menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


POTWIERDZONE wyjazdowe H.Radisson Zakopane: PRAWO PRACY 2023/2024 - KODEKS PRACY PO NOWELIZACJI, WDRAŻANE DYREKTYWY ORAZ REGULACJE CZASU PRACY [ nr 8518]

Kategoria
PRAWO
Typ szkolenia
otwarte
Program

REALIZACJA POTWIERDZONA


W drugiej połowie 2023 r. dokonano nowelizacji przepisów rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, która weszła w życie 17 listopada 2023 r. Nowelizacja w istotny sposób zmieniła obowiązki pracodawców w zakresie wyposażenia tych stanowisk i refundacji dla pracowników, już nie tylko okularów, ale i soczewek kontaktowych. Wyrok Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu (w sprawie o numerze C-660/20) z 19 października br. może mieć wpływ na sposób wynagradzania za pracę ponadwymiarową w Polsce. Rozpoczęcie kolejnego roku kalendarzowego tradycyjnie wiąże się z podniesieniem płacy minimalnej i wpływa na jej pochodne, zmieni się też zakres wyłączeń z minimalnego wynagrodzenia. Zapowiedziano także zakończenie prac nad wdrożeniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, czyli należy spodziewać się uchwalenia polskiej ustawy o ochronie sygnalistów, po wielokrotnie zmienianych terminach. Podczas szkolenie zostanie szczegółowo omówiona powyższa problematyka wraz przedstawieniem najważniejszych skutków powyższych zmian dla pracodawców. W 2023 r. nastąpiły dalsze, rewolucyjne, zmiany w Kodeksie pracy. W dniu 26 kwietnia 2023 r. weszła w życie rozległa nowelizacja dostosowująca polskie przepisy prawa pracy do standardów przewidzianych w dwóch dyrektywach Unii Europejskiej (2019/1152 i 2019/1158). Określają one wymagania w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (1152) oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (1158). Szkolenie pozwoli uczestnikom zapoznać się z istotą i szczegółami nowych regulacji oraz pomoże w ich wdrożeniu do bieżącego, praktycznego stosowania. Ponieważ jedną z projektowanych zmian jest obowiązek uzasadniania wypowiedzenia umowy na czas określony w czasie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z orzecznictwem sądowym dotyczącym przyczyn uzasadniających wypowiedzenie w przypadku umów na czas nie określony, które w nowej sytuacji prawnej znajdą swoje odpowiednie zastosowanie. Każdy uczestników otrzyma w formie edytowalnej projekty dokumentów związanych z praktyczną realizacją obowiązków wypływających ze znowelizowanych przepisów - m.in. wzór nowej informacji o warunkach zatrudnienia z odwołaniem się do obowiązujących przepisów prawa. Ponadto uczestnicy zapoznani zostaną z nowymi typami wykroczeń przeciwko prawom pracownika wprowadzanymi do Kodeksu pracy oraz najważniejszymi orzeczeniami sądowymi w 2022 r. w obszarze prawa pracy.
W PROGRAMIE:
 • NOWELIZACJA KODEKSU PRACY 2023 -  DOSTOSOWANIE K.P. DO STANDARDÓW PRZEWIDZIANYCH W DYREKTYWACH UNII EUROPEJSKIEJ (2019/1152 I 2019/1158) W SPRAWIE PRZEJRZYSTYCH I PRZEWIDYWALNYCH WARUNKÓW PRACY W UNII EUROPEJSKIEJ (1152) ORAZ W SPRAWIE RÓWNOWAGI MIĘDZY ŻYCIEM ZAWODOWYM A PRYWATNYM RODZICÓW I OPIEKUNÓW (1158)
 • NOWE TYPY WYKROCZEŃ PRZECIWKO PRAWOM PRACOWNIKA

 • STOSOWANIE PRZEPISÓW O PRACY ZDALNEJ I KONTROLI TRZEŹWOŚCI

 • PROBLEMATYKA WPŁYWANIA NA WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW - ŚRODKI PRAWNE PRZYSŁUGUJĄCE PRACODAWCY
 • CZAS PRACY 2023

DZIEŃ 1:

MODUŁ I

1. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

 • Co zmieni się w obowiązkowym wyposażeniu stanowisk pracy wyposażonych
 • w monitory ekranowe? Alternatywne rozwiązania dla pracodawców.
 • Refundacja okularów i soczewek - przesłanki i zasady

2. Minimalne wynagrodzenie w 2024 r.

 • Zmiany minimalnego wynagrodzenia w 2024 r.
 • Wpływ minimalnego wynagrodzenia na inne świadczenia
 • Katalog wyłączeń i jego poszerzenie od 1.1.2024 r.

3.    Wyrok Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu (w sprawie o numerze C-660/20) z 19 października 2023 r. i jego wpływ na sposób wynagradzania za pracę ponadwymiarową w Polsce.
4.    Wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii i polska ustawa o ochronie sygnalistów - stan prac i przygotowanie pracodawcy do wdrożenia.

MODUŁ II

1.    Zmiany dotyczące umów na okres próbny

 • ograniczenie możliwości ponownego zawarcia umowy na okres próbny przez tego samego pracodawcę z tym samym pracownikiem
 • uzależnienie maksymalnej długości okresu próbnego od zamierzonego czasu trwania kolejnej zawartej umowy po upływie okresu próbnego.
 • nowe klauzule w umowach na okres próbny.

2.    Rozszerzenie zakresu informacji o warunkach zatrudnienia

 • Jak zmienia się zakres informacji, które pracodawca ma obowiązek przekazać pracownikowi?
 • Jakie dopuszczalne formy przekazania informacji przewidują znowelizowane przepisy?
 • Czy możliwe jest informowanie pracownika o warunkach zatrudnienia przez wskazanie przepisów regulujących dany zakres uprawnień pracowniczych?

3.    Obowiązek uzasadniania wypowiedzenia umowy na czas określony

 • Jak uzasadniać wypowiedzenie umowy na czas określony? - przyczyny uzasadniające wypowiedzenie w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego.

4.    Prawo pracownika do wystąpienia z wnioskiem o korzystniejszą formę zatrudnienia, gwarantującą bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy
5.    Prawo pracownika do jednoczesnego zatrudnienia lub wykonywania pracy na innej podstawie, niż stosunek pracy w znowelizowanych w nowelizowanych przepisach Kodeksu pracy
6.    Urlop opiekuńczy - nowy rodzaj urlopy w nowelizowanych przepisach Kodeksu pracy - jak go udzielać? .
7.    Uprawnienie pracowników -  wychowujących dziecko, do ukończenia przez nie 8. roku życia do korzystania z elastycznej organizacji czasu pracy - na czym polega to uprawnienie? co należy rozumieć pod pojęciem elastycznej organizacji pracy?
8.    Zwiększona ochrona pracowników - korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem. Jakiego rodzaju urlopów będzie dotyczyć? Jakie będą jej zasady?
9.    Ograniczenie możliwości zatrudniania pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 8 roku życia w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy oraz delegowania go poza stałe miejsce pracy.
10.    Zmiany w zakresie urlopu rodzicielskiego związane z wyrównywaniem praw obojga rodziców - jak zmienią się okresy urlopu rodzicielskiego? Jak będzie się kształtowało indywidualne prawo do urlopu rodzicielskiego dla matki i dla ojca?
11.    Wydłużenie wymiaru trwania urlopu rodzicielskiego w przypadku łączenia przez pracownika prawa do korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy.
12.    Zmiany w urlopie ojcowskim.
13.    Zmiany dotyczące zasad dopuszczenia pracownika do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem.
14.    Przepisy przejściowe.
15.    Zmiany w przepisach wykonawczych - dokumentacja pracownicza; świadectwo pracy.

 


DZIEŃ 2:


PRACA ZDALNA

1.    Nowa definicja pracy zdalnej i jej praktyczne konsekwencje

 • czy pracownik ma obowiązek uzgodnić miejsce wykonywania pracy zdalnej z pracodawcą?
 • czy praca może być wykonywana jedynie częściowo zdalnie, a częściowo w zakładzie pracy?

2.    Podstawy wykonywania pracy zdalnej
a)    porozumienie między pracodawcą  a pracownikiem

 • kiedy może być zawarte takie porozumienie ?
 • która ze stron stosunku pracy może wystąpić z wnioskiem o zawarcie porozumienia?
 • w jakiej formie ma być złożony wniosek?
 • kiedy pracownik może złożyć wiążący wniosek o zawarcie takiego porozumienia?
 • kategorie pracowników, których wniosek o pracę zdalną   pracodawca jest zobowiązany, co do zasady uwzględnić
 • czy istnieją przesłanki pozwalające pracodawcy na nieuwzględnienie takiego wniosku?

b)    wykonywanie pracy zdalnej na polecenie pracodawcy

 • kiedy pracodawca może wydać  polecenie zdalnego wykonywania pracy?
 • wycofanie polecenia pracodawcy wykonywania pracy zdalnej

3.    Formy ustalania zasad pracy zdalnej i ich obligatoryjne postanowienia

 • Porozumienie z organizacją lub organizacjami związkowymi
 • Regulamin pracy zdalnej
 • Porozumienie z pracownikiem
 • Polecenie pracodawcy

4.    Uzgadnianie treści porozumienie określającego zasady wykonywania pracy zdalnej  między pracodawcą i zakładową organizacją związkową - jego tryb i zasady. Postępowanie pracodawcy w przypadku niemożności zawarcia porozumienia.
5.    Wniosek o zaprzestanie pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy
6.    Koszty pracy zdalnej
a)    obowiązki pracodawcy

 • zapewnienia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędne do wykonywania pracy zdalnej
 • zapewnienia instalacji, serwisu, konserwacji narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokryciA niezbędnych kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy
 • pokrycia kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej
 • ekwiwalent pieniężny dla  wykonującego pracę zdalną wykorzystującego własne materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne

b)    możliwość rekompensowania ryczałtem kosztów lub ekwiwalentu
7.    Ochrona danych osobowych przy pracy z  zdalnej
8.    Obowiązki pracownika w zakresie ochrony danych osobowych przy pracy z  zdalnej
9.    Określenie zasad porozumiewania się pracodawcy i pracownika na odległość - co warto ustalić?
10.  Kontrola pracy zdalnej:

 • kontrola wykonywania pracy zdalnej przez pracownika
 • kontrola w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub
 • kontrola przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych.

11.    Oświadczenia składane przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej - ich rodzaje i forma
12.    BHP przy pracy zdalnej
13.    Wypadek przy pracy zdalnej


KONTROLA TRZEŹWOŚCI

1.    Na czym polega kontrola trzeźwości?
2.    Co będzie rozumiane jako brak obecności alkoholu w organizmie pracownika?
3.    Ustawowe definicje:

 • stanu po użyciu alkoholu
 • stanu nietrzeźwości 

4.    Dobra dla ochrony, których pracodawca może prowadzić kontrolę trzeźwości - dopuszczalne przez K.p. cele kontroli
5.    Zakres podmiotowy kontroli - czy pracodawca może kontrolować tylko pracowników? Czy dopuszczalna jest kontrola osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.?
6.    W jakich aktach pracodawca i pod jakimi warunkami pracodawca może uregulować kontrolę trzeźwości oraz obecności w organizmie innych środków? Układ zbiorowy pracy, regulamin pracy, obwieszczenie.
7.    Postanowienia aktów wewnątrzzakładowych regulujących kontrolę trzeźwości oraz obecności w organizmie innych środków - co musimy uregulować i jak to zrobić?

 • postanowienie o wprowadzeniu kontroli trzeźwości
 • jak dobrać i jak określić grupę lub grupy pracowników objęte kontrolą trzeźwości lub obecności środków działających podobnie do alkoholu?
 • jak określić sposób kontroli ?
 • jak określić  rodzaj urządzenia wykorzystywanego do kontroli ?
 • jak określić  czas i częstotliwości przeprowadzania kontroli trzeźwości?

8.    Obowiązki informacyjne pracodawcy w związku z wprowadzeniem kontroli trzeźwości

 • poinformowanie pracowników  - w jaki sposób i w jakim terminie należy to zrobić?
 • forma i treść informacji dla pracownika należącego do grupy objętej kontrolą trzeźwości - czy konieczna jest indywidualizacja takiego powiadomienia?

9.    Obowiązek poszanowania godności oraz innych dóbr osobistych pracownika podczas kontroli - techniczne i organizacyjne aspekty realizacji tego  obowiązku.
10.    Postępowanie pracodawcy w sytuacji, gdy kontrola trzeźwości wykaże obecność alkoholu w organizmie pracownika wskazującą na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości, albo gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości lub spożywał alkohol w czasie pracy.
11.    Czy pracownik ma obowiązek poddania się kontroli trzeźwości ?
12.    Jak dokumentować kontrolę trzeźwości?

 • czy można dokumentować fakt kontroli, gdy nie wykazała ona obecności alkoholu w organizmie pracownika?
 • jakie informacje należy zawrzeć w dokumencie kontroli, która doprowadziła do stwierdzenia obecności alkoholu w organizmie pracownika i gdzie przechowywać taki dokument?

13.    Odpowiedzialność pracownicza związana z naruszeniem obowiązku trzeźwości

 • odpowiedzialność porządkowa
 • rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
 • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

14.    Okres niedopuszczenia pracownika do pracy w przypadku, gdy wynik badania nie wskazuje na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości pracownika

 • kwalifikacja prawna tego okresu z punktu widzenia przepisów prawa pracy
 • skutki dla prawa pracownika do wynagrodzenia

15.    Prawo do żądania przeprowadzenia kontroli przez organ powołany do ochrony porządku publicznego.
16.    Kontrola pracowników na obecność środków działających podobnie do alkoholu

 • przesłanki dopuszczalności
 • rodzaje środków działających podobnie do alkoholu na podstawie projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia
 • odpowiednie stosowanie przepisów art. 221c § 2–12 K.p. (dotyczą kontroli trzeźwości)

17.    Obowiązki pracodawcy (administratora) dotyczące przetwarzania danych osobowych  związanych z kontrolą pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu

 • Jakie obowiązki wynikające z RODO ciążą na pracodawcy występującym w roli administratora danych osobowych w związku z poddaniem pracowników badaniu trzeźwości?
 • W jaki sposób prawidłowa określić cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne takiego przetwarzania w związku z poddaniem pracowników badaniu trzeźwości?
 • Jak powinno wyglądać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla osób wykonujących w imieniu pracodawcy badanie trzeźwości pracowników?
 • Jakie okresy retencji może przyjąć pracodawca dla przetwarzania danych w związku z poddaniem pracowników badaniu trzeźwości?
 • Czy konieczne jest zawarcie przez pracodawcę umowy powierzenia z podmiotem zewnętrznym realizującym w imieniu i na rzecz pracodawcy badanie trzeźwości pracowników?
 • W jaki sposób pracodawca powinien zrealizować obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO wobec pracownika poddanego badaniu trzeźwości? Jak zbudować Klauzulę Informacyjną, za pośrednictwem której pracodawca realizuje obowiązek informacyjny?
 • W jaki sposób pracodawca może wykazać spełnienie zasady rozliczalności w przypadku, gdy pracownik odmawia potwierdzenia przyjęcia Klauzuli Informacyjnej?


18.    Nowe typy wykroczeń przeciwko prawom pracownika w kodeksie pracy

19.    Obowiązek uzasadniania wypowiedzenia umowy na czas określony - przegląd orzecznictwa sądowego

20.    Najważniejsze orzeczenia sądowe w 2022 r. - omówienie
 

DZIEŃ 3:
CZAS PRACY W 2023 ROKU

1. Definicja i podstawowe pojęcia

 • Jakie okresy zaliczamy do czasu pracy?
 • Kiedy pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy?
 • Czy cały czas obecności pracownika w zakładzie pracy to czas pracy?
 • Czy i jakie szkolenia zaliczamy do czasu pracy?
 • Czy podróż służbowa to czas pracy?
 • Co to jest norma czasu pracy i jakie są rodzaje takich norm?
 • Średniotygodniowa norma łączna czasu pracy – jak ustalić, czy jej nie przekraczamy – stanowisko urzędowe MRPiPS
 • Doba pracownicza – co to jest i jakie jest jej znaczenie?
 • Kiedy się zaczyna i kończy tydzień rozliczeniowy czasu pracy?
 • Kiedy praca staje się pracą zmianową?
 • Co to jest wymiar czasu pracy?

2. Ustalanie wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym

 • Jak obliczyć wymiar czasu w okresie rozliczeniowym?
 • Jak na wymiar czasu pracy wpływa nieobecność pracownika?
 • Wymiar czasu pracy, a nawiązanie lub rozwiązanie umowy o pracę w trakcie okresu rozliczeniowego.

3. Odpoczynek dobowy i tygodniowy

 • Ile wynosi odpoczynek dobowy?
 • Czy odpoczynek dobowy może być skrócony?
 • Ile wynosi odpoczynek tygodniowy?
 • Czy odpoczynek dobowy może być skrócony?

4. Systemy czasu pracy

 • Co to jest system czasu pracy?
 • Jakie systemy przewiduje Kodeks pracy?
 • Jak wybrać optymalny system?
 • Jak prawidłowo wprowadzać systemy czasu pracy?

5. Rozkład czasu pracy i zasady prawidłowego tworzenia harmonogramu czasu pracy

 • Co to jest rozkład czasu pracy?
 • Co to jest harmonogram czasu pracy i kiedy musimy go sporządzać?
 • Czy musimy ustalić harmonogram na cały okres rozliczeniowy?
 • Kiedy pracownik musi poznać harmonogram, który będzie go obowiązywał?
 • Jak sporządzić prawidłowy harmonogram?
 • Czy dopuszczalna jest zmiana harmonogramu? Jakie są przesłanki dopuszczalności zmiany harmonogramu czasu pracy - stanowisko PIP.

6.  Praca w godzinach nadliczbowych – definicja, zasady polecania i rozliczania, limity

 • Godziny nadliczbowe dobowe – kiedy praca staje się nadliczbową?
 • Czy system i rozkład czasu pracy wpływają na godziny nadliczbowe w dobie pracowniczej?
 • Godziny nadliczbowe średniotygodniowe – kiedy się pojawiają?
 • W jakich przypadkach można polecić pracę w godzinach nadliczbowych, a kiedy jest to zakazane?
 • Forma polecenia pracy w godzinach nadliczbowych – czy pracodawca zawsze musi wydać wyraźne polecenie?
 • Czy pracownik może odmówić wykonania polecenia pracy w godzinach nadliczbowych?
 • Jak ustalić, że wystąpiła praca w godzinach nadliczbowych? Które godziny nadliczbowe zaliczymy do dobowych, a które do średniotygodniowych?
 • Problem godzin nadliczbowych, których nie można zaliczyć do żadnej doby rozliczeniowej czasu pracy - stanowisko PIP.
 • Jak rekompensować godziny nadliczbowe?
 • Wynagrodzenie, dodatek lub czas wolny jako forma rekompensaty pracy nadliczbowej – kto o niej decyduje? Która jest najkorzystniejsza?
 • Limit godzin nadliczbowych – czy i jak można go zwiększyć?

7. Praca w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy – dopuszczalność i rekompensowanie

 • Kiedy możemy polecić pracę w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy?
 • Czy zawsze pracę w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy musimy rekompensować udzieleniem innego dnia wolnego ?

8. Praca w niedziele i święta – dopuszczalność i rekompensowanie

 • Kiedy możemy polecić pracę w niedziele i święta ?
 • Jak rekompensować pracę w niedziele i święta?

9. Wyjścia prywatne i ich odpracowywanie
10. Dokumentacja czasu pracy – sposób prawidłowego prowadzenia

 • Jakie dokumenty składają się na dokumentację czasu pracy w myśl nowego Rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej?
 • Jakie informacje winna zawierać ewidencja czasu pracy?

11. Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie przepisów o czasie pracy

 • Dodatkowe  15 minutowe przerwy od pracy wliczane do czasu pracy w projekcie nowelizacji Kodeksu pracy.
 • Wliczanie szkoleń do czasu pracy

12. Orzecznictwo SN dotyczące czasu pracy
13. Stanowiska urzędowe w zakresie problematyki czasu pracy - Komisja Prawna Głównego Inspektora Pracy, Ministerstwo Pracy
14. Najczęściej popełniane błędy w praktyce stosowania przepisów o czasie pracy stwierdzane w czasie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
15. Wytyczne do kontroli tematu "Przestrzeganie przepisów o czasie pracy" stosowane przez PIP – zapoznanie uczestników z ich treścią; jak je wykorzystać do audytu wewnętrznego?
16. Pytania i odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.


Prowadzący
Mariusz Nowak - ekspert prawa pracy i ochrony danych osobowych. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1996 r. ukończył Aplikację Inspektorską w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. W okresie zatrudnienia w PIP, przez 12 lat kierował Sekcją Nadzoru i Kontroli w Oddziale w Bielsku Białej OIP w Katowicach. Zasiadał w kapitule corocznego konkursu Głównego Inspektora Pracy „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”, prowadząc kontrole audytowe w zakresie prawnej ochrony pracy grupy największych pracodawców, biorących udział w konkursie, w tym laureatów konkursu. Samodzielnie przeprowadził m.in. kilkaset specjalistycznych kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy, w tym także o czasie pracy w sektorze bankowym oraz w podmiotach leczniczych. Od 1997 r. prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla zróżnicowanej grupy odbiorców – od kadry menedżerskiej i kierowniczej do pracowników służby bhp. W ramach szkoleń zamkniętych, szkolił zarówno podmioty publiczne takie jak, m.in. ZUS, Prokuratura, Urzędy Wojewódzkie, jak i duże podmioty prywatne, jak, m.in. Cooper Standard Automotive, Żywiec Zdrój S.A. czy PZU, a także ogólnopolskie organizacje związkowe. Prowadził zajęcia z zakresu prawnej ochrony pracy w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Prof. Jana Rosnera we Wrocławiu. Specjalizuje się w problematyce czasu pracy, w tym czasu pracy w podmiotach leczniczych, problematyce tworzenia i kształtowania wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, dokumentacji pracowniczej oraz ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, a także prawnych uwarunkowań działania związków zawodowych i pracowniczej oraz ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, a także prawnych uwarunkowań działania związków zawodowych i relacji pracodawców z organami związkowymi oraz praktycznych i prawnych aspektów postępowania kontrolnego i administracyjnego organów Państwowej Inspekcji Pracy. W tym zakresie doradza i szkoli pracodawców. Na zlecenie pracodawców prowadzi wewnętrzne audyty w zakresie przestrzegania prawa pracy i optymalizacji rozwiązań prawno-organizacyjnych. Stały współpracownik systemszkolenia.pl
Forma
3 dniowe szkolenie wyjazdowe otarte UWAGA: -możliwość udziału w wybranym dniu szkolenia, -możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania, -konieczna dopłata w przypadku zakwaterowania w pokoju 1-osobowym (prosimy o wcześniejszą rezerwację), -istnieje możliwość przyjazdu z osobą towarzyszącą, -zadzwoń w sprawie uzgodnienia szczegółów.
Czas trwania
Od dnia 10 grudnia 2023 r. od godz. 15.00 Do dnia 13 grudnia 2023 r., wyjazd po obiedzie
Lokalizacja
Cena
jedna osoba z firmy 3 180 zł. netto + VAT, dwie i więcej 3 080 zł. netto + VAT
W cenę wliczono
W cenie szkolenia: zajęcia dydaktyczne (3 wykłady + konsultacje), teczka konferencyjna z kompletem autorskich materiałów szkoleniowych, notatnikiem, długopisem, imienne zaświadczenie uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach 2-osobowych, pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu, do obiadu w dniu wyjazdu włącznie:3 x śniadanie, 3 x obiad, 3 x kolacja, 3 x przerwa kawowa)
Certyfikaty
Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
System Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.