menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


OCHRONA SYGNALISTÓW I SYGNALIZOWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI – NOWE WYZWANIA I REWOLUCYJNE OBOWIĄZKI DLA PRACODAWCÓW, DZIAŁÓW PERSONALNYCH I COMPLIANCE W ŚWIETLE DYREKTYWY I PROJEKTU USTAWY O OCHRONIE OSÓB Z

Kategoria
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
SZKOLENIE OCHRONA SYGNALISTÓW ADRESUJEMY DO: Menedżerów i specjalistów działów HR, kadr Księgowych Dyrektorów i Managerów ds. Compliance Compliance Officerów Dyrektorów i Managerów ds. Zapewnienia Zgodności Dyrektorów i Managerów ds. Zarządzania Ryzykiem Dyrektorów i Managerów ds. Audytu Wszystkich osób zajmujących się tematyką compliance
Wymagania wstępne
brak wymagań.
Program
SZKOLENIE DYREKTYWA O OCHRONIE SYGNALISTÓW – PROGRAM:

1. Krótkie omówienie dotychczasowych uregulowań obowiązujących na gruncie prawa polskiego dotyczących z „sygnalistów”.
2. Omówienie zakresu przedmiotowego i podmiotowego projektu ustawy –  jakich obszarów może dotyczyć zgłoszenie naruszenia oraz kto może zostać „sygnalistą”?

3. Wyłączenia, tj. kiedy oraz w jakich obszarach nie może mieć zastosowania ochrona osób zgłaszających naruszenie? Zastosowanie Dyrektywy w przypadku osób rekrutowanych – omówienie art. 3 Dyrektywy w związku z naruszeniem zasad dyskryminacji przed zatrudnieniem – ocena ryzyka zbiegu roszczeń o odszkodowanie.

4. Wielkość zatrudnienia a obowiązku wynikające z projektu ustawy.
Omówienie sytuacji, w których wielkość zatrudnienia nie ma znaczenia dla obowiązku wdrożenia procedury zgłaszania naruszeń – podmioty, które na mocy innych przepisów, np. ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zobowiązane są do wdrożenia procedury zgłaszania naruszeń prawa, pomimo zatrudniania kilku pracowników.

5. Jakich podmiotów nie musimy kwalifikować w ramach przyjętej procedury jako „sygnalistę”, pomimo tego, iż art. 4 projektu ustawy wskazuje określone podmioty jako potencjalnych „sygnalistów”? 

6. Omówienie pojęć i definicji kluczowych dla prawidłowego wdrożenia projektu ustawy w ramach procedury zgłaszania naruszeń prawa.

7. Jak rozumieć „niekorzystne traktowanie” („działania odwetowe”) w kontekście sankcji przewidzianych w projekcie ustawy?

8. Kiedy można uznać niekorzystne traktowanie „sygnalisty” za działania odwetowe tak, aby osoba dokonująca zgłoszenia mogła w rezultacie skorzystać z ochrony prawnej w tym zakresie.

9. Warunki objęcia ochroną osób dokonujących zgłoszenia.
Omówienie sytuacji, w których osoby dokonujące zgłoszenia nie mogą zostać potraktowane jako „sygnaliści” w rozumieniu projektu ustawy.

10. Omówienie warunków kwalifikujących osoby dokonujące zgłoszenia jako osoby „posiadające uzasadnione podstawy, by sądzić, że będące przedmiotem zgłoszenia informacje na temat naruszeń są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia” oraz warunków kwalifikujących zgłoszenie jako „ informacje  o naruszeniu prawa.

11. Omówienie klauzul, które nie mogą ograniczać dokonania zgłoszenia przez „sygnalistę”, pomimo stosownych zapisów znajdujących się w umowach o pracę lub stosownych kontraktach.

12. Kiedy praca jest świadczona na podstawie stosunku prawnego innego niż stosunek pracy i czy w takich sytuacjach zgłaszający nie może być niekorzystnie traktowany z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego?

13. Kiedy zgłoszenie nie może zostać zakwalifikowane jako naruszenie prawa na gruncie projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenie, pomimo wskazania w nim złamania prawa lub „ładu moralnego”?

14. Czy zasady określone w regulacji wewnątrzzakładowej stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej ze zgłaszającym, jeżeli pozostają w stosunku pracy lub na innej podstawie świadczą pracę na rzecz drugiej strony?

15. Jakie kanały zgłoszenia naruszenia wskazać jako możliwe w kontekście wymagań projektu ustawy?

16. Czy możliwe jest wykluczenie anonimowego zgłaszania naruszeń i dlaczego warto o tym pomyśleć?

17. Jak należy rozumieć i rozróżniać zgłoszenie wewnętrzne, zewnętrzne oraz ujawnienie publiczne w rozumieniu projektu ustawy” Czy kolejność zgłoszeń musi zostać zachowana, aby sygnalista mógł skorzystać z ochrony prawnej przewidzianej w przepisach projektu ustawy?

18. Jak zweryfikować bezpieczeństwo kanału zgłoszenia naruszenia w kontekście obowiązku zachowania poufności tożsamości zgłaszającego oraz ochrony danych osobowych wszystkich osób przetwarzanych w ramach prowadzonych czynności następczych?

19. Jak długo sygnalista podlega ochronie? Kiedy ochrona może zostać przełamana?

20. Rola związków zawodowych lub przedstawicieli pracowników przed wdrożeniem procedury dotyczącej ochrony osób zgłaszających naruszenie.

21. Formy zgłoszeń – ustna, pisemna, pisemna elektroniczna – alternatywa, czy konieczność stosowania wszystkich trybów?
Czy zgłoszenie elektroniczne musi pochodzić z imiennego adresu e-mail?

22. Jak rozumieć „działania następcze” i jakie uprawnienia w stosunku do pracowników posiadają osoby przyjmujące zgłoszenie lub/oraz weryfikujące zgłoszenie naruszenia?

23. Odpowiedzialność osób rozpatrujących zgłoszenie lub/oraz  weryfikujące zgłoszenie naruszenia.

24. Ochrona danych osobowych – ochrona tożsamości zgłaszającego, osoby, której zgłoszenie dotyczy, świadka, osób trzecich.
Jak dostosować wewnętrzne procedury dotyczące ochrony danych osobowych do wymagań wynikających z projektu ustawy?

25. Zrealizowanie „obowiązku informacyjnego”, o którym mowa w art. 13 lub 14 RODO w odniesieniu do wszystkich osób, których dane osobowe będą przetwarzane w ramach przyjęcia zgłoszenia lub/oraz podjęcia czynności weryfikujących zgłoszenie naruszenia.

26. Jaką podstawę prawną przetwarzania danych osobowych należy przyjąć w odniesieniu do rejestracją zgłoszenia oraz podjętych czynności weryfikujących zgłoszenie i dlaczego prawidłowy wybór takiej podstawy może mieć rozstrzygające znaczenie dla skutecznego wdrożenia procedury?

27. Dlaczego i kiedy konieczne będzie przeprowadzenie przez podmiot wdrażający procedurę tzw. „testu równowagi” i co to takiego jest?

28. Czy wdrożona procedura musi zostać poddana ocenie w ramach tzw. „oceny skutków przetwarzania dla ochrony danych” (DPIA) i co to takiego?

29. Środki ochrony prawnej – odszkodowanie i zadośćuczynienie dla sygnalisty za tzw. działania odwetowe w kontekście motywu 95 Dyrektywy, zgodnie z którym w przypadku zwolnienia z pracy pracownicy mają prawo do uzyskania wcześniej informacji o przyczynach takiego zwolnienia, przysługuje im rozsądny okres wypowiedzenia. Mają oni prawo do skutecznego i bezstronnego rozstrzygania sporów, a w przypadku nieuzasadnionego zwolnienia z pracy – prawo do dochodzenia roszczeń, w tym do odpowiedniego rekompensaty”.

30. Kim jest „osoba pomagająca w zgłoszeniu” oraz „osoba powiązana ze zgłaszającym naruszenie”?

31. Czy katalog nieprawidłowości, które podlegają zgłoszeniu ma charakter zamknięty?

32. Prawidłowe prowadzenie rejestrów zgłoszeń w kontekście sankcji grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3 przewidzianej w projekcie ustawy w art. 29 ust. 1.

33. Umowa miedzy pracodawcami zatrudniającym między 50 a 249 osób w zakresie wspólnej polityki przyjmowania zgłoszeń – omówienie warunków i założeń.

34. Możliwość powierzenia przyjmowania zgłoszeń oraz prowadzenie działań weryfikujących zgłoszenie podmiot zewnętrznym – plusy i minusy oraz jakie dodatkowe obowiązki należy spełnić, aby taki powierzenie było skuteczne oraz zgodne z prawem?

35. Zakres informacji w rejestrze przyjmowania zgłoszeń – omówienie at. 34 projektu ustawy.

36. Omówienie obowiązkowych elementów procedury zgłaszania naruszeń prawa.

37. Sankcje karne za naruszenie przepisów ustawy – omówienie.

Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest OSiI Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.
Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

Prowadzący
Ekspert RODO, audytor i autor licznych wdrożeń, w tym ochrony sygnalistów dla instytucji publicznych, finansowych, ubezpieczeniowych, oraz dużych firm. Konsultant w dziedzinie ochrony danych osobowych, autor regulacji wewnątrzzakładowych, dotyczących zgłaszania naruszeń prawa. Koordynuje wdrożenie Dyrektywy z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz projektu ustawy z dnia 14 października 2021 r. o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Kierował kilkoma projektami w obszarze HR w Centrali Banku BPH SA. Prowadzi szkolenia zorientowane na praktyczne aspekty wdrażania RODO, ochrony sygnalistów. Szuka rozwiązań, które stanowią równowagę między legalizmem prawnym a realizacją podstawowej działalności organizacji. Jest twórcą autorskich regulacji w obszarze RODO wdrażanych w podmiotach, w których pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych. Odpowiedzialny w kilku bankach za przegotowanie swoich indywidualnych rekomendacji dotyczących wdrożenia Wytycznych Europejskiego Nadzoru Bankowego z 2019 roku w zakresie outsourcingu bankowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Stokholm Univeristy w ramach programu Executive MBA, studiów podyplomowych Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw oraz Zarządzanie i marketing.
Forma
SZKOLENIE DYREKTYWA O OCHRONIE SYGNALISTÓW – METODY ON-LINE: Wykładowca aktywizuje i angażuje wszystkich uczestników na każdym etapie szkolenia. Metody wyszczególnione: miniwykłady analiza przepisów prawa i orzecznictwa dyskusja moderowana case study prezentacja orzecznictwa burza mózgów
Czas trwania
25 marca 2022 roku - szkolenie jednodniowe
Lokalizacja
Cena
590 zł
Zgłoszenie
OCHRONA SYGNALISTÓW I SYGNALIZOWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI – NOWE WYZWANIA I REWOLUCYJNE OBOWIĄZKI DLA PRACODAWCÓW, DZIAŁÓW PERSONALNYCH I COMPLIANCE W ŚWIETLE DYREKTYWY I PROJEKTU USTAWY O OCHRONIE OSÓB Z
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z ćwiczeniami, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Zdobyta wiedza
SZKOLENIE OCHRONA SYGNALISTÓW – KORZYŚCI: UCZESTNICZY SZKOLENIA OCHRONA SYGNALISTÓW OTRZYMAJĄ GOTOWE DO WYKORZYSTANIA WZORY DOKUMENTÓW M.IN.: Wzór upoważnienia dla osób przyjmujących zgłoszenie oraz prowadzących czynności następcze. Wzór oświadczeń składających przez osoby przyjmujące zgłoszenie oraz prowadzące czynności następcze. Wzór Klauzuli Informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych sygnalistów, osób, których zgłoszenie dotyczy, świadków oraz innych osób, których dane będą przetwarzane w ramach czynności następczych. Wzór umowy powierzenia w przypadku powierzenia prowadzenia czynności następczych oraz/lub przyjęcia zgłoszenia podmiotowi zewnętrznemu. Wzór listy kontrolnej dotyczącej weryfikacji elektronicznych kanałów zgłaszania naruszeń prawa pod kątem ich bezpieczeństwa.
Certyfikaty
Elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.