menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Kontrola zamówień publicznych z uwzględnieniem analizy porównawczej Pzp.

Szkolenie jest DOTOWANE z Unii Europejskiej.

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
audytorzy/kontrolerzy oraz koordynatorzy projektów unijnych w jednostkach sektora finansów publicznych, pracownicy działów zamówień publicznych, kadra kierownicza w jednostkach sektora finansów publicznych odpowiedzialna za nadzorowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
Wymagania wstępne
brak
Program

1. Kontrola zamówień publicznych w nowej ustawie Pzp, w tym objęcie regulacją innych organów niż UZP, współpraca między organami kontroli.

2. Zmiany w przepisach ogólnych ustawy Pzp:

 • zmiany w definicjach ustawowych,
 • nowe regulacje dotyczące terminów,
 • nowe zasady udzielania zamówień,
 • zmiany dotyczące planu postępowań o udzielenie zamówień – nowe miejsce publikacji, aktualizacja, wzór,
 • zmiany dotyczące badania konfliktu interesów z wykonawcą – nowe sytuacje powodujące wyłączenie osoby prowadzącej postępowanie,
 • zmiany dotyczące komunikacji stron postępowania, w tym uregulowanie kwestii komunikacji ustnej oraz liberalizacja formy oferty dla zamówień poniżej progów unijnych,
 • zmiany w zakresie dokumentowania przebiegu postępowania: termin na udostępnienie ofert, obowiązek informowania Prezesa UZP o złożonych ofertach.

3. Zmiany w procedurach przewidzianych dla zamówień o wartości powyżej progów unijnych, w tym:

 • analiza potrzeb zamawiającego,
 • likwidacja obowiązku ogłaszania zamówień na tablicy ogłoszeń,
 • istotna zmiana charakteru zamówienia, a konieczność unieważnienia postępowania,
 • zniesienie obowiązku żądania wadium i dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
 • nowe zasady zwrotu wadium,
 • zmiany dotyczące równoważności przy opisywaniu przedmiotu zamówienia oraz dokumentów przedmiotowych,
 • zmiana kwalifikacji prawnej niektórych przesłanek wykluczenia wykonawcy z obligatoryjnych na fakultatywne,
 • możliwość zażądania JEDZ tylko od jednego wykonawcy w tzw. procedurze odwróconej,
 • wydłużenie terminów związania ofertą,
 • zmiany dotyczące otwarcia ofert (termin, awaria systemu teleinformatycznego),
 • nowe przesłanki odrzucania ofert,
 • liberalizacja przepisu ograniczającego stosowanie kryterium ceny jako jedynego,
 • wybór oferty po terminie związania ofertą,
 • powrót do równoczesnego informowania o wyborze oferty i odrzuceniu ofert,
 • nowe przesłanki unieważnienia postępowania.

4. Zmiany w procedurach przewidzianych dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych, w tym:

 • zastąpienie kilku wcześniejszych trybów, w tym przede wszystkim przetargu nieograniczonego tzw. trybem podstawowym, w którym można m.in. negocjować złożone oferty,
 • analiza trzech wariantów trybu podstawowego,
 • obniżenie maksymalnej wysokości wadium,
 • nowa przesłanka wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia.

5. Zmiany w szczególnych instrumentach i procedurach, w tym:

 • zmiany w umowach ramowych,
 • obowiązkowy konkurs na usługi projektowania architektonicznego lub projektowania architektoniczno-budowlanego powyżej progów unijnych,
 • zmiany dotyczące usług społecznych – powrót do bardziej restrykcyjnych procedur poniżej progu unijnego.

6. Zmiany dotyczące zamówień sektorowych, w tym rozszerzenie uprawnień zamawiającego w zakresie warunków udziału w postępowaniu i wykluczenia wykonawcy.

7. Zmiany dotyczące zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, w tym zmiana progu zastosowania ustawy dla robót budowlanych.

8. Zmiany dotyczące umowy o zamówienia publiczne, w tym:

 • wprowadzenie wykazu klauzul niedozwolonych w umowie,
 • nowe klauzule waloryzacyjne,
 • raport z realizacji zamówienia,
 • ogłoszenie o wykonaniu umowy,
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
 • podwykonawstwo.

9. Zmiany w zakresie odpowiedzialności za naruszenie ustawy Pzp:

 • kary pieniężne,
 • dyscyplina finansów publicznych,
 • korekty finansowe przy wydatkowaniu środków unijnych.

10. Przepisy przejściowe w nowej ustawie Pzp dotyczące postępowań o zamówienia publiczne, umów i kontroli.

11. Przykłady naruszeń ustawy Pzp w wynikach kontroli i orzecznictwie:

 • podział zamówienia na odrębne zamówienia skutkujący ominięciem ustawy,
 • opis przedmiotu zamówienia wskazujący na konkretny produkt,  wadliwe zdefiniowanie ofert równoważnych przez zamawiającego,
 • niedopuszczenie składania ofert częściowych,
 • niedookreślone, podmiotowe, dyskryminujące kryteria oceny ofert,
 • warunek udziału w postępowaniu utrudniający uczciwą konkurencję, w tym warunek nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia, warunek odnoszący się do źródła finansowania wcześniejszego zamówienia, warunek ograniczający możliwość wykazania doświadczenia u określonych zamawiających, warunek niejednoznaczny,
 • wadliwy wybór trybu zamówienia z wolnej ręki, w tym zamówienie udzielane monopoliście, zamówienie udzielane ze względu na wyjątkową sytuację, zamówienie udzielane ze względu na unieważnione postępowanie,
 • zaniechanie wezwania do uzupełnienia dokumentów, zmiana oferty  w wyniku uzupełnienia dokumentów, niepełna treść wezwania do uzupełnienia,
 • odrzucenie oferty niezgodnie z ustawą Pzp, zaniechanie poprawienia omyłek w ofertach.

 

Prowadzący
Prawnik, ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych, jeden z najlepiej ocenianych wykładowców. Prowadzi szkolenia z dziedziny zamówień publicznych regularnie od 2000 r. do chwili obecnej. Od 2011 r. przeprowadził szkolenia w wymiarze ponad 5300 godzin. Wybrane szkolenia z zakresu zamówień publicznych prowadzone cyklicznie w ostatnich latach przez wykładowcę: ABC zamówień publicznych – szkolenie dla początkujących (2 dni), Zamówienia publiczne – szkolenie dla zaawansowanych (2 dni), Zamówienia publiczne o wartości do 130.000 zł, Zamówienia publiczne finansowane z funduszy unijnych, Kontrola zamówień publicznych, Kurs – specjalista ds. zamówień publicznych (3 dni), Jak wygrywać przetargi - szkolenie dla wykonawców. Wybrane instytucje i firmy, dla których przeprowadził szkolenia wewnętrzne to m.in.: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Transportu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędy Marszałkowskie Województw: Łódzkiego, Mazowieckiego, Śląskiego, Wielkopolskiego, Podlaskiego, Dolnośląskiego, SHARP Electronics (Europe) GMBH, Johnson & Johnson Poland, Iveco Poland, Raiffeisen Bank Polska, Xerox Polska, TVP, Strabag, DB Schenker Rail Polska. Autor licznych publikacji dotyczących tematyki zamówień publicznych: Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych wydany przez C.H. BECK (I wydanie - 2005, II wydanie - 2007, III wydanie - 2009), współautor książki „Zamówienia publiczne Poradnik przedsiębiorcy", wydanej w 2001r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Wydawnictwo PUBLICUS, Artykuły: „Rzeczpospolita", „Gazeta Prawna", „Rachunkowość Budżetowa", „Zamówienia Publiczne Doradca", „Monitor Prawniczy".
Forma
Wykład prowadzony w oparciu o treść przepisów ustawy Pzp z 2019 r. i porównanie ich z ustawą z 2004 r. (prezentacja multimedialna), a także liczne przykłady z wyników kontroli zamówień publicznych i orzecznictwa. Podczas szkolenia wykładowca przeprowadzi warsztaty, w trakcie których uczestnicy będą oceniać konkretne przypadki z praktyki udzielania zamówień publicznych. Ważnym elementem szkolenia będzie rozwiązywanie zgłaszanych przez uczestników problemów z dziedziny zamówień publicznych. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.
Czas trwania
2 dni godz. 9-15
Termin / Lokalizacja
 1. 10.05.2024 / Online/Warszawa
Cena
990
Zgłoszenie
Kontrola zamówień publicznych z uwzględnieniem analizy porównawczej Pzp.
W cenę wliczono
990 zł - cena szkolenia zawiera: udział w szkoleniu online (wykład, dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia) materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (pdf) certyfikat dla uczestników szkolenia w formie elektronicznej (pdf) konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć. Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 % ze środków publicznych są zwolnione z VAT, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %. Każde szkolenie możemy przygotować w formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko Państwa instytucji, gdzie termin, miejsce i program szkolenia jest dostosowany do Państwa potrzeb.
Zdobyta wiedza
Celem szkolenia jest przedstawienie, z punktu widzenia kontrolera/audytora, najistotniejszych problemów proceduralnych jakie pojawiają się w trakcie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i ich oceny na gruncie starej i nowej ustawy Pzp, a także wyników kontroli i orzecznictwa.
Certyfikaty
certyfikat
Organizator
ACC Training & Consulting Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.