menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Szkolenie wyjazdowe w Wiśle, Letnia Szkoła Podatków - nowelizacja przepisów podatkowych CIT, PIT, VAT, bieżące problemy z uwzględnieniem planowanych zmian od lipca 2022 [nr 7609]

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Program

Temat 1:

Podatek VAT - zmiany na 2022 rok
faktury, JPK_VAT, korekty, kolejne zmiany w ramach slim VAT3

 

 1. Zmiany obowiązujące od 01.01.2022r.:
  1. grupy „VAT” – zasady i okres ich funkcjonowania,
  2. powiązania ekonomiczne, finansowe i organizacyjne,
  3. świadczenia realizowane między członkami grupy VAT,
  4. odpowiedzialność solidarna członków grupy VAT za zobowiązania grupy,
  5. sposób ustalania wskaźnika struktury sprzedaży w przypadku działalności mieszanej,
  6. warunki jakie podatnik musi spełnić, aby mógł skorzystać z opcji opodatkowania wybranych usług finansowych,
  7. terminale płatnicze a kasy on-line,
  8. sankcje za naruszenie obowiązków w zakresie zapewnienia współpracy kasy on-line z terminalem płatniczym,
 2. Faktura ustrukturyzowana – od 01.01.2022r.
  1. definicja faktury ustrukturyzowanej,
  2. moment wystawienia i otrzymania faktury,
  3. wystawianie faktur w KSeF w ramach stosowanych dotychczas sposobów fakturowania,
  4. upoważnienia dla osób upoważnionych do wystawiania i otrzymywania faktur, oraz obowiązek przekazania informacji o tych osobach organom podatkowym,
  5. kontrola i archiwizacja dokumentów w systemie KSeF.
  6. faktury korygujące, duplikaty,
 3. Zasady i terminy wystawiania faktur
  1. na kim spoczywa obowiązek wystawienia faktury i w jakich sytuacjach,
  2. „pusta faktura” i jej skutki, sytuacje w jakich dopuszcza się „anulowanie” faktury,
  3. „refakturowanie”, (data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego i data wystawienia refaktury, refakturowanie świadczeń złożonych np. media przy wynajmie, leasingu, stawki podatkowe),
  4. faktury dokumentujące otrzymanie zaliczki, zadatku, przedpłaty,
  5. dokumentowanie importu usług, zakupu towarów gdzie podatnikiem jest nabywca oraz WNT
  6. faktura korygująca a nota korygująca, zbiorcza faktura korygująca, faktury zwiększające i obniżające podstawę opodatkowania,
  7. duplikat faktury, faktury do paragonów, dokumenty uznawane za faktury,
  8. różnica między „anulowaniem „ dokumentu a jego korektą do „zera”,
  9. wystawianie faktur do paragonów, konsekwencje za ich błędne wystawienie,
 4. Data wystawienia faktury a data powstania obowiązku podatkowego
  1. określenie daty powstania obowiązku podatkowego,
  2. co oznacza pojęcie data wykonania usługi lub wydania towaru,
  3. data wystawienia faktury a data powstania obowiązku podatkowego,
  4. w jakich sytuacjach wystawienie faktury oznacza obowiązek zapłaty podatku VAT,
 5. JPK w 2022 r.
  1. ewidencjonowanie paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone,
  2. faktury dokumentujące przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami,
  3. oznaczenia w zakresie grup towarów i usług (GTU) oraz kodów procedur,
  4. korekta „in minus” podatku naliczonego,
  5. likwidacja kodu „MPP”, „SW” i „EE”
 6. Prawo do odliczenia VAT:
  1. zasady i terminy rozliczania podatku naliczonego,
  2. przypadki w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,
  3. możliwość (przy spełnieniu określonych warunków) odliczenia podatku naliczonego od zakupionych usług noclegowych,
  4. gastronomia, catering a odliczenie VAT – zasada stałości (wyrok TSUE), usługi turystyki
  5. czy należy doliczać odsetki w przypadku nieterminowego rozliczenia podatku naliczonego związanego z importem usług, WNT lub ZTPN – zasada neutralności (wyrok TSUE),
  6. należyta staranność, dobra wiara a rozliczenie podatku naliczonego.
 7. Ulga na złe długi ( stan po zmianach od 01.10.2021r.), sprzedaż nieruchomości:
  1. termin w jakim sprzedający uprawdopodabnia nieściągalność wierzytelności,
  2. warunki korzystania z ulgi na złe długi,
  3. obowiązki nabywcy,
  4. ulga na złe długi a termin płatności,
  5. wyroki TSUE w sprawie warunków umożliwiających zastosowanie ulgi,
  6. zmiany obowiązujące od 01.10.2021r.
  7. wyrok TSUE w zakresie pierwszego zasiedlenia,
 8. Biała lista, split payment, odpowiedzialność solidarna a limit 15000:
  1. limit 15000 dla celów odpowiedzialności solidarnej, split payment oraz „białej listy”, wartość faktury a wartość transakcji,
  2. potrącenie, kompensata a split payment,
  3. sposób zapłaty split payment i „biała lista”,
  4. rozliczenia podatnika z agencją celną,
  5. obowiązkowy MPP a koszty uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego,
  6. możliwości w zakresie weryfikowania wiarygodności kontrahenta,
  7. konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek nieujęty w wykazie w podatku VAT oraz CIT i PIT,
  8. terminy i miejsce składania zawiadomienia (7 i 14 dni)
  9. odpowiedzialność solidarna w trybie przepisów ordynacji podatkowej oraz ustawy o VAT - warunki po spełnieniu których instytucja ta nie ma zastosowania,
 9. Transakcje wewnątrzwspólnotowe
  1. warunki jakie należy spełnić aby można było uznać, iż doszło do przemieszczenia towarów,
  2. wykaz dokumentów potwierdzających przemieszczenie towarów do innego państwa członkowskiego,
  3. rola informacji podsumowującej,
  4. transakcje wielostronne, definicja podmiotu pośredniczącego,
 10. Eksport i import towarów oraz zaliczka w eksporcie:
  1. rozliczanie zaliczki w eksporcie towarów od 2021 r.:
   • - warunek wywozu towarów w terminie 6 miesięcy,
   • - sytuacje w jakich termin ten nie obowiązuje,
  2. eksport pośredni i bezpośredni,
  3. terminy rozliczenia eksportu w przypadku braku dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza UE,
  4. warunki spełnienie których umożliwia rozliczenie importu towarów w trybie uproszczonym, dane dokumentu SAD w imporcie wykazywane w JPK
 11. Odpowiedzi na pytania uczestników.

 

Temat 2:

Polski Ład w CIT od 2022r. – rewolucyjne zmiany, nowe ułatwienia i utrudnienia dla podatników, podatkowe ujęcie wsparcia związanego z wojną w Ukrainie oraz planowane zmiany

 

1.     Podatek dochodowy od osób prawnych w 2022 r. – zmiany wynikające z tzw. „polskiego ładu”

2.      Inne wybrane zagadnienia w podatku dochodowym od osób prawnych min.:

3.      Pytania uczestników

 • zmiany w zakresie kosztów finansowania dłużnego (zmieniony limit wydatków tzw. kosztów finansowania dłużnego możliwy do zaliczenia w kup),
 • zmiana/doprecyzowanie definicji rezydencji podatkowej,
 • zmiany regulacji podatkowych odnoszących się do estońskiego CIT (m.in.: rozszerzenie możliwości opodatkowania na innych podatników, zmiany dotyczące tzw. podatku na wejściu do CIT estońskiego, minimalne nakłady na inwestycje),
 • nowość – minimalny podatek przychodowy (kogo ma dotyczyć, podstawa i wysokość opodatkowania),
 • preferencje przewidziane dla spółek holdingowych,
 • ukryta dywidenda jako nkup (świadczenia na rzecz wspólników, najem składników majątkowych od wspólników),
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących terminu składania informacji o wspólnikach spółek jawnych,
 • zmiany w katalogu przychodów z zysków kapitałowych,
 • nowe i zmienione ulgi podatkowe w podatku CIT,
 • zmiany w zakresie amortyzacji nieruchomości,
 • zmiany w temacie cen transferowych,
 • działania restrukturyzacyjne,
 • księgi i ewidencje – nowa forma,
 • nielegalne zatrudnianie pracowników skutki podatkowe dla dwóch stron współpracy,
 • zmiany dotyczące podatku u źródła (WHT),
 • zmiany w ulgach podatkowych: ulga B+R, ulga IP Box, ulga podatkowa dla przedsiębiorców wspierających sport, edukację i kulturę, ulga na prototyp, ulga na ekspansję, ulga na robotyzację, ulga na innowacyjnych pracowników, ulga na terminal
 • ograniczenia w rozliczaniu strat,
 • zmiany dotyczące amortyzacji używanych środków trwałych,
 • zmiany związane z kosztami finansowania dłużnego,
 • opodatkowanie spółek komandytowych i jawnych,
 • warunki opłacania podatku CIT wg stawki 9%,
 • koszty podatkowe (zasady podziału kosztów, warunek  zaliczenia do kosztów podatkowych, wyłączenia z kosztów, płatności w niewłaściwej formie a koszty podatkowe),
 • ulga na złe długi w CIT,
 • darowizny i inne nieodpłatne świadczenia w związku z wojną w Ukrainie a koszty podatkowe w CIT,
 • przedłużenie terminu składania zeznań CIT,
 • planowane zmiany w CIT min. zmiany w podatku minimalnym.

 

Temat 3:

PIT w 2022 dla płatników i przedsiębiorców – zmiany począwszy od lipca wynikające z „polskiego ładu 2.0/niskie podatki” oraz inne wybrane zagadnienia

 

 

1.      Nowy „polski ład” w PIT jako alternatywa do wcześniejszego „niepolskiego nieładu”?

 

- rewolucja w składkach ZUS z brakiem odliczenia od podatku składki zdrowotnej,

- członkowie zarządu (prokurenci?) a składka zdrowotna,

- zmiana kwoty granicznej drugiego progu podatkowego (120 tyś zł),

- nowa kwota wolna (30 tyś zł) oraz jej konsekwencje,

- ulga dla klasy średniej oraz jej naprawa rozporządzeniem z 7 stycznia 2022r.

- rozszerzenie zakresu przychodów z działalności wykonywanej osobiście,

- zmiany w zakresie kosztów podatkowych stosowanych przez płatników,

- zmiany w zakresie wspólnego rozliczenia małżonków,

- ulga na powrót - zmiana rezydencji podatkowej.

- wynajem prywatnych składników majątku – ryczałt,

- ryczałt samochodowy dla pracowników – zmiana zasad ustalania nieodpłatnego świadczenia,

- praca na czarno- nowe sankcje podatkowe i ZUS,

- zmiany i nowe zwolnienia podatkowe w podatku dochodowym,

- zmiany zasad opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci

- ulga mieszkaniowa – nowości,

- ulga rehabilitacyjna – zmiany

- inne ulgi i zmiany

- tzw. zmiany naprawcze „polskiego ładu”

 

2.      Zasady stosowania zwolnienia PIT dla młodych podatników w tym rozszerzenie zakresu ulgi, warunki zastosowania ulgi, obowiązki podmiotu wypłacającego świadczenia

 

3.      Przychody ze stosunku pracy i inne źródła przychodów w tym:

 

-refundacja przez pracodawcę wydatków „służbowych” poniesionych przez pracownika,

-zgoda pracownika jako warunek uzyskania przychodu,

-zapłata przez pracodawcę zaległych składek ZUS,

-udostępnienie samochodu służbowego na cele prywatne pracownika,

-pakiety medyczne,

-świadczenia „żywieniowe”,

-wyjazdy i imprezy integracyjne,

-sprzedaż premiowa (wzmianka),

-konkursy (gry) organizowane przez przedsiębiorców,

-świadczenia wydane w związku z promocją i reklamą.

 

4.      Przychody z nieodpłatnych świadczeń w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego:

 

-zagadnienia ogólne (warunki uzyskania przychodu),

-darowizny od pracodawcy,

-casusy z praktyki skarbowej.

 

5.      Wybrane zwolnienia przedmiotowe:

 

-ubrania pracownicze (służbowe),

-podróże służbowe,

-zakwaterowanie pracowników,

-zapomogi (w tym dla emerytów i rencistów),

-świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

6.      Regulacje związane z COVID-19 oraz świadczenia pomocowe humanitarne na rzecz uchodźców

 

-nowe zwolnienia podatkowe oraz zwiększenie limitów zwolnień podatkowych na 2021, 2022,

-wpływ zwolnienia z ZUS na zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych;

-nowe zwolnienia podatkowe związane z  pomocą humanitarną dla uchodźców.

 

7.      Zmiany w PIT od lipca 2022r. w tym min.: likwidacja ulgi dla klasy średniej, zmniejszenie stawki podatkowej do 12% oraz kwoty wolnej od podatku, przywrócenie możliwości rozliczenia wraz z dzieckiem jako rodzic samotnie wychowujący, możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania, zmiana formy opodatkowania przedsiębiorców za 2022r., rozszerzenie zwolnień podatkowych oraz inne zmiany.

 

8.       Pytania uczestników

Prowadzący
Aleksander Gniłka - doradca podatkowy (nr wpisu 11512), absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w spółce doradztwa podatkowego. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego w Polsce. Dariusz Polakowski Wieloletni pracownik organów podatkowych, trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych, doradcy podatkowi, pracownicy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i niekwestionowanej wiedzy
Forma
szkolenie wyjazdowe z zakwaterowaniem
Czas trwania
Przyjazd uczestników i zakwaterowanie: Od dnia 26 czerwca 2022r. od godz. 14.00 Do dnia 29 czerwca 2022r., wyjazd po obiedzie
Lokalizacja
Cena
jedna osoba z firmy 2 590 netto zł./osobę , dwie i więcej 2 490 netto zł./osobę
W cenę wliczono
Przyjazd uczestników i zakwaterowanie: Od dnia 26 czerwca 2022r. od godz. 14.00 Do dnia 29 czerwca 2022r., wyjazd po obiedzie W cenie szkolenia: •zajęcia dydaktyczne (3 wykłady + konsultacje), •teczka konferencyjna z kompletem autorskich materiałów szkoleniowych, notesem, długopisem, •imienne zaświadczenie uczestnictwa, •3 noclegi w pokojach 2-osobowych + pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu, do obiadu w dniu wyjazdu włącznie) •poczęstunek w przerwach kawowych •oraz bezpłatne korzystanie z centrum SPA/TROPICANA w hotelu UWAGA -możliwość udziału w wybranym dniu szkolenia -możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania -możliwa dopłata do zakwaterowania w pokoju 1-osobowym -istnieje możliwość przyjazdu z osobą towarzys
Certyfikaty
Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia`
Organizator
System Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.