menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


STRES I WYPALENIE ZAWODOWE ORAZ KONTROLA EMOCJI W PRACY MENEDŻERA

Kategoria
ROZWÓJ OSOBISTY
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do: Członków Zarządu Menedżerów wszystkich szczebli zarządzania Kierowników Projektów Liderów Zespołów Osób pełniących strategiczne role zawodowe w warunkach stresogennych, doświadczających napięć będących rezultatem często krytycznych relacji międzyludzkich (wewnątrz-korporacyjnych i zewnątrz-korporacyjnych). Wszystkich, którzy chcą rozwijać umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania stresem
Wymagania wstępne
Brak.
Program
Szkolenie Stres i wypalenie zawodowe oraz kontrola emocji w pracy menedżera – program szkolenia:

Redukcja stresu permanentnego z użyciem technik stymulujących gruczoły dokrewno-hormonalne oraz harmonizujących układ nerwowy

Runda wstępu: (przygotowanie do aktywacji biopól ośrodków dokrewnych)

 • Metoda Dziewięciu Oczyszczających Oddechów:
  Ćwiczenie oczyszcza sferę mentalną i emocjonalną, jak również pamięć komórkową ciała, przynosząc spokój w sytuacjach stresowych.
 • Aktywacja głównych ośrodków nerwowych i dokrewnych poprzez ćwiczenia ruchowe.

Runda otwarcia:

 • Trening oddechowy rosyjskich snajperów:
  Metoda kontroli tętna, oddechu i poziomu stresu rosyjskiego SPECNAZ-u (ćwiczenie polegające na kontroli części brzucha, którą oddychamy wraz z kontrolą czasu pobierania powietrza, a także kontrolą określonych partii ciała, jak obręcz barkowa – stymulowanie ośrodka poznawczego mózgu w sytuacji stresowej)

Runda presji:

 • Aktywacja dźwiękiem głównych ośrodków nerwowych i dokrewnych: 
  Pracując z określonymi częstotliwościami dźwięku, stymulujemy gruczoły dokrewne i główne ośrodki nerwowe organizmu w celu harmonizacji układu nerwowego.
 • Wprowadzenie głównego rdzenia układu nerwowego organizmu w stan idealnej harmonii chemicznej: 
  Skutkuje to maksymalnym zwiększeniem efektywności osobistej uczestnika oraz znacznym poprawieniem jego samopoczucia w sferze emocjonalnej (harmonizacja fal elektromagnetycznych mózgu).
 • Technika podnoszenia częstotliwości komórkowej energii elektromagnetycznej na cały organizm za pomocą odpowiednich oddechów i wizualizacji.

Runda zamknięcia (długofalowa harmonizacja układu nerwowego w perspektywie stałej):

 • Profilaktyka układu nerwowego przy pracy z mózgiem na poziomie 528 Hz i równoczesna stymulacja gruczołów dokrewnych poprzez wizualizację: Częstotliwość 528 Hz jako jedyna rezonuje z ludzkim DNA, wprowadzając je w harmonijne drgania. Jak wykazują badania, drgania te naprawiają strukturę nici DNA, a przez to komórki ludzkiego ciała, czego skutkiem jest poczucie lekkości fizycznej i brak napięć w sferze psychicznej. Jednocześnie każdy z uczestników usuwa bariery emocjonalne w obszarach wskazanych przez Prowadzącego.

Efektem powyższych metod są m.in.:

 • niski poziom stresu,
 • wysoka aktywność obszaru mózgu odpowiedzialnego za radość i euforię, 
 • długofalowe oraz stałe zredukowanie stresu do poziomu głębokiego komfortu.

Uczestnik osiąga świadomą kontrolę stresu nawet w najbardziej skrajnych sytuacjach. 
Wpływ powyższych praktyk na obszary mózgu udokumentowane są licznymi badaniami, przeprowadzanymi m.in. przez Uniwersytet Harvarda czy Oxford.

Higiena snu menedżera – anihilacja głównych przyczyn bezsenności, których źródłem jest stres permanentny

Określenie najaktywniejszego i najmniej aktywnego obszaru mózgu odpowiedzialnego za sen przy użyciu analizy (nerwu wzrokowego) uczestnika oraz jego mowy ciała

 • Metody stymulacji mózgu w celu wprowadzenia go w sen regenerujący:

Spokojny sen: Praca z tarczycą pozwala na osiągnięcie szybkiego wchodzenia w sen oraz śnienia, podczas którego mózg tworzy niezwykle spokojne i barwne obrazy, jakie śniący z łatwością zapamiętuje

Metoda uzyskania Snu świadomego, który przynosi możliwość dowolnego kształtowania treści snu

Cel: Ustabilizowanie snu uczestnika i zlikwidowanie indywidualnych przyczyn zaburzeń snu.

Trening decyzji krytycznych w pracy menedżera:

 • Krok pierwszy:
  Nabycie umiejętności kontroli układu nerwowego w sytuacjach podejmowana ekstremalnych decyzji menedżerskich (w zakresie podejmowania decyzji obarczonych presją czasu i bagażem moralnym np. rezygnacja z planowanej inwestycji, cięcia budżetowe, zwolnienie pracownika, likwidacja działu, decyzja o nieplanowanej inwestycji (dyslokacja w planach finansowych i inwestycyjnych).
 • Krok drugi:
  Metody rosyjskiego SPECNAZ-upolegające na wprowadzeniu fal mózgowych w stan najwyższej harmonii
 • Krok trzeci:
  Poker KGB w zastosowaniu krytycznych decyzji menedżera
 • Krok czwarty:
  MI6 (Secret Intelligence Service) – anihilacja negatywnych stanów emocjonalnych w czasie podejmowania decyzji krytycznych wg brytyjskiego MI6
 • Zastosowanie powyższych metod w ujęciu branży/zawodu danego uczestnika
 • „Czytanie w myślach”, czyli rozkodowywanie informacji werbalnych i pozawerbalnych rozmówcy:
 • Rozpoznawanie typów osobowości rozmówców i nauka szkicowania „tabel korzyści” oraz „map psychologicznych” w celu maksymalizacji skuteczności własnej podczas rozmowy
 • Introwertycy i ekstrawertycy:
  Tabele korzyści, preferencje, metodyka perswazyjna
 • Sektory neurowzrokowe:
  Techniki pytań podprogowych z równoczesną obserwacją ruchu gałek ocznych rozmówcy w celu odszyfrowania ukrytych emocji i stanowiska rozmówcy.
 • Mikrowyrażenia twarzy i mowa ciała:
  Rozpoznawanie prawdziwego stanowiska i wewnętrznych emocji rozmówcy.
 • Introspekcja sytuacji zawodowych wywołujących stres permanentny w podejściu do każdego uczestnika:
  Trener dokonuje wraz z uczestnikiem wglądu we wszystkie sytuacje stresogenne w pracy i życiu uczestnika, aby następnie dedykować mu specjalne ćwiczenia, które zostają wdrożone jeszcze na szkoleniu w celu natychmiastowej redukcji stresu w sytuacjach krytycznych (indywidualne metody redukcji stresu w sytuacjach zawodowych)

Cel: Przyswojenie wiedzy z zakresu typów osobowości, a także rozpoznawania wewnętrznych motywatorów oraz ukrytych celów rozmówcy.

Neurolingwistyka, czyli werbalne i pozawerbalne techniki wywierania wpływu na menedżera

 • Budowa zdań względem półkul mózgu rozmówcy i jego typu osobowości
 • Głoski rozziewne i nierozziewane: Prosty sposób na podniesienie tętna pozytywnego lub negatywnego u rozmówcy
 • Spójniki twarde i miękkie: Metoda podnoszenia tętna pozytywnego lub negatywnego za pomocą spójników – budowa konfliktu, podnoszenie tętna u rozmówcy przy użyciu spójników i głosek
 • Uspakajanie układu nerwowego rozmówcy przy użyciu spójników i głosek
 • Przestrzeń hormonalna: Przestrzeń rozmowy zależna od płci i mapy hormonalnej oparta na badaniach kolumbijskiej jednostki antyterrorystycznej BOA
 • Emisja głosu jako czynnik wpływający na ludzkie emocje i tętno

Cel: Zbudowanie skuteczności retorycznej menedżera pod kątem werbalnym i pozawerbalny z użyciem narzędzi wywierania wpływu.

Retoryka w ujęciu kierowania emocjami rozmówcy, techniki retoryczne w dialogu zawodowym (z pracownikami, innymi menedżerami, partnerami biznesowymi)

 • Wytwarzanie toru centralnego w jaźni rozmówcy:
  metoda wytwarzania sytuacji o lekkim podłożu hipnozy indukcyjnej, która służy do odczytania wewnętrznego stanowiska rozmówcy
 • Guide unconscious muscular – mechanika emocjonalno-mięśniowa:
  rozpoznawanie wewnętrznego nastawienia rozmówcy poprzez analizę napięcia układu mięśniowego – ukryte motywatory
 • Rozmowy biznesowe oparte na modelu Buckleya: 
  metody przesłuchań Buckleya w zastosowaniu do relacji interpersonalnych w pracy zawodowej
 • Strategie rozmów wg Służb Specjalnych:
  techniki gry na emocjach rozmówcy w celu odczytania wewnętrznego stanowiska rozmówcy oraz prawdy/fałszu.
 • Rozmowy biznesowe a dychotomia nastawienia
 • Technika warunkowania instrumentalnego wg Skinnera:
  łamanie nastawienia rozmówcy z użyciem metodyki behawioralnej
 • Technika z zastosowaniem koncepcji optimum stymulacji wg Leuba: 
  określamy indywidualne cechy rozmówcy, które używamy do zmiany jego postaw i zachowań
 • Technika warunkowania heteropsychicznego:
  wypowiadamy komunikat, implikujący czynność do wykonania, co zostaje zaszczepione rozmówcy podczas rozmowy (system stworzony przez Laboratorium Behawioralne w Instytucie Allana, działające na zlecenie CIA)
 • Technika implantu dynamicznego: 
  diagnozujemy słowa, wskazujące na system wartości rozmówcy oraz wzór jego kręgosłupa moralnego, a także stosowaną przez niego metodykę perswazyjną (karzącą lub nagradzającą), jak również stosowany przez niego język perswazji i mowę ciała – technika polega na wykorzystaniu systemu perswazyjnego rozmówcy przeciw niemu samemu
 • Technika „Trójkąta Karpmana” w podejściu potrzasku „ofiara-kat-wybawca”:
  stosujemy grę z rozmówcę, wchodząc w rolę wybawcy, a równocześnie wskazując na kata – w tym ujęciu nasz rozmówca jest ofiarą

Cel: Przyswojenie technik prowadzenia rozmów biznesowych z użyciem zaawansowanych narzędzi retorycznych, polegających na stosowaniu zabiegów słownych i „pułapek” lingwistycznych.

Syndrom wypalenia zawodowego menedżera w perspektywie psychicznej, fizycznej i hormonalnej:

 • Konfrontacja poznawcza:
  wskazanie na czynniki hormonalne i osobowościowe danego uczestnika w perspektywie zapobiegania wypaleniu zawodowemu.
 • Konfrontacja behawioralna:
  wskazanie na cechy patologiczne dla wykonywania danego zawodu lub funkcjonowania w określonej branży, połączone ze wskazaniem na cechy prawidłowe (nie wywołujące syndromu wypalenia zawodowego) wraz z ich wzmocnieniem.
 • Wdrożenie przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu:
  każdy z uczestników otrzymuje własną metodę przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w ujęciu indywidualnych cech charakteru i układu nerwowego uczestnika.

Cel:Zdiagnozowanie patologicznych przyczyn ewentualnego lub już zaistniałego
u uczestnika syndromu wypalenia zawodowego, następnie usunięcie przyczyn patologicznych i wzmocnienie przyczyn pozytywnych, które chronią daną osobowość przed możliwością wystąpienia wypalenia zawodowego, a także redukują obecne objawy wypalenia.

KODEKS ANTYSTRESU dla każdego uczestnika.

Sesja specjalna:

Jak nigdy nie wejść w syndrom wypalenia psychicznego i zawodowego? – programowanie menedżera z wykorzystaniem fal elektromagnetycznych mózgu

Stany rejestrowane na encefalografie jako fale elektromagnetyczne mózgu alfa, beta, theta i delta.
Alfa, beta i theta:
Zarządzanie poziomem emocjonalnym i myślowym poprzez wyłączanie negatywnych myśli i emocji w trudnych sytuacjach i chwilach stresu.

Delta:
Naturalne umiejętności antystresowe – obszar nienaruszonego spokoju, który nie jest zależny od zewnętrznych okoliczności – są dostępne dla każdego i przychodzą wraz z integracją poziomu psychicznego świadomości szczytowej, jaki potrafi zmodyfikować ludzkie JA.
Dzięki badaniom Kena Wilber’a (i analizom stanów świadomości szczytowej od Abrahama Masłowa po Francisa Richards’a i Michaela Commons’a) wiemy, że ten antystresowy obszar ma ścisły związek z rodzajem fal elektromagnetycznych mózgu, których zapis można obserwować na encefalografie.
Rodzaj fal delta mózgu uczestnika w stanie czuwania to rejon jego naturalnych i wewnętrznych kompetencji, które już stanowią jego integralną część.

Programowanie układu nerwowego na brak reakcji stresowych poprzez układ primovaskularny z wykorzystaniem rozkładu fal EEG delta w ciele:

Cel:
Ustawienie matrycy układu nerwowego poprzez układ primovaskularny to metoda używana m.in. przez wielu polskich olimpijczyków, dzięki której uczestnik może usunąć tak zwane „kody negatywnych emocji” w swoim ciele.
Efektem programowania jest
brak reakcji stresowych w sytuacjach wypalających uczestnika psychicznie i zawodowo.

*Dodatkową wartością narzędzia jest nabycie przez uczestnika zdolności do usuwania bólów fizycznych, z wyszczególnieniem bólów psychosomatycznych (efekty do potwierdzenia na podstawie poszkoleniowych referencji).

Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest Ośrodek Szkoleń i Informacji Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

Prowadzący
Najbardziej znany polski mentalista, doktor praniczny (specjalizacja biochemia dáojia). Prowadzi autorskie projekty szkoleniowe z dziedziny przeciwdziałania stresowi permanentnemu z użyciem mentalistycznych metod komunikacji interpersonalnej w ujęciu technik śledczych, a także metod aktywacji ludzkiego mózgu do częstotliwości 30-42 hz gamma w celu maksymalizacji efektywności mentalnej (projekty oparte na badaniach medycznych prof. Andrew Newberga z Uniwersytetu Pensylwanii). Podczas szkolenia prezentuje autorskie sposoby radzenia sobie ze stresem, dzieli się swoimi doświadczeniami w walce ze stresem.
Forma
Metody szkolenia: Trenerzy zarządzania stresem prowadzą zajęcia z uwzględnieniem metod maksymalizacji przyswajania wiedzy i nowych umiejętności, które angażują intelektualnie uczestników, a jednocześnie usuwają zmęczenie psychiczne. Efektywność wykonywanych praktyk jest na bieżąco analizowana pod kątem indywidualnym za pomocą specjalistycznych matryc, aby przepracować wszelkie bariery emocjonalne i obszary występowania stresu u uczestnika na poziomie psychicznym oraz hormonalnym. Testy prowadzone są z wykorzystaniem m.in.: Sprzętu wariograficznego, Maski izraelskiego Mossadu, Matrycy Deep Hide, metod służb specjalnych jak Poker KGB, a także gadów w celu wywołania stresu permanentnego przy diagnostyce obszarów stresu.
Czas trwania
Szkolenie stacjonarne dwudniowe: 20-21 października 2022r. – Hotel STOK****SKI&SPA Wisła, ul. Jawornik 52A
Termin / Lokalizacja
 1. 20.10.2022 / Hotel STOK****SKI&SPA Wisła, ul. Jawornik 52A
 2. 21.10.2022 / Hotel STOK****SKI&SPA Wisła, ul. Jawornik 52A
Cena
1450 zł
Zgłoszenie
STRES I WYPALENIE ZAWODOWE ORAZ KONTROLA EMOCJI W PRACY MENEDŻERA
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, lunch. Jesteś zainteresowany noclegiem organizowanym przez nas? Skontaktuj się z nami!
Zdobyta wiedza
Cele i korzyści ze szkolenia: Wzmocnienie systemu nerwowego uczestników, autokompetencji kontroli emocjonalnej i intelektualnej w warunkach stresorodnych Wytworzenie umiejętności kontrolowania własnych emocji i emocji partnera interakcji Umiejętność wyciszania się, gospodarowania energią i regenerowania sił w warunkach permanentnego stresu i nadmiaru obowiązków zawodowych Umiejętność odreagowywania napięcia i budowania odporności na przeciążenia związane z wielozadaniowością i pracą pod presją czasu Podwyższenie swobody intelektualnej i zdolności percepcyjnych w warunkach krytycznych Nabycie umiejętności wygaszania napięcia w najistotniejszych rolach zadaniowych takich jak negocjacje, ekspozycja publiczna, konflikty międzyludzkie oraz zaskakujące, stresogenne sytuacje menedżerskie Wzmocnienie odporności psychicznej, pewności siebie i wykształcenie nowego, efektywnego repertuaru kontroli konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych w stosunku do organizacji zawodowej Zwiększenie motywacji zawodowej i uzyskanie wglądu w obszarze deficytów własnej osobowości zawodowej Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
Certyfikaty
Certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.