menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ, UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

Kategoria
UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE
Typ szkolenia
e-learning
Profil uczestników
SZKOLENIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ, UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI ADRESUJEMY DO: osób zarządzających pracownikami osób kierujących pracownikami (kierowników, brygadzistów, mistrzów, team liderów) pracowników służb bhp w zakładach pracy odpowiedzialnych za organizację bezpiecznych i higienicznych warunków pracy społecznych inspektorów pracy
Wymagania wstępne
Brak wymagań wstępnych
Program
ODPOWIEDZIALNOŚĆ, UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI – PROGRAM SZKOLENIA:

Prawa i obowiązki pracowników wynikające z Kodeksu pracy

 • obowiązek stosowania się do poleceń przełożonych, naruszenie obowiązków pracowniczych, konsekwencje – sposób postępowania.
 • powstrzymanie się od wykonywania pracy oraz powierzenie innej pracy pracownikowi.
 • prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej oraz wykonywane w obsadzie dwuosobowej.

Obowiązki osób kierujących pracownikami wynikające art. 212 Kodeksu pracy

 • kto może być osobą kierującą pracownikami, forma powierzenia zadań, uprawnienia, sposób realizacji obowiązków, możliwości wpływania na pracowników, zakres obowiązków, wykluczenia w zakresie odpowiedzialności.
 • bezpieczna organizacja stanowisk pracy w zakładach różnych branż – przykłady.
 • środki ochrony indywidualnej i zbiorowej; definicje, wymagania prawne dla ŚOI (znakowanie i instrukcje), dobór, użytkowanie, konserwacja, wymiana, itp.
 • zabezpieczanie pracowników przed wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi, definicje wypadku przy pracy, urazu, choroby zawodowej, sposób postępowania, kiedy wypadek nie będzie wypadkiem przy pracy.
 • maszyny i urządzenia oraz wyposażenie techniczne, wymagania zasadnicze bhp dla maszyn nowych (dyrektywa maszynowa) – deklaracja zgodności, instrukcje użytkowania, znakowanie znakiem CE oraz wymagania minimalne bhp dla maszyn starych (dyrektywa narzędziowa).
 • egzekwowanie przestrzegania przez podległych pracowników zasad
  i przepisów bhp, stosowanie kar porządkowych.
 • orzecznictwo sądowe w zakresie nieprzestrzegania przez dozór swoich obowiązków.

Mobbing, stres oraz alkohol i substancje psychotropowe w miejscu pracy

 • procedura postępowanie z pracownikami będącymi pod wpływem alkoholu i substancji psychotropowych, obowiązki kierownika wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości, uprawnienia organów porządku publicznego, przykłady dobrej praktyki.
 • mobbing w miejscu pracy; co nim jest a co nie, prawa pracownika i obowiązki pracodawcy. Sposób postępowania dozoru w stosunku do podwładnych tak, aby nie być posądzonym o mobbing.
 • orzecznictwo sądowe dotyczące alkoholu i mobbingu w miejscu pracy, obowiązki osób kierujących pracownikami, wypadki przy pracy pod wpływem alkoholu – ustawa wypadkowa.
 • ustawa o wychowaniu w trzeźwości oraz wytyczne z kodeksu karnego; stan nietrzeźwości i po użyciu alkoholu.

Przygotowanie pracowników do pracy

 • szkolenie bhp i programy szkolenia; przepisy szczegółowe w różnych branżach, najczęściej popełniane przez dozór błędy.
 • karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp; jak je wypełniać, przepisy kodeksu karnego w zakresie poświadczania nieprawdy.
 • instrukcje bhp; kto ma je tworzyć, forma instrukcji, przepisy regulujące zakres instrukcji.
 • ocena ryzyka zawodowego; obowiązujące przepisy w zakresie tworzenia ORZ, zespół oceniający zagrożenia, metody ORZ – rola i zadania dozoru.
 • obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków pracy pracownikom tymczasowym; obowiązki pracodawcy użytkowania, outsourcing pracowniczy – zasady współpracy.

Nadzór nad pracownikami

 • przy pracach szczególnie niebezpiecznych (prace na wysokości,
  w przestrzeniach zamkniętych, prace bez wstrzymania ruchu zakładu), prace pożarowo niebezpieczne –   procedury.
 • dodatkowe kwalifikacje; UDT, energetyczne, spawalnicze, budowlane, do obsługi maszyn i urządzeń technicznych.
 • koordynator ds. bhp – prawa i obowiązki; kto może być, a kto nie koordynatorem ds. bhp, odpowiedzialność, wymagania prawne, zasady współpracy między podmiotami, przepisy obowiązujące w tym zakresie, przykłady realizacji obowiązku.
 • przykłady wypadków przy pracy w zakładach różnych branż; warsztaty na podstawie zdjęć i filmów, omawianie przyczyn i nieprawidłowości, wskazywanie błędów i zaniedbań ze strony dozoru.

Zadania służby BHP i społecznej inspekcji pracy w nadzorze nad pracownikami

 • książka SIP (wpisy i uwagi); obwiązek tworzenia SIP, prawa i obowiązki, rola w kształtowaniu warunków bhp w zakładzie – obowiązki osób kierujących pracownikami.
 • uprawnienia służby bhp; odpowiedzialność, zadania i obwiązki.

Naruszenia przepisów

 • uprawnienia PIP jako organu kontrolnego oraz nadzoru rynku. Rodzaj wydawanych środków prawnych oraz zakres kompetencji.
 • odpowiedzialność wykroczeniowa (mandatowa) w stosunku do pracodawców oraz osób kierujących pracownikami.
 • odpowiedzialność karna w związku z wypadkami przy pracy oraz w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia pracowników.
 • cywilnoprawna odpowiedzialność za wypadek przy pracy; odszkodowania i renty.

Inspektor odpowie na pytania:

 • jakie są obowiązki pracowników z zakresu BHP?
 • jakiego rodzaju polecenia może wydawać przełożony i czego mogą lub nie dotyczyć?
 • czy pracodawca może monitorować zachowania pracownika w zakresu BHP?
 • czy kierownik ma prawo nie dopuścić pracownika będącego pod wpływem alkoholu lub substancji psychotropowych do pracy?
 • kto może badać pracownika na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu?
 • co grozi pracownik będącemu pod wpływem alkoholu?
 • czy stan po spożyciu alkoholu zrywa związek z pracą i jakie są tego konsekwencje?
 • czy bezpośredni przełożony może być pomówiony przez podwładnego o mobbing?
 • co to jest mobbing i czym się charakteryzuje?
 • kiedy pracownik może się powstrzymać od wykonywania pracy i jaka w tym rola przełożonego?
 • co to są za prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej oraz wykonywane w obsłudze dwuosobowej?
 • jakiego rodzaju dodatkowe uprawnienia kwalifikacyjne powinien posiadać pracownik?
 • jak postępować z osobami zatrudnionymi na podstawie umów cywilnoprawnych?
 • jakie obowiązki w z zakresu BHP dotyczą pracowników tymczasowych?
 • co należy do podstawowych obowiązków bhp pracownika i jaka jest rola przełożonego?
 • jaka jest odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi?
 • jakiego rodzaju kary może stosować bezpośredni przełożony?
 • jakie są różnie w odpowiedzialności pracodawcy, a bezpośredniego przełożonego w zakresie BHP?
 • jaką wiedzę z zakresu BHP winien posiadać bezpośredni przełożony pracownika?
 • co należy rozumieć przez zasady BHP?
 • co oznacza bezpośredni i stały nadzór?
 • kto odpowiada za organizację prac szczególnie niebezpiecznych?
 • jaka jest definicja prac szczególnie niebezpiecznych?
 • jakie przepisy zawierają prace szczególnie niebezpieczne?
 • co to są prace stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego?
 • jakie są zadania i obowiązki osób kierujących pracownikami?
 • kto odpowiada za to aby pracownicy nie ulegali wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym?
 • jakie jest rozgraniczenie pomiędzy uprawnieniami służby BHP a zadaniami osób kierujących pracownikami?
 • komu podlega brygadzista, a komu inspektor BHP?
 • jak powierzyć kierownikowi zadania z zakresu BHP?
 • kto ma dokonać oceny ryzyka zawodowego oraz opracować instrukcję bhp?
 • jakiego rodzaju szkolenia BHP przeprowadza kierownik?
 • jakie błędy przy szkoleniach z zakresu bhp popełniają przełożeni?
 • kto może być koordynatorem ds. BHP?
 • czy jest koordynacja i czy różni się od nadzoru?
 • jakie są obowiązki koordynatora ds. BHP?
 • co powinno się znajdować w zasadach współpracy pomiędzy podmiotami?
 • co może i jakie uprawnienia ma w zakładzie Społeczny Inspektor Pracy?
 • jakie są uprawnienia PIP w zakresie regulacji przepisów BHP?
 • na koga można nałożyć mandat karny?
 • czy pracownik za łamanie przepisów BHP może dostać mandat od inspektora PIP?
 • jakie jest zakres odpowiedzialności karnej pracodawcy i osób kierujących pracownikami?
 • czy jest odpowiedzialność cywilnoprawna za wypadek przy pracy?
Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest Ośrodek Szkoleń i Informacji Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.
Prowadzący
Wybitny Ekspert PIP Długoletnie pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach zatrudnionym od 1999 r. obecnie na stanowisku starszego inspektora pracy – głównego specjalisty w zakresie bezpieczeństwa pracy przy maszynach i urządzeniach technicznych. Biegły sądowy z zakresu BHP przy Sądzie Okręgowym w Katowicach i Sądzie Okręgowym w Gliwicach. Sprawuje nadzór i kontrolę głównie w zakładach przemysłowo – produkcyjnych branży metalowej oraz automotive. Należy do zespołu inspektorów pracy zajmujących się nadzorem rynku. W podległych zakładach prowadzi dochodzenia powypadkowe. Jest autorem artykułów i opracowań w dziedzinie bhp oraz publikowanych na łamach: kwartalnika PRACA ZDROWIE BEZPIECZEŃSTWO oraz miesięcznika INSPEKTOR PRACY. Koordynował i nadzorował w OIP w Katowicach kontrole m.in. w temacie „Bezpieczeństwo pracowników narażonych na hałas i drgania mechaniczne”, „Minimalne wymagania dla maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych”, „Wymagania zasadnicze dla środków ochrony słuchu”, „Wymagania zasadnicze dla odzieży ochronnej” oraz „Wymagania minimalne dla maszyn do obróbki metalu i obróbki plastycznej”.
Forma
Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.
Czas trwania
Szkolenie jednodniowe 16 luty 2022 rok
Lokalizacja
Cena
590 zł
Zgłoszenie
ODPOWIEDZIALNOŚĆ, UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z ćwiczeniami, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Zdobyta wiedza
DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Nasz Ekspert – Inspektor PIP: – zwróci uwagę na najczęściej popełniane błędy i zaniedbania osób kierujących pracownikami – osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych są przez PIP najczęściej karane mandatami, a po wypadkach ciężkich i śmiertelnych najczęściej mają stawiane zarzuty karne przez prokuraturę – przypomni zakres odpowiedzialności oraz prawa i obowiązki kierowników wynikające z kodeksu pracy i rozporządzeń oraz przepisów wewnątrzzakładowych – wyjaśni jak rozkłada się odpowiedzialność między służby bhp a kierownictwo i dozór – zwróci uwagę na nowe przepisy i obowiązki osób kierujących pracownikami w związku z sytuacją epidemiczną.
Certyfikaty
Elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.