menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


REWOLUCYJNE ZMIANY W PRAWIE PRACY W 2022 ROKU – PRZYGOTUJ SIĘ JUŻ DZIŚ! JAK DYREKTYWY WORK-LIFE BALANCE ORAZ W SPRAWIE PRZEJRZYSTYCH I PRZEWIDYWALNYCH WARUNKÓW PRACY W UE ZMIENIĄ POLSKI KODEKS PRACY?

Kategoria
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Typ szkolenia
e-learning
Profil uczestników
SZKOLENIE PRAWO PRACY W 2022 ROKU ADRESUJEMY DO: Prezesów, Dyrektorów zarządzających, Właścicieli firm Dyrektorów Personalnych, Kierowników Działów Kadr Szefów Zespołów Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników
Wymagania wstępne
Brak wymagań.
Program

Szkolenie Prawo Pracy w 2022 roku – program szkolenia:

Czy wiesz:

 • Na czym ma polegać nowa ochrona przed niekorzystnym traktowaniem w zatrudnieniu z powodu korzystania z uprawnień pracowniczych? (dodatnie art. 18 ze zn. 3 f Kp).
 • Że umowy na okres próbny będą powiązane z umowami na czas określony? (zmiana art. 25 Kp)
 • O możliwości przedłużenia umowy na okres próbny i jak to zrobić? Dowiesz się jak prawidłowo zawierać umowy na okres próbny.
 • Na czym polega zmiana redakcyjna określenia dnia nawiązania stosunku pracy? (zmiana art. 26 Kp).
 • Na czym ma polegać gwarancja jednoczesnego zatrudnienia lub wykonywania pracy na innej podstawie przez pracownika? (dodanie art. 26 Kp).
 • W jaki sposób rozszerzy się zakres informowania pracownika o stosunku pracy? (zmiana art. 29 Kp).
 • Że zmieni się sposób określenia miejsca wykonywania pracy i że sam pracownik będzie określał miejsce  wykonywania pracy? (zmiana art. 29 Kp). Przy okazji dowiesz się jak prawidłowo określać w umowie o pracę miejsce świadczenia pracy.
 • Jak prawidłowo poinformować o miejscu pracy, wynagrodzeniu, dniu rozpoczęcia pracy, warunkach okresu próbnego, tożsamości stron stosunku pracy, rodzaju pracy, umowie na czas określony?
 • Że pracodawca będzie musiał określić zasady przemieszczania się miedzy miejscami wykonywania pracy?
 • Że pracodawca będzie określał inne składniki świadczeń pieniężnych i rzeczowych pracownika?
 • Że pracodawca będzie informował o nazwie instytucji zabezpieczenia społecznego?
 • Że pracodawca będzie informował o zmianie warunków zatrudnienia?
 • W jaki sposób nastąpi przekazanie informacji dla pracownika? Forma elektroniczna i wpływ na dokumentację pracowniczą.
 • Jakie są dodatkowe informacje dla pracowników wysłanych do innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego? (zmiana art. 29 ze zn. 1 Kp).
 • Na czy ma polegać przejście do innych form zatrudnienia (skreślenie oznaczenie par. 1 uchylenie par. 2 w art. 29 ze zn. 2 oraz dodanie art. 29 ze zn. 3 Kp).
 • W jaki sposób i terminie pracownik będzie mógł wystąpić z wnioskiem o zmianę rodzaju pracy, zmianę rodzaju umowy, zatrudnienie w pełnym wymiarze i jak pracodawca powinien z takim wnioskiem postąpić?
 • Czy wniosek ten będzie dotyczył umowy na okres próbny?
 • Na czym ma polegać dodatkowa ochrona pracownika przed zwolnieniem? (dodanie art. 29 ze zn. 4 Kp).
 • Jakie będą nowe obowiązki pracodawcy o informowaniu o warunkach pracy i płacy? (dodanie pkt. 1a w art. 94 Kp).
 • Na czym będzie polegał obowiązek informowania o nowych stanowiskach pracy i procedurach awansu? (zmiana art. 92 ze zn. 2 Kp). Jak taki obowiązek realizować?
 • Że nastąpią zmiany w szkoleniach zapewnianych przez pracodawcę? (dodanie art. 94 ze zn. 13KP).
 • Czy czas szkolenia będzie wliczany do czasu pracy i kiedy?
 • Gdzie ma być zawarte zobowiązanie ze strony pracodawcy do odbycia szkolenia warunkujące zastosowanie dodanego przepisu? Przy okazji dowiesz się jak przedstawia się kwestia szkoleń w orzecznictwie SN.
 • Na czym mają polegać zmiany w umowach na czas określony? (zmiana art. 30 par. 4, art. 38 par. 1, art. 45 par. 1 oraz art. 50 Kp).
 • Jak prawidłowo formułować przyczynę wypowiedzenia?
 • Jak prawidłowo przeprowadzić krok po kroku konsultację ze związkami zawodowymi?
 • Co oznacza istotna proporcja udowodnionych przyczyn wypowiedzenia w orzecznictwie SN? Przykłady Błędów pracodawcy.
 • Kiedy przyczyna wypowiedzenia się dezaktualizuje? Orzecznictwo SN. Do jak „dawnych” przyczyn można sięgać?
 • Co to jest przyznanie prawa do zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej? (dodanie art. 148 ze zn. 1 Kp). Nowe uprawnienie pracownika.
 • Co to jest pojęcie siły wyższej, pilnych spraw rodzinnych?
 • Jaki jest termin do zgłoszenia takiego zwolnienia?
 • Czy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za taki czas zwolnienia?
 • Co to jest urlop opiekuńczy? (dodanie rozdziału Ia Urlopy opiekuńcze i art. 173 ze zn. 1 Kp). Nowe uprawnienie pracownika.
 • Na jakiego członka rodziny urlop przysługuje?
 • W jakiej formie i terminie należy złożyć wniosek?
 • Czy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas urlopu opiekuńczego?
 • Czy okres urlopu opiekuńczego będzie wliczał się do okresu zatrudnienia?
 • Jakie nastąpią zmiany w przepisach dotyczącychochrony stosunku pracy pracowników korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem? (zmiana art. 177 Kp)
 • Że pracodawca nie będzie mógł prowadzić przygotowań dotyczących zamiaru rozwiązania stosunku pracy z tym pracownikiem, wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy?
 • Od kiedy ta ochrona obowiązuje?
 • Jakie sytuacje wyłączają ochronę?
 • Że zostanie wydłużony okres, w którym pracownik wychowujący dziecko może wyrazić zgodę m. in. na pracę nadliczbową? (zmiana art. 178 par. 2 Kp).
 • Na czy ma polegać zmiana dotycząca składnia tzw. długiego wniosku o urlop rodzicielski (21 dni po porodzie)? (uchylenie art. 179 ze zn. 1 Kp).
 • Że nastąpi zmiana postaci wniosku o udzielenie części urlopu macierzyńskiego? (zmiany w art. 180 par. 8 – 9 i 16 Kp).
 • Że nastąpi wydłużenie urlopu rodzicielskiego i przyznanie nieprzenoszalnej jego części dla każdego z pracujących rodziców? (zmiana art. 182 ze zn. 1a Kp).
 • Na czym ma polegać wyłączne prawo do urlopu rodzicielskiego?
 • Że nastąpi zmiana zasad wykorzystania urlopu rodzicielskiego? (zmiana art. 182 1 c Kp).
 • Że zostaną zniesione przepisy dotyczące możliwości wykorzystania maksymalnie 16 tygodniowej części urlopu?
 • Że nastąpi zmiana postaci wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego? (zmiana art. 182 ze zn. 1d Kp).
 • Że nastąpią zmiany w przepisach dotyczących wnioskowania o łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy? (zmiana art. 182 ze zn 1 e Kp). Że zostanie prowadzony termin podania przyczyny odmowy ze strony pracodawcy?
 • Że nastąpią zmiany w przepisach dotyczących korzystania z łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy? (zmiana art. 182 ze zn. 1 f par. 1 Kp).
 • Że nastąpi skrócenie okresu na korzystanie z urlopu ojcowskiego? (zmiany w art. 182 ze zn. 3 Kp).
 • Że nastąpi uchylenie przepisu dotyczącego składania tzw. długiego wniosku o udzielenie urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego? (art. 182 ze zn. 4 Kp).
 • Że nastąpi ustanowienie nowego wymiaru urlopu rodzicielskiego dla pracowników występujących o adopcję dziecka? (zmiana art. 183 Kp).
 • Że nastąpi zmiana w przepisie dotyczącym dopuszczenia pracownika do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem? (art. 183 ze zn. 2 Kp). Dowiesz się przy okazji jak postępować po powrocie pracownika z uprawnień rodzicielskich? Jak powinno kształtować się wynagrodzenie pracownika? Kiedy może dojść do dyskryminacji płacowej ze względu na korzystanie z uprawnień rodzicielskich?
 • Jak prawidłowo powierzyć inna pracę i co to jest praca odpowiadająca kwalifikacjom? Orzecznictwo SN.
 • Że nastąpi zmiana postaci wnioskowania o urlop wychowawczy albo jego część? (zmiana w art. 186 par. 7 Kp).
 • Na czym polega zmiana w przepisie dotyczącym dopuszczenia pracownika do pracy po urlopie wychowawczym? (uchylenie art. 186 ze zn. 4 Kp).
 • Że zostanie doprecyzowany przepis dotyczący korzystania z urlopu wychowawczego i obniżonego wymiaru czasu pracy? (zmiana w par. 1 i dodanie par. 3 i par. 4 w art. 186 ze zn. 7 Kp).
 • Że nastąpią zmiany w przepisach dotyczących opieki nad dzieckiem (art. 188 kp)? (zmiana w par. 2 i dodanie par. 4 w art. 188 Kp).
 • Na czym polegają zmiany dotyczące elastycznej organizacji pracy i kogo dotyczą? (dodanie art. 188 ze zn. 1 Kp). Co to jest elastyczna organizacja pracy? Jak prawidłowo stosować system przerywanego czasu pracy, ruchomy rozkład czasu pracy i różne godziny rozpoczynania pracy?
 • Jakie będą nowe sankcje za nieinformowanie pracownika o warunkach jego zatrudnienia i za nieudzielenie pracownikowi odpowiedzi na wniosek? (dodanie pkt 2a,2b i 3a oraz pkt 5a -5c w art. 281 par. 1 Kp).
 • Jaki będzie wpływ zmian na dokumentację pracowniczą? Jak ją prowadzić prawidłowo?
 • Jakie są uprawnienia pracownicze kobiety po poronieniu?
 • Czy można ustalać uprawnienie do przerwy na karmienie piersią?
 • Jakie są najczęstsze błędy pracodawcy w dokumentacji pracowniczej?
 • Jak prawidłowo podpisywać, parafować, opieczętowywać i potwierdzać dokumenty za zgodność. Jakie sa najczęstsze błędy w treści świadectwa pracy? Jakich adnotacji nie umieszczać?
 • Jak rozwiązywać umowę o pracę na odległość? Jak aneksować lub zawierać nową umowę o pracę na odległość?
 • Jaka jest ważność wniosku niepełnosprawnego pracownika o wyrażenie zgody przez lekarza profilaktyka na pracę w równoważnym systemie czasu pracy?
 • Czy wniosek o wyjście prywatne wymaga formy pisemnej i jakie są konsekwencje niezachowania tej formy?
 • W jaki sposób przeprowadzić  rozmowę  z pracownikiem na etapie modyfikacji stosunku pracy i rozwiązywania stosunków pracy?  jak dokumentować zdarzenia? czy pracodawca może sporządzić  notatki służbowe, gdzie je przechowywać?
 • Jakie znaczenie ma plan urlopów i kart urlopowych? jak i kiedy przesunąć  urlop wypoczynkowy, odwołać z urlopu? czy i kiedy pracodawca może jednostronne udzielić  urlopu? kiedy pracodawca popełnia wykroczenie przeciwko prawu do urlopu wypoczynkowego? czy okres pozostawania bez pracy  uprawnia do urlopu wypoczynkowego?  jakie mogą być konsekwencje obejścia przestoju?
 • Jakie sytuacje uprawniają pracownika do wynagrodzenia za czas przestoju?
 • Jakie są inne zmiany planowane w prawie pracy:
  – co z pracą zdalną i jakie czekają nas zmiany i kiedy – najczęstsze błędy w pracy zdalnej, które mogą skutkować roszczeniami pracownika
  – zmiana definicji mobbingu
 • Jak przedstawia się bieżące orzecznictwo Sądu Najwyższego pomocne w pracy kadr?

Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest Ośrodek Szkoleń i Informacji Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

Prowadzący
Wieloletni Sędzia Sądu Pracy, najlepiej oceniany trener Prawa Pracy przez HR i menedżerów. Znany i doświadczony wykładowca akademicki. Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa. Autorka licznych artykułów: „Nowelizacja Kodeksu pracy”, „Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”, „Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”, „Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika”, także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”. Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilkuset specjalistów działów kadr, menedżerów firmy KGHM Polska Miedź S.A. Zrealizowała cykl szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy ? najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności. Listy referencyjne ze szkoleń prowadzonych przez wykładowcę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Referencje.
Forma
Szkolenie Prawo pracy w 2022 roku będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zajęcia są prowadzone warsztatowo z przywołaniem licznych przykładów, orzecznictwa, praktyki sądów pracy, stanowisk PIP.
Czas trwania
Szkolenie jednodniowe 17 sierpnia 2022r. – szkolenie online
Lokalizacja
Cena
590 zł
Zgłoszenie
REWOLUCYJNE ZMIANY W PRAWIE PRACY W 2022 ROKU – PRZYGOTUJ SIĘ JUŻ DZIŚ! JAK DYREKTYWY WORK-LIFE BALANCE ORAZ W SPRAWIE PRZEJRZYSTYCH I PRZEWIDYWALNYCH WARUNKÓW PRACY W UE ZMIENIĄ POLSKI KODEKS PRACY?
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Zdobyta wiedza
Celem szkolenia Prawo pracy w 2022 roku jest zapoznanie Uczestników z najbardziej skomplikowanymi przypadkami, które budzą wątpliwości interpretacyjne po zmianach przepisów oraz z planowanymi zmianami w 2022 roku. Usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy niezbędnej do efektywnego zarządzania działem, firmą, podejmowania trudnych decyzji, rozstrzygania sporów wynikających ze stosunku pracy.
Certyfikaty
Elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.