menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Prawo ochrony środowiska: kluczowe zagadnienia

Kategoria
BRANŻOWE
Typ szkolenia
otwarte
Program

Szkolenie adresujemy do osób, których praca związana jest z ochroną środowiska, zarówno w przedsiębiorstwach, jak i w organach administracji. Na szkolenie zapraszamy także pełnomocników ds. jakości, radców prawnych specjalizujących się w prawie ochrony środowiska oraz wszystkich zainteresowanych.

W przypadku zmian przepisów program szkolenia będzie aktualizowany.


Ochrona powietrza; pozwolenia zintegrowane; Konkluzje BAT

 1. Wymagani ogólne dotyczące pozwoleń zintegrowanych
 2. Zasady i normy prawne dotyczące pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza mające zastosowanie w odniesieniu do pozwoleń zintegrowanych
 3. Kluczowe wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra klimatu i Środowiska z dnia 24.09.2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów
 4. Kluczowe wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7.09.2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji
 5. Dostosowanie pozwoleń zintegrowanych do Konkluzji BAT:
  • wymagania emisyjne,
  • wymagania pomiarowe,
  • niepewności pomiarowe.
 6. Ocena stabilności poziomów emisji w związku z możliwością ograniczenia częstotliwości pomiarów wielkości emisji wskazanej w Konkluzjach BAT
 7. Zasady udzielania odstępstw od granicznych wielkości emisyjnych zawartych w Konkluzjach BAT; poradnik w zakresie odstępstw dla dużych źródeł spalania (LCP), zgodnie z art. 204 ust. 2 Ustawy POŚ
  • podstawy prawne udzielenia odstępstwa,
  • rodzaje odstępstw,
  • kryteria udzielenia odstępstwa.
 8. Analiza kosztów i korzyści środowiskowych; zasady i interpretacja wyników
  • podstawowe niepewności przyjętej metodyki,
  • nieproporcjonalność kosztów dostosowawczych w stosunku do korzyści środowiskowych,
  • co, gdy ocena ilościowa (monetyzacja korzyści środowiskowych) nie jest możliwa.
 9. Zmiana Pozwolenia Zintegrowanego wynikająca z odstępstwa
 10. Analiza pozwolenia zintegrowanego wydanego z odstępstwem
 11. Nowelizacja dyrektywy 2010/75/UE ws. emisji przemysłowych (IED)
 12. Omówienie Konkluzji BAT dla wybranych branż, w tym opublikowane 18 grudnia 2023 konkluzje BAT dla rzeźni oraz przetwórstwa produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.
 13. Konsultacje, dyskusja

Gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie w świetle aktualnych przepisów

 1. Pojęcie i klasyfikacja odpadów
 2. Wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów w kontekście hierarchii sposobów postępowania z odpadami
 3. Pojęcie produktu ubocznego i procedura uznania pozostałości z procesu produkcyjnego za produkt uboczny
 4. Przesłanki utraty statusu odpadów
 5. Odpowiedzialność posiadacza odpadów za odpady; przejście odpowiedzialności na innego posiadacza odpadów
 6. Przetwarzanie odpadów poza instalacjami
 7. Wydawanie decyzji w zakresie gospodarki odpadami:
  • przesłanki wydawania zezwoleń na zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów,
  • przesłanki pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz pozwoleń zintegrowanych, pojęcie eksploatacji instalacji i odpadów wytworzonych w wyniku eksploatacji instalacji oraz odpadów pozainstalacyjnych,
  • stosowanie przepisów o zezwoleniach na zbieranie lub przetwarzanie odpadów do pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz pozwoleń zintegrowanych, uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
  • właściwość organów,
  • wniosek o wydanie zezwolenia albo pozwolenia, problematyka maksymalnej i największej masy odpadów,
  • przesłanki odmowy wydania decyzji z zakresu gospodarki odpadami,
  • przesłanki wygaśnięcia i cofnięcia decyzji z zakresu gospodarki odpadami,
  • dostosowanie dotychczasowych decyzji z zakresu gospodarki odpadami do nowych wymagań,
  • utrzymanie w mocy zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów.
 8. Zabezpieczenie roszczeń w procesie wydawania decyzji
 9. Problematyka przejścia decyzji z zakresu gospodarki odpadami na inne podmioty w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa, przekształcenia spółki osobowej w kapitałową, przejęcia lub połączenia spółki
 10. Wymagania dotyczące zbierania odpadów: miejsca magazynowania, znakowanie odpadów i monitoring wizyjny miejsc magazynowania odpadów
 11. Prowadzenie ewidencji odpadów
 12. Wytwarzanie opadów komunalnych w przedsiębiorstwie:
  • pojęcie odpadów komunalnych,
  • obowiązki wytwórcy odpadów komunalnych,,
  • odbieranie odpadów komunalnych.
 13. Sankcje administracyjne i karne za naruszenie przepisów z zakresu gospodarki odpadami
 14. Konsultacje, dyskusja

Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w kontekście Prawa wodnego

 1. Gospodarowanie zasobami wodnymi w Polsce a Ramowa Dyrektywa Wodna
 2. Organizacja i zadania organów w zakresie gospodarki wodnej w Polsce
 3. Nowe Plany gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy oraz zaktualizowane cele środowiskowe dla jednolitych części wód w ramach IIaPGW – zmiany obowiązujące od 23 marca 2023 r.
 4. Podział wód oraz obowiązki właścicieli wód
 5. Budownictwo wodne, utrzymywanie urządzeń wodnych oraz ich legalizacja:
  • obiekty i roboty, do których stosuje się przepisy o urządzeniach wodnych,
  • urządzenia wykonane bez pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego,
  • obowiązki właścicieli urządzeń wodnych.
 6. Rodzaje ścieków (bytowe, komunalne, przemysłowe) oraz zasady ich wprowadzania do środowiska lub kanalizacji innego podmiotu
 7. Nowe podejście do wód opadowych i roztopowych w świetle ustawy Prawo wodne
 8. Oczyszczanie ścieków komunalnych – aglomeracje w rozumieniu Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych
 9. Rodzaje i zasady korzystania z wód (powszechne, zwykłe, szczególne, usługi wodne)
 10. Obowiązki zakładów korzystających z zasobów wodnych
 11. Zgody wodnoprawne jako instrument zarządzania zasobami wodnymi.
  Decyzje wydawane w ramach zgód wodnoprawnych:
  • pozwolenia wodnoprawne,
  • zgłoszenia wodnoprawne,
  • oceny wodnoprawne,
  • decyzje zwalniające.
 12. Zasady dotyczące zgłoszeń wodnoprawnych:
  • dokumenty wymagane do złożenia zgłoszenia wodnoprawnego,
  • przypadki wniesienia sprzeciwu.
 13. Zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
 14. Rodzaje pozwoleń wodnoprawnych:
  • pozwolenia wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych i podziemnych,
  • pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód, urządzeń wodnych i kanalizacji zewnętrznej,
  • pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód i urządzeń wodnych,
  • pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych.
 15. Operat wodnoprawny jako dokumentacja wnioskowa o wydanie pozwolenia wodnoprawnego:
  • rodzaje; wymagania,
  • zasady sporządzania,
  • załączniki.
 16. Nowe podejście do zgody właściciela urządzeń kanalizacyjnych na przyjęcie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego
 17. Strony postępowania wodnoprawnego
 18. Procedura wydawania, zmiany, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego. Przeglądy pozwoleń wodnoprawnych
 19. Warunki poboru wody oraz wprowadzania ścieków do środowiska w pozwoleniach zintegrowanych
 20. Mechanizm naliczania opłat za usługi wodne w wymiarze ogólnym (pobór wody, wprowadzanie ścieków oraz wód opadowych i roztopowych do środowiska)
 21. Naruszenie stosunków wodnych na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich
 22. Analiza przypadku
 23. Konsultacje, dyskusja
Prowadzący
1. Ekspert w zakresie ochrony powietrza, pozwoleń zintegrowanych i Najlepszych Dostępnych Technik BAT. Od wielu lat zajmuje się regulacjami prawnymi dotyczącymi emisji przemysłowych opracowywanych na poziomie krajowym oraz europejskim. Wieloletni pracownik Ministerstwa Klimatu i Środowiska jak również Ekspert narodowy w DG ds. środowiska Komisji Europejskiej. Doświadczony wykładowca. 2. Naczelnik wydziału w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, specjalizujący się w przepisach z zakresu gospodarki odpadami, trener i legislator z wieloletnim doświadczeniem, współuczestniczył w tworzeniu przepisów z zakresu gospodarki odpadami. 3. Pracownik organów administracji rządowej i samorządowej, posiadający wieloletnie doświadczenie w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, w tym w prowadzeniu postępowań i wydawaniu pozwoleń wodnoprawnych oraz sporządzaniu operatów wodnoprawnych. Członek Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły i Górnej Odry. Członek Grupy Roboczej ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej oraz Grupy Roboczej ds. ocen oddziaływania na środowisko, działających przy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Doświadczony wykładowca, autor artykułów z zakresu ochrony środowiska.
Forma
wykłady, konsultacje, dyskusja, analiza przypadku
Czas trwania
24 godziny akademickie
Termin / Lokalizacja
 1. 24.06.2024 / Jastrzębia Góra (pewne szkolenie)
Cena
2800 zł netto – zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym; 3300 zł netto – zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym; 100 zł netto – zniżka dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Zgłoszenie
Prawo ochrony środowiska: kluczowe zagadnienia
W cenę wliczono
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zakwaterowanie (cztery noclegi), pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu. Stawka VAT: 23% Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.
Certyfikaty
zaświadczenie ukończenia szkolenia
Organizator
AMG Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.