menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


PODATEK VAT od podstaw - w aktualnym stanie prawnym [nr 7987v]

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
DLA KOGO: głównych księgowych, dyrektorów finansowych oraz pracowników działów finansowych i księgowości a także prowadzących i pracowników biur rachunkowych. Jest to wiedza niezbędna również dla przedsiębiorców prowadzących samodzielnie lub w formie spółek osobowych działalność gospodarczą. Kurs zawiera również kompendium wiedzy z zakresu podatku od towarów i usług – VAT oraz kontroli skarbowej i przepisów KKS z zakresu VAT niezbędne dla osób przygotowujących się do zawodu doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta. Na zajęciach omówione zostanie orzecznictwo ETS, sądów administracyjnych oraz interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczące VAT
Wymagania wstępne
METODYKA prowadzenia zajęć obejmuje przedstawianie praktycznych przykładów, dyskusję z uczestnikami oraz udzielanie odpowiedzi na zgłaszane przez nich pytania
Program

1.  ZAKRES I ZASADY OPODATKOWANIA (PODATEK NALICZONY I NALEŻNY)

   - podstawowe pojęcia i definicje,

   - dostawa towarów i świadczenie usług,

   - wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,

   - eksport – import towarów i usług,

   - likwidacja działalności.

2.  OBOWIĄZEK PODATKOWY.

    -  zasady ogólne,

    - szczególny moment powstania obowiązku podatkowego:

    - wystawienie faktury

    - otrzymanie zapłaty 

    -  obowiązek podatkowy w transakcjach wspólnotowych,

    -  obowiązek podatkowy u małych podatników.

    -  otrzymanie zaliczki

    -  import towarów

    -  „eksport / import” usług

    -   miejsce świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na nowych zasadach

    - nowe zasady opodatkowania bonów

 • bony jednego przeznaczenia
 • bony różnego przeznaczenia

3.  MIEJSCE ŚWIADCZENIA.

   - przy dostawie towarów,

   - w transakcjach wspólnotowych,

   -  przy świadczeniu usług.

 

4.  PODSTAWA OPODATKOWANIA I WYSOKOŚĆ PODATKU.

    - rodzaj działalności a podstawa opodatkowania,

    - stawki podatkowego

    - zwolnienie przedmiotowe (art. 43)

   -  Split payment  - podzielona płatność

    - kogo dotyczy, rachunek bankowy VAT

    - Ograniczone dysponowanie środkami na rachunku bankowym VAT

    - Dobrowolność stosowania zasady „split payment”

    - załącznik nr 15 a obligatoryjne  stosowanie MPP, sankcje

    - Korzyści ze stosowania split payment

 • Wyłączenie art. 112 b
 • Brak solidarnej odpowiedzialności z dostawcą
 • Brak podwyższonych odsetek od zaległości w VAT
  Korzyści również dla sprzedawcy
 • dodatkowa ulga przy płatności VAT z dedykowanego rachunku bankowego
 • Przyspieszony termin zwrotu

     -  zasady wymiaru i poboru podatku,

     -  stawki podatkowe

       .   szczególne przypadki stosowania stawki 0%..

 

5.  Nowa jednolita matryca stawek – terminy, obowiązywanie

    - nowa matryca stawek – lipiec 2020

    - nomenklatura scalona (CN) albo Polska Klasyfikacji Obiektów Budowlanych  (PKOB)    w zakresie towarów oraz PKWiN – w zakresie usług

    - zmianę klasyfikacji towarów i usług na potrzeby VAT

    - uproszczenie systemu stawek VAT

    - zmianę zakresu systemu ryczałtowego dla rolników

 

6.  WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA (WIS

    - podmioty uprawnienie do wystąpienia o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej

    - zawartość wniosku o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej

    - rola ochronna Wiążącej Informacji Stawkowej – nie tylko dla wnioskodawcy

    - rozszerzenie mocy ochronnej WIS na inne podmioty

    - wygaśnięcie ochrony

    - zasady wniesienia i wysokość opłaty podstawowej

    - indywidualne interpretacje podatkowe w relacji do Wiążącej Informacji Stawkowej

 

7.  ODLICZENIA I ZWROT PODATKU.

   - zasada neutralności podatku i prawo podatnika do zwrotu (VI Dyrektywa),

   - zasady  i zmienione terminy odliczania podatku naliczonego

   - zasady i terminy zwrotu nadwyżki podatku naliczonego,

   - uzależnienie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego od  weryfikacja zasadności zwrotu,

 • sprawdzenie rozliczeń podatnika oraz innych podmiotów biorących udział w    transakcji (dodany ust. 2B i 2c art. 87)
 •  zaostrzone warunki zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni (znowelizowany ust. 6 art. 87);

   - odliczanie częściowe podatku i korekta podatku naliczonego,

   - nieściągalne wierzytelności (ulga na złe długi)

 • nowe zasady w procedurze ulgi na złe długi

   - korekta podatku naliczonego,

   - odliczanie VAT naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi

   - ulga na złe długi na nowych zasadach

 

8.   FAKTUROWANIE

   -  zasady wystawiana faktur

   -  rodzaje faktur (faktura, korekta, nota korygujące, duplikaty, dok.  zrównane z fakturami, refaktury),

   - faktury zbiorcze, „uproszczone”,  

   - terminy i zasady wystawiania faktury w zależności od rodzaju transakcji,

9. JAKIE DANE POWINNA ZAWIERAĆ FAKTURA  VAT.

   -  faktury krajowe,

   -  faktury zaliczkowe,

   -  faktury dotyczące transakcji międzynarodowych,

10.  REJESTRACJA, DEKLARACJE I  I INFORMACJE PODSUMOWUJĄCE.

    - rejestracja (VAT-R),

    - zwolnienie podmiotowe (art. 43), warunki i wybór

 • kolejne wyłączenie przedmiotowe

    - JPK-V7M i JPK-V7K, deklaracje VAT,

    - informacje podsumowujące, KOREKTY

    -  zapłata podatku

   - obowiązek przekazywania deklaracji drogą elektroniczną

   -  nowe możliwości organów skarbowych dotyczących rejestracji podatnika jako podatnika VAT czynnego (art. 96 ust. 4; 4a; 4b i 4c),

 • odpowiedzialność pełnomocnika dokonującego rejestracji;

   - restrykcyjne zasady wykreślenia podatnika

 • z rejestru podatników VAT czynnych (art. 96 ust 9),
 • warunki przywrócenia do rejestru,
 • z rejestru podatników VAT UE;
 • poszerzony zakres informacyjny podatników VAT czynnych a zachowanie należytej staranności.

 

11. PROCEDURY SZCZEGÓLNE.

    -  mali przedsiębiorcy,

    -  świadczenie usług turystyki,

    -  dostawa rzeczy używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich,

    -  wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne – procedura uproszczona.

    -  system zwrotu podatku podróżnym,

    -  eksport towarów – stawka 0%,

    -  import towarów – procedura uproszczona,

    -  kwartalne rozliczanie VAT – tylko ”mali podatnicy”, nowa regulacja 2021

    -  podmioty powiązane,

 

12.  Przywrócenie sankcji 30% lub 20% i 15% zawyżenia podatku naliczonego lub zaniżenia podatku należnego (art.  112b)

 • powszechność zastosowania,
 • warunki odstąpienia od zastosowania sankcji,
 • sankcja 100% wynikająca z faktur wystawionych przez podmiot nieistniejący lub dokumentujących czynność pozorną albo przerobienia faktury

 

13.  KASY FISKALNE

    -  obowiązek stosowania kas fiskalnych,

    -  zwolnienia,

    -  paragony fiskalne

    - kasy tradycyjne i kasy on-line  2021 roku

 

14. DOKUMENTACJA

   -  faktury.

   -  ewidencje,

   -  przechowywanie dokumentów.

 

15.  Znowelizowany JPK-VAT7 /JPK-VAT7K – nowe terminy

     - grupowania GTU  dla JPK-VAT7 / JPK-VAT7K

     - oznaczenia dowodów sprzedaży

     - symbole procedur szczególnych

     - oznaczenie dowodów zakupu

     - faktura a oznaczenie towaru lub usługi GTU

     - faktury jedno i wielopozycyjne a GTU

 

16. VAT – NOWE WEZWANIA

 

a) Kasy on-line dla nowych branż  od 01-07-2021

 • usługi fryzjerskie
 • kosmetyczne i kosmetologiczne
 • budowlane
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i stomatologów
 • prawnicze
 • związane z fitness, wyłącznie w zakresie wstępu.

b)  Pakiet SlimVAT-2od października 2021.

 • jednoznaczne przypisanie wysyłki/transportu w przypadku eksportu towarów i WDT
 • rezygnacja z warunku skorelowania terminu odliczenia podatku naliczonego z terminem powstania obowiązku podatkowego u dostawcy + 3 miesiące
 • umożliwienie rozliczenia korekty z tyt. importu w deklaracji, gdy błędnie naliczono podatek należny z tyt. importu towarów
 • ulga na złe długi
 • modyfikacja definicji „państwa członkowskiego” i „terytorium Unii Europejskiej”
 • wydłużenie terminu na złożenie VAT-26
 • rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych na dokonanie korekty podatku naliczonego
 • modyfikacja zasad przeksięgowania środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowych 

c) Zasady rozliczania faktur korygujących in „+” i „-” w 2021 r – zagrożenia

d) Propozycje zmian (projekt z 17.03.2021) dotyczące JPK

 • doprecyzowanie symboli GTU procedury szczególne

 

II.  NOWELIZACJE 2022

 

 

1. Pakiet SLIM VAT 3 – zmiany w podatkach w 2022 r.

 

 • Podwyższenie progu sprzedaży dla małego podatnika
 • Wprowadzenie przepisów określających kurs przeliczeniowy w przypadku faktur korygujących
 • Zmiana przesłanek do odliczenia VAT przy WNT
 • 1odwyższenie proporcji odliczenia do 100% – nowe warunki
 • Podatnik będzie mógł zrezygnować z rocznej korekty odliczenia
 • Brak obowiązku wystawiania zarówno faktury zaliczkowej jak i końcowej, jeżeli zdarzenia miały miejsce w tym samym okresie rozliczeniowym
 • Brak obowiązku drukowania raportów fiskalnych
 • Obniżenie sankcji VAT
 • Możliwość odstąpienia przez organ podatkowy od wymierzenia sankcji VAT
 • Zwolnienie z VAT dla zarządzania funduszami inwestycyjnymi
 • Zmiana w przepisach regulujących WDT
 • Zmiany w przepisach o transakcjach łańcuchowych
 • Zamiana faktora a podzielona płatność
 • Korekta deklaracji w procedurze OSS oraz IOSS
 • Mechanizm podzielonej płatności w grupie VAT
 •  Rozszerzenie katalogu należności publicznoprawnych możliwych do opłacenia z rachunku VAT
 • Zmiany dotyczące wiążących informacji stawkowych

 

 

2.  FAKTURY USTRUKTURYZOWANE OD 2024 ROKU

 • Wybór metody fakturowania na 2022 r.
 • Plusy i minusy wystawiania ustrukturyzowanych faktur
 • Zasady wystawiania e-faktur ustrukturyzowanych
 • Zgoda nabywcy na otrzymywanie ustrukturyzowanych e-faktur
 • Wystawianie i doręczanie e-faktur ustrukturyzowanych

 

3. Grupa VAT - nowy rodzaj podatnika od 2023       roku

 

 • Rodzaje powiązań
 • Tworzenie grupy VAT
 • Rejestracja grupy na potrzeby VAT
 • Zasady opodatkowania w przypadku grupy VAT

 

4. Usługi finansowe - możliwość opodatkowania VAT

 

5. Pakiet  e-commerce

 • Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO)
 • Miejsce opodatkowania unijnej sprzedaży towarów na odległość
 • Oznaczenie WSTO w JPK_VAT
 • Sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI)
 • Rola operatorów interfejsów elektronicznych w zakresie VAT od 1 lipca 2021 r.
 • Szczególna procedura OSS
 • Procedura importu IOSS
Prowadzący
Henryk Grychtoł - trener, doradca podatkowy, doświadczony i wieloletni wykładowca, od 2004 roku regularnie prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego i księgowości, cen transferowych i dokumentacji podatkowej. Posiada rozległą wiedzę z zakresu sprawozdawczości finansowej, ustawy o rachunkowości oraz kodeksu spółek handlowych. W trakcie postępowania na biegłego rewidenta. Posiada również certyfikat M.F. uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz uprawnienia M.F. do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Właściciel Kancelarii Podatkowej – Biura Rachunkowego, doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego. Stały współpracownik systemszkolenia.pl
Forma
Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82
Czas trwania
Termin: 15-09-2022 do 16-09-2022 Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Termin / Lokalizacja
 1. 15.09.2022 / szkolenie online
Cena
jedna osoba z firmy 680 zł.netto, dwie i więcej 640 zł. netto
W cenę wliczono
•dostęp do platformy szkoleniowej przez komputer, tablet, telefon (przeglądarki: Firefox, Chrome, Safari), •autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, •konsultacje z wykładowcą na czacie, •certyfikat uczestnictwa w szkoleniu przesłany w formie elektronicznej
Zdobyta wiedza
Jest to wiedza niezbędna dla zapewnienia firmie podstawowego bezpieczeństwa podatkowego oraz minimalizację ryzyka podatkowego, zwłaszcza po wprowadzeniu w życie sankcji 30, 20 i 100% oraz rygorystycznych przepisów w ustawie VAT (klauzula naruszenia prawa) a także zaostrzeniu sankcji w ustawie – KKS i KK. Istotne jest również zapoznanie się z nowymi regulacjami dotyczącymi wymagań i parametrów technicznych kas fiskalnych i terminów ich wprowadzenia do użytkowania oraz uwarunkowań wynikających z wprowadzanej zasady podzielonej płatności (Split Payment) a także zasad rozliczania obrotu wspólnotowego. Bardzo ważne jest także zachowanie należytej staranności szczególnie przy analizie prawa odliczenia podatku naliczonego czy stawki zerowej przy WDT.
Certyfikaty
Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
System Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.