menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Inwestycje budowlane w obiektach zabytkowych - Duża nowelizacja w przepisach regulujących wykonywanie robót w zabytkach

Kategoria
BUDOWNICTWO
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
właściciele obiektów zabytkowych, pracownicy administracji architektoniczno-budowlanej, wojewódzcy konserwatorzy zabytków, beneficjenci programów UE, projektanci , kierownicy budów, inspektorzy budowlani, inwestorzy, zarządcy nieruchomości, pośrednicy nieruchomości, rzeczoznawcy d/s wyceny nieruchomości
Wymagania wstępne
Warunki uczestnictwa w szkoleniu- przesłanie zgłoszenia na maila fwb5@wp.pl oraz dokonanie wpłaty na konto. Możliwość zapłaty w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury wymaga podpisu księgowego. Rezygnacja z udziału w szkoleniu albo rezygnacja z udziału 3 dni przed szkoleniem nie zwalnia z obowiązku zapłaty. Każdy uczestnik może zadać pytania pisemnie. Pytania proszę wpisać na zgłoszeniu Gwarantujemy małe grupy szkoleniowe i możliwość indywidualnych konsultacji Nr konta 58 1240 6003 1111 0000 4944 7121
Program

Program

1.     Ustalenia aktów prawa miejscowego wpływające na realizacje robót budowlanych w obiektach zabytkowych i na obszarach zabytkowych:

1.1.    Studium gminne

1.2.    Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego, plan rewitalizacji i uchwała krajobrazowa

1.2.1.   ustalenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wprowadzane do aktów prawa miejscowego

1.2.2.   problemy z nieprawidłowymi ustaleniami aktów prawa miejscowego – orzecznictwo sądów administracyjnych

2.     Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla obiektów zabytkowych:

2.1.    Wymagalność decyzji

2.2.    Udział w postępowaniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

2.3.    Ustalenia decyzji

3.     Określenie zamierzeń inwestycyjnych zgodnie ze słowniczkiem ustawy Prawa budowlanego i ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:

3.1.    roboty budowlane: budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont,

3.2.    obiekty budowlane: budynki, budowle, obiekty małej architektury, obiekty liniowe, obiekty tymczasowe

3.3.    rozpoczęcie robót budowlanych,

3.4.    zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

3.5.    zabytek nieruchomy, zabytek archeologiczny

3.6.    prace konserwatorskie, prace restauratorskie

3.7.    historyczny układ urbanistyczny, historyczny zespół zabytków

3.8.    otoczenie zabytku

4.     Prawne formy ochrony zabytków z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

5.     Dokumenty i rozstrzygnięcia niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych w obiektach zabytkowych:

5.1.    Zgoda Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

5.1.1.   Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

5.1.2.   Milcząca zgoda i zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – projektowane zmiany

5.2.    Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w obiektach rejestrowych i obiektach za gminnej ewidencji – zmienione wymagania od 19 września 2021 r.

5.3.    Pozwolenie na budowę

5.3.1.   Wniosek o pozwolenie na budowę,

5.3.2.   Uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

5.3.3.   Nowy projekt budowlany – zmiany w Prawie budowlanym i nowe rozporządzenie późniejszymi zmianami

5.3.4.   Informacje o zakazie prowadzenia robót budowlanych wynikających z prewencyjnej ochrony obiektów zabytkowych i projektowane zmiany

5.4.    Zgłoszenie robót budowlanych - milcząca zgoda lub zaświadczenie organu,

5.4.1.   Dokumenty niezbędne do zgłoszenia robót budowlanych w obiektach zabytkowych

5.4.2.   Sprzeciw fakultatywny dla robót budowlanych mogących pogorszyć stan zachowania zabytków

5.4.3.   Wymóg zgłoszenia robot budowlanych na obszarach wpisanych do rejestru zabytków

5.5.    Dziennik budowy – obowiązujące przepisy i projektowane zmiany

5.5.1.   Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych Nadzoru Budowlanego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

6.     Przebieg procesu budowlany w obiektach zabytkowych

6.1.    Obowiązki inwestora,

6.2.    Obowiązki uprawnionych uczestników procesu budowlanego: projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego,

7.     Wymagania kwalifikacyjne osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie przy obiektach zabytkowych wynikające z ustaw:

7.1.    o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

7.2.    Prawo budowlane po zmianach

8.     Uprawnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w trakcie wykonywania robót budowlanych w zabytkach – obowiązujące przepisy i projektowane zmiany

9.     Istotne i nieistotnymi odstąpienia od projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę

9.1.    Definicja nieistotnego odstąpienia

9.2.    Obowiązki projektanta w zakresie kwalifikacji odstępstw,

9.3.    Wymóg zamiennego pozwolenie na budowę

10.   Samowola budowlana jej konsekwencje i legalizacja

10.1.  Wykonywanie robót budowlanych bez pozwolenia na budowę

10.2.  Nielegalne istotne odstąpienie od projektu budowlanego

10.3.  Wykonywanie robót budowlanych niezgodnie z przepisami

10.4.  Wykonywanie robót budowlanych pomimo ich wstrzymania

10.5.  Legalizacja uproszczona

10.6.  Legalizacja na podstawie ustawy Prawo  budowlane z 1974 r.

11.   Roboty budowlane w obiektach zabytkowych:

11.1.  Bez zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

11.2.  Niezgodnie z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

11.3.  Po objęciu obiektu prewencyjną ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków– obowiązujące przepisy i projektowane zmiany

12.   Zakończeniu robót budowlanych

12.1.  Wymagane dokumenty

12.2.  Zakończenie budowy

12.3.  Zgłoszenie obiektu do użytkowania,

12.4.  Uzyskanie pozwolenie na użytkowanie

12.5.  Obowiązki informacyjne wynikające ze zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

13.   Zmiana sposobu użytkowania obiektu bądź jego części

13.1.  Zgłoszenie zamierzonej zmiany sposobu użytkowania

13.2.  Wymagane dokumenty - zmiany

13.3.  Wymagalność pozwolenia na budowę przy zmianie sposobu użytkowania wymagającej wykonania robót budowlanych

13.4.  Legalizacja nielegalnej zmiany sposobu użytkowania i jej konsekwencje

Prowadzący
Mgr inż. architekt Mariola Berdysz Posiada uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej oraz uprawnienia do kierowania budową i robotami w specjalności architektonicznej. Posiada także uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej Pracowała w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego (w latach 82-84), potem w Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego (1984 -1994) pełniąc funkcję Architekta Wojewódzkiego (w latach 94-98) Orzekała (od 1991 do 2003r.) w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Sieradzu. Pracowała w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w Warszawie (1998 -2002). Jest autorem szeregu artykułów w prasie fachowej a także jest współautorką publikacji książkowej – Uprawnienia budowlane – wydanej przez Polskie Centrum Budownictwa w 1997 i publikacji książkowej – Poradnik inspektora nadzoru inwestorskiego – wydanej przez Wacetob w 2000, oraz redaktorem (do 2009r) publikacji „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – poradnik praktyka –wydawanego przez wydawnictwo Dashofer. Odbyła staże zagraniczne. Reprezentowała Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Consortium of European Building Control. Jako wykładowca współpracuje z wieloma firmami szkoleniowymi. Wykłada również na Politechnice Warszawskiej.
Forma
webinarium
Czas trwania
6 godzin szkoleniowych 09.00 do 15.00
Termin / Lokalizacja
  1. 15.02.2022 / online
  2. 31.03.2022 / online
  3. 23.06.2022 / online
Cena
450 zł (vat 23%)
Zgłoszenie
Inwestycje budowlane w obiektach zabytkowych - Duża nowelizacja w przepisach regulujących wykonywanie robót w zabytkach
W cenę wliczono
materiały szkoleniowe obejmujące materiał informacyjny z prezentacją wykładowcy i ujednolicone teksty przepisów w wersji elektronicznej
Zdobyta wiedza
Aktualna wiedza nt. przepisów regulujących proces inwestycyjny zawartych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , Prawo budowlane i przepisach szczególnych z uwzględnieniem specyfiki realizacji robót w obiektach zabytkowych i przepisów ustawy o ochronie zbytków i opiece nad zabytkami
Certyfikaty
Uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat z programem szkolenia i ilością godzin szkoleniowych
Organizator
Fundacja Wszechnicy Budowlanej - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.