menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Szkolenie wyjazdowe w Bukowinie: PODATKI 2022 – VAT CIT PIT – z uwzględnieniem zmian w rozliczeniach od 1 lipca 2022 roku [nr 7805]

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Program

1.  Składka zdrowotne na nowych zasadach

 • Składka zdrowotna dla przedsiębiorców rozliczających się na zasada podatku liniowego (PDOF) – 4,9% (nie mniej niż 270,90,- zł) bez odliczania od podatku
 • 9% od dochodu dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych (podatek progresywny), nie mniej niż 270,90,- zł
 • Ryczałtowcy - składka zdrowotna ustalona  na 3 poziomach w zależności od przychodu
 • Karta podatkowa - składka zdrowotna zryczałtowana na poziomie 9% minimalnego wynagrodzenia 
 • składka zdrowotna wspólników spółek komandytowych, jednoosobowych spółek z o.o. oraz członków zarządu „z powołania”
 • Możliwość wystąpienia „nadpłaty” lub „niedopłaty” w zakresie składki zdrowotnej i wybór jej rozliczenia

 

2.  P I T

 • Podwyższenie kwoty wolnej   do 30.000,- zł (zmiana zasad rozliczania ulgi podatkowej)
 • Podwyższenie progu podatkowego z 85.548,- zł do 120.000,- zł
 • Ulga dla „klasy średniej” – nowe rozwiązania, algorytmy  wyliczania, ograniczenia zastosowania
 • Przychody ze stosunku pracy a PIT-2
 • Kolejna nowelizacja ustawy o PDOF (PIT)

- odroczone zaliczki na podatek dochodowy – zasada stosowania ; ograniczenia, wystąpienie    

 •    ujemnej różnicy

- rozliczenie roczne dochodów ze stosunku pracy, umów zleceń – wystąpienie konieczności 

 •   dopłaty podatku
 • Konieczność trudnego, realnego wyboru: „podatk liniowy – podatek progresywny –
 • ryczałt?”
 • Ulgi na powrót, dochód zwolniony z opodatkowania - dla osób, które zmieniły rezydencję podatkową na polską i które uzyskały dochody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, z działalności wykonywanej osobiście, z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z praw autorskich
 • Złagodzenia warunków wspólnego opodatkowania dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci.
 • Poszerzenia katalogu wydatków uprawniających do ulgi rehabilitacyjnej
 • preferencje dla rodziców wychowujących co najmniej 4 dzieci i dla emerytów pozostających na rynku pracy
 • Zmiana zasad opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia składników wykorzystywanych w prowadzonej działalności po wycofaniu ich z działalności gospodarczej
 • Zmiany w zakresie amortyzacji składników majątku nabytych przed rozpoczęciem ich wykorzystywania w działalności gospodarczej
 • Wyłączenie z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych.
 • Ulga na innowacyjnych pracowników – dla podatników uzyskujących przychody z działalności gospodarczej, a ponoszących koszty w związku z zatrudnianiem wysoko kwalifikowanych pracowników przy działalności badawczo-rozwojowej
 • Zmiany w naliczaniu przychodu u pracownika wykorzystującego samochód służbowy do celów prywatnych
 • ewolucyjna zmiana wykładni z zakresu rozliczania samochodów prywatnych na cele pracodawcy
 • Ulga IP BOX dla piszących programy komputerowe – zmiana ulgi w „Polskim Ładzie”
 • Zmiany w uldze Badawczo-Rozwojowej
 • Ulga na prototyp – na produkcję próbną nowego produktu lub wprowadzenie go na rynek
 • Ulga na robotyzację, polegającej na zmniejszeniu obciążeń podatkowych w wyniku zakupu fabrycznie nowych robotów przemysłowych oraz oprogramowania i rzeczy niezbędnych do obsługi tych robotów
 • Ulga prowzrostowa – na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów
 • Ulga IPO – dla firm wchodzących na giełdę i inwestujących w takie firmy
 • Zmiany w zryczałtowanym podatku dochodowym - nowe stawki opodatkowania - zmiany w zakresie definicji wolnych zawodów – skutki podatkowe - stopniowa likwidacja karty podatkowej
 • Najem prywatny lub w ramach działalności – orzecznictwo, interpretacje i skutki uchwały NSA z 24 maja 2021r.
 • Zmiany w opodatkowaniu 70% zryczałtowanym podatkiem
 • Zmiany dotyczące „ulgi termoizolacyjnej”
 • Zmiany limitów płatności gotówkowych – od stycznia 2023.

 

3. C I T 

 • Skutki podatkowe rozwiązań wynikających z Tarczy Antykryzysowej:

- Zwolnienie lub opodatkowanie w PIT niektórych świadczeń przyznawanych w związku z    

 pandemią koronawirusa – informacje dla płatnika w tym skutki umorzenia subwencji z PFR

 • Rozliczanie spółek komandytowych i jawnych po zmianach dokonanych w 2021 r

- spółka jawna i spółka komandytowa jako podatnicy VAT

- zasady opodatkowania spółek jawnych – obowiązki informacyjne

- spółka komandytowa  podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych

- aktualizacja informacji CIT-15J w celu uniknięcia statusu podatnika CIT

- opodatkowanie współników spółki komandytowej -komandytariusza i komplementariusza

- dochód jako dywidenda – ulgi dla komandytariuszy i komplementariuszy

 • CIT Estoński – zmiany wprowadzone od stycznia 2022

- warunki wyboru „estońskiego CIT”

- obowiązek dokonywania nakładów inwestycyjnych lub na wynagrodzenia

- zasady określenia dochodu, podstawy opodatkowania

- „domiar”zobowiązania podatkowego

- stawka, wysokość i termin zapłaty podatku przez Spółkę i udziałowców (dodatkowe ulgi)

- zniesienie limitu przychodów

- nowe stawki podatku od 2022 r.

 • Nowe przyjazne regulacje dotyczące „specjalnego funduszu inwestycyjnego”

- cel i zasady tworzenia

- wydatkowanie kwot zgromadzonych na funduszu

- naruszenie zasad tworzenia funduszu

 • Minimalny podatek dochodowy dla podatników CIT
 • Ulga konsolidacyjna dla podatników CIT rozszerzających działalność za granicą

-  ulga konsolidacyjna – na czym polega?

-  w jakich warunkach można skorzystać z ulgi konsolidacyjnej?

-  jakie wydatki podlegają odliczeniu?

 • Nowelizacja przepisów w zakresie podatku u źródła - WHT
 • Ukryte dywidendy – od 2023 roku
 • Podatek od przerzucanych dochodów
 • Zmiany w zakresie finansowania dłużnego
 • Pozostałe zmiany

 

PROJEKT NOWELIZACJI PIT OD 01-07-2022

 • Obniżenie stawki PIT z 17 proc. do 12 proc.,
 • Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej,
 • Możliwość odliczenia części składek zdrowotnych przez przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej.
 • Wspólne rozliczenie z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców,
 • Szereg innych preferencji prorodzinnych, w tym m.in. zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców
 • Możliwość ponownego wyboru rozliczenia na skali podatkowej przez tych przedsiębiorców, którzy wybrali podatek liniowy lub ryczałt.
 • Ujednolicenie terminów rocznego rozliczenia PIT (formularze: PIT-37, PIT-36, PIT-36S, PIT-28, PIT-28S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-39, PIT-38).
 • Jednolity wzór PIT-2, w którym zawierać się będą oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki.
 • Brak składki zdrowotnej od wynagrodzenia osób powołanych do realizacji obowiązków społecznych lub obywatelskich – do 6000 zł wynagrodzenia rocznie.
 • możliwość rozliczania kwoty wolnej w zaliczkach w tytułach, w których dotychczas nie była rozliczana w zaliczkach, np. przy umowach zlecenia.
 • Brak odpowiedzialności pracodawcy w przypadku nieprawidłowego pobrania zaliczek na PIT z uwagi na błędną informację przekazaną przez pracownika.
 • Ulga na zabytki wyłącznie na remonty. Dojdzie też warunek formalny – z ulgi skorzystać będzie można po zatwierdzeniu remontu przez konserwatora zabytków.
 • PAKIET MOBILNOŚCI  - zmiany w czasie pracy kierowców

 

VAT 2021 / 2022  – JPK, E-COMERCE, SLIM VAT2 i  3,            KS e-FAKTUR

 

1. Znowelizowany JPK-VAT7M   / JPK-VAT7K – od lipca 2021

 • struktura i założenia schematu głównego
 • przygotowanie i wysyłka JPK-VAT
 • zmiany w zasadach oznaczeń operacji w JPK-VAT
 • grupowanie, oznaczanie symbolami  GTU  w JPK -VAT
 • oznaczenia dowodów sprzedaży

           - faktury uproszczone (paragony z NIP nabywcy), bilety komunikacyjne

 • faktury jedno i wielopozycyjne a GTU
 • faktura a oznaczenie towaru lub usługi GTU
 • symbole procedur szczególnych
 • oznaczenie dowodów zakupu
 • zmiany w JPK-VAT związane z pakietem e-commerce
 • wypełnianie JPK-VAT w świetle wyjaśnień M.F.

            - odpowiedzi M.F. na pytania przedsiębiorców

 

2.  Pakiet e-commerce – rozliczanie VAT w handlu elektronicznym

 • podstawy prawne i podstawowe zmiany
 • nowe pojęcia i procedury związane z pakietem e-commerce
 • wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość – WSTO
 • miejsce opodatkowania WSTO na rzecz konsumentów
 • wybór sposobu opodatkowania
 • wybór miejsca opodatkowania dostawy WSTO i usług TBE
 • obowiązki dostawcy realizującego WSTO

            - prowadzenie ewidencji

            - zgłoszenie rejestracyjne

 • sprzedaż na odległość towarów importowanych – SOTI
 • dostawy towarów realizowane za pomocą (pośrednictwem) interfejsów elektronicznych

            - podstawowe pojęcia

            - sposób opodatkowania dostawy

            - obowiązki ewidencyjne

 • punkt kompleksowej obsługo (OSS) – procedura unijna i nieunijna
 • IOSS – importowy punkt kompleksowej obsługi

            - rozliczanie SOTI w procedurze importu

            - obowiązki formalne

            - rozliczanie VAT w procedurze IOSS

 • szczególna procedura deklarowania i zapłaty podatku – USZ

 

3.  Pakiet Slim VAT-2 od października 2021.

 • jednoznaczne przypisanie wysyłki/transportu w przypadku eksportu towarów i WDT
 • rezygnacja z warunku skorelowania terminu odliczenia podatku naliczonego z terminem powstania obowiązku podatkowego u dostawcy + 3 miesiące
 • umożliwienie rozliczenia korekty z tyt. importu w deklaracji, gdy błędnie naliczono podatek należny z tyt. importu towarów
 • ulga na złe długi
 • modyfikacja definicji „państwa członkowskiego” i „terytorium Unii Europejskiej”
 • wydłużenie terminu na złożenie VAT-26
 • rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych na dokonanie korekty podatku naliczonego
 • modyfikacja zasad przeksięgowania środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowych

 

4.  Krajowy System  e-Faktur

 • krajowy System e-Faktur (faktury ustrukturyzowane)
 • istota Krajowego Systemu e-Faktur
 • zasady wystawiania i przekazywania e-faktur
 • dobrowolność stosowania od 01 października 2021 (obok faktur elektronicznych i papierowych
 • korzyści dla podatnika
 • obligatoryjna zasada od stycznia 2023    

 

5.    Zmiany VAT od stycznia 2022

 • Grupa VAT - nowy rodzaj podatnika

- rodzaj powiązań – finansowe; ekonomiczne i organizacyjne

- tworzenie grup VAT

- rejestracja

- zasady opodatkowania

- ewidencje

- korzyści tworzenia „grup VAT”

 • Obrót bezgotówkowy a preferencje w VAT
 • Opcja opodatkowania VAT usług finansowych
 • Nowe podmioty, podatnicy z możliwością rozliczania kwartalnego
 • Obniżenie stawek VAT

- tarcza inflacyjne

- tarcza anty-covidowa

- stawki na żywność

 • Nowa wersja JPK_VAT
 • Zwolnienie z obowiązku stosowania kas rejestrujących od stycznia 2022

- zwolnienie podmiotowe (załącznik do rozporządzenia_

- wyłączenia przedmiotowe

           - kasy on-line

 • pakiet Slim VAT 3
Prowadzący
Henryk Grychtoł - trener, doradca podatkowy, doświadczony i wieloletni wykładowca, od 2004 roku regularnie prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego i księgowości, cen transferowych i dokumentacji podatkowej. Posiada rozległą wiedzę z zakresu sprawozdawczości finansowej, ustawy o rachunkowości oraz kodeksu spółek handlowych. W trakcie postępowania na biegłego rewidenta. Posiada również certyfikat M.F. uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz uprawnienia M.F. do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Właściciel Kancelarii Podatkowej – Biura Rachunkowego, doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego. Stały współpracownik systemszkolenia.pl
Forma
szkolenie wyjazdowe z zakwaterowaniem
Czas trwania
Przyjazd uczestników i zakwaterowanie: Od dnia 23 sierpnia 2022r. od godz. 14.00 Do dnia 25 sierpnia 2022r., wyjazd po obiedzie
Termin / Lokalizacja
 1. 23.08.2022 / Bukowina Tatrzańska, Centrum Rekreacji I Biznesu GRAND Stasinda
Cena
jedna osoba z firmy 2 290 zł. netto, dwie i więcej 2 190 zł. netto
W cenę wliczono
W cenie szkolenia: •zajęcia dydaktyczne (wykłady + konsultacje), •teczka konferencyjna z kompletem autorskich materiałów szkoleniowych, notesem, długopisem, •imienne zaświadczenie uczestnictwa, •2 noclegi w pokojach 2-osobowych + pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu, do obiadu w dniu wyjazdu włącznie) •poczęstunek w przerwach kawowych UWAGA -możliwość udziału w wybranym dniu szkolenia -możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania -możliwa dopłata do zakwaterowania w pokoju 1-osobowym -istnieje możliwość przyjazdu z osobą towarzyszącą -zadzwoń w sprawie uzgodnienia szczegółów
Certyfikaty
Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
System Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.