menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


POTWIERDZONE wyjazdowe H.Radisson Zakopane: BILANS 2023 - PODATKOWE I BILANSOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2023, ZMIANY NA 2024 ROK [nr 8521]

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Program

REALIZACJA JEST POTWIERDZONA

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ PROWADZONĄ PRZEZ DOŚWIADCZONYCH EKSPERTÓW, PRAKTYKÓW.

Cel: omówienie najważniejszych podatkowych i księgowych aspektów zamknięcia roku, wyjaśnienie wątpliwości, omówienie zmian związanych z praktycznym stosowaniem przepisów podatkowych i rachunkowych.W PROGRAMIE:

DZIEŃ 1:

Podatek VAT z uwzględnieniem zmian w 2023 r., KSeF oraz zmiany na 2024 rok

1.KSeF - faktura ustrukturyzowana

1.     Co to jest KSeF i do czego ma służyć?

2.     Zasady wystawiania faktur w KSeF? (oprogramowanie),

3.     KSeF - czy to oznacza brak faktur papierowych?

4.     Pojęcie faktury ustrukturyzowanej wystawianej w ramach KSeF;

5.     Kto może wystawiać faktury w KSeF? Uprawnienia – kto komu i jakie uprawnienia związane w wystawianiem faktur w KSeF można przekazać?

6.     Wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej;

7.     Wysyłka wsadowa i interaktywna – czym się różnią?

8.     Uwierzytelnienia faktury ustrukturyzowanej;

9.     Akceptacja odbiorcy e-faktur i faktur ustrukturyzowanych;

10.   Czy osoba prywatna lub kontrahent zagraniczny może dostać fakturę ustrukturyzowaną?

11.   Jak można podejrzeć fakturę w KSeF?

12.   Faktury pro forma, uproszczone, noty korygujące a system KSeF;

13.   Co się dzieje, gdy nie udało się wystawić faktury w KSeF?

14.   Jak wygląda korygowanie sprzedaży w przypadku wystawiania faktur w KSeF?

15.   Korzyści związane z wystawianiem faktur ustrukturyzowanych;

16.   Odpowiedzialność wystawiającego, pobierającego faktury,

17.   Kto i w jakich terminach będzie zobowiązany do wystawiania faktur w KSeF?

18.   Procedury przy korektach zmniejszających podstawę opodatkowania ( przypadki w jakich sprzedający winien posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę),

19.   Kursy walut a faktury ustrukturyzowane,

20.   Postępowanie w przypadku awarii KSeF,

21.   Kary za brak rejestracji faktury w KSeF,

22.   Oznaczanie płatności za faktury.

2.SLIM VAT 3

1.     zmiana limitu sprzedaży dla małego podatnika,

2.     kurs waluty w przypadku korekt dotyczących faktur wystawionych w walucie obcej,

3.     likwidacja obowiązku posiadania faktury zakupowej przy WNT,

4.     nowe zasady ustalania współczynnika tymczasowego w przypadku działalności mieszanej,

5.     możliwość rezygnacji z korekty rocznej, przy spełnieniu określonych warunków,

6.     zmiana warunków 15-dniowego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych,

7.     zmiany zasad dla wiążących informacji,

8.     obniżanie sankcji VAT oraz wprowadzenie uznaniowości (naczelnik urzędu skarbowego będzie decydował o wysokości sankcji podatkowej),

3.JPK w 2023 roku - wybrane zagadnienia

1.     ewidencjonowanie paragonów z NIP do kwoty 450 zł oraz biletów za przejazdy,

2.     korekta ewidencji lub deklaracji a „czynny żal”,

3.     korekta JPK na wezwanie urzędu,

4.Prawo do odliczenia VAT:

1.     zasady i terminy rozliczania podatku naliczonego,

2.     przypadki w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,

3.     możliwość (przy spełnieniu określonych warunków) odliczenia podatku naliczonego od zakupionych usług noclegowych,

4.     gastronomia, catering a odliczenie VAT – zasada stałości (wyrok TSUE), usługi turystyki

5.     zasada neutralności (wyrok TSUE),

6.     należyta staranność, dobra wiara a rozliczenie podatku naliczonego.

5.VAT – samochody, wybrane problemy

1.     przypadki w jakich przysługuje prawo do odliczenia całości podatku naliczonego,

2.     zasady prowadzenia ewidencji przebiegu,

3.     korekta podatku naliczonego związane ze zmianą przeznaczenia pojazdu

4.     zgłoszenie Vat-26.

6.Ulga na złe długi, sprzedaż nieruchomości:

1.     termin w jakim sprzedający uprawdopodabnia nieściągalność wierzytelności,

2.     warunki korzystania z ulgi na złe długi,

3.     obowiązki nabywcy,

4.     ulga na złe długi a termin płatności,

5.     wyroki TSUE w sprawie warunków umożliwiających zastosowanie ulgi,

6.     sprzedaż nieruchomości – opcja opodatkowania

7.     zmiany obowiązujące od 01.10.2021r.

8.     wyrok TSUE w zakresie pierwszego zasiedlenia,

7.Biała lista, split payment, odpowiedzialność solidarna a limit 15000:

1.     limit 15000 dla celów odpowiedzialności solidarnej, split payment oraz „białej listy”, wartość faktury a wartość transakcji,

2.     potrącenie, kompensata a split payment,

3.     sposób zapłaty split payment i „biała lista”,

4.     rozliczenia podatnika z agencją celną,

5.     możliwości w zakresie weryfikowania wiarygodności kontrahenta,

8.Transakcje wewnątrzwspólnotowe (wybrane zagadnienia)

1.     warunki jakie należy spełnić aby można było uznać, iż doszło do przemieszczenia towarów,

2.     wykaz dokumentów potwierdzających przemieszczenie towarów do innego państwa członkowskiego,

3.     rola informacji podsumowującej,

9.Eksport i import towarów oraz zaliczka w eksporcie, import usług, zakup towarów gdzie podatnikiem jest nabywca:

1.     rozliczanie zaliczki w eksporcie towarów (warunek wywozu towarów w terminie 6 miesięcy, sytuacje w jakich termin ten nie obowiązuje),

2.     eksport pośredni i bezpośredni,

3.     terminy rozliczenia eksportu w przypadku braku dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza UE,

4.     warunki spełnienie których umożliwia rozliczenie importu towarów w trybie uproszczonym,

5.     schematy dla importu usług i ZT-K,

10.Nieodpłatne świadczenia:

1.     darowizna towarów (próbki, towary niskiej wartości, alkohol),

2.     nieodpłatne świadczenie usług,

3.     dokumentacja,

11.Pozostałe zmiany w podatku VAT na 2024 rok.

12.Przegląd orzecznictwa i interpretacji w zakresie podatku VAT.

13.Dyskusja, pytania i odpowiedzi na pytania słuchaczy.

 

DZIEŃ 2:
Podatek dochodowy od osób prawnych CIT w 2023 roku - zamknięcie roku 2023 oraz zmiany na 2024 rok

 

1.     Ustalenie prawa do stawki 9% CIT za 2023 r.:

o   problem prawidłowej identyfikacji przychodów podatkowych, do oceny spełnienia warunków stosowania stawki,

o   uwaga na faktoring wierzytelności,

o   uwaga na wyłączenia z prawa do stawki 9% (przekształcenia, podziały i aporty)

o   pułapki i najczęściej popełniane błędy.

2.     Korekta przychodów i kosztów podatkowych

o   moment korekty,

o   szczególne zasady korekty cen transferowych w kontekście zmian przepisów w 2022 r.

o   różnice między podejściem rachunkowym i podatkowym.

3.     Koszty pośrednie jako koszty podatkowe:

o   ustalenie charakteru kosztów i moment ich potrącenia,

o   różnice między ujęciem księgowym i podatkowym.

4.     Rozliczenie kosztów podatkowych z tytułu składek ZUS płatnika:

o   skutki zmian wprowadzonych w 2023 r.

o   ujęcie składek od wynagrodzeń należnych jeszcze za 2022 r., czyli kiedy w kosztach podatkowych 2023 r. rozliczymy składki z 14 list płac,

o   korekta kosztów z tytułu składek zapłaconych po terminie.

5.     Koszty finansowania dłużnego – stosowania art. 15c CIT:

o   sposób ustalenia limitu

o   metodyka ustalenia kosztów wyłączonych z kosztów podatkowych

o   praktyczne skutki nowelizacji z 2022 r.

6.     Rozliczenie kosztów usług niematerialnych wyłączonych z kosztów podatkowych w poprzednich latach, czyli przepisy przejściowe w zakresie likwidacji art. 15e CIT.

7.     Nieściągalne wierzytelności jako koszty podatkowe

8.     Ulga na złe długi w zeznaniu rocznym:

o   obowiązki i prawa podatników

o   odwrócenie ulgi z poprzednich lat – praktyczne przykłady,

o   ulga na złe długi czy zaliczanie wierzytelności do kosztów podatkowych – kryteria wyboru danego rozwiązania.

9.     Wypłata dywidendy w kontekście zmian w podatku u źródła wprowadzonych w  2022 r. i 2023 r.:

o   kiedy należy zatrzymać podatek do zwrotu,

o   zasady stosowania możliwych uproszczeń.

10.   Spółka komandytowa jako płatnik podatku od wypłaconego zysku:

o   odliczenie CIT spółki od podatku wspólnika,

o   zwolnienie u komandytariusza,

o   rozliczenie zaliczek pobranych na dywidendę w trakcie roku podatkowego – praktyczne przykłady i problemy.

11.   Opodatkowanie przerzuconych dochodów:

o   zasady ustalenia podatku

o   wyłączenia z obowiązku stosowania przepisów o przerzuconych dochodach

12.   Obowiązki dużych podatników.

13.   Pytania i odpowiedzi, dyskusja.

 

DZIEŃ 3:
Bilans 2023 - sprawozdania finansowe za 2023 rok

1.     Wprowadzenie

2.     Zamknięcie roku obrotowego– z uwzględnieniem zmian w ustawie o rachunkowości w latach 2021 - 2023.

1.     Jednostki objęte postanowieniami ustawy w pełnym i niepełnym zakresie,

2.     Składniki i reguły sporządzania rocznego sprawozdania finansowego,

3.     Harmonogram prac - kluczowe daty dla rocznego sprawozdania finansowego,

4.     Elektroniczna forma sprawozdania finansowego – XML oraz XBRL

5.     Badanie rocznego sprawozdania finansowego,

6.     Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,

7.     Publikacja rocznego sprawozdania finansowego po zmianach w KRS

8.     Przechowywanie rocznego sprawozdania finansowego,

9.     Odpowiedzialność za roczne sprawozdanie finansowe .

10.   Podpis elektroniczny pod sprawozdaniem finansowym po zmianach 2022

3.      Sprawozdanie finansowe za 2023 rok- struktura oraz elementy sprawozdania finansowego

1.     Wprowadzenie

1.     Założenie kontynuacji działalności w obecnych czasach.

§  Wpływ wojny w Ukrainie

§  Wpływ COVID-19

§  Wpływ rosnącej inflacji na sytuację finansową jednostki

2.     Ujawnianie wydarzeń po dniu bilansowym

3.     Wartości szacunkowe ujmowane w sprawozdaniu za 2023 rok

4.     Wpływ niepewności na ujawnienia w sprawozdaniu finansowym

2.     Bilans

1.     Struktura bilansu

2.     Zasady wyceny

3.     Układ bilansu na tle regulacji MSSF / MSR

4.     Wpływ pandemii na wycenę aktywów – ryzyko utraty wartości

3.     Rachunek zysków i strat

1.     Struktura rachunku zysków i strat

2.     Wariant porównawczy a kalkulacyjny

3.     Ujmowanie przychodów a zasada współmierności

4.     Pozostałe przychody oraz koszty operacyjne

5.     Przychody oraz koszty finansowe

4.     Rachunek przepływów pieniężnych

1.     Struktura

2.     Obowiązek sporządzania

3.     Metoda pośrednia oraz bezpośrednia

4.     Rodzaje przepływów pieniężnych

5.     Analiza rachunku przepływów pieniężnych jako źródło informacji na temat kondycji finansowej jednostki

6.     Wykorzystanie cash flow do diagnozy stanu rozwoju przedsiębiorstwa w kontekście macierzy BCG

7.     Identyfikacja ryzyka zagrożenia kontynuacji działalności

5.     Zestawienie zmian w kapitale własnym

6.     Dodatkowe informacje i objaśnienia

4.     Inwentaryzacja

1.     Terminy przeprowadzenia

2.     Metody inwentaryzacji

1.     Spis z natury

2.     Potwierdzenie sald

3.     Weryfikacja dokumentów

3.     Rozliczenia inwentaryzacji

4.     Wycena

5.     Podatek odroczonyw sprawozdaniu finansowym

1.     Przyczyny wykazywania podatku odroczonego

2.     Regulacje ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na tle regulacji bilansowych

3.     Zasada ostrożnej wyceny

4.     Różnice trwałe oraz przejściowe w podatku odroczonym

5.     Metoda wynikowa oraz bilansowa ustalania podatku odroczonego

1.     Wartość podatkowa aktywów

2.     Wartość podatkowa zobowiązań

3.     Case study – przykłady ustalania podatku odroczonego

6.     Prezentacja podatku odroczonego w sprawozdaniu finansowym

6.     Środki trwałew ujęciu rachunkowym oraz podatkowym:

1.     Wycena wartości bilansowej oraz podatkowej środków trwałych:

1.     Cena nabycia oraz koszt wytworzenia

2.     Środki trwałe w budowie

3.     Ewidencja podatkowa oraz bilansowa środków trwałych

4.     Nabycie środków trwałych niskocennych

5.     Przyjęcie środka trwałego do użytkowania

6.     Nakłady ponoszone po dacie przyjęcia środka trwałego

7.     Remonty

8.     Modernizacje oraz ulepszenia w aspekcie prawa podatkowego oraz bilansowego

9.     Ujęcie kosztów finansowania zewnętrznego – odsetki od kredytu inwestycyjnego

10.   Odłączenie części składowej środka trwałego

2.     Amortyzacja środków trwałych

1.     Tabela amortyzacyjna podatkowa oraz bilansowa

2.     Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych i ich wpływ na optymalizację obciążeń podatkowych

3.     Okres użyteczności ekonomicznej środków trwałych

4.     Metody amortyzacji

5.     Weryfikacja okresu użyteczności

6.     Stawka amortyzacyjna a okres użytkowania

7.     Wpływ przyjętych rozwiązań w zakresie amortyzacji na podatek odroczony

8.     Zakończenie okresu amortyzacji

9.     Likwidacja środka trwałego.

7.     Leasing w Polsce na tle regulacji Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (Krajowy Standard Rachunkowości nr 5 na tle MSSF 16 Leasing)

1.     Podstawowe definicje

2.     Leasing finansowy oraz operacyjny – różnice

3.     Aspekty prawa podatkowego

4.     Kierunki zmian regulacji międzynarodowych na przykładzie polskich spółek giełdowych

5.     Podział raty leasingowej na część kapitałową oraz odsetkową

6.     Amortyzacja środków trwałych w leasingu

7.     Prezentacja i ujawnianie informacji w sprawozdaniu finansowym

8.     Case study – przykłady

8.     Dyskusja i zakończenie.

Prowadzący
Dariusz Polakowski - wieloletni pracownik organów podatkowych, trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych, doradcy podatkowi, pracownicy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i niekwestionowanej wiedzy Katarzyna Tomala - prawnik, doradca podatkowy. Od 1998 pracownik spółek audytorskich i spółki doradztwa podatkowego. Specjalizacja: podatki dochodowe, audyty podatkowe, związek rachunkowości i prawa podatkowego, postępowania przed organami podatkowymi oraz sądami, prowadzenie ksiąg podatkowych. Wieloletni wykładowca dla praktyków podatkowych oraz księgowych. Stały współpracownik naszej firmy. Dominik Biel - absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywał w ogólnopolskiej firmie audytorskiej, gdzie był odpowiedzialny przede wszystkim za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF) oraz w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Brał również udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych. Autor artykułów oraz publikacji z zakresu rachunkowości.
Forma
3 dniowe szkolenie wyjazdowe otarte -możliwość udziału w wybranym dniu szkolenia, -możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania, -konieczna dopłata w przypadku zakwaterowania w pokoju 1-osobowym (prosimy o wcześniejszą rezerwację), -istnieje możliwość przyjazdu z osobą towarzyszącą, -zadzwoń w sprawie uzgodnienia szczegółów.
Czas trwania
Od dnia 10 grudnia 2023 r. od godz. 15.00 Do dnia 13 grudnia 2023 r., wyjazd po obiedzie
Lokalizacja
Cena
jedna osoba z firmy 3 180 zł. netto + VAT, dwie i więcej 3 080 zł. netto + VAT
W cenę wliczono
W cenie szkolenia: zajęcia dydaktyczne (3 wykłady + konsultacje), teczka konferencyjna z kompletem autorskich materiałów szkoleniowych, notatnikiem, długopisem, imienne zaświadczenie uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach 2-osobowych, pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu, do obiadu w dniu wyjazdu włącznie:3 x śniadanie, 3 x obiad, 3 x kolacja, 3 x przerwa kawowa)
Certyfikaty
Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
System Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.