menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Vademecum Zamawiającego - jak krok po kroku prawidłowo przeprowadzić procedurę o udzielenie zamówienia publicznego? 5 dniowe szkolenie warsztatowe z uwzględnieniem analizy przypadków i indywidualnych

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Program

W imieniu ekspertów Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER z przyjemnością zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym:

 

Grupa docelowa

·         Przydatne i ciekawe szkolenie specjalistyczne dla Zamawiających. Materiał i formuła przekazywana Uczestnikom, pozwoli na realizację wewnętrznych procesów sprawdzających procedury oraz praktyczne przygotowanie przetargu krajowego i unijnego.
Adresatami szkolenia są przede wszystkim:

·         pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej;

·         specjaliści ds. zamówień publicznych zatrudnieni w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy;

·         przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego;

·         przedstawiciele administracji rządowej;

·         wszystkie osoby pragnące zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych od strony Zamawiającego.

Cel szkolenia

Zamawiający:

• poznają jak prawidłowo powinien wyglądać system udzielania zamówień,
• dowiedzą się jak przygotować postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,
• udoskonalą umiejętności potrzebne do prawidłowego przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego.

Przyczyni się to do zminimalizowania błędów, zmniejszy ryzyko korekt i kar nakładanych przez instytucje kontrolne.

Aspekty omawiane na szkoleniu mają szczególne znaczenie w obliczu przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku.
Co istotne, szkolenie jest podzielone na dwie części.

 

Część pierwsza - dotyczy teorii, tj. poznania ustawy, nowych zapisów, jak sprawnie przeprowadzić i przygotować postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. 

Część druga dotyczy praktyki, krok po kroku zostanie pokazane przygotowanie SWZ z załącznikami, zostanie omówimy cykl obsługi platform, złożenie i zbadanie oferty w postępowaniu unijnym i krajowym. (5 dni = 3 dni teorii plus 2 dni praktyki).

Na przedmiotowym szkoleniu zostaną przekazane istotne informacje dla Zamawiających w zakresie nowego prawa zamówień publicznych.

Korzyści dla uczestników

• Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom na zdobycie cennych, praktycznych umiejętności dzięki aktywnej i warsztatowej formule;
• Wiedza przekazana uczestnikom pozwoli na podniesienie poziomu formalnego bezpieczeństwa w pracy;
Jeżeli, mają Państwo taką potrzebę istnieje możliwość omówienia, wyjaśnienia lub konsultacji konkretnej sytuacji wynikającej z Państwa praktyki zawodowej.

 

Metodologia

Metody pracy podczas szkolenia stacjonarnego:


Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

W zależności od terminu i lokalizacji, szkolenie jest realizowane przez jednego ze wskazanych trenerów.

 

Metody pracy podczas szkolenia on-line:

·         wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel

·         szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników

·         bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz

·         pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

·         podczas szkolenia Trener aktywizuje uczestników zadając pytania, na które można odpowiedzieć w czasie rzeczywistym

·         otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce

·         masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu

·         otrzymujesz indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia stacjonarne i online organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 

Program szkolenia

Program szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.


PROGRAM SZKOLENIA BĘDZIE ODPOWIEDNIO ZAKTUALIZOWANY I REALIZOWANY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM W DNIU SZKOLENIA  STANEM PRAWNYM.
 

I. Wstęp do zamówień publicznych

1.    Europejskie podstawy prawne systemu zamówień publicznych

2.    Rozwój sytemu zamówień publicznych w Polsce wraz z aspektami ekonomicznymi

3.    Elementy prawa cywilnego w aspekcie stosowania ustawy: Prawo zamówień publicznych

4.    Prawo budowlane

5.    Podstawy finansów publicznych

6.    Partnerstwo publiczno – prywatne oraz Koncesje na roboty budowlane lub usługi

7.    Rozporządzenie o ochronie danych

8.    System finansów publicznych w Polsce

9.    Zasady udzielania zamówień bagatelnych

10.  Warsztaty z tworzenia regulaminów, instrukcji dotyczących udzielania zamówień bagatelnych, publikacji ogłoszeń w BZP, sporządzania zapytań ofertowych, rozstrzygania postępowań, prowadzenia dokumentacji, elektronizacja zamówień podprogowych

11.  Akty prawa Unii Europejskiej w obszarze zamówień publicznych

12.  Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu

13.  Analiza komparatystyczna prawa polskiego i unijnego w obszarze zamówień publicznych


II. Zakres i organizacja udzielania zamówień

1.    Zakres podmiotowy ustawy: Prawo zamówień publicznych

2.    Zakres przedmiotowy ustawy: Prawo zamówień publicznych

3.    Zasady udzielania zamówień publicznych

4.    Zamówienia publiczne realizowane w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

5.    Organizacja obsługi zamówień publicznych

6.    Elektronizacja zamówień publicznych

7.    Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

8.    Przygotowanie Specyfikacji Warunków Zamówienia

9.    Podstawowe definicje prawa zamówień publicznych

10.  Tryby udzielania zamówień publicznych

11.  Zakres podmiotowy i przedmiotowy prawa zamówień publicznych

12.  Zasady udzielania zamówień publicznych

13.  Organy w zamówieniach publicznych

14.  Metodologia szacowania wartości zamówienia

15.  Sposoby uniknięcia konfliktu interesów – udzielenie zamówienia podmiotom biorącym udział w przygotowaniu dokumentacji postępowania / grupa kapitałowa

16.  Analiza Potrzeb Zamawiającego oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia

17.  Zasady publikacji ogłoszeń w zamówieniach publicznych, wyznaczanie terminów na przygotowanie ofert i dokonywanie zmian w ofertach

18.  Komisja przetargowa, zespół, biegli. Obowiązki kierownika jednostki

19.  Etapy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

20.  Sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia

21.  Warunki udziału w postępowaniu, oświadczenia wstępne wykonawców, w tym JEDZ, naruszenie zasady konkurencyjności i ograniczenie podwykonawstwa

22.  Udzielanie wyjaśnień do Specyfikacji Warunków Zamówienia, pytania i odpowiedzi, wprowadzanie zmian do Specyfikacji, przedłużanie terminu składania ofert

23.  Ocena ofert, poprawianie omyłek, badanie rażąco niskiej ceny

24.  Wykluczenie wykonawcy, odrzucenie oferty, unieważnienie postępowania

25.  Wybór wykonawcy, zawarcie umowy w zamówieniach publicznych

26.  Środki ochrony prawnej od strony zamawiającego i wykonawcy

27.  Korekty finansowe w projektach UE nakładane w związku z błędnym udzieleniem zamówienia publicznego

28.  Zamówienia „in house”

29.  Sprawozdanie roczne z udzielonych zamówień

30.  Tworzenie zarządzeń, uchwał, decyzji o powołaniu komisji przetargowej, a także regulaminu określającego obowiązki członków komisji przetargowej

31.  Szacowanie wartości zamówienia w praktyce

32.  Tworzenie dokumentu Analizy Potrzeb Zamawiającego oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia

33.  Dokumentowanie postępowań prowadzonych w formie elektronicznej

34.  Umieszczanie ogłoszeń na portalach UZP i UE

35.  Sporządzanie projektów umów

36.  Przeprowadzanie weryfikacji ofert i JEDZ składanych w formie elektronicznej

37.  Czynności wykonawców i zamawiającego w postępowaniach prowadzonych w formie elektronicznej


III. Kontrola i odpowiedzialność w zamówieniach publicznych

1.    Środki ochrony prawnej w Prawie zamówień publicznych

2.    Symulacja rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą

3.    Procedury i organy kontrolne w zamówieniach publicznych

4.    Odpowiedzialność za naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych (karna, cywilna, administracyjna)

5.    Osoby ponoszące odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych związane z zamówieniami publicznymi

6.    Naruszenia dyscypliny finansowej związane z zamówieniami publicznymi

7.    Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i organy właściwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

8.    Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i ich wymiar oraz przestępstwa przetargowe.
 

IV. Podsumowanie szkolenia.
 

W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń. 

 

Inwestycja

Szkolenie stacjonarne

2990.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).


Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 4 doby w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 

4790 zł netto (+23% Vat)

 

Szkolenie on-line

2590.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu on-line
-materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
-renomowany certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia (w wersji elektronicznej lub papierowej)
-konsultacje poszkoleniowe
-10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte i on-line organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER. 

 

Uwagi

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego. 

 

Czas trwania
5 dni
Termin / Lokalizacja
  1. 26.08.2024 / Kraków i online 5 dni
Cena
2990 zł netto
Zgłoszenie
Vademecum Zamawiającego - jak krok po kroku prawidłowo przeprowadzić procedurę o udzielenie zamówienia publicznego? 5 dniowe szkolenie warsztatowe z uwzględnieniem analizy przypadków i indywidualnych
Organizator
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.