menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w pytaniach i odpowiedziach

Kategoria
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Pracodawcy prowadzący działalność socjalną i pracownicy wykonujący zadania związane z tą działalnością, zwłaszcza członkowie komisji socjalnych, jak również osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z omawianego zakresu.
Wymagania wstępne
Przesłanie zgłoszenia. Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom e-mailem lub wysłane pocztą.
Program

CEL SZKOLENIA

Szkolenie to służy przekazaniu podstawowych i szczegółowych informacji dotyczących właściwego stosowania przepisów odnoszących się do problematyki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Cele szczegółowe - korzyści nabyte po szkoleniu pod kątem:
Wiedzy: Udział w szkoleniu jest okazją do zdobycia wiedzy niezbędnej do należytego stosowania aktualnych przepisów prawa pracy w zakresie objętym programem szkolenia
Umiejętności: Przedmiotowe regulacje prawne zostaną omówione na tle wielu praktycznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty.
Postaw społecznych: Uczestnik szkolenia nabędzie wiedze i umiejętności stosowania aktualnych przepisów prawa pracy

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie stanowi próbę odpowiedzi na parędziesiąt pytań powstających na tle problematyki związanej z działalnością socjalną pracodawcy.  

 1. Czy pracodawca może limitować wiek dzieci pracowników uprawnionych do korzystania  ze świadczeń ZFŚS? 
 2. W jakich przypadkach utworzenie ZFŚS jest obligatoryjne, a w jakich fakultatywne? 
 3. Czy ze świadczeń z ZFŚS może korzystać kierownictwo zakładu pracy? 
 4. Wpływ rozwodu pracownika na prawo do paczki świątecznej dla dziecka z ZFŚS  
 5. W jaki sposób może prowadzić działalność socjalną pracodawca nietworzący ZFŚS? 
 6. Czy emeryci/renciści-byli pracownicy są zobowiązani do corocznej aktualizacji oświadczenia o zarobkach? 
 7. Prawo do świadczenia urlopowego w przypadku wykorzystywania urlopu wypoczynkowego na przełomie roku kalendarzowego 
 8. W jakich przypadkach pracodawca może zostać zwolniony z obowiązku stosowania kryterium socjalnego przy dystrybucji świadczeń w ramach ZFŚS? 
 9. Czy pracownik, którego urlop został przerwany przed 14 dniem jest zobowiązany do zwrotu świadczenia urlopowego? 
 10. Czy pracownicy o wysokich dochodach mogą zostać pozbawieni możliwości korzystania z niektórych świadczeń z ZFŚS? 
 11. Czy pracodawca zatrudniający obydwu małżonków może odmówić dofinansowania do wypoczynku z ZFŚS jednemu z nich z uwagi na fakt przyznania dofinansowania drugie-mu małżonkowi?
 12. Prawo do świadczeń z ZFŚS pracownika pozostającego w zatrudnieniu na dwóch jednoczesnych umowach o pracę z tym samym pracodawcą
 13. Czy pracodawca może wprowadzić wymóg uzyskania zgody małżonka pracownika starającego się o pożyczkę z ZFŚS?
 14. Czy pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym może korzystać ze wszystkich świadczeń przewidzianych w regulaminie ZFŚS? 
 15. Czy w przypadku rozdysponowywania zeszłorocznych środków należy bazować na oświadczeniach o dochodach z zeszłego, czy bieżącego roku?
 16. Czy pracownik zawieszony w czynnościach może korzystać ze świadczeń ZFŚS?
 17. Czy można w regulaminie ZFŚS zróżnicować wysokość dofinansowania do wypoczynku w zależności od grupy uprawnionych, np. odmiennie dla pracowników, emerytów/rencistów-byłych pracowników oraz członków ich rodzin? 
 18. Jak prawidłowo poinformować pracowników o nietworzeniu ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego?
 19. Czy pracodawca zatrudniający poniżej 20 pracowników może stworzyć regulamin pracy, aby w nim zamieścić zapis o nietworzeniu ZFŚS?
 20. Czy przewidziane w regulaminie ZFŚŚ paczki świąteczne można zastąpić ekwiwalentem pieniężnym opartym na kryterium dochodowym? 
 21. Czy pracownik przebywający na urlopie wychowawczym ma prawo do świadczenia urlopowego? 
 22. Na jaki okres złożyć wniosek urlopowy, aby wypełnić wymóg otrzymania świadczenia urlopowego za 14 dni wypoczynku? 
 23. Czy ze środków funduszu może być wypłacane „finansowe wsparcie” w okresach świątecznych w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy pracowników?
 24. Na jakich zasadach można dokonać potrącenia oraz egzekucji komorniczej ze świadczeń wypłacanych z ZFŚS, np. zapomogi, bezzwrotnej pożyczki, czy świadczenia urlopowego? 
 25. Czy świadczenie urlopowe, tzw. wczasy pod gruszą mogą być wypłacane przez praco-dawcę, który utworzył ZFŚS?
 26. Czy ze środków funduszu może zostać sfinansowany catering oraz nagrody w ramach zakładowej imprezy integracyjnej? 
 27. Czy ze środków funduszu może zostać sfinansowane np. polisy ubezpieczeniowe, zakwaterowanie, dowóz do pracy, wyżywienie czy składki na ubezpieczenie społeczne? 
 28. Czy ze środków ZFŚS mogą zostać sfinansowane szczepienia przeciwko grypie lub innym chorobom?
 29. Czy pracownik może uzyskać pożyczkę na cele mieszkaniowe dla członka najbliższej rodziny, np. pełnoletnie dziecko?
 30. Czy pracodawca musi spełnić obowiązek informacyjny (art. 14 RODO) wobec członka rodziny pracownika, na którego pracownik wnioskował o dofinansowanie ze środków ZFŚS?
 31. Czy status emeryta-byłego pracownika przysługuje osobie, która zrezygnowała z pobierania emerytury na rzecz renty rodzinnej po zmarłej żonie/mężu? 
 32. W jakich przypadkach świadczenia ZFŚS mają charakter uznaniowy, a kiedy roszczeniowy?
 33. Czy staż pracy może być kryterium decydującym o wysokości przyznanych świadczeń z ZFŚS?
 34. Jaki jest termin poinformowania załogi o nietworzeniu ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego przez pracodawcę, który powstał po 31 stycznia? 
 35. Czy do dochodu decydującego o zakresie wsparcia socjalnego wliczmy świadczeni pielęgnacyjne oraz świadczenie 500+ czy 300+?
 36. Czy regulamin funduszu może różnicować wysokość dopłaty do karnetów, voucherów itp. w zależności od wybranego przez pracownika rodzaju tego uprawnienia? 
 37. Komu przysługuje status emeryta/rencisty-byłego pracownika zakładu i kiedy następuje jego utrata?
 38. Czy dofinansowanie do ferii dzieci pracowników powinno być wypłacane na każde dziecko każdego pracownika? 
 39. Kiedy należy wypłacić świadczenie urlopowe a kiedy dofinansowanie do wypoczynku w ramach ZFŚS?
 40. Czy do limitu zatrudnionych w kontekście ZFŚS wliczamy pracowników tymczasowych?
 41. Czy należy wypłacić dofinansowanie do urlopu pracownikowi, którego w związku z wy-powiedzeniem umowy o pracę wysłano na ponad 14-dniowy urlop do końca okresu wy-powiedzenia?  
 42. Czy w jednym roku kalendarzowym pracownik może otrzymać dwa świadczenia urlopowe jedno za bieżący, a drugie za urlop zaległy z poprzedniego roku, w którym nie korzy-stał z 14-dniowego wypoczynku z powodu długotrwałej choroby?
 43. Jakie upoważnienie powinien posiadać członek komisji socjalnej w zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym danych wrażliwych?
 44. Czy wypłata świadczenia urlopowego może zostać uzależniona od faktycznego wykorzystania urlopu wypoczynkowego na zasadach KP, co spowoduje brak możliwości uzyskania tego świadczenia przez emerytów/rencistów-byłych pracowników? 
 45. W jaki sposób rozliczyć niespłacone pożyczki mieszkaniowe w przypadku likwidacji ZFŚS?
 46. Czy w przypadku przejęcia zakładu pracy, który utworzył ZFŚS przez zakład pracy nie-tworzący funduszu zgromadzone w nim środki mogą zostać rozdysponowane na cele socjalne całej załogi przejmującego przedsiębiorstwa, czy tylko na pracowników przejętych?
 47. Czy do przychodu warunkującego prawo do świadczeń z ZFŚS 
 48. Czy zapis o rezygnacji z tworzenia ZFŚS zamieszczony w regulaminie pracy będzie skuteczny?
 49. Jak wyliczyć przeciętną liczbę pracowników na potrzeby ZFŚS?
 50. Czy zwiększenie odpisu na pracowników niepełnosprawnych ma charakter obowiązkowy, czy fakultatywny?
 51. Czy po zmianie wysokości kwoty odpisu na ZFŚS należy wypłacić wyrównanie świadczenia urlopowego pracownikom, którzy korzystali z urlopu wypoczynkowego przed zmianą?
 52. Czy nowopowstały związek zawodowy może wymóc na pracodawcy zmianę zapisu w regulaminie pracy o nietworzeniu ZFŚS? 
 53. Czy możliwe jest zawieszenie ZFŚS?

METODYKA

Wykład połączony z elementami warsztatowymi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ:
biuro@orylion.pl, szkolenia@orylion.pl;
(81) 532 62 06; 730 755 444
Godziny pracy biura Lublin: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Zapraszamy klientów do korzystania ze specjalnych rabatów nawet do 20 % są zawsze indywidualnie negocjowane
Przypominamy o rabatach przy zgłoszeniach grupowych:
- 7% rabatu przy zgłoszeniu 2 osób
- 10% rabatu przy zgłoszeniu 3 osób
PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA NA NASZEJ STRONIE WWW.ORYLION.PL 

Prowadzący
Doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowych (międzynarodowe prywatne prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług w Sądzie Okręgowym.
Forma
online LUB STACJONARNA
Czas trwania
1 dzień szkoleniowy - 6 h
Termin / Lokalizacja
 1. 14.11.2024 / 400,00 zł netto
Cena
uzależniona od miejsca i terminu
Zgłoszenie
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w pytaniach i odpowiedziach
W cenę wliczono
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia i po szkoleniu ankieta oceniająca szkolenie test sprawdzający wiedzę (pre i post test)
Certyfikaty
KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ: biuro@orylion.pl, szkolenia@orylion.pl; (81) 532 62 06; 730 755 444 Godziny pracy biura Lublin: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
Organizator
SZKOLENIA ORYLION - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.