menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


TEAM MANAGEMENT FOR PRACTITIONERS. 2 -days workshop.

Kategoria
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Typ szkolenia
otwarte
Program

W imieniu ekspertów Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER z przyjemnością zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym:

 

On behalf of the experts of the SEMPER Training Organization and Conference Center, we are pleased to invite you to participate in the open training:

 

 

Grupa docelowa

Participants
The workshop is dedicated to
• a Team Leader or soon to be one who wants to improve its skills
• a Team Member who wants to know how a team should be developed and ran by itself
• a high level manager who needs its people become better Team Managers

 

Cel szkolenia

Goals
• essential knowledge of what does “a Team” and team maturity development mean
• better understanding of team collaboration, leadership and team management
• improved knowledge and skills how to use and implement team management and team collaboration tools and techniques
o team development and team structure
o teamwork good practices and tools
o how to fit management style and leadership to a team environment and its maturity level
o communications and relationship development
o individual and group motivation and motivators
o dealing with difficult situations and with conflict

 

Korzyści dla uczestników

Benefits
The "TEAM MANAGEMENT FOR PRACTITIONERS. 2 -days workshop" is very interactive with many examples, discussion,analysis, and hands-on small group exercises.Metodologia

Szkolenie stacjonarne

Working methods during face to face training:

As the first training institution in Poland, we make sure that open training is also tailored to the expectations and work style of participants! Individualisation of training - thanks to participation in such training, participants achieve the level of competences and skills expected by the employer.

Classes are conducted using the workshop method based on the activation of training participants through work in small groups, group discussions and exercises, case studies, genre scenes, individual work, simulations and mini-lectures with a discussion of real-life examples and a multimedia presentation. The subject of the course are real difficulties taking into account the specificity of a given industry as well as the needs and capabilities of people participating in the workshops. Participants learn through experience, practice different situations and have the possibility of individual consultations. Learning through creativity, flexibility and personal experience is the most effective form of acquiring new skills.

Depending on the date and location, the training is carried out by one of the indicated trainers.


Metody pracy podczas szkolenia stacjonarnego:

Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

W zależności od terminu i lokalizacji, szkolenie jest realizowane przez jednego ze wskazanych trenerów.

 

Szkolenie on-line

Working methods during on-line training:

·         a convenient form of training - all you need is access to a device with the Internet (computer, tablet, phone), headphones or speakers and your favorite armchair

·         the training is carried out in a modern form in a virtual conference room and a small group of participants

·         the trainer conducts classes "live" - you see and hear him

·         You can see the presentation, surveys and exercises on your computer screen in real time

·         during the training, the trainer activates the participants by asking questions that can be answered in real time

·         you receive a certificate issued by one of the leading training companies in Poland

·         you have access to post-training consultations in the form of an e-mail up to 4 weeks after the training

·         you receive an individual rebate card entitling you to a 10% discount on all subsequent face to face and online training organized by the Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 

Metody pracy podczas szkolenia on-line:

·         wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel

·         szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników

·         bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz

·         pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

·         podczas szkolenia Trener aktywizuje uczestników zadając pytania, na które można odpowiedzieć w czasie rzeczywistym

·         otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce

·         masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu

·         otrzymujesz indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia stacjonarne i online organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 

Program szkolenia

Programme

Program szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.


1. leader or manager
• key tasks and responsibilities
• formal and informal leader
• sources of authority
• how to build authority
• management faults and traps
2. discussion and analysis
• our team environment
• case study
3. techniques and good practices
• directing and managing by Stephen Covey
4. team – something more than group of people
5.a team
• who is a team member and what is a team
• formal structure
o roles
o tasks and responsibilities
• skills diversity of team members
6.discussion and analysis
• our team environment
• case study
7.techniques and good practices
• social roles by Meredith Belbin
• difficult personalities and how to deal with
8.teamwork
• task definition and issue analysis
• solution finding
• team decision
• task planning and tracking
• daily collaboration
9.discussion and analysis
• our team environment
• case study
10.techniques and good practices
• brainstorming
• spiderweb decision analysis
• retrospective
• tables, visualisations
• effective meeting management
10.team development
• defining a team goal and team planning
• team development dynamics
• situational management
o by project stage
o by team maturity
o by team environment
• team development faults and traps
• leader role in self-managing team
• delegating to people and to a team
11.discussion and analysis
• our team environment
• case study
12.techniques and good practices
• SMART
• RAM/RACI
• group development stages by Bruce Tuckman
• managerial grid by Robert Blake and Jane Muton
• leadership styles by Daniel Goleman
• situational leadership by Ken Blanchard
13.communication – collaboration key tool
• prepare deliberate relation
• communication planning – fundament questions
o why? what for? to whom? what? how? when?
• principles of good communication
14.active relation
• first steps
o halo effect
o the first contact, the first meeting, the first experience
• dialog – exchange of information
• discussion – from understanding to a decision
• close conversation and maintain relation
15.active conversation
• active – conscious talking
• statements, questions, answers ..
• conversation supporting
• information hidden in emotions
• maintain relation
16.what we say and what we hear
• active listening
• misinterpreting
• rationality and rationalization
• communication noise
17.discussion and analysis
• our team environment
• case study
• self-presentations, improvised scenes
• team analysis of the recorded presentations
18.techniques and good practices
• 4 ears, statement structure, square of values by Friedemann Schulz von Thun
• active listening
19.motivation vs motivating
• why we want to go to work every day – our motivators and our team motivators
o extrinsic motivators
o intrinsic motivators
o incentive system
o team motivators
o motivation faults and traps
• inspiring feedback
o neutral information – leader must be with his/her team
o praise i.e. congratulations
o difficult talk – blaming or solution finding
20.discussion and analysis
• our team environment
• case study
• self-presentations, improvised scenes
• team analysis of the recorded presentations
21.techniques and good practices
o hierarchy of needs by Abraham Maslow
o hygiene factors and motivators by Frederick Herzberg
o research results from The Gallup Organization
o team demotivators by Patrick Leoncioni
o “punished by rewards” by Alfie Kohn
22.difficult situation, conflict
• change – hard time for people and teams
o emotions and reactions
o how to support people during change
• when emotions are increasing
o from a dialog to a row
• misunderstanding is not a row – just solve it
o “You” statement
o “I” statement – open to understanding and agreement
• conflict background
o what I say and what you understand
o over-interpretation – dialectical arguments
o to strong emotions
o people play games
• communications – key tool to solve a conflict
• conflict result – benefit or loss
23.discussion and analysis
• our team environment
• case study
• self-presentations, improvised scenes
• team analysis of the recorded presentations
24.techniques and good practices
• reaction to a change
• matching and mirroring by Thomas Gordon
• active listening
• conscious talking
• “I” statement – FECE
• devils circle by Friedemann Schulz von Thun
• transaction analysis by Eric Berne
• conflict Harvard model
25.summary
26.discussion

• what I have learnt, and what I can implement tomorrow
• what to improve, what to avoid
 

W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.

 

Inwestycja

Szkolenie stacjonarne

1680.00zł netto (+23% VAT)

For budgetary units financing participation in the training at a minimum of 70% or entirely from public funds, the VAT rate = ex.
-price includes:
-participation in training,
-training materials [the participant's own manual, additional materials used during practical workshops]
-stationery [notebook, pen]
-diploma confirming completion of the training
-consultations after training
-Each Participant will receive an individual discount card entitling to a 10% discount on all subsequent open trainings organized by the Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-coffee and dinner services (does not include accommodation).


Training price with accommodation:
Training price for 1 person with accommodation for 1 night in a single room with breakfast and dinner: PLN 2040 net (+ 23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 2040 zł netto (+23% Vat)

 

Szkolenie on-line

1580.00zł netto (+23% VAT)

For budgetary units financing participation in the training at a minimum of 70% or entirely from public funds, the VAT rate = ex.
-price includes:
-participation in on-line training
-electronic training materials
-certificate confirming completion of the training (in electronic or paper version)
-consultations after training
-10% discount on all subsequent open and on-line trainings organized by the Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER.

 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu on-line
-materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
-renomowany certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia (w wersji elektronicznej lub papierowej)
-konsultacje poszkoleniowe
-10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte i on-line organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER.

 

Kontakt:

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań

Godziny pracy biura:      Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. (61) 8 102 194     
tel. (61) 6 115 034     
tel. 508 393 926  
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl

 

Uwaga:

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przed szkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

 

 

Czas trwania
2 dni -
Termin / Lokalizacja
  1. 11.08.2022 / online 11-12/08
Cena
1580 zł netto
Zgłoszenie
TEAM MANAGEMENT FOR PRACTITIONERS. 2 -days workshop.
Organizator
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.