menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Zmiany w podatkach w 2022 roku.

Kategoria
FINANSE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Dowolny
Wymagania wstępne
Brak
Program

 

ZMIANY w podatkach w drugim półroczu 2022 roku.

NOWELIZACJI PIT OD 01-07-2022

·    Obniżenie stawki PIT z 17 proc. do 12 proc.,

·    Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej,

·    Możliwość odliczenia części składek zdrowotnych przez przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej.

·    Wspólne rozliczenie z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców,

·    Szereg innych preferencji prorodzinnych, w tym m.in. zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców

·    Możliwość ponownego wyboru rozliczenia na skali podatkowej przez tych przedsiębiorców, którzy wybrali podatek liniowy lub ryczałt.

·    Ujednolicenie terminów rocznego rozliczenia PIT (formularze: PIT-37, PIT-36, PIT-36S, PIT-28, PIT-28S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-39, PIT-38).

·    Jednolity wzór PIT-2, w którym zawierać się będą oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki.

·    Brak składki zdrowotnej od wynagrodzenia osób powołanych do realizacji obowiązków społecznych lub obywatelskich – do 6000 zł wynagrodzenia rocznie.

·    możliwość rozliczania kwoty wolnej w zaliczkach w tytułach, w których dotychczas nie była rozliczana w zaliczkach, np. przy umowach zlecenia.

·    Brak odpowiedzialności pracodawcy w przypadku nieprawidłowego pobrania zaliczek na PIT z uwagi na błędną informację przekazaną przez pracownika.

·    Ulga na zabytki wyłącznie na remonty. Dojdzie też warunek formalny – z ulgi skorzystać będzie można po zatwierdzeniu remontu przez konserwatora zabytków.

·    PAKIET MOBILNOŚCI  - zmiany w czasie pracy kierowców

1.  Składka zdrowotne na nowych zasadach

•        Składka zdrowotna dla przedsiębiorców rozliczających się na zasada podatku liniowego (PDOF) – 4,9% (nie mniej niż 270,90,- zł) bez odliczania od podatku

•        9% od dochodu dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych (podatek progresywny) , nie mniej niż 270,90,- zł

•        Ryczałtowcy - składka zdrowotna ustalona  na 3 poziomach w zależności od przychodu

•        Karta podatkowa - składka zdrowotna zryczałtowana na poziomie 9% minimalnego wynagrodzenia 

•        składka zdrowotna wspólników spółek komandytowych, jednoosobowych spółek z o.o. oraz członków zarządu „z powołania”

•        Możliwość wystąpienia „nadpłaty” lub „niedopłaty” w zakresie składki zdrowotnej i wybór jej rozliczenia

2.  P I T

 

 

•        Podwyższenie kwoty wolnej   do 30.000,- zł (zmiana zasad rozliczania ulgi podatkowej)

•        Podwyższenie progu podatkowego z 85.548,- zł do 120.000,- zł

•        Ulga dla „klasy średniej” – nowe rozwiązania, algorytmy  wyliczania, ograniczenia zastosowania

•        Przychody ze stosunku pracy a PIT-2

•        Kolejna nowelizacja ustawy o PDOF (PIT)

- odroczone zaliczki na podatek dochodowy – zasada stosowania ; ograniczenia, wystąpienie    

•           ujemnej różnicy

- rozliczenie roczne dochodów ze stosunku pracy, umów zleceń – wystąpienie konieczności 

•          dopłaty podatku

•        Konieczność trudnego, realnego wyboru: „podatk liniowy – podatek progresywny –

•        ryczałt?”

•        Ulgi na powrót, dochód zwolniony z opodatkowania - dla osób, które zmieniły rezydencję podatkową na polską i które uzyskały dochody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, z działalności wykonywanej osobiście, z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z praw autorskich

•        Złagodzenia warunków wspólnego opodatkowania dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci.

•        Poszerzenia katalogu wydatków uprawniających do ulgi rehabilitacyjnej

•        preferencje dla rodziców wychowujących co najmniej 4 dzieci i dla emerytów pozostających na rynku pracy

•        Zmiana zasad opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia składników wykorzystywanych w prowadzonej działalności po wycofaniu ich z działalności gospodarczej

•        Zmiany w zakresie amortyzacji składników majątku nabytych przed rozpoczęciem ich wykorzystywania w działalności gospodarczej

•        Wyłączenie z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych.

•        Ulga na innowacyjnych pracowników – dla podatników uzyskujących przychody z działalności gospodarczej, a ponoszących koszty w związku z zatrudnianiem wysoko kwalifikowanych pracowników przy działalności badawczo-rozwojowej

•        Zmiany w naliczaniu przychodu u pracownika wykorzystującego samochód służbowy do celów prywatnych

•        ewolucyjna zmiana wykładni z zakresu rozliczania samochodów prywatnych na cele pracodawcy

•        Ulga IP BOX dla piszących programy komputerowe – zmiana ulgi w „Polskim Ładzie”

•        Zmiany w uldze Badawczo-Rozwojowej

•        Ulga na prototyp – na produkcję próbną nowego produktu lub wprowadzenie go na rynek

•        Ulga na robotyzację, polegającej na zmniejszeniu obciążeń podatkowych w wyniku zakupu fabrycznie nowych robotów przemysłowych oraz oprogramowania i rzeczy niezbędnych do obsługi tych robotów

•        Ulga prowzrostowa – na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów

•        Ulga IPO – dla firm wchodzących na giełdę i inwestujących w takie firmy

•        Zmiany w zryczałtowanym podatku dochodowym - nowe stawki opodatkowania - zmiany w zakresie definicji wolnych zawodów – skutki podatkowe - stopniowa likwidacja karty podatkowej

•        Najem prywatny lub w ramach działalności – orzecznictwo, interpretacje i skutki uchwały NSA z 24 maja 2021r.

•        Zmiany w opodatkowaniu 70% zryczałtowanym podatkiem

•        Zmiany dotyczące „ulgi termoizolacyjnej”

•        Zmiany limitów płatności gotówkowych – od stycznia 2023.

3. C I T 

Skutki podatkowe rozwiązań wynikających z Tarczy Antykryzysowej:

 

- Zwolnienie lub opodatkowanie w PIT niektórych świadczeń przyznawanych w związku z    

 pandemią koronawirusa – informacje dla płatnika w tym skutki umorzenia subwencji z PFR

•        Rozliczanie spółek komandytowych i jawnych po zmianach dokonanych w 2021 r

- spółka jawna i spółka komandytowa jako podatnicy VAT

- zasady opodatkowania spółek jawnych – obowiązki informacyjne

- spółka komandytowa  podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych

- aktualizacja informacji CIT-15J w celu uniknięcia statusu podatnika CIT

- opodatkowanie współników spółki komandytowej -komandytariusza i komplementariusza

- dochód jako dywidenda – ulgi dla komandytariuszy i komplementariuszy

•        CIT Estoński – zmiany wprowadzone od stycznia 2022

- warunki wyboru „estońskiego CIT”

- obowiązek dokonywania nakładów inwestycyjnych lub na wynagrodzenia

- zasady określenia dochodu, podstawy opodatkowania

- „domiar”zobowiązania podatkowego

- stawka, wysokość i termin zapłaty podatku przez Spółkę i udziałowców (dodatkowe ulgi)

- zniesienie limitu przychodów

- nowe stawki podatku od 2022 r.

•        Nowe przyjazne regulacje dotyczące „specjalnego funduszu inwestycyjnego”

- cel i zasady tworzenia

- wydatkowanie kwot zgromadzonych na funduszu

- naruszenie zasad tworzenia funduszu

•        Minimalny podatek dochodowy dla podatników CIT

•        Ulga konsolidacyjna dla podatników CIT rozszerzających działalność za granicą

-  ulga konsolidacyjna – na czym polega?

-  w jakich warunkach można skorzystać z ulgi konsolidacyjnej?

-  jakie wydatki podlegają odliczeniu?

•        Nowelizacja przepisów w zakresie podatku u źródła - WHT

•        Ukryte dywidendy – od 2023 roku

•        Podatek od przerzucanych dochodów

•        Zmiany w zakresie finansowania dłużnego

•        Pozostałe zmiany

4. VAT  2022

•        Wprowadzenie e-faktur i inne zmiany w fakturowaniu

- zasady wystawiania (struktura)

- obowiązek akceptacji przez kontrahenta

- zakres informacyjny

- faktury korygujące „in plus” i „in minus”

- przechowywanie faktur

•        Grupa VAT - nowy rodzaj podatnika

- rodzaj powiązań – finansowe; ekonomiczne i organizacyjne

- tworzenie grup VAT

- rejestracja

- zasady opodatkowania

- ewidencje

- korzyści tworzenia „grup VAT”

•        Obrót bezgotówkowy a preferencje w VAT

•        Opcja opodatkowania VAT usług finansowych

•        nowe podmioty, podatnicy z możliwością rozliczania kwartalnego

•        Planowane obniżenie stawek VAT

- tarcza inflacyjne

 

- tarcza anty-covidowa

- stawki na żywność

•        Nowa wersja JPK_VAT

•        Zwolnienie z obowiązku stosowania kas rejestrujących od stycznia 2022

- zwolnienie podmiotowe (załącznik do rozporządzenia_

- wyłączenia przedmiotowe

            - kasy on-line

 

Pakiet e-commerce – rozliczanie VAT w handlu elektronicznym

•        podstawy prawne i podstawowe zmiany

•        nowe pojęcia i procedury związane z pakietem e-commerce

•        wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość – WSTO

•        miejsce opodatkowania WSTO na rzecz konsumentów

•        wybór sposobu opodatkowania

•        wybór miejsca opodatkowania dostawy WSTO i usług TBE

•        obowiązki dostawcy realizującego WSTO

            - prowadzenie ewidencji

            - zgłoszenie rejestracyjne

•        sprzedaż na odległość towarów importowanych – SOTI

•        dostawy towarów realizowane za pomocą (pośrednictwem) interfejsów elektronicznych

            - podstawowe pojęcia

            - sposób opodatkowania dostawy

            - obowiązki ewidencyjne

•        punkt kompleksowej obsługo (OSS) – procedura unijna i nieunijna

•        IOSS – importowy punkt kompleksowej obsługi

            - rozliczanie SOTI w procedurze importu

            - obowiązki formalne

            - rozliczanie VAT w procedurze IOSS

•        szczególna procedura deklarowania i zapłaty podatku – USZ

 

Pakiet Slim VAT-2 od października 2021.

•        jednoznaczne przypisanie wysyłki/transportu w przypadku eksportu towarów i WDT

•        rezygnacja z warunku skorelowania terminu odliczenia podatku naliczonego z terminem powstania obowiązku podatkowego u dostawcy + 3 miesiące

•        umożliwienie rozliczenia korekty z tyt. importu w deklaracji, gdy błędnie naliczono podatek należny z tyt. importu towarów

•        ulga na złe długi

•        modyfikacja definicji „państwa członkowskiego” i „terytorium Unii Europejskiej”

•        wydłużenie terminu na złożenie VAT-26

•        rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych na dokonanie korekty podatku naliczonego

•        modyfikacja zasad przeksięgowania środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowych


 

Prowadzący
Henryk Grychtoł
Forma
wykład
Czas trwania
14 godzin
Termin / Lokalizacja
  1. 27.07.2022 / Zakopane
Cena
2480 PLN netto/4 dni
Zgłoszenie
Zmiany w podatkach w 2022 roku.
W cenę wliczono
Udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zakwaterowanie w hoteli Logos w pokoju 2 - osobowym, pełne wyżywienie. Przyjazd dzień wcześniej.
Certyfikaty
TAK
Organizator
Inter-Framax - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.