menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


OCHRONA ŚRODOWISKA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH ZMIAN PRZEPISÓW PRAWNYCH

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie adresujemy do osób, których praca związana jest z ochroną środowiska, zarówno w przedsiębiorstwach, jak i w organach administracji publicznej. Na szkolenie zapraszamy także pełnomocników ds. jakości, radców prawnych specjalizujących się w prawie ochrony środowiska oraz wszystkich zainteresowanych. W przypadku zmian przepisów program szkolenia będzie aktualizowany.
Program

Gospodarowanie wodami w kontekście nowego Prawa wodnego

 1. Nowa struktura organizacyjna gospodarki wodnej w Polsce – Państwowe Gospodarstwo Wodne ,,Wody Polskie” – zadania i kompetencje
 2. Podział wód, prawo własności wód, gospodarowanie wodami oraz obowiązki właścicieli wód w kontekście nowego Prawa wodnego
 3. Plany gospodarowania wodami oraz cele środowiskowe dla jednolitych części wód; derogacje od osiągnięcia celów środowiskowych
 4. Budownictwo wodne i melioracje wodne; utrzymywanie urządzeń wodnych; legalizacja urządzeń wodnych – wg nowej ustawy
 5. Rodzaje i zasady korzystania z wód w kontekście nowego Prawa wodnego (powszechne, zwykłe, szczególne, usługi wodne). Nowe podejście do wód opadowych i roztopowych
 6. Zgody wodnoprawne jako nowy instrument zarządzania zasobami wodnymi; decyzje wydawane w ramach zgód wodnoprawnych:
  • pozwolenia wodnoprawne,
  • zgłoszenia wodnoprawne,
  • oceny wodnoprawne,
  • decyzje zwalniające.
 7. Zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenia wodnoprawne na korzystanie z wód:
  • pozwolenia wodnoprawne na pobór wód podziemnych i powierzchniowych oraz wykonanie urządzeń wodnych,
  • pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzeń kanalizacyjnych; omówienie warunków, jakie powinny spełniać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi.
 8. Dokumentacja wnioskowa o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – nowe wymogi:
  • operat wodnoprawny – zakres i wymagania, źródła pozyskiwania danych do operatu, omówienie przykładowego operatu,
  • streszczenie nietechniczne,
  • załączniki tekstowe i graficzne.
 9. Zasady wyznaczania stron postępowania wodnoprawnego
 10. Procedura wydawania, zmiany, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego; przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego
 11. Zgłoszenie jako instrument prawny w korzystaniu z wód:
  • rodzaje działań podlegających zgłoszeniu,
  • dokumenty wymagane do dokonania zgłoszenia,
  • sprzeciw organu w procedurze zgłoszenia,
  • organy właściwe w sprawach zgłoszenia.
 12. Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego w kontekście gospodarki wodno-ściekowej, zwolnienia z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, warunki realizacji inwestycji na tych obszarach
 13. Przeglądy pozwoleń wodnoprawnych a kontrola w gospodarce wodnej w kontekście ustawy Prawo wodne
 14. Naruszenie stosunków wodnych na gruncie – nowe zasady
 15. Ustalanie warunków poboru wody oraz wprowadzania ścieków do środowiska
  w pozwoleniach zintegrowanych.
 16. Instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami. Nowy system naliczania i poboru opłat za usługi wodne – pobór wody, wprowadzanie ścieków do środowiska, wody opadowe i roztopowe /opłata stała i zmienna/. Składanie oświadczeń jako nowy obowiązek przedsiębiorców wprowadzony nowelą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo wodne
 17. Przykłady orzecznictwa sądowego w Polsce w kontekście stosowania przepisów nowego Prawa wodnego
 18. Analiza przypadku
 19. Konsultacje, dyskusja


Gospodarka odpadami w 2021 roku, omówienie najnowszych zmian w przepisach oraz sygnalizacja planowanych zmian

 1. Omówienie najnowszych zmian w gospodarce odpadami:
  • obejmujących m.in. możliwość wnoszenia odwołań i skarg do sądów administracyjnych przez organizacje ekologiczne oraz strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach od zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami, poprzedzonych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa – ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw,
  • wynikających z ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 1648), m.in. w zakresie:
  – wydłużenia terminu magazynowania odpadów,
  – ograniczenia zakresu odpadów podlegających wizyjnemu systemowi monitoringu odpadów,
  – zmiany odpowiedzialności z wykroczeń na administracyjne kary pieniężne m.in. w zakresie zlecania wykonywania obowiązku gospodarowania odpadami podmiotom, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru.
 2. Podmioty obowiązane w gospodarce odpadami – wytwórca i posiadacz odpadów, sprzedawca odpadów, pośrednik w gospodarce odpadami
 3. Przetwarzanie odpadów – procesy odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zbieranie odpadów
 4. Zasady magazynowania odpadów:
  • wizyjny system monitoringu odpadów,
  • organizacja magazynów odpadów, w tym znakowanie odpadów i miejsc magazynowania – rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. określającego szczegółowe wymagania dla magazynowania odpadów,
  • magazyn odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
  • czas magazynowania odpadów.
 5. Co jest a co nie jest odpadem – zakres zastosowania definicji odpadów
 6. Produkt uboczny oraz koniec fazy odpadu – kryteria wskazujące, kiedy odpad przestaje być odpadem, w tym omówienie projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie określenia szczegółowych kryteriów utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego
 7. Zasady odpowiedzialności administracyjnej za odpady, wynikające z ustawy o odpadach:
  • podmioty uprawnione do przyjęcia odpadów od wytwórcy odpadów,
  • zwolnienie się z odpowiedzialności administracyjnej za przekazane odpady,
  • umowy dotyczące odpowiedzialności za odpady.
 8. Wymagane decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami oraz zasady ich wydawania, w tym:
  • dostosowanie decyzji w zakresie gospodarki odpadami do nowych wymagań, okresy przejściowe,
  • podstawy prawne decyzji oraz zakres przedmiotowy decyzji,
  • organy właściwe do wydania decyzji i opiniujące wydanie decyzji,
  • wniosek o wydanie decyzji i treść decyzji,
  • wymóg posiadania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • możliwości odmowy wydania decyzji, również ze względu na wcześniejsze niewłaściwe gospodarowanie odpadami,
  • cofnięcie i ograniczenia decyzji,
  • uprzednia kontrola przed wydaniem zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
  • zabezpieczenie finansowe.
 9. Zasady ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości odpadowej
 10. Konsultacje, dyskusja


Ochrona powierzchni ziemi; regulacje formalno-prawne identyfikacji i remediacji zanieczyszczonej gleby i ziemi

 1. Przepisy prawne regulujące zagadnienia zanieczyszczenia i remediacji gleby i ziemi, w tym:
  • ustawa – Prawo ochrony środowiska,
  • ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie,
  • akty wykonawcze, do ww. ustaw, w tym rozporządzenia MŚ z 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi i inne rozporządzenia.
 2. Prowadzenie badań zanieczyszczenia gleby i ziemi, w tym:
  • etapy identyfikacji miejsc zanieczyszczonych,
  • dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń w glebie i w ziemi,
  • jak określić sposób użytkowania terenu,
  • obowiązujące metodyki wykonywania badań i pomiarów,
  • jak określić dopuszczalny poziom substancji spoza listy.
 3. Obowiązki dla władających powierzchnią ziemi oraz podmiotów korzystających ze środowiska jak i organów w przypadku wystąpienia szkody w środowisku w powierzchni ziemi oraz historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi:
  • odpowiedzialność za przeprowadzenie badań i remediację zanieczyszczonego terenu,
  • procedury nałożenia i egzekwowania powyższych obowiązków.
 4. Proces remediacji zanieczyszczonej gleby i ziemi, w tym:
  • zakres i forma zatwierdzenia planu remediacji,
  • kto jest obowiązany do przeprowadzenia remediacji,
  • sposoby prowadzenia procesu remediacji,
  • omówienie relacji z przepisami z zakresu gospodarki odpadami.
 5. Dokonywanie oceny znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu środowiska, w tym:
  • elementy oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska,
  • dokumentacja potwierdzająca występowanie bądź brak występowania znaczącego zagrożenia,
  • okoliczności pozwalające na zwolnienie z obowiązku remediacji.
 6. Zbieranie danych o historycznych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi, w tym:
  • zakres informacji gromadzonych w rejestrze historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi,
  • kto ma dostęp do powyższych danych,
  • kto jest obowiązany do zgłaszania historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i zakres informacji zawartych w zgłoszeniu,
  • identyfikacja i wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi,
  • etapy identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi przez Starostę,
  • jakie są źródła pozyskiwania danych o miejscach zanieczyszczonych w przeszłości.
 7. Zasady i tryb udostępniania informacji o historycznym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi oraz o szkodach w środowisku w powierzchni ziemi
 8. Wymagania w zakresie ochrony gleby i ziemi w procedurze pozwoleń zintegrowanych: raport początkowy i jego znaczenie w procedurze uzyskania pozwolenia zintegrowanego, raport końcowy, „analiza ryzyka”, w tym:
  • kiedy operator jest obowiązany opracować raport początkowy,
  • jaki zakres informacji jest niezbędny do sporządzenia ww. dokumentów,
  • w jaki sposób należy je przygotować i przedstawić,
  • konsekwencje zapisów w raporcie początkowym o stanie gleby, ziemi i wód podziemnych.
 9. Konsultacje, dyskusja
Prowadzący
1. Ekspert w zakresie gospodarki wodno-ściekowej; 2. Ekspert w zakresie gospodarki odpadami; 3. Ekspert w zakresie ochrony powierzchni ziemi
Forma
wykłady, konsultacje, dyskusja
Czas trwania
24 godziny akademickie
Termin / Lokalizacja
 1. 22.11.2021 / Zakopane
Cena
2050 zł netto; 1950 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy; dopłata do pokoju 1 – osobowego – 350 zł netto (ograniczona ilość miejsc).
W cenę wliczono
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie uczestnictwa, cztery noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu. Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.
Certyfikaty
zaświadczenie uczestnictwa
Organizator
AMG Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.