menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Wisła: PRAWO PRACY w 2024 roku w praktyce [KOD:4385]

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Program
dzień 1:
 1. MODUŁ I
  1. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
   • Co zmieni się w obowiązkowym wyposażeniu stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe? Alternatywne rozwiązania dla pracodawców.
   • Refundacja okularów i soczewek - przesłanki i zasady
  2. Minimalne wynagrodzenie w 2024 r. Zmiany minimalnego wynagrodzenia w 2024 r.
   • Wpływ minimalnego wynagrodzenia na inne świadczenia
   • Katalog wyłączeń i jego poszerzenie od 1.1.2024 r.
  3. Wyrok Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu (w sprawie o numerze C-660/20) z 19 października 2023 r. i jego wpływ na sposób wynagradzania za pracę ponadwymiarową w Polsce.
  4. Wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii i polska ustawa o ochronie sygnalistów - stan prac i przygotowanie pracodawcy do wdrożenia.

 2. MODUŁ II
  1. Zmiany dotyczące umów na okres próbny
   • ograniczenie możliwości ponownego zawarcia umowy na okres próbny przez tego samego pracodawcę z tym samym pracownikiem
   • uzależnienie maksymalnej długości okresu próbnego od zamierzonego czasu trwania kolejnej zawartej umowy po upływie okresu próbnego.
   • nowe klauzule w umowach na okres próbny.
  2. Rozszerzenie zakresu informacji o warunkach zatrudnienia
   • Jak zmienia się zakres informacji, które pracodawca ma obowiązek przekazać pracownikowi?
   • Jakie dopuszczalne formy przekazania informacji przewidują znowelizowane przepisy?
   • Czy możliwe jest informowanie pracownika o warunkach zatrudnienia przez wskazanie przepisów regulujących dany zakres uprawnień pracowniczych?
  3. Obowiązek uzasadniania wypowiedzenia umowy na czas określony
   • Jak uzasadniać wypowiedzenie umowy na czas określony? - przyczyny uzasadniające wypowiedzenie w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego.
  4. Prawo pracownika do wystąpienia z wnioskiem o korzystniejszą formę zatrudnienia, gwarantującą bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy
  5. Prawo pracownika do jednoczesnego zatrudnienia lub wykonywania pracy na innej podstawie, niż stosunek pracy w znowelizowanych w nowelizowanych przepisach Kodeksu pracy
  6. Urlop opiekuńczy - nowy rodzaj urlopy w nowelizowanych przepisach Kodeksu pracy - jak go udzielać? .
  7. Uprawnienie pracowników - wychowujących dziecko, do ukończenia przez nie 8. roku życia do korzystania z elastycznej organizacji czasu pracy - na czym polega to uprawnienie? co należy rozumieć pod pojęciem elastycznej organizacji pracy?
  8. Zwiększona ochrona pracowników - korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem. Jakiego rodzaju urlopów będzie dotyczyć? Jakie będą jej zasady?
  9. Ograniczenie możliwości zatrudniania pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 8 roku życia w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy oraz delegowania go poza stałe miejsce pracy.
  10. Zmiany w zakresie urlopu rodzicielskiego związane z wyrównywaniem praw obojga rodziców - jak zmienią się okresy urlopu rodzicielskiego? Jak będzie się kształtowało indywidualne prawo do urlopu rodzicielskiego dla matki i dla ojca?
  11. Wydłużenie wymiaru trwania urlopu rodzicielskiego w przypadku łączenia przez pracownika prawa do korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy.
  12. Zmiany w urlopie ojcowskim.
  13. Zmiany dotyczące zasad dopuszczenia pracownika do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem.
  14. Przepisy przejściowe.
  15. Zmiany w przepisach wykonawczych - dokumentacja pracownicza; świadectwo pracy.
 3. Sesja pytań i odpowiedzi, konsultacje indywidualne

dzień 2:
 1. Praca zdalna
  1. Nowa definicja pracy zdalnej i jej praktyczne konsekwencje
   • czy pracownik ma obowiązek uzgodnić miejsce wykonywania pracy zdalnej z pracodawcą?
   • czy praca może być wykonywana jedynie częściowo zdalnie, a częściowo w zakładzie pracy?

  2. Podstawy wykonywania pracy zdalnej
   1. porozumienie między pracodawcą  a pracownikiem
    • kiedy może być zawarte takie porozumienie ?
    • która ze stron stosunku pracy może wystąpić z wnioskiem o zawarcie porozumienia?
    • w jakiej formie ma być złożony wniosek?
    • kiedy pracownik może złożyć wiążący wniosek o zawarcie takiego porozumienia?
    • kategorie pracowników, których wniosek o pracę zdalną   pracodawca jest zobowiązany, co do zasady uwzględnić
    • czy istnieją przesłanki pozwalające pracodawcy na nieuwzględnienie takiego wniosku?
   2. wykonywanie pracy zdalnej na polecenie pracodawcy
    • kiedy pracodawca może wydać  polecenie zdalnego wykonywania pracy?
    • wycofanie polecenia pracodawcy wykonywania pracy zdalnej

  3. Formy ustalania zasad pracy zdalnej i ich obligatoryjne postanowienia
   • Porozumienie z organizacją lub organizacjami związkowymi
   • Regulamin pracy zdalnej
   • Porozumienie z pracownikiem
   • Polecenie pracodawcy

  4. Uzgadnianie treści porozumienie określającego zasady wykonywania pracy zdalnej  między pracodawcą i zakładową organizacją związkową - jego tryb i zasady. Postępowanie pracodawcy w przypadku niemożności zawarcia porozumienia.
  5. Wniosek o zaprzestanie pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy
  6. Koszty pracy zdalnej
   1. obowiązki pracodawcy
    • zapewnienia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędne do wykonywania pracy zdalnej;
    • zapewnienia instalacji, serwisu, konserwacji narzędzi pracy,
    • w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokryci niezbędnych kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej
    • pokrycia kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej;
    • ekwiwalent pieniężny dla  wykonującego pracę zdalną wykorzystującego własne materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne
   2. możliwość rekompensowania ryczałtem kosztów lub ekwiwalentu

  7. Ochrona danych osobowych przy pracy z  zdalnej
  8. Obowiązki pracownika w zakresie ochrony danych osobowych przy pracy z  zdalnej
  9. Określenie zasad porozumiewania się pracodawcy i pracownika na odległość - co warto ustalić?
  10. Kontrola pracy z  zdalnej:
   • kontrola wykonywania pracy zdalnej przez pracownika
   • kontrolę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub,
   • kontrolę przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych.

  11. Oświadczenia składane przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej - ich rodzaje i forma
  12. BHP przy pracy zdalnej
  13. Wypadek przy pracy zdalnej

 2. Kontrola trzeźwości
  1. Na czym polega kontrola trzeźwości?
  2. Co będzie rozumiane jako brak obecności alkoholu w organizmie pracownika?
  3. Ustawowe definicje:
   • stanu po użyciu alkoholu
   • stanu nietrzeźwości 

  4. Dobra dla ochrony, których pracodawca może prowadzić kontrolę trzeźwości - dopuszczalne przez K.p. cele kontroli
  5. Zakres podmiotowy kontroli - czy pracodawca może kontrolować tylko pracowników? Czy dopuszczalna jest kontrola osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.?
  6. W jakich aktach pracodawca i pod jakimi warunkami pracodawca może uregulować kontrolę trzeźwości oraz obecności w organizmie innych środków? Układ zbiorowy pracy, regulamin pracy, obwieszczenie.
  7. Postanowienia aktów wewnątrzzakładowych regulujących kontrolę trzeźwości oraz obecności w organizmie innych środków - co musimy uregulować i jak to zrobić?
   • postanowienie o wprowadzeniu kontroli trzeźwości
   • jak dobrać i jak określić grupę lub grupy pracowników objęte kontrolą trzeźwości lub obecności środków działających podobnie do alkoholu?
   • jak określić sposób kontroli ?
   • jak określić  rodzaj urządzenia wykorzystywanego do kontroli ?
   • jak określić  czas i częstotliwości przeprowadzania kontroli trzeźwości?

  8. Obowiązki informacyjne pracodawcy w związku z wprowadzeniem kontroli trzeźwości
   • poinformowanie pracowników  - w jaki sposób i w jakim terminie należy to zrobić?
   • forma i treść informacji dla pracownika należącego do grupy objętej kontrolą trzeźwości - czy konieczna jest indywidualizacja takiego powiadomienia?

  9. Obowiązek poszanowania godności oraz innych dóbr osobistych pracownika podczas kontroli - techniczne i organizacyjne aspekty realizacji tego  obowiązku.
  10. Postępowanie pracodawcy w sytuacji, gdy kontrola trzeźwości wykaże obecność alkoholu w organizmie pracownika wskazującą na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości, albo gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości lub spożywał alkohol w czasie pracy.
  11. Czy pracownik ma obowiązek poddania się kontroli trzeźwości ?
  12. Jak dokumentować kontrolę trzeźwości?
   • czy można dokumentować fakt kontroli, gdy nie wykazała ona obecności alkoholu w organizmie pracownika?
   • jakie informacje należy zawrzeć w dokumencie kontroli, która doprowadziła do stwierdzenia obecności alkoholu w organizmie pracownika i gdzie przechowywać taki dokument?

  13. Odpowiedzialność pracownicza związana z naruszeniem obowiązku trzeźwości
   • odpowiedzialność porządkowa
   • rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
   • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

  14. Okres niedopuszczenia pracownika do pracy w przypadku, gdy wynik badania nie wskazuje na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości pracownika
   • kwalifikacja prawna tego okresu z punktu widzenia przepisów prawa pracy
   • skutki dla prawa pracownika do wynagrodzenia

  15. Prawo do żądania przeprowadzenia kontroli przez organ powołany do ochrony porządku publicznego.
  16. Kontrola pracowników na obecność środków działających podobnie do alkoholu
   • przesłanki dopuszczalności
   • rodzaje środków działających podobnie do alkoholu na podstawie projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia
   • odpowiednie stosowanie przepisów art. 221c § 2–12 K.p. (dotyczą kontroli trzeźwości)

  17. Obowiązki pracodawcy (administrator dotyczące przetwarzania danych osobowych  związanych z kontrolą pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu
   • Jakie obowiązki wynikające z RODO ciążą na pracodawcy występującym w roli administratora danych osobowych w związku z poddaniem pracowników badaniu trzeźwości?
   • W jaki sposób prawidłowa określić cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne takiego przetwarzania w związku z poddaniem pracowników badaniu trzeźwości?
   • Jak powinno wyglądać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla osób wykonujących w imieniu pracodawcy badanie trzeźwości pracowników?
   • Kakie okresy retencji może przyjąć pracodawca dla przetwarzania danych w związku z poddaniem pracowników badaniu trzeźwości?
   • Czy konieczne jest zawarcie przez pracodawcę umowy powierzenia z podmiotem zewnętrznym realizującym w imieniu i na rzecz pracodawcy badanie trzeźwości pracowników?
   • W jaki sposób pracodawca powinien zrealizować obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO wobec pracownika poddanego badaniu trzeźwości? Jak zbudować Klauzulę Informacyjną, za pośrednictwem której pracodawca realizuje obowiązek informacyjny?
   • W jaki sposób pracodawca może wykazać spełnienie zasady rozliczalności w przypadku, gdy pracownik odmawia potwierdzenia przyjęcia Klauzuli Informacyjnej?

 3. Nowe typy wykroczeń przeciwko prawom pracownika w Kodeksie pracy
 4. Obowiązek uzasadniania wypowiedzenia umowy na czas określony - przegląd orzecznictwa sądowego.
 5. Najważniejsze orzeczenia sądowe w 2022-23 r. - omówieni.
 6. Sesja pytań i odpowiedzi, konsultacje indywidualne

dzień 3:
 1. Czas pracy w 2024 roku
  1. Definicja i podstawowe pojęcia
   • Jakie okresy zaliczamy do czasu pracy?
   • Kiedy pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy?
   • Czy cały czas obecności pracownika w zakładzie pracy to czas pracy?
   • Czy i jakie szkolenia zaliczamy do czasu pracy?
   • Czy podróż służbowa to czas pracy?
   • Co to jest norma czasu pracy i jakie są rodzaje takich norm?
   • Średniotygodniowa norma łączna czasu pracy – jak ustalić, czy jej nie przekraczamy – stanowisko urzędowe MRPiPS
   • Doba pracownicza – co to jest i jakie jest jej znaczenie?
   • Kiedy się zaczyna i kończy tydzień rozliczeniowy czasu pracy?
   • Kiedy praca staje się pracą zmianową?
   • Co to jest wymiar czasu pracy?

  2. Ustalanie wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym
   • Jak obliczyć wymiar czasu w okresie rozliczeniowym?
   • Jak na wymiar czasu pracy wpływa nieobecność pracownika?
   • Wymiar czasu pracy, a nawiązanie lub rozwiązanie umowy o pracę w trakcie okresu rozliczeniowego.

  3. Odpoczynek dobowy i tygodniowy
   • Ile wynosi odpoczynek dobowy?
   • Czy odpoczynek dobowy może być skrócony?
   • Ile wynosi odpoczynek tygodniowy?
   • Czy odpoczynek dobowy może być skrócony?

  4. Systemy czasu pracy
   • Co to jest system czasu pracy?
   • Jakie systemy przewiduje Kodeks pracy?
   • Jak wybrać optymalny system?
   • Jak prawidłowo wprowadzać systemy czasu pracy?

  5. Rozkład czasu pracy i zasady prawidłowego tworzenia harmonogramu czasu pracy
   • Co to jest rozkład czasu pracy?
   • Co to jest harmonogram czasu pracy i kiedy musimy go sporządzać?
   • Czy musimy ustalić harmonogram na cały okres rozliczeniowy?
   • Kiedy pracownik musi poznać harmonogram, który będzie go obowiązywał?
   • Jak sporządzić prawidłowy harmonogram?
   • Czy dopuszczalna jest zmiana harmonogramu? Jakie są przesłanki dopuszczalności zmiany harmonogramu czasu pracy - stanowisko PIP.

  6.   Praca w godzinach nadliczbowych – definicja, zasady polecania i rozliczania, limity
   • Godziny nadliczbowe dobowe – kiedy praca staje się nadliczbową?
   • Czy system i rozkład czasu pracy wpływają na godziny nadliczbowe w dobie pracowniczej?
   • Godziny nadliczbowe średniotygodniowe – kiedy się pojawiają?
   • W jakich przypadkach można polecić pracę w godzinach nadliczbowych, a kiedy jest to zakazane?
   • Forma polecenia pracy w godzinach nadliczbowych – czy pracodawca zawsze musi wydać wyraźne polecenie?
   • Czy pracownik może odmówić wykonania polecenia pracy w godzinach nadliczbowych?
   • Jak ustalić, że wystąpiła praca w godzinach nadliczbowych? Które godziny nadliczbowe zaliczymy do dobowych, a które do średniotygodniowych?
   • Problem godzin nadliczbowych, których nie można zaliczyć do żadnej doby rozliczeniowej czasu pracy - stanowisko PIP.
   • Jak rekompensować godziny nadliczbowe?
   • Wynagrodzenie, dodatek lub czas wolny jako forma rekompensaty pracy nadliczbowej – kto o niej decyduje? Która jest najkorzystniejsza?
   • Limit godzin nadliczbowych – czy i jak można go zwiększyć?

  7. Praca w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy – dopuszczalność i rekompensowanie
   • Kiedy możemy polecić pracę w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy?
   • Czy zawsze pracę w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy musimy rekompensować udzieleniem innego dnia wolnego?

  8. Praca w niedziele i święta – dopuszczalność i rekompensowanie
   • Kiedy możemy polecić pracę w niedziele i święta ?
   • Jak rekompensować pracę w niedziele i święta?

  9. Wyjścia prywatne i ich odpracowywanie
  10. Dokumentacja czasu pracy – sposób prawidłowego prowadzenia
   • Jakie dokumenty składają się na dokumentację czasu pracy w myśl nowego Rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej?
   • Jakie informacje winna zawierać ewidencja czasu pracy?

  11. Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie przepisów o czasie pracy
   • Dodatkowe  15 minutowe przerwy od pracy wliczane do czasu pracy w projekcie nowelizacji Kodeksu pracy.
   • Wliczanie szkoleń do czasu pracy

  12. Orzecznictwo SN dotyczące czasu pracy
  13. Stanowiska urzędowe w zakresie problematyki czasu pracy - Komisja Prawna Głównego Inspektora Pracy, Ministerstwo Pracy
  14. Najczęściej popełniane błędy w praktyce stosowania przepisów o czasie pracy stwierdzane w czasie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
  15. Wytyczne do kontroli tematu "Przestrzeganie przepisów o czasie pracy" stosowane przez PIP – zapoznanie uczestników z ich treścią; jak je wykorzystać do audytu wewnętrznego?

 2. Sesja pytań i odpowiedzi, konsultacje indywidualne

 

Celem szkolenia jest zapewnienie pracodawcom wiedzy niezbędnej do włączenia tych przepisów do wewnętrznego porządku prawnego pracodawcy, w szczególności poprzez prawidłowe sformułowanie postanowień wewnętrznych aktów prawa pracy (uzp, porozumienia, regulaminy), a także dla przygotowania niezbędnych procedur, informacji oraz wymaganych oświadczeń pracowników oraz podjęcia działań organizacyjnych, technicznych i szkoleniowych niezbędnych do korzystania z nowych uprawnień i rozwiązań oferowanych przez Kodeks pracy. Wyjątkowym aspektem szkolenia będzie także zapewnienie uczestnikom niezbędnej wiedzy na temat aspektów ochrony danych osobowych w kontekście pracy zdalnej, a przede wszystkim kontroli trzeźwości, która będzie się wiązała z przetwarzaniem danych dotyczących zdrowia, a więc danych szczególnej kategorii (danych wrażliwych). Tylko dysponując taką wiedzą można uniknąć wysokich kar finansowych nakładanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ważną wartością szkolenia będzie przekazanie uczestnikom edytowalnych wzorów postanowień uzp/regulaminu pracy/obwieszczenia dotyczących kontroli trzeźwości, a także porozumienia/regulaminu pracy zdalnej.

Prowadzący
Mariusz Nowak: ekspert prawa pracy i ochrony danych osobowych. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1996 r. ukończył Aplikację Inspektorską w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. W okresie zatrudnienia w PIP, przez 12 lat kierował Sekcją Nadzoru i Kontroli w Oddziale w Bielsku Białej OIP w Katowicach. Zasiadał w kapitule corocznego konkursu Głównego Inspektora Pracy „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”, prowadząc kontrole audytowe w zakresie prawnej ochrony pracy grupy największych pracodawców, biorących udział w konkursie, w tym laureatów konkursu. Samodzielnie przeprowadził m.in. kilkaset specjalistycznych kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy, w tym także o czasie pracy w sektorze bankowym oraz w podmiotach leczniczych. Od 1997 r. prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla zróżnicowanej grupy odbiorców – od kadry menedżerskiej i kierowniczej do pracowników służby bhp. W ramach szkoleń zamkniętych, szkolił zarówno podmioty publiczne takie jak, m.in. ZUS, Prokuratura, Urzędy Wojewódzkie, jak i duże podmioty prywatne, jak, m.in. Cooper Standard Automotive, Żywiec Zdrój S.A. czy PZU, a także ogólnopolskie organizacje związkowe. Prowadził zajęcia z zakresu prawnej ochrony pracy w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Prof. Jana Rosnera we Wrocławiu. Specjalizuje się w problematyce czasu pracy, w tym czasu pracy w podmiotach leczniczych, problematyce tworzenia i kształtowania wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, dokumentacji pracowniczej oraz ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, a także prawnych uwarunkowań działania związków zawodowych i pracowniczej oraz ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, a także prawnych uwarunkowań działania związków zawodowych i relacji pracodawców z organami związkowymi oraz praktycznych i prawnych aspektów postępowania kontrolnego i administracyjnego organów Państwowej Inspekcji Pracy. W tym zakresie doradza i szkoli pracodawców. Na zlecenie pracodawców prowadzi wewnętrzne audyty w zakresie przestrzegania prawa pracy i optymalizacji rozwiązań prawno-organizacyjnych. Współpracownik naszej firmy.
Forma
3-dniowa konferencja w Wiśle z noclegami w pokojach dwuosobowych. Dostosowujemy się do Państwa potrzeb: możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania i w pojedynczych dniach. istnieje możliwość wydłużenia pobytu lub przyjazdu z osobą towarzyszącą pokój jednoosobowy za dopłatą - prosimy o telefon w sprawie szczegółów masz indywidualną prośbę? Zadzwoń do nas postaramy się spełnić Państwa życzenia Informacje pod telefonem : 531 618 855
Czas trwania
od 22 kwietnia (kolacja) do 25 kwietnia (obiad) wykłady w godzinach: 9:00-14:30
Termin / Lokalizacja
 1. 22.04.2024 / Wisła, Hotel Gołębiewski ****
Cena
1 osoba: 3180 zł + VAT/od os. 2-4 os.: 3080 zł + VAT/od os.
Zgłoszenie
Wisła: PRAWO PRACY w 2024 roku w praktyce [KOD:4385]
W cenę wliczono
3 wykłady materiały szkoleniowe, 3 noclegi w pokojach 2osobowych z łazienkami, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu odjazdu, teczka konferencyjna z materiałami szkoleniowymi, długopisem i notatnikiem, oraz korzystanie z centrum SPA w hotelu. Pokój jednoosobowy: dopłata do zakwaterowania w pokoju 1osobowego. Informacje dotyczące hotelu oraz szczegółowy program szkolenia i plan zajęć prześlemy po otrzymaniu zgłoszenia na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkoleni.
Certyfikaty
Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
Organizator
ESAL Business Promotion Office - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.