menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI W KONTEKŚCIE ICH OBOWIĄZKÓW W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY [nr 7859v]

Kategoria
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Typ szkolenia
otwarte
Program

1. Odpowiedzialność pracodawcy za stan bezpieczeństwa i higieny w zakładzie pracy w świetle art. 207 § 1 K.p.

2. Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp:

 • obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jako podstawowa zasada prawa pracy – art. 15 K.p.
 • zapewnienie pracownikom bezpiecznych i  higienicznych warunków pracy – obowiązek z art. 94 pkt 4 K.p.
 • generalny obowiązek pracodawcy ochrony zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki z art. 207 § 2 K.p. i jego składowe.

 

3.Obowiązki osób kierujących pracownikami w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny.

 

3.1 Osoba kierująca pracownikami i jej ogólne obowiązki w dziedzinie bhp, które dotyczą każdego pracownika:

 

 • przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, (w kontekście pełnienia funkcji kierowniczej)
 • wykonywanie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,
 •  dbałość o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy
 •  niezwłoczne zawiadamianie przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzeganie współpracowników, a także innych osób znajdujących się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,
 •  współdziałanie z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

3.2 Kodeksowy katalog obowiązków z dziedziny bezpieczeństwa  i higieny pracy dotyczący wyłącznie osób kierujących pracownikami:

 • organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • dbanie o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
 • organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie pracy, z uwzględnieniem zabezpieczenia pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
 • dbanie o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
 • egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zapewnianie wykonania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami.

 

4. Rola osób kierujących pracownikami, a w szczególności stałego i prawidłowego nadzoru nad przestrzeganiem przez podległych pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w kształtowaniu i utrwalaniu kultury bezpieczeństwa z zakładzie pracy.

5. Rola szkolenia bhp, a szczególności szkolenia stanowiskowego w kształtowaniu świadomości pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i nawyku bezpiecznej pracy.

6. Skutki niewłaściwego wykonywania obowiązków z dziedziny bhp przez osoby kierujące pracownikami:

 • odpowiedzialność pracownicza (kary porządkowe, rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia)
 • odpowiedzialność wykroczeniowa ( odpowiedzialność z art. 283 § 1 K.p. z powołaniem przykładów z postępowania mandatowego państwowych inspektorów pracy oraz wyroków skazujących, z uwzględnieniem doświadczeń oskarżyciela publicznego z ramienia PIP w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika),
 • odpowiedzialność karna (przestępstwa z art. 155, 156 i 220 K.k z powołaniem przykładów wyroków skazujących osoby kierujące pracownikami, z uwzględnieniem doświadczeń państwowego inspektora pracy kierującego do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez osoby kierujące pracownikami)
 • odpowiedzialność cywilna regresowa

 

7. Skutki niewłaściwego wykonywania obowiązków z dziedziny bhp przez osoby kierujące pracownikami dla pracodawcy:

7.1 Skutki materialne:

-        koszt czasu straconego w dniu wypadku

-        koszt czasu absencji osoby poszkodowanej

-        koszt czasu na dochodzenie powypadkowe

-        koszt czasu na działania profilaktyczne

-        inne koszty czasu straconego

-        koszt pomocy medycznej i transportu

-        koszty zastępstw

-        koszty zakłóceń w produkcji

-        koszty strat materialnych

-        koszty napraw

-        koszty odszkodowań, w tym odpowiedzialność cywilna pracodawcy w związku z wypadkami przy pracy (odpowiedzialność· z art. 415 i 435 K.c.),

-        koszt podniesienia składki wypadkowej (art. 36 ustawy o ubezpieczeniu społecznym· z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych)

-        inne koszty

7.2 Skutki niematerialne

Prowadzący
Ekspert prawa pracy i ochrony danych osobowych. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1996 r. ukończył Aplikację Inspektorską w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu składając egzamin państwowy przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Głównego Inspektora Pracy. W latach 1999-2000 odbył Studia Podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Instytucie Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1994-2020 zatrudniony w Państwowej Inspekcji Pracy, od 2003 r. na stanowisku nadinspektora pracy. W okresie zatrudnienia w PIP, przez 12 lat kierował Sekcją Nadzoru i Kontroli w Oddziale w Bielsku Białej OIP w Katowicach. W toku zatrudnienia wchodził w skład zespołu opiniodawczo-doradczego Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach. Zasiadał w kapitule corocznego konkursu Głównego Inspektora Pracy „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”, prowadząc kontrole audytowe w zakresie prawnej ochrony pracy grupy największych pracodawców, biorących udział w konkursie, w tym laureatów konkursu. W okresie zatrudnienia w Państwowej Inspekcji Pracy nadzorował realizację kontroli tematycznych – przeprowadzanych przez ogół zatrudnianych inspektorów – z zakresu czasu pracy, w tym czasu pracy w sektorze bankowym oraz outsourcingu pracowniczego. W tym zakresie współpracował z Głównym Inspektoratem Pracy, przygotowując coroczne sprawozdania z kontroli tematycznych, dotyczących przestrzegania przepisów o czasie pracy oraz outsourcingu pracowniczego. Ponadto, przewodniczył zespołowi tematycznemu czasu pracy i wynagrodzeń, działającemu w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach. Samodzielnie przeprowadził m.in. kilkaset specjalistycznych kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy, w tym także o czasie pracy w sektorze bankowym oraz w podmiotach leczniczych. Od 1997 r. prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy, dla zróżnicowanej grupy odbiorców – od kadry menedżerskiej i kierowniczej do pracowników służby bhp. W ramach szkoleń zamkniętych, szkolił zarówno podmioty publiczne takie jak, m.in. ZUS, Prokuratura, Urzędy Wojewódzkie, jak i duże podmioty prywatne, jak, m.in. Cooper Standard Automotive, Żywiec Zdrój S.A. czy PZU, a także ogólnopolskie organizacje związkowe. Prowadził zajęcia z zakresu prawnej ochrony pracy w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Prof. Jana Rosnera we Wrocławiu. Kompetencje w zakresie dydaktyki prawa pracy rozwinął również podczas wieloletniego prowadzenia wykładów w tej dziedzinie dla słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu zarządzania bezpieczeństwem pracy w Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku-Białej. Aktualnie wykłada prawo pracy na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku-Białej. Jako wykładowca akademicki współpracował też z Wyższą Szkołą Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Specjalizuje się w problematyce czasu pracy, w tym czasu pracy w podmiotach leczniczych, problematyce tworzenia i kształtowania wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, dokumentacji pracowniczej oraz ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, odpowiedzialności pracowniczej, a także prawnych uwarunkowań działania związków zawodowych i relacji pracodawców z organami związkowymi oraz praktycznych i prawnych aspektów postępowania kontrolnego i administracyjnego organów Państwowej Inspekcji Pracy.
Forma
Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82
Czas trwania
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Lokalizacja
Cena
450
W cenę wliczono
•dostęp do platformy szkoleniowej przez komputer, tablet, telefon (przeglądarki: Firefox, Chrome, Safari), •autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, •konsultacje z wykładowcą na czacie, •certyfikat uczestnictwa w szkoleniu przesłany w formie elektronicznej
Zdobyta wiedza
Szkolenie usystematyzuje i ugruntuje wiedzę uczestników o obowiązkach osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zaakcentowane zostanie znaczenie pełnej, a przede wszystkim systematycznej i konsekwentnej realizacji tych obowiązków dla budowania i umacniania kultury bezpieczeństwa w zakładzie pracy. Uczestnicy poznają indywidualne konsekwencje nieprawidłowej realizacji obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w postaci odpowiedzialności pracowniczej, prawno – karnej i cywilnej, co unaoczni im wagę i skalę ciążącej na nich odpowiedzialności. Szkolenie pozwoli też uczestnikom spojrzeć na problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy z perspektywy kosztów całej organizacji wynikających z ewentualnych wypadków przy pracy, co zostanie powiązane z koncepcją zakładu pracy, jako dobra wspólnego pracowników i pracodawcy znajdującą oparcie w przepisach Kodeksu pracy. Poszczególne aspekty szkolenia zostaną zilustrowane orzecznictwem sądowym oraz stanowiskami urzędowymi. Podczas szkolenia wykorzystane zostanie też wieloletnie doświadczenie trenera, jako oskarżyciela publicznego z ramienia Państwowej Inspekcji Pracy w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika.
Certyfikaty
Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
System Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.