menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


SPECJALISTA DS. PERSONALNYCH – kompleksowy kurs prawa pracy od podstaw

Kategoria
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Typ szkolenia
otwarte
Program
SPECJALISTA DS. PERSONALNYCH – kompleksowy kurs prawa pracy od podstaw
zakończony certyfikatem

 

Terminy:

11 – 12,  18 – 19.04.2024     Warszawa oraz Online

6 – 7, 13 – 14.06.2024    Warszawa oraz Online

14 – 15,  21 – 22.10.2024     Warszawa oraz Online

2 – 3, 9 – 10.12.2024    Warszawa oraz Online

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kolejnej edycji organizowanego przez naszą firmę kursu, który pomoże Państwu uporządkować i zaktualizować wiedzę z zakresu prawa pracy i zdobyć bądź udoskonalić umiejętności samodzielnego prowadzenia spraw kadrowych. 

Program uwzględnia zmiany prawne, aktualne interpretacje urzędowe dotyczące praktycznych aspektów nowelizacji work-life balance oraz najnowsze orzecznictwo. 

Nasz kurs to gwarancja uzyskania praktycznych odpowiedzi, jak poradzić sobie z niejasnymi przepisami. Kurs w usystematyzowanej formie – odpowiedni zarówno dla osób z pewną praktyką w zakresie spraw kadrowych, jak i dla rozpoczynających pracę w tym obszarze.

Program kursu jest przygotowany tak, aby uwzględnić obszary największych trudności i pomóc w aktualizacji wiedzy. Jednocześnie kompleksowa forma kursu pozwala zyskać całościowe spojrzenie na prawo pracy.

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie obszerny skrypt, zawierający liczne wyjaśnienia, przykłady i stanowiska urzędowe.

Atuty oferty:

 • wiedza uwzględniająca najnowsze zmiany prawne,
 • kurs ukierunkowany na praktykę, zwłaszcza na niuanse budzące wątpliwości,
 • warsztatowo-wykładowa forma zajęć, która daje konkretne umiejętności a nie tylko notatnik pełen informacji,
 • liczne ćwiczenia w formie case study.

Dodatkowe korzyści:

 • obszerny skrypt z przykładami dla każdego uczestnika szkolenia,
 • możliwość przystąpienia do egzaminu końcowego i uzyskania certyfikatu z oceną,
 • lunch i serwis kawowy w cenie,
 • komfortowa wielkość grup szkoleniowych.

Czas trwania: 4 dni szkoleniowe, kurs prowadzony jest w formie wykładów oraz praktycznych warsztatów.

Egzamin: Wszyscy chętni mogą przystąpić do egzaminu końcowego sprawdzającego poziom zdobytej wiedzy. Ocena z egzaminu (testu pisemnego) zostanie uwidoczniona na certyfikacie ukończenia. Osoby, które nie zdecydują się przystąpić do egzaminu otrzymują certyfikat uczestnictwa w kursie.

 

PROGRAM KURSU:

1. Nawiązywanie umów o pracę oraz postępowania rekrutacyjne.

 • Umowy na okres próbny – nowe interpretacje PIP w zakresie możliwości zmiany zamiaru w zakresie długości umowy
  oraz sposobu obliczania przedłużenia umowy o nieobecności.
 • Stosowanie limitów zatrudnienia na czas określony oraz wyjątki od obowiązku limitowania umów.
 • Umowy na zastępstwo w praktyce – m.in. zatrudnienie na zastępstwo za osobę zastępującą, problem umieszczania danych osobowych pracownika zastępowanego w świetle interpretacji urzędowych, zatrudnianie zastępcy za osobę przeniesioną
  do innego działu.
 • Wypełnianie poszczególnych rubryk umowy o pracę – krok po kroku (w tym wyjaśnienie wątpliwości związanych z podaniem właściwych dat, stacjonarnym
  i niestacjonarnym miejscem pracy, polskim i obcojęzycznym określeniem nazwy stanowiska oraz określeniem wynagrodzenia).
 • Przedwstępne umowy o pracę, listy intencyjne i promesy zatrudnienia.
 • Retencja danych osobowych i dokumentów z etapu rekrutacji w aktach osobowych (np. CV) w świetle interpretacji PUODO oraz nowego orzecznictwa WSA.
 • Zakaz dyskryminacji w postępowaniach rekrutacyjnych oraz dopuszczalna dyskryminacja pozytywna.
 • Zabezpieczenie tajemnicy przedsiębiorstwa przez zawarcie umowy NDA
  z kandydatem do pracy.
 • Obowiązek informacyjny w stosunku do ogółu załogi w zakresie prowadzonych postępowań rekrutacyjnych.

2. Informacja o warunkach zatrudnienia – zasady sporządzania i aktualizacji.
 • Zakres szczegółowości informacji o warunkach zatrudnienia oraz stopień jej indywidualizacji po zmianach wynikających z work-life balance.
 • Najnowsze wykładnie PIP oraz resortu pracy w zakresie informacji o warunkach zatrudnienia (w tym: zasady przemieszczania się pomiędzy miejscami wykonywania pracy, informowanie o składnikach wynagrodzenia wynikających z przepisów prawa, budowanie informacji poprzez odesłanie do podstawy prawnej, rodzaje urlopów wymagających udzielenia informacji).
 • Zasady aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia.
3. Aktualne zasady prowadzenia teczki osobowej i wybrana dokumentacja pracownicza.
 • Układ teczki osobowej (A, B, C, D, E), dokumentacja w poszczególnych częściach teczki oraz zasady zakładania „podczęści”.
 • Zachowanie chronologii, prowadzenie wykazów oraz czasokres przechowywania dokumentacji.
 • Poświadczanie przez pracodawcę odpisów i kopii składanych w teczce osobowej.
 • Obowiązki pracodawcy w zakresie wydawania kopii dokumentacji pracowniczej.
 • Zasady prowadzenia teczek w formie elektronicznej, w tym przechodzenie z teczki papierowej na elektroniczną.
 • Dokumentacja osobowa dla pracownika zatrudnianego ponownie po przerwie.
 • Skierowania wystawione przez innego pracodawcę oraz orzeczenia pozyskane w trakcie poprzedniego zatrudnienia – oryginał czy kopia w aktach osobowych oraz warunki uznania orzeczeń.
 • W jakim języku prowadzić dokumentację dla pracownika – cudzoziemca.
 • Czy dokumentacja zatrudnienia z innych państw powinna zostać przedstawiona w formie tłumaczenia przysięgłego.
 • Na jakie szkolenia bhp i badania lekarskie wysłać pracownika.
 • Jak postąpić, gdy pracownikowi zakończy się ważność badania a pracownik nie dostarczy nowego orzeczenia (skutki dopuszczenia do pracy, skutki w zakresie wynagrodzenia pracownika).
 • Czy można uznać orzeczenie z badania zrealizowanego przez pracownika w wybranej przez niego jednostce medycyny pracy.
 • Czy można honorować badania lekarskie i szkolenia bhp z poprzedniego zakładu pracy.
 • Jaki jest zakres badań dla pracownika kierującego sporadycznie pojazdem do celów służbowych.
 • Sposób zmiany warunków zatrudnienia w sposób stały i czasowy oraz jednostronnie i w drodze dwustronnej.
 • Dokumentacja wymagana dla wdrożenia zakładowej kontroli trzeźwości oraz kontroli antynarkotykowej.

4. Najważniejsze zasady postępowania przy rozwiązywaniu umów o pracę.
 • Na co zwrócić szczególną uwagę przy rozwiązywaniu umów o pracę.
 • Plusy i minusy rozwiązania umowy za porozumieniem stron oraz właściwy sposób udokumentowania.
 • Jak sformułować przyczynę wypowiedzenia, aby nie przegrać sprawy w sądzie pracy – analiza na bazie aktualnego orzecznictwa sądów pracy.
 • Niuanse ustalania okresu wypowiedzenia dla umów bezterminowych i terminowych (np. uwzględnianie okresu wypowiedzenia w stażu pracy).
 • Zwolnienie dyscyplinarne pracownika w świetle najnowszego orzecznictwa, in. w zakresie wyroku Sądu Najwyższego
  z sierpnia 2023 r. dotyczący doręczenia zwolnienia.
 • Inne sposoby rozwiązywania umów o pracę.
 • Postępowanie w przypadku trudności związanych z doręczeniem dokumentu (odmowa podpisania dokumentu przez pracownika, przedstawienie zwolnienia lekarskiego w dniu wypowiedzenia, nie podjęcie dokumentu z poczty).
 • Świadectwo pracy za okresy zatrudnienia bezterminowego i terminowego.
 • Terminy dla pracownika na sprostowanie świadectwa pracy.
 • Powtórne wydanie świadectwa pracy – kopia czy duplikat.
 • Zmiany w postępowaniach przed sądami pracy od września 2023 r.
5. Urlopy pracowników i inne rodzaje nieobecności w pracy.
 • Jakie dokumenty powinien dostarczyć pracownik, aby zaliczyć mu staż pracy.
 • Zagraniczne okresy pracy w stażu urlopowym – wymagane dokumenty.
 • Edukacja pracownika w stażu pracy.
 • Obliczanie urlopu proporcjonalnego.
 • Urlop na żądanie – czy wniosek jest wiążący dla pracodawcy, do kiedy pracownik powinien wystąpić o taki urlop, w jakiej formie wniosek powinien wpłynąć.
 • Okoliczności uzasadniające jednostronne wyznaczanie terminu urlopu przez pracodawcę (okres wypowiedzenia, urlop zaległy).
 • Urlop wypoczynkowy w pierwszym roku pracy.
 • Anulowanie urlopu udzielonego pracownikowi.
 • Podział urlopu na części – prawo czy obowiązek pracodawcy?
 • Urlop wypoczynkowy bez ważnych badań lekarskich – czy jest dopuszczalny w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego?
 • Obliczanie wymiaru urlopu pracownika niepełnoetatowego.
 • Urlop opiekuńczy – wymiar, osoby uprawnione i zasady udzielania a także interpretacja PIP w zakresie treści wniosku pracownika.
 • Zwolnienie na pilne sprawy rodzinne – praktyczne aspekty udzielania przy zastosowaniu wymiaru w dniach i godzinach.
 • Komu należy się urlop okolicznościowy i w jakim wymiarze.
 • Zwolnienie dla pracowników zajmujących się myślistwem (na odstrzał sanitarny).
 • Zwolnienia z tytułu powodzi.
 • Wezwania i zawiadomienia sądowe a zwolnienia z pracy.
 • Szczególne uprawnienia do zwolnień z pracy pracowników-krwiodawców po zmianach prawnych oraz w świetle interpretacji NCK dotyczącej pojęcia „dnia następnego”.
 • Czy każdej osobie podnoszącej kwalifikacje należy się urlop szkoleniowy.
 • Dodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego oraz pracownika z legitymacją weterana działań poza granicami Państwa.
6. Planowanie i rozliczanie czasu pracy bez tajemnic.
 • Co to jest norma i wymiar czasu pracy, system czasu pracy, rozkład czasu pracy, grafik i harmonogram czasu pracy.
 • Praktyczne aspekty wdrażania pracy zdalnej – w tym m.in. tworzenie regulaminu pracy zdalnej, dodatkowe oświadczenia wymagane przy pracy zdalnej, praca zdalna stała i okazjonalna, ustalanie ryczałtu za pracę zdalną.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z czasem pracy.
 • Aktualne informacje w ewidencji czasu pracy (m.in. godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy), nowe dokumenty gromadzone w ewidencji oraz wymóg odrębnego prowadzenia dokumentacji.
 • Czy można zmienić harmonogram czasu pracy w trakcie miesiąca.
 • Czy można zrezygnować z ewidencji czasu pracy.
 • Ustalanie wymiaru czasu pracy na okres rozliczeniowy.
 • Wymiar czasu pracy pracownika niepełnoetatowego.
 • Szczególne uprawnienia w zakresie czasu pracy niektórych pracowników rodziców poprzez wydłużenie wieku dziecka uprawniającego do korzystania z uprawnień oraz możliwość wnioskowania o elastyczny czas pracy.
 • Wymogi dokumentacyjne w zakresie wdrożenia ruchomego czasu pracy.
 • Stosowanie przepisów o odpoczynku dobowym i tygodniowym.
 • Czy szczególne potrzeby pracodawcy uzasadniają skrócenie odpoczynku dobowego.
 • Zasady udzielania przerw „śniadaniowych” w aktualnym stanie prawnym oraz interpretacja PIP dotycząca ustalania wymiaru dobowego w przypadku wystąpienia nadgodzin.
 • Indywidualny rozkład czasu pracy.
 • Podróż służbowa i szkolenie a czas pracy – kontrowersyjne przypadki.
 • Nadgodziny dobowe a średniotygodniowe – rozróżnianie i ustalanie wysokości dodatku.
 • Rozliczanie nadgodzin czasem wolnym.
 • Interpretacja MRPiPS dotycząca wystąpienia choroby pracownika w dniu odbierania czasu wolnego za nadgodziny oraz dnia wolnego za święto.
 • Praca w wolną sobotę a praca w niedziele i święta.
 • Odrębności dotyczące rozliczania czasu pracy kadry kierowniczej.
 • Interpretacja PIP nt. odpracowywania wyjścia prywatnego przez pracowników niepełnosprawnych objętych obniżoną normą dobową.
7. Stosowanie kar porządkowych.
 • Czy za każde poważne naruszenie można pracownika ukarać karą porządkową.
 • Procedura skutecznego wymierzenia kary porządkowej – krok po kroku.
 • Jak postąpić, gdy pracownik wniesie sprzeciw.
 • Na czym polega zatarcie kary porządkowej.
 • Czy kara porządkowa może ułatwić zwolnienie pracownika z pracy.

8. Odpowiedzialność materialna pracowników za niewykonanie, nienależyte wykonanie pracy lub za powierzone mienie (telefon komórkowy, samochód służbowy itp.).
 • Jakie warunki trzeba spełnić, aby pracownik odpowiadał finansowo za szkodę.
 • Czy pracownik musi pokryć wszystkie straty, jakie wyrządził pracodawcy.
 • Czy z tytułu szkody można po prostu dokonać potrącenia z pensji pracownika.
 • Zasady wspólnej odpowiedzialności pracowników za powierzone mienie.
9. Dodatkowe uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.
 • Przerwa monitorowa udzielana na zasadach ogólnych a przerwa monitorowa pracownicy w ciąży.
 • Ustalanie i udzielanie urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego.
 • Aktualny wymiar i zasady udzielania urlopu rodzicielskiego – w tym wydłużenie okresu na wykorzystanie urlopu oraz zwiększenie ilości części.
 • Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą – metoda ustalania okresu przedłużenia urlopu.
 • Prawo do urlopu wychowawczego.
 • Ochrona pracownika przed wypowiedzeniem z uwagi na złożenie wniosku urlopowego.
 • Urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy – praktyczne konsekwencje ograniczenia zasady proporcjonalnego pomniejszania urlopu wypoczynkowego.
 • Czy pracownik może skutecznie ochronić się przed zwolnieniem korzystając z obniżonego etatu.
 • Zasady udzielania urlopów ojcowskich.
 • Czy ciąża zawsze chroni pracownicę przed rozwiązaniem umowy o pracę.
 • Możliwość wykorzystywania zwolnienia na dziecko w wymiarze godzinowym – w tym zasady udzielania zwolnienia pracownikom z obniżoną normą czasu pracy oraz problematyczne sytuacje m.in. na tle udzielania zwolnienia pracownikom niepełnoetatowym oraz zatrudnionym w systemie równoważnym w świetle interpretacji MRPiPS.
 • Zakaz prowadzenia przygotowań do zwolnienia pracownika rodzica w okresach chronionych (w tym w okresie ciąży, urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego i ojcowskiego).
10. Kontrole PIP.
 • Czego może domagać się inspektor pracy od kontrolowanej firmy.
 • Czy inspektor pracy musi okazać upoważnienie i legitymację.
 • Czy trzeba zapewnić inspektorowi osobne pomieszczenie i transport.
 • Jakie mogą być rezultaty kontroli dla firmy oraz imiennie – dla służb kadrowych i kierowników.
11. Egzamin (test pisemny) – dla chętnych.

Cena kursu stacjonarnego:  2.150 PLN + 23 % VAT 

cena zwolniona z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, piśmiennicze, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.


Cena kursu online:  
1.490 PLN + 23 % VAT.

Cena zwolniona z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat.

 

DODATKOWE INFORMACJE POD NUMEREM TELEFONU

22 668 50 00

Prowadzący
mec. Jakub ZIARNO Radca Prawny w Kancelarii Adwokacko-Radcowskiej Zaborowski i Ziarno sp. p. specjalizujący się w prawie pracy. Jest wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Prowadzi obsługę prawną przedsiębiorstw i instytucji państwowych. Od kilkunastu lat prowadzi działalność szkoleniową w obszarze prawa pracy. Jest autorem kilkuset artykułów popularyzujących tematykę prawną, m.in. w Gazecie Prawnej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Personelu od A do Z, Portalu Kadrowym, Aktualnościach Kadrowych, Inspektorze Pracy, Ekspercie Kadrowym. Występował jako ekspert prawa pracy w audycjach telewizyjnych (TVP2, TVN24, TVP INFO). Był inspektorem pracy Państwowej Inspekcji Pracy. Wykładowca w firmie DOM WIEDZY. Prowadzone przez niego szkolenia zawsze cieszą się bardzo dobrą opinią uczestników.
Czas trwania
4 dni 11 – 12, 18 – 19.04.2024 6 – 7, 13 – 14.06.2024 14 – 15, 21 – 22.10.2024 2 – 3, 9 – 10.12.2024
Termin / Lokalizacja
 1. 14.10.2024 / Sale szkoleniowe w centrum Warszawy lub Online
 2. 02.12.2024 / Sale szkoleniowe w centrum Warszawy lub Online
Cena
Udział stacjonarny: 2150 zł + 23% Vat, udział online: 1490 zł + 23% Vat
Zgłoszenie
SPECJALISTA DS. PERSONALNYCH – kompleksowy kurs prawa pracy od podstaw
W cenę wliczono
Cena kursu stacjonarnego: 2.150 PLN + 23 % VAT. Cena zwolniona z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, piśmiennicze, przerwy kawowe, lunch, certyfikat. Cena kursu online: 1.490 PLN + 23 % VAT. Cena zwolniona z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie elektronicznej. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 22 668 50 00
Certyfikaty
Wszyscy chętni mogą przystąpić do egzaminu końcowego sprawdzającego poziom zdobytej wiedzy. Ocena z egzaminu (testu pisemnego) zostanie uwidoczniona na certyfikacie ukończenia. Osoby, które nie zdecydują się przystąpić do egzaminu otrzymują certyfikat uczestnictwa w kursie.
Organizator
DOM WIEDZY - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.