menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


ATEX – BHP PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM W 2023 ROKU

Kategoria
BHP
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Osób prowadzących eksploatację i sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji w atmosferach zagrożonych wybuchem oraz pracowników kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji (uprawnienia dozoru), a w szczególności: Specjalistów Działów Utrzymania Ruchu i Głównego Mechanika Osób odpowiedzialnych za prawidłowy montaż i eksploatację oraz nadzór urządzeń Specjalistów służb bezpieczeństwa i higieny pracy kadry inżynierskiej i menedżerskiej zajmującej się zagadnieniami bezpieczeństwa technicznego, przeciwwybuchowego oraz funkcjonalnego w tym elektryków, automatyków i mechaników
Wymagania wstępne
Brak wymagań.
Program
JAK DOSTOSOWAĆ ZAKŁAD DO RYGORYSTYCZNYCH WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA WYBUCHOWEGO ZGODNIE Z NOWYMI PRZEPISAMI I PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO KONTROLI PIP? – NOWE WYMAGANIA, NOWE INSTRUKCJE EKSPLOATACJI, NOWE ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI

Szkolenie ATEX – bhp przy eksploatacji urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem w 2023 roku porusza praktyczne aspekty organizacji prac oraz eksploatacji urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem.
Nasz Ekspert Atex przedstawi nowe wymagania dotyczące ochrony przeciwwybuchowej i doradzi:

 • Jak przygotować się do kontroli w zakładach przemysłowych – co jest obligatoryjnie sprawdzane przez PIP w 2023 roku?
 • Jakie są nowe wymagane dokumentacyjne związane z BHP, ppoż. i eksploatacją urządzeń w strefach zagrożenia wybuchem?
 • Co powinna zawierać dokumentacja techniczna dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, sprzętu zabezpieczającego?
 • Jak przygotować nowe instrukcje eksploatacji urządzeń w strefach EX?
 • Jakich dokumentów wymagać od producentów, importerów, dystrybutorów urządzeń wprowadzonych do obrotu?
 • Jak zgodnie z nowymi wymaganiami dokonać oceny ryzyka wybuchu?
 • Jaki zmiany nastąpią w zakresie świadectw kwalifikacyjnych w energetyce?
 • Jakie są wymagania w zakresie projektowania i budowy dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej; sprzętu zabezpieczającego, sterującego i regulacyjnego?
 • Jaki powinien być sposób oznakowania urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej?
 • Co z urządzeniami i maszynami, które zostały wprowadzone do obrotu i użytkowania przed 2016 rokiem?
SZKOLENIE ATEX – KOGO ZAPRASZAMY?

Szkolenie Atex skierowane jest do kadry technicznej i menedżerskiej, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w zakładach pracy, w których występują strefy zagrożone wybuchem oraz osób bezpośrednio pracujących w strefach zagrożonych wybuchem.

PROGRAM:

1. Kwalifikacje osób prowadzących eksploatację urządzeń elektrycznych budowy przeciwwybuchowej w odniesieniu do ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz. U. nr 89 poz. 828 z 2003r.).

Omówienie projektu zmiany art. 54 Prawa energetycznego w zakresie terminowości świadectw kwalifikacyjnych – projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy 808).

2. Wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych i ich wpływ na organizację prac w strefach zagrożenia wybuchem.

3. Zagrożenia wybuchem pyłów, gazów i par cieczy palnych. Aspekty prawne i techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami. Definicje nowych pojęć stosowanych w ochronie przeciwwybuchowej.

 • Rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej

4. Dyrektywa ATEX 2014/34/UE i jej implementacje do polskiego prawa poprzez:

 • Ustawę o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz rozporządzenie w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, 
 • definicje upoważnionego przedstawiciela, importera, komponentu,
 • wymagania dla wyrobów w zakresie materiałów w tym pojęcie produktów spełniających wymagania zasadnicze, ale stwarzających zagrożenie.

5. Wymagane dokumenty związane z BHP, ppoż. i eksploatacją urządzeń w strefach zagrożenia wybuchem.

6. Wymagania w zakresie oceny ryzyka wybuchu oraz dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem wynikające z przepisów prawa.

Komentarz praktyczny do treści dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, opracowywanie oceny ryzyka wystąpienia wybuchu, typowe powtarzalne nieprawidłowości w zakresie opracowywania dokumentów zabezpieczenia przed wybuchem – doświadczenia pokontrolne PIP.

7. Organizacja prac wykonywanych w strefach zagrożonych wybuchem:

 • Wykaz potencjalnych miejsc i przestrzeni pracy zagrożonych wybuchem
 • Pisemne instrukcje i pozwolenia na pracę w miejscach zagrożonych wybuchem oraz wytyczne dotyczące środków i warunków zapewniających właściwą koordynację prac prowadzonych w miejscach zagrożonych wybuchem (instrukcje eksploatacji, instrukcje stanowiskowe, formularze, listy kontrolne)
 • Jak często oraz w jaki sposób zgodnie z wymaganiami prowadzić przeglądy i kontrole urządzeń Ex oraz jak je dokumentować? Wytyczne dotyczące przeprowadzania przeglądów, konserwacji prac remontowych i dopuszczania do użytkowania w atmosferach zagrożonych wybuchem instalacji, urządzeń, narzędzi i systemów zabezpieczeń.

8. Wymagania minimalne i zasadnicze dla urządzeń technicznych stosowanych w strefach zagrożonych wybuchem.

9. Jakie są obowiązki pracodawcy, kadry zarządzającej i pracowników w związku z bezpieczną eksploatacją urządzeń – kto i za co może zostać pociągnięty do odpowiedzialności w przypadku zagrożenia?

10. Zasady doboru urządzeń do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem pyłów palnych według:

 • PN-EN 13463-1 Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Część 1: Podstawowe założenia i wymagania,
 • PN-EN 60079-14:2009 Atmosfery wybuchowe. Część 14: Projektowanie, dobór i montaż instalacji elektrycznych (oryg.),
 • PN – EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

11. Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (innych niż w kopalniach) zgodnie z:

 • PN-EN 60079-17:2008 Atmosfery wybuchowe. Część 17: Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych (oryg.) zastąpiona przez PN-EN 60079-17:2014-05 Atmosfery wybuchowe – Część 17: Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych
 • PN-EN 60079 – 19 Atmosfery wybuchowe. Część 19 Naprawa, remont i regeneracja urządzeń zastąpiona przez PN-EN 60079-19:2011 Atmosfery wybuchowe. Część 19 Naprawa,  remont i regeneracja urządzeń. (Wersja polska) oraz PN-EN 60079-19:2014 – 05  Atmosfery wybuchowe. Część 19 Naprawa,  remont i regeneracja urządzeń. (Wersja angielska)
 • PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. – Część 6: Sprawdzanie
 • PN-EN 60204-1 Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. Wymagania ogólne
 • PN-EN 50110 Eksploatacja urządzeń elektrycznych.

12. Ochrona przed występowaniem elektryczności statycznej w procesach technologicznych wg PN – E – 05204 „Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania”

13. Zasady montażu połączeń kołnierzowych w strefach zagrożonych wybuchem – omówienie uprawnień w zakresie montażu i odbioru połączeń kołnierzowych wykonywanych na instalacjach.

14. Omówienie przykładów katastrof związanych w wybuchem pyłów i gazów. Wnioski dotyczące ochrony przeciwwybuchowej po katastrofach w energetyce.

Prowadzący
Uznany autorytet od 20 lat zajmujący się problematyką bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach energetycznych. Współautor oraz członek zespołu opracowującego założenia do Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Ekspert w dziedzinie eksploatacji instalacji elektrycznych i urządzeń technicznych, w tym w atmosferach zagrożonych wybuchem. Od wielu lat zajmuje się tematyką zapewnienia bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych na stanowiskach technicznych. Wybitny wykładowca-praktyk. Autor licznych publikacji w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy: Zeszyty Inspektora Pracy, Odpowiedzialność prowadzącego eksploatację za organizację pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych – wątpliwości interpretacyjne. Biegły sądowy w zakresie BHP w górnictwie. Posiada bogate doświadczenie przy weryfikacji dokumentacji BHP, rozpoznawaniu przyczyn i okoliczności wypadków, praktyk z zakresu kontroli kart oceny ryzyka.
Forma
Szkolenie Atex będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Każdy blok tematyczny będzie poprzedzony mini wykładem wprowadzającym uczestników do poszczególnych tematów. Wykładowca dokona analizy sytuacji zawodowych uczestników szkolenia – „case study”. Dyskusje zbiorowe. Całość będzie uwzględniała szczegółową analizę zgłaszanych przez uczestników problemów. Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy.
Czas trwania
Szkolenie jednodniowe: 24.05.2024 Szkolenie online
Lokalizacja
Cena
790 zł
Zgłoszenie
ATEX – BHP PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM W 2023 ROKU
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych. Odpowiedzi na pytania nie są doradztwem prawnym.
Zdobyta wiedza
Szkolenie ATEX – cele i korzyści: Zaproszony Ekspert jednostki kontrolującej bezpieczeństwo pracy wskaże najczęściej pojawiające się problemy i uchybienia w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących minimalnych wymagań bezpieczeństwa przy pracy na stanowiskach, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa. Przedstawione zostaną najlepsze praktyki, które pomogą wyeliminować ryzyko wystąpienia wybuchu.
Certyfikaty
Certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.