwalenia polskiej ustawy o ochronie sygnalistów, po wielokrotnie zmienianych terminach. Podczas szkolenia zostanie szczegółowo omówiona powyższa problematyka wraz przedstawieniem najważniejszych skutków powyższych zmian dla pracodawców. W 2023 r. nastąpiły dalsze, rewolucyjne, zmiany w Kodeksie pracy. W dniu 26 kwietnia 2023 r. weszła w życie rozległa nowelizacja dostosowująca polskie przepisy prawa pracy do standardów przewidzianych w dwóch dyrektywach Unii Europejskiej (2019/1152 i 2019/1158). Określają one wymagania w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (1152) oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (1158). Szkolenie pozwoli uczestnikom zapoznać się z istotą i szczegółami nowych regulacji oraz praktycznym ich stosowaniem. Ponieważ jedną z projektowanych zmian jest obowiązek uzasadniania wypowiedzenia  umowy na czas określony w czasie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z orzecznictwem sądowym dotyczącym przyczyn uzasadniających wypowiedzenie w przypadku umów na czas nie określony, które w nowej sytuacji prawnej znajdą swoje odpowiednie zastosowanie. Każdy uczestników otrzyma w formie edytowalnej projekty dokumentów związanych z praktyczną realizacją obowiązków wypływających ze znowelizowanych przepisów - m.in. wzór nowej informacji o warunkach zatrudnienia z odwołaniem się do obowiązujących przepisów prawa. Ponadto uczestnicy zapoznani zostaną z nowymi typami wykroczeń przeciwko prawom pracownika wprowadzanymi do Kodeksu pracy oraz najważniejszymi orzeczeniami sądowymi w 2023 r. w obszarze prawa pracy. Ponadto zostaną omówione:  wymagania dla pracodawców w związku z nadchodzącym wdrożeniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii i  przygotowywaną polską ustawą o ochronie sygnalistów, problematyka dni wolnych na oddanie krwi, podwyższenie odpisu na ZFŚS, Nowe obowiązki pracodawców zatrudniających  osoby do pracy z dziećmi. Omówione zostaną także praktyczne aspekty stosowania przepisów  dotyczących kontroli trzeźwości oraz pracy zdalnej, w tym obowiązująca w 2024 r. lista kontrolna PIP stosowana przy kontroli pracy zdalnej.

NAJNOWSZE ZMIANY
1.    Nowelizacja Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

•    Co zmienia się w obowiązkowym wyposażeniu stanowisk pracy wyposażonych
w monitory ekranowe? Alternatywne rozwiązania dla pracodawców obniżające koszty w oparciu o przepisy rozporządzenia

•    Refundacja okularów i soczewek - przesłanki i zasady

2.    Wyrok Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu (w sprawie o numerze C-660/20) z 19 października 2023 r. i jego wpływ na sposób wynagradzania za pracę ponadwymiarową w Polsce.

•    Czy i jak Wyrok wpłynie na wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy za pracę przekraczającą wymiar czasu pracy określony w umowie o pracę?

•    Stanowisko PIP dotyczące skutków wyroku TSUE w sprawie C-660/20 z dnia 15.12.2023 r. oraz możliwych działań inspektorów pracy w związku z jego wydaniem.

3.    Wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii i polska ustawa o ochronie sygnalistów - stan prac i przygotowanie pracodawcy do wdrożenia.

•    Jak się przygotować do nadchodzącej ustawy
•    Obowiązki pracodawcy przewidziane w projekcie

4.    Dni wolne za oddanie krwi - Stanowisko Narodowego  Centrum Krwi

5.    Wzrost  wysokości odpisu na ZFŚS w 2024 r.

6.    Nowe obowiązki pracodawców zatrudniających  osoby do pracy z dziećmi.

NOWELIZACJA KODEKSU PRACY Z 26.04.2023

1.    Zmiany dotyczące umów na okres próbny

•    ograniczenie możliwości ponownego zawarcia umowy na okres próbny przez tego samego pracodawcę z tym samym pracownikiem
•    uzależnienie maksymalnej długości okresu próbnego od zamierzonego czasu trwania kolejnej zawartej umowy po upływie okresu próbnego.
•    nowe klauzule w umowach na okres próbny.

2.    Rozszerzenie zakresu informacji o warunkach zatrudnienia

•    Jak zmienia się zakres informacji, które pracodawca ma obowiązek przekazać pracownikowi?
•    Jakie dopuszczalne formy przekazania informacji przewidują znowelizowane przepisy?
•    Czy możliwe jest informowanie pracownika o warunkach zatrudnienia przez wskazanie przepisów regulujących dany zakres uprawnień pracowniczych?

3.    Obowiązek uzasadniania wypowiedzenia umowy na czas określony

•    Jak uzasadniać wypowiedzenie umowy na czas określony? - przyczyny uzasadniające wypowiedzenie w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego.

4.    Prawo pracownika do wystąpienia z wnioskiem o korzystniejszą formę zatrudnienia, gwarantującą bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy

5.    Prawo pracownika do jednoczesnego zatrudnienia lub wykonywania pracy na innej podstawie, niż stosunek pracy w znowelizowanych w nowelizowanych przepisach Kodeksu pracy

6.    Urlop opiekuńczy - nowy rodzaj urlopy w nowelizowanych przepisach Kodeksu pracy - jak go udzielać? .
7.    Uprawnienie pracowników -  wychowujących dziecko, do ukończenia przez nie 8. roku życia do korzystania z elastycznej organizacji czasu pracy - na czym polega to uprawnienie? co należy rozumieć pod pojęciem elastycznej organizacji pracy?

8.    Zwiększona ochrona pracowników - korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem. Jakiego rodzaju urlopów dotyczy? Jakie są jej zasady?

9.    Ograniczenie możliwości zatrudniania pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 8 roku życia w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy oraz delegowania go poza stałe miejsce pracy.

10.    Zmiany w zakresie urlopu rodzicielskiego związane z wyrównywaniem praw obojga rodziców - jak zmienią się okresy urlopu rodzicielskiego? Jak będzie się kształtowało indywidualne prawo do urlopu rodzicielskiego dla matki i dla ojca?

11.    Wydłużenie wymiaru trwania urlopu rodzicielskiego w przypadku łączenia przez pracownika prawa do korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy.

12.    Zmiany w urlopie ojcowskim.

13.    Zmiany dotyczące zasad dopuszczenia pracownika do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem.

14.    Zmiany w przepisach wykonawczych - dokumentacja pracownicza; świadectwo pracy.

PRACA ZDALNA Z UWZGLĘDNIENIEM LISTY  KONTROLEJ PIP STOSOWANEJ PRZY KONTROLI PROBLEMATYKI PRACY Z DALNEJ W 2024

1.    Nowa definicja pracy zdalnej i jej praktyczne konsekwencje
•    czy pracownik ma obowiązek uzgodnić miejsce wykonywania pracy zdalnej z pracodawcą?
•    czy praca może być wykonywana jedynie częściowo zdalnie, a częściowo w zakładzie pracy?

2.    Podstawy wykonywania pracy zdalnej

•    porozumienie między pracodawcą  a pracownikiem

•    kiedy pracownik może złożyć wiążący wniosek o zawarcie takiego porozumienia?

•    kategorie pracowników, których wniosek o pracę zdalną pracodawca jest zobowiązany, co do zasady uwzględnić

•    czy istnieją przesłanki pozwalające pracodawcy na nieuwzględnienie takiego wniosku?

•    wykonywanie pracy zdalnej na polecenie pracodawcy

•    kiedy pracodawca może wydać  polecenie zdalnego wykonywania pracy?

3.    Formy ustalania zasad pracy zdalnej i ich obligatoryjne postanowienia

•    Porozumienie z organizacją lub organizacjami związkowymi
•    Regulamin pracy zdalnej
•    Porozumienie z pracownikiem
•    Polecenie pracodawcy

4.    Uzgadnianie treści porozumienie określającego zasady wykonywania pracy zdalnej  między pracodawcą i zakładową organizacją związkową - jego tryb i zasady. Postępowanie pracodawcy w przypadku niemożności zawarcia porozumienia.

5.    Wniosek o zaprzestanie pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy

6.    Koszty pracy zdalnej

7.    Obowiązki pracodawcy:

•    zapewnienia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędne do wykonywania pracy zdalnej;
•    zapewnienia instalacji, serwisu, konserwacji narzędzi pracy,
w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokryci niezbędnych kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej
•    pokrycia kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej;
•    ekwiwalent pieniężny dla  wykonującego pracę zdalną wykorzystującego własne materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne

•    możliwość rekompensowania ryczałtem kosztów lub ekwiwalentu

•    Ochrona danych osobowych przy pracy z  zdalnej

•    Obowiązki pracownika w zakresie ochrony danych osobowych przy pracy z  zdalnej

8.    Określenie zasad porozumiewania się pracodawcy i pracownika na odległość - co warto ustalić?
9.    Kontrola pracy z  zdalnej:

•    kontrola wykonywania pracy zdalnej przez pracownika
•    kontrolę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub,
•    kontrolę przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych.

10.    Oświadczenia składane przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej - ich rodzaje i forma

KONTROLA TRZEŹWOŚCI

1.    Na czym polega kontrola trzeźwości?
2.    Ustawowe definicje:

•    stanu po użyciu alkoholu
•    stanu nietrzeźwości 

3.    Dopuszczalne przez K.p. cele kontroli

4.    Zakres podmiotowy kontroli - czy pracodawca może kontrolować tylko pracowników? Czy dopuszczalna jest kontrola osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.?

5.    W jakich aktach pracodawca i pod jakimi warunkami pracodawca może uregulować kontrolę trzeźwości oraz obecności w organizmie innych środków? Układ zbiorowy pracy, regulamin pracy, obwieszczenie.

6.        Postanowienia aktów wewnątrzzakładowych regulujących kontrolę trzeźwości oraz obecności w organizmie innych środków - co musimy uregulować i jak to zrobić?

•    postanowienie o wprowadzeniu kontroli trzeźwości
•    jak dobrać i jak określić grupę lub grupy pracowników objęte kontrolą trzeźwości lub obecności środków działających podobnie do alkoholu?
•    jak określić sposób kontroli ?
•    jak określić  rodzaj urządzenia wykorzystywanego do kontroli ?
•    jak określić  czas i częstotliwości przeprowadzania kontroli trzeźwości?

7.        Obowiązki informacyjne pracodawcy w związku z wprowadzeniem kontroli trzeźwości

•    poinformowanie pracowników  - w jaki sposób i w jakim terminie należy to zrobić?
•    forma i treść informacji dla pracownika należącego do grupy objętej kontrolą trzeźwości - czy konieczna jest indywidualizacja takiego powiadomienia?

8.    Obowiązek poszanowania godności oraz innych dóbr osobistych pracownika podczas kontroli - techniczne i organizacyjne aspekty realizacji tego  obowiązku.

9.    Postępowanie pracodawcy w sytuacji, gdy kontrola trzeźwości wykaże obecność alkoholu w organizmie pracownika wskazującą na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości, albo gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości lub spożywał alkohol w czasie pracy.

10.    Czy pracownik ma obowiązek poddania się kontroli trzeźwości ?

11.    Jak dokumentować kontrolę trzeźwości?

•    jakie informacje należy zawrzeć w dokumencie kontroli, która doprowadziła do stwierdzenia obecności alkoholu w organizmie pracownika i gdzie przechowywać taki dokument?

12.    Odpowiedzialność pracownicza związana z naruszeniem obowiązku trzeźwości

•    odpowiedzialność porządkowa
•    rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
•    rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

13.        Okres niedopuszczenia pracownika do pracy w przypadku, gdy wynik badania nie wskazuje na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości pracownika

•    kwalifikacja prawna tego okresu z punktu widzenia przepisów prawa pracy

•    skutki dla prawa pracownika do wynagrodzenia
14.    Prawo do żądania przeprowadzenia kontroli przez organ powołany do ochrony porządku publicznego.

15.    Kontrola pracowników na obecność środków działających podobnie do alkoholu

•    przesłanki dopuszczalności
•    rodzaje środków działających podobnie do alkoholu na podstawie projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia
•    odpowiednie stosowanie przepisów art. 221c § 2–12 K.p. (dotyczą kontroli trzeźwości)

16.    Obowiązki pracodawcy (administratora) dotyczące przetwarzania danych osobowych  związanych z kontrolą pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu

17.    •    Jakie obowiązki wynikające z RODO ciążą na pracodawcy występującym w roli administratora danych osobowych w związku z poddaniem pracowników badaniu trzeźwości? Co należy zrobić, aby nie narażać  się na kary nakładane przez Prezesa UODO?

•    W jaki sposób prawidłowa określić cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne takiego przetwarzania w związku z poddaniem pracowników badaniu trzeźwości?

•    Jak powinno wyglądać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla osób wykonujących w imieniu pracodawcy badanie trzeźwości pracowników?

•    Jakie okresy retencji może przyjąć pracodawca dla przetwarzania danych w związku z poddaniem pracowników badaniu trzeźwości?

•    Czy konieczne jest zawarcie przez pracodawcę umowy powierzenia z podmiotem zewnętrznym realizującym w imieniu i na rzecz pracodawcy badanie trzeźwości pracowników?

•    W jaki sposób pracodawca powinien zrealizować obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO wobec pracownika poddanego badaniu trzeźwości? Jak zbudować Klauzulę Informacyjną, za pośrednictwem której pracodawca realizuje obowiązek informacyjny?

•    W jaki sposób pracodawca może wykazać spełnienie zasady rozliczalności w przypadku, gdy pracownik odmawia potwierdzenia przyjęcia Klauzuli Informacyjnej?

18.    Obowiązek uzasadniania wypowiedzenia umowy na czas określony - przegląd orzecznictwa sądowego.

19.    Najważniejsze orzeczenia sądowe w 2023 r. - omówienie


24.    Nowe typy wykroczeń przeciwko prawom pracownika w Kodeksie pracy

 

Prowadzący
Mariusz Nowak - ekspert prawa pracy i ochrony danych osobowych. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1996 r. ukończył Aplikację Inspektorską w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. W okresie zatrudnienia w PIP, przez 12 lat kierował Sekcją Nadzoru i Kontroli w Oddziale w Bielsku Białej OIP w Katowicach. Zasiadał w kapitule corocznego konkursu Głównego Inspektora Pracy „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”, prowadząc kontrole audytowe w zakresie prawnej ochrony pracy grupy największych pracodawców, biorących udział w konkursie, w tym laureatów konkursu. Samodzielnie przeprowadził m.in. kilkaset specjalistycznych kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy, w tym także o czasie pracy w sektorze bankowym oraz w podmiotach leczniczych. Od 1997 r. prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla zróżnicowanej grupy odbiorców – od kadry menedżerskiej i kierowniczej do pracowników służby bhp. W ramach szkoleń zamkniętych, szkolił zarówno podmioty publiczne takie jak, m.in. ZUS, Prokuratura, Urzędy Wojewódzkie, jak i duże podmioty prywatne, jak, m.in. Cooper Standard Automotive, Żywiec Zdrój S.A. czy PZU, a także ogólnopolskie organizacje związkowe. Prowadził zajęcia z zakresu prawnej ochrony pracy w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Prof. Jana Rosnera we Wrocławiu. Specjalizuje się w problematyce czasu pracy, w tym czasu pracy w podmiotach leczniczych, problematyce tworzenia i kształtowania wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, dokumentacji pracowniczej oraz ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, a także prawnych uwarunkowań działania związków zawodowych i pracowniczej oraz ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, a także prawnych uwarunkowań działania związków zawodowych i relacji pracodawców z organami związkowymi oraz praktycznych i prawnych aspektów postępowania kontrolnego i administracyjnego organów Państwowej Inspekcji Pracy. W tym zakresie doradza i szkoli pracodawców. Na zlecenie pracodawców prowadzi wewnętrzne audyty w zakresie przestrzegania prawa pracy i optymalizacji rozwiązań prawno-organizacyjnych.
Forma
Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82
Czas trwania
Godziny zajęć: 9.30-14.30
Lokalizacja
Cena
420.00 netto zł./osobę (516.60 zł. brutto) do: 17-04-2024
W cenę wliczono
•dostęp do platformy szkoleniowej na żywo przez komputer. Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera, •autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, •konsultacje z wykładowcą i możliwość zadawania pytań na czacie w trakcie szkolenia, •imienny certyfikat uczestnictwa (pdf)
Certyfikaty
Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
System Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.