menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Wisła:AKADEMIA PŁAC 2024 - kompleksowe warsztaty z rozwiązywania problemów z rozliczania wynagrodzeń.[KOD:4386]

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Program

Witamy na Akademii Wynagrodzeń - naszym wyjątkowym szkoleniu poświęconym rozliczaniu wynagrodzeń w pełnym zakresie zmian wprowadzonych w 2023 i 2022 roku. Szkolenie przygotowaliśmy specjalnie dla osób odpowiedzialnych za wyliczanie wynagrodzeń w firmach oraz wszystkich zainteresowanych najnowszymi regulacjami dotyczącymi wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych.

Lata 2022-2023 przyniosły istotne zmiany w przepisach i standardach związanych z wynagrodzeniami. Nasze szkolenie ma na celu dostarczyć Państwu kompleksowej wiedzy i praktycznych narzędzi, które pozwolą sprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami zarządzać wynagrodzeniami i ich rozliczaniem w firmie. Podczas tego szkolenia skoncentrujemy się na omówieniu kluczowych aspektów związanych z wynagrodzeniami, w tym zmian w prawie pracy, podatkach, oraz obszarach związanym z ZUS i świadczeniami pracowniczymi. Dzięki naszemu ekspertowi, dowiesz się jak uniknąć ryzyka związanego z błędnym rozliczaniem oraz jak dostosować się do najnowszych regulacji w dziedzinie płac.

Cieszymy się, że jesteście z nami na Akademii Wynagrodzeń i mamy nadzieję, że zdobyta tu wiedza pozwoli skutecznie i profesjonalnie zarządzać wynagrodzeniami w świetle zmian w 2022-2023 roku.

 

  Program:   

dzień 1:
 1. ZESTAWIENIE NOWOŚCI W 2024 R. W KWESTII ROZLICZANIA WYNAGRODZEŃ
  1. Wpływ dwukrotnego wzrostu wynagrodzenia minimalnego w 2024 r. na prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
  2. Prognozowane przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej na 2024 r.
  3. Najniższa podstawa świadczeń chorobowych w 2024 r.
  4. Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego
  5. Ograniczenie składania korekt ZUS po 1 stycznia 2024 r.
  6. Dodatek za godziny nocne w styczniu i w lipcu 2024 r.
  7. Wynagrodzenie płatnika w tytułu terminowego wpłacania podatków 2024 r.

 2. LISTA PŁAC W 2024 R.
  1. Rozliczanie podatkowe – stosowanie PIT 2, koszty uzyskania przychodu, zwolnienia podatkowe, wnioski o oświadczenia podatkowe
  2. Składki społeczne pracodawcy i pracownika z uwzględnieniem limitu ich odprowadzania
  3. Zasady ustalania składki zdrowotnej z uwzględnieniem stosowania zasad obowiązujących 31.12.2021 r.
  4. Obligatoryjne składki na FP, FS, FGŚP, FEP
  5. Zasady dokonywania potrąceń obligatoryjnych i dobrowolnych z uwzględnieniem kwot wolnych i hierarchii potrąceń PPK w 2024 r.
  6. Dwa algorytmy pomniejszania wynagrodzenia za czas przepracowany o czas nieobecności
  7. Finalne rozliczenie wynagrodzeń
  8. Rozliczanie przychodu po przekroczeniu rocznego limitu składek emerytalnych i rentowych
  9. Konsekwencje przekroczenia progu podatkowego oraz limitu zwolnienia podatkowego
  10. Rozliczanie wynagrodzeń po ustaniu stosunku pracy
  11. Obowiązek zapłaty składki na FP w razie zmiany etatu i przesunięcia na 10 następnego miesiąca terminu wypłaty wynagrodzenia

 3. ROZLICZANIE NIEOBECNOŚCI CHOROBOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W NOWYM KOMENTARZU DO USTAWY ZASIŁKOWEJ (24 sierpnia 2023 r.)
  1. Uwzględnianie wynagrodzenia z umowy zlecenia zawartej z pracownikiem w podstawie zasiłkowej – ZMIANA!
  2. Choroba przed upływem pierwszego miesiąca zatrudniania – ZMIANA!
  3. Podwyższenie wymiaru czasu pracy w trakcie pobierania świadczenia chorobowego – ZMIANA!.
  4. Wpływ zmiany etatu na podstawę wymiaru świadczeń chorobowych – premia roczna i kwartalna
  5. Choroba bezpośrednio po urlopie wychowawczym lub bezpłatnym trwającym przez cały okres, z którego ustala się podstawę – ZMIANA!
  6. Ogólne zasady wyznaczania podstawy zasiłkowej
  7. Składniki wchodzące i składniki wyłączone z podstawy zasiłkowej
  8. Zasady uzupełniania podstawy świadczeń chorobowych
  9. Uzupełnianie podstawy chorobowej w przypadku przekroczenia limitu odprowadzania składek społecznych w oparciu o zapisy komentarza do ustawy zasiłkowej
  10. Zasady dokonywania potrąceń z zasiłków
  11. Finalne obliczenie dniówki wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
  12. Prawo do świadczeń po ustaniu zatrudnienia – choroba w ciągu 14 dni (art. 67 ust. 6 ustawy o świadczeniach zdrowotnych) – co dalej z ubezpieczeniem zdrowotnym
  13. Dyskusja, odpowiedzi na pytania, konsultacje indywidualne.

dzień 2:
 1. ROZLICZANIE INNYCH PŁATNYCH NIEOBECNOŚCI PRACOWNICZYCH
  1. Zasady naliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
  2. Ustalanie wynagrodzenia za zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (urlop okolicznościowy, urlop art. 188 kp, wolne na poszukiwanie pracy itp., wolne z tytułu krwiodawstwa)
  3. Zasady ustalania wynagrodzenia za czas zwolnienia  z powodu działania siły wyższej
  4. Wpływ zwolnienia z powodu działania siły wyższej na podstawę chorobową w kontekście jej uzupełniania
  5. Urlop opiekuńczy a urlop bezpłatny
  6. Pomniejszanie miesięcznego wynagrodzenia o dotychczasowe i nowe zwolnienia od pracy
  7. Prawo do świadczenia chorobowego w przypadku choroby w trakcie bezpłatnego urlopu opiekuńczego

 2. KALKULACJA EKWIWALENTU ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP
  1. Składniki wchodzące do podstawy ekwiwalentowej
  2. Zasady uzupełniania podstawy ekwiwalentowej
  3. Wpływ zmiany etatu lub warunków płacowych na podstawę ekwiwalentu
  4. Finalne rozliczenie ekwiwalentu
  5. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy a ekwiwalent – różnice w ich rozliczaniu
  6. Należności obliczane na zasadach przewidzianych przy liczeniu ekwiwalentu – odprawy i odszkodowania, nagroda jubileuszowa

 3. ZASADY UDZIELANIU URLOPU RODZICIELSKIEGO ORAZ SPOSÓB WYPŁATY ZA TEN URLOP
  1. Nowe rozporządzenie w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem
  2. Urlop rodzicielski dla ojca dziecka, gdy matka w chwili porodu nie pozostawała w ubezpieczeniu chorobowym
  3. Dodatkowy urlop rodzicielski 9 tygodni i wysokość świadczenia za ten urlop
  4. Zmiany w zasadach wykorzystywania urlopu rodzicielskiego,
  5. Zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego
  6. Zmiana w przepisach o wnioskowanie i korzystanie urlopu łączonego z pracą
  7. 12 miesięcy na skorzystanie z urlopu ojcowskiego
  8. Sposób rozliczenia zasiłków związanych z rodzicielstwem na listach płac
  9. Wyliczanie wynagrodzenia i innych świadczeń za okres łączenia pracy w urlopem rodzicielskim
  10. Termin na złożenie wniosku o wyrównanie zasiłku macierzyńskiego do 100% podstawy
  11. Podleganie ubezpieczeniom zusowskim przez osoby na urlopach związanych z rodzicielstwem
  12. Dyskusja, odpowiedzi na pytania, konsultacje indywidualne.

dzień 3:
 1. PROBLEMATYKA ROZLICZANIA CZASU PRACY W NADGODZINACH, ZA DYZUR, PRZERWY STOSOWANEJ W SYSTEMIE CZASU PRZERYWANEGO
  1. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe – normalne i dodatki za nadgodziny
  2. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe przy zmianie stawki w trakcie miesiąca
  3. Czas wolny za część dnia a praca w nadgodzinach w tym dniu
  4. Sposoby ustalenia wysokości ryczałtu za nadgodziny
  5. Jak rozliczyć przerwę (do pięciu godzin) w systemie przerywanego czasu pracy
  6. Jak zrekompensować dyżur pracownika i jakie są w tym zakresie rekomendacje unijnego trybunału sprawiedliwości
  7. Zasady udzielania dnia wolnego za nadgodziny – praca w niedzielę, w dniu wolnym z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy, praca w święto, praca w nadgodzinach dobowych
  8. Dodatkowy dzień wolny dla nauczyciela za godziny ponadwymiarowe czy nadliczbowe?
  9. Rekompensowanie godzin nadliczbowych w służbie cywilnej – nowe zasady od 2024 r.

 2. WYBRANE UMOWY CYWILNOPRAWNE – ZASADY ICH OSKŁADKOWANIA, OPODATKOWANIA, DOKONYWANIA POTRĄCEŃ
  1. Minimalna stawka godzinowa przy umowie zlecenia w 2024 r.
  2. Zasady oskładkowania umów zlecenia oraz postępowanie w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń
  3. Zasady pomniejszania składki zdrowotnej do zaliczki naliczanej na 31.12.2021 r.
  4. Opodatkowanie umów cywilnoprawnych po zmianach wprowadzonych w 2023 r.
  5. PPK w przypadku umów cywilnoprawnych
  6. Umowa cywilnoprawna zawarta z własnym pracownikiem bądź zawarta z innym podmiotem ale praca na rzecz własnego pracodawcy – sposób dokonania rozliczenia składkowo-podatkowego
  7. Rozliczenie umowy o dzieło – zasady zastosowania 20% lub 50% kosztów uzyskania przychodów
  8. Rozliczanie kontraktu menedżerskiego
  9. Rozliczanie członków zarządu
  10. Potrącenia obligatoryjne i dobrowolne z umów cywilnoprawnych
  11. Umowa zlecenie zawarta z własnym pracownikiem podczas urlopu ojcowskiego

 3. PRZYKŁADY WYŁĄCZEŃ ZE SKŁADEK ZUS I PODATKU
  1. Odprawy emerytalno- rentowe
  2. Odprawy, odszkodowania, rekompensaty związane z utratą pracy
  3. Odszkodowania wypłacane na podstawie umowy o zakazie konkurencji
  4. Odprawy dla powołanych do służby wojskowej
  5. Wartość finansowanych dla pracowników posiłków
  6. Zwrot kosztów używania do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy
  7. Diety i inne należności z tytułu podróży służbowych
  8. Świadczenie z ZFŚS
  9. Świadczenia wypłacane z tytułu podnoszenia kwalifikacji lub wykształcenia pracownika
  10. Dofinansowanie kart branżowych, prywatnej opieki medycznej
  11. Zakwaterowanie zatrudnionych (ZMIANY)

 4. Odpowiedzi na pytania uczestników .
Prowadzący
Ewa Polewczak: Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, posiadająca wieloletnie doświadczenie jako specjalista ds. kadr i płac a później kierownik w firmach o profilu produkcyjnym, handlowym, usługowym. Od kilku lat pełni funkcje kierownika ds. kadr i płac w firmie zatrudniającej pracowników w Polsce oraz delegującej pracowników za granicę. Posiada dużą wiedzę teoretyczną z zakresu kadr i płac (umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, wynagrodzenia, czas pracy, rozliczenie składkowe, podatkowe itp.), popartą wieloletnią praktyką w tym zakresie.
Forma
3-dniowa konferencja w Wiśle z noclegami w pokojach dwuosobowych. Dostosowujemy się do Państwa potrzeb: możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania i w pojedynczych dniach. istnieje możliwość wydłużenia pobytu lub przyjazdu z osobą towarzyszącą pokój jednoosobowy za dopłatą - prosimy o telefon w sprawie szczegółów masz indywidualną prośbę? Zadzwoń do nas postaramy się spełnić Państwa życzenia Informacje pod telefonem : 531 618 855
Czas trwania
od 22 kwietnia (kolacja) do 25 kwietnia (obiad) wykłady w godzinach: 9:00-14:30
Termin / Lokalizacja
 1. 22.04.2024 / Wisła, Hotel Gołębiewski ****
Cena
1 osoba: 3180 zł + VAT/od os. 2-4 os.: 3080 zł + VAT/od os.
Zgłoszenie
Wisła:AKADEMIA PŁAC 2024 - kompleksowe warsztaty z rozwiązywania problemów z rozliczania wynagrodzeń.[KOD:4386]
W cenę wliczono
3 wykłady materiały szkoleniowe, 3 noclegi w pokojach 2osobowych z łazienkami, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu odjazdu, teczka konferencyjna z materiałami szkoleniowymi, długopisem i notatnikiem, oraz korzystanie z centrum SPA w hotelu. Pokój jednoosobowy: dopłata do zakwaterowania w pokoju 1osobowego. Informacje dotyczące hotelu oraz szczegółowy program szkolenia i plan zajęć prześlemy po otrzymaniu zgłoszenia na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkoleni.
Certyfikaty
Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
Organizator
ESAL Business Promotion Office - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.