menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Szkolenie wyjazdowe w Bukowinie: PRAWO PRACY i CZAS PRACY w 2022 roku – nadchodzące nowe przepisy i procedury [nr 7804]

Kategoria
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Typ szkolenia
otwarte
Wymagania wstępne
Rok 2022 to okres dalszych, intensywnych, kontroli Państwowej Inspekcji Pracy dotyczących przestrzegania przez pracodawców przepisów o czasie pracy. Prowadzone w poprzednich latach kontrole cały czas prowadziły do ujawniania istotnych nieprawidłowości w tym obszarze. Pracodawcy nadal nieprawidłowo regulowali w aktach wewnątrzzakładowych, a w szczególności w regulaminach pracy, okresy rozliczeniowe, nieprawidłowo wdrażali poszczególne systemy czasu pracy, popełniali błędy w ustalaniu rozkładów czasu pracy i przygotowaniu harmonogramów. Skutki takich nieprawidłowości to, często, wysokie grzywny lub nawet konieczność, nieprzewidzianych wcześniej, wypłat wynagrodzeń za godziny nadliczbowe. Podczas szkolenia uczestnicy usystematyzują wiedzę z zakresu czasu pracy, zweryfikują prawidłowość stosowanych rozwiązań i zapoznają się z optymalnymi formami organizacji czasu pracy. Poznają także zmiany w uregulowaniach czasu pracy przewidzianych w projekcie nowelizacji przepisów Kodeksu pracy, które są planowane do wdrożenia w roku 2022. W bieżącym roku czekają nas też dalsze, rewolucyjne, zmiany w Kodeksie pracy. Głównym celem planowanej, rozległej, nowelizacji jest dostosowanie polskich przepisów Prawa pracy do standardów przewidzianych w dwóch dyrektywach Unii Europejskiej (2019/1152 i 2019/1158). Określają one wymagania w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (1152) oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (1158). Ważne zmiany w Prawie Pracy mają być wprowadzone już w sierpniu 2022 roku. Szkolenie pozwoli uczestnikom zapoznać się z istotą i szczegółami nowych regulacji oraz pomoże w ich wdrożeniu do bieżącego stosowania.
Program

Dzień I

Czas Pracy

1. Definicja i podstawowe pojęcia

•             Jakie okresy zaliczamy do czasu pracy?

•             Kiedy pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy?

•             Czy cały czas obecności pracownika w zakładzie pracy to czas pracy?

•             Czy i jakie szkolenia zaliczamy do czasu pracy?

•             Czy podróż służbowa to czas pracy?

•             Co to jest norma czasu pracy i jakie są rodzaje takich norm?

•             Doba pracownicza – co to jest i jakie jest jej znaczenie?

•             Kiedy się zaczyna i kończy tydzień rozliczeniowy czasu pracy?

•             Kiedy praca staje się pracą zmianową?

•             Co to jest wymiar czasu pracy?

2. Ustalanie wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym

•             Jak obliczyć wymiar czasu w okresie rozliczeniowym?

•             Jak na wymiar czasu pracy wpływa nieobecność pracownika?

•             Wymiar czasu pracy, a nawiązanie lub rozwiązanie umowy o pracę w trakcie okresu rozliczeniowego.

3. Odpoczynek dobowy i tygodniowy

•             Ile wynosi odpoczynek dobowy?

•             Czy odpoczynek dobowy może być skrócony?

•             Ile wynosi odpoczynek tygodniowy?

•             Czy odpoczynek dobowy może być skrócony?

4. Systemy czasu pracy

•             Co to jest system czasu pracy?

•             Jakie systemy przewiduje Kodeks pracy?

•             Jak wybrać optymalny system?

•             Jak prawidłowo wprowadzać systemy czasu pracy?

5. Rozkład czasu pracy i zasady prawidłowego tworzenia harmonogramu czasu pracy

•             Co to jest rozkład czasu pracy?

•             Co to jest harmonogram czasu pracy i kiedy musimy go sporządzać?

•             Czy musimy ustalić harmonogram na cały okres rozliczeniowy?

•             Kiedy pracownik musi poznać harmonogram, który będzie go obowiązywał?

•             Jak sporządzić prawidłowy harmonogram?

•             Czy dopuszczalna jest zmiana harmonogramu? Jakie są przesłanki dopuszczalności zmiany harmonogramu czasu pracy - stanowisko PIP.

 

6.  Praca w godzinach nadliczbowych – definicja, zasady polecania i rozliczania, limity

•             Godziny nadliczbowe dobowe – kiedy praca staje się nadliczbową?

•             Czy system i rozkład czasu pracy wpływają na godziny nadliczbowe w dobie pracowniczej?

•             Godziny nadliczbowe średniotygodniowe – kiedy się pojawiają?

•             W jakich przypadkach można polecić pracę w godzinach nadliczbowych, a kiedy jest to zakazane?

•             Forma polecenia pracy w godzinach nadliczbowych – czy pracodawca zawsze musi wydać wyraźne polecenie?

  • Czy pracownik może odmówić wykonania polecenia pracy w godzinach nadliczbowych?

•             Jak ustalić, że wystąpiła praca w godzinach nadliczbowych? Które godziny nadliczbowe zaliczymy do dobowych, a które do średniotygodniowych?

  • Problem godzin nadliczbowych, których nie można zaliczyć do żadnej doby rozliczeniowej czasu pracy - stanowisko PIP.

•             Jak rekompensować godziny nadliczbowe?

•             Wynagrodzenie, dodatek lub czas wolny jako forma rekompensaty pracy nadliczbowej – kto o niej decyduje? Która jest najkorzystniejsza?

•             Limit godzin nadliczbowych – czy i jak można go zwiększyć?

7. Praca w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy – dopuszczalność i rekompensowanie

•             Kiedy możemy polecić pracę w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy?

•             Czy zawsze pracę w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy musimy rekompensować udzieleniem innego dnia wolnego ?

8. Praca w niedziele i święta – dopuszczalność i rekompensowanie

•             Kiedy możemy polecić pracę w niedziele i święta ?

•             Jak rekompensować pracę w niedziele i święta?

9. Dokumentacja czasu pracy – sposób prawidłowego prowadzenia

•             Jakie dokumenty składają się na dokumentację czasu pracy w myśl nowego Rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej?

•             Jakie informacje winna zawierać ewidencja czasu pracy?

10. Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie przepisów o czasie pracy

  • Dodatkowe  15 minutowe przerwy od pracy wliczane do czasu pracy w projekcie nowelizacji Kodeksu pracy.
  • Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych
    z powodu choroby lub wypadku, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika

11. Orzecznictwo SN dotyczące czasu pracy

12. Stanowiska urzędowe w zakresie problematyki czasu pracy - Komisja Prawna Głównego Inspektora Pracy, Ministerstwo Pracy

13. Najczęściej popełniane błędy w praktyce stosowania przepisów o czasie pracy stwierdzane w czasie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

14. Wytyczne do kontroli tematu "Przestrzeganie przepisów o czasie pracy" stosowane przez PIP w roku 2022 - jak je wykorzystać do audytu wewnętrznego?

 

Dzień II

Nowelizacja Kodeksu Pracy
1.    Praca zdalna

2.    Kontrola trzeźwości

3.    Zmiany dotyczące umów na okres próbny

•    ograniczenie możliwości ponownego zawarcia umowy na okres próbny przez tego samego pracodawcę z tym samym pracownikiem
•    uzależnienie maksymalnej długości okresu próbnego od zamierzonego czasu trwania kolejnej zawartej umowy po upływie okresu próbnego.

4.    Rozszerzenie zakresu informacji o warunkach zatrudnienia

•    Jak zmienia się zakres informacji, które pracodawca ma obowiązek przekazać pracownikowi?
•    Jakie dopuszczalne formy przekazania informacji przewidują znowelizowane przepisy?
•    Czy możliwe jest informowanie pracownika o warunkach zatrudnienia przez wskazanie przepisów regulujących dany zakres uprawnień pracowniczych?

5.    Obowiązek uzasadniania wypowiedzenia umowy na czas określony

•    Jak uzasadniać wypowiedzenie umowy na czas określony? - przyczyny uzasadniające wypowiedzenie w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego.

6.    Prawo pracownika do wystąpienia z wnioskiem o korzystniejszą formę zatrudnienia, gwarantującą bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy

7.    Prawo pracownika do jednoczesnego zatrudnienia lub wykonywania pracy na innej podstawie, niż stosunek pracy w znowelizowanych w nowelizowanych przepisach Kodeksu pracy

8.    Urlop opiekuńczy - nowy rodzaj urlopy w nowelizowanych przepisach Kodeksu pracy -.

9.    Uprawnienie pracowników -  wychowujących dziecko, do ukończenia przez nie 8. roku życia do korzystania z elastycznej organizacji czasu pracy - na czym polega to uprawnienie? co należy rozumieć pod pojęciem elastycznej organizacji pracy?

10.    Zwiększona ochrona pracowników - korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem. Jakiego rodzaju urlopów będzie dotyczyć? Jakie będą jej zasady?

11.    Ograniczenie możliwości zatrudniania pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 8 roku życia w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy oraz delegowania go poza stałe miejsce pracy.

12.    Zmiany w zakresie urlopu rodzicielskiego związane z wyrównywaniem praw obojga rodziców - jak zmienią się okresy urlopu rodzicielskiego? Jak będzie się kształtowało indywidualne prawo do urlopu rodzicielskiego dla matki i dla ojca?

13.    Wydłużenie wymiaru trwania urlopu rodzicielskiego w przypadku łączenia przez pracownika prawa do korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy.

14.    Zmiany w urlopie ojcowskim.

15.    Zmiany dotyczące zasad dopuszczenia pracownika do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem.

 

Krytyka przełożonych i pracodawcy przez pracownika

1.    Czy pracownik może krytykować pracodawcę i przełożonych?
2.    Jakie są granice dopuszczalnej krytyki pracodawcy i przełożonych ?

•    Zasady współżycia społecznego
•    Ochrona dóbr osobistych pracodawcy i przełożonego
3.    Prawne skutki przekroczenia granic dopuszczalnej krytyki
•    odpowiedzialność pracownicza
•    odpowiedzialność cywilna
•    odpowiedzialność karna

4.    Pracownik w mediach społecznościowych i w Internecie
•    ryzyka związane z aktywnością pracownika w mediach społecznościowych i w Internecie
•    odpowiedzialność pracownika za przekroczenie granic dopuszczalnej krytyki pracodawcy lub przełożonych w mediach społecznościowych i w Internecie
•    odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych pracodawcy w mediach społecznościowych i w Internecie
•    odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych współpracowników w mediach społecznościowych i w Internecie

jedna osoba z firmy 2 290
Prowadzący
Mariusz Nowak - ekspert prawa pracy i ochrony danych osobowych. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1996 r. ukończył Aplikację Inspektorską w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. W okresie zatrudnienia w PIP, przez 12 lat kierował Sekcją Nadzoru i Kontroli w Oddziale w Bielsku Białej OIP w Katowicach. Zasiadał w kapitule corocznego konkursu Głównego Inspektora Pracy „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”, prowadząc kontrole audytowe w zakresie prawnej ochrony pracy grupy największych pracodawców, biorących udział w konkursie, w tym laureatów konkursu. Samodzielnie przeprowadził m.in. kilkaset specjalistycznych kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy, w tym także o czasie pracy w sektorze bankowym oraz w podmiotach leczniczych. Od 1997 r. prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla zróżnicowanej grupy odbiorców – od kadry menedżerskiej i kierowniczej do pracowników służby bhp. W ramach szkoleń zamkniętych, szkolił zarówno podmioty publiczne takie jak, m.in. ZUS, Prokuratura, Urzędy Wojewódzkie, jak i duże podmioty prywatne, jak, m.in. Cooper Standard Automotive, Żywiec Zdrój S.A. czy PZU, a także ogólnopolskie organizacje związkowe. Prowadził zajęcia z zakresu prawnej ochrony pracy w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Prof. Jana Rosnera we Wrocławiu. Specjalizuje się w problematyce czasu pracy, w tym czasu pracy w podmiotach leczniczych, problematyce tworzenia i kształtowania wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, dokumentacji pracowniczej oraz ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, a także prawnych uwarunkowań działania związków zawodowych i pracowniczej oraz ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, a także prawnych uwarunkowań działania związków zawodowych i relacji pracodawców z organami związkowymi oraz praktycznych i prawnych aspektów postępowania kontrolnego i administracyjnego organów Państwowej Inspekcji Pracy. W tym zakresie doradza i szkoli pracodawców. Na zlecenie pracodawców prowadzi wewnętrzne audyty w zakresie przestrzegania prawa pracy i optymalizacji rozwiązań prawno-organizacyjnych.
Forma
Szkolenie wyjazdowe z zakwaterowaniem
Czas trwania
Przyjazd uczestników i zakwaterowanie: Od dnia 23 sierpnia 2022r. od godz. 14.00 Do dnia 25 sierpnia 2022r., wyjazd po obiedzie
Termin / Lokalizacja
  1. 23.08.2022 / Bukowina Tatrzańska Centrum Rekreacji I Biznesu GRAND Stasinda
Cena
jedna osoba z firmy 2 290 zł. netto, dwie i więcej 2 190 zł. netto
W cenę wliczono
W cenie szkolenia: •zajęcia dydaktyczne (wykłady + konsultacje), •teczka konferencyjna z kompletem autorskich materiałów szkoleniowych, notesem, długopisem, •imienne zaświadczenie uczestnictwa, •2 noclegi w pokojach 2-osobowych + pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu, do obiadu w dniu wyjazdu włącznie) •poczęstunek w przerwach kawowych UWAGA -możliwość udziału w wybranym dniu szkolenia -możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania -możliwa dopłata do zakwaterowania w pokoju 1-osobowym -istnieje możliwość przyjazdu z osobą towarzyszącą -zadzwoń w sprawie uzgodnienia szczegółów
Certyfikaty
Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
System Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.