menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


OCHRONA ŚRODOWISKA: AKTUALNE PRZEPISY PRAWNE I PROJEKTOWANE ZMIANY

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie adresujemy do osób, których praca związana jest z ochroną środowiska, zarówno w przedsiębiorstwach, jak i w organach administracji publicznej. Na szkolenie zapraszamy także pełnomocników ds. jakości, radców prawnych specjalizujących się w prawie ochrony środowiska oraz wszystkich zainteresowanych. W przypadku zmian przepisów program szkolenia będzie aktualizowany.
Program

Gospodarowanie wodami w kontekście nowego Prawa wodnego

 1. Nowa struktura organizacyjna gospodarki wodnej w Polsce – Państwowe Gospodarstwo Wodne ,,Wody Polskie” – zadania i kompetencje
 2. Podział wód, prawo własności wód, gospodarowanie wodami oraz obowiązki właścicieli wód w kontekście nowego Prawa wodnego
 3. Plany gospodarowania wodami oraz cele środowiskowe dla jednolitych części wód; derogacje od osiągnięcia celów środowiskowych
 4. Budownictwo wodne i melioracje wodne; utrzymywanie urządzeń wodnych; legalizacja urządzeń wodnych – wg nowej ustawy
 5. Rodzaje i zasady korzystania z wód w kontekście nowego Prawa wodnego (powszechne, zwykłe, szczególne, usługi wodne). Nowe podejście do wód opadowych i roztopowych
 6. Zgody wodnoprawne jako nowy instrument zarządzania zasobami wodnymi; decyzje wydawane w ramach zgód wodnoprawnych:
  • pozwolenia wodnoprawne,
  • zgłoszenia wodnoprawne,
  • oceny wodnoprawne,
  • decyzje zwalniające.
 7. Zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenia wodnoprawne na korzystanie z wód:
  • pozwolenia wodnoprawne na pobór wód podziemnych i powierzchniowych oraz wykonanie urządzeń wodnych,
  • pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzeń kanalizacyjnych; omówienie warunków, jakie powinny spełniać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi.
 8. Dokumentacja wnioskowa o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – nowe wymogi:
  • operat wodnoprawny – zakres i wymagania, źródła pozyskiwania danych do operatu, omówienie przykładowego operatu,
  • streszczenie nietechniczne,
  • załączniki tekstowe i graficzne.
 9. Zasady wyznaczania stron postępowania wodnoprawnego
 10. Procedura wydawania, zmiany, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego; przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego
 11. Zgłoszenie jako instrument prawny w korzystaniu z wód:
  • rodzaje działań podlegających zgłoszeniu,
  • dokumenty wymagane do dokonania zgłoszenia,
  • sprzeciw organu w procedurze zgłoszenia,
  • organy właściwe w sprawach zgłoszenia.
 12. Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego w kontekście gospodarki wodno-ściekowej, zwolnienia z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, warunki realizacji inwestycji na tych obszarach
 13. Przeglądy pozwoleń wodnoprawnych a kontrola w gospodarce wodnej w kontekście ustawy Prawo wodne
 14. Naruszenie stosunków wodnych na gruncie – nowe zasady
 15. Ustalanie warunków poboru wody oraz wprowadzania ścieków do środowiska
  w pozwoleniach zintegrowanych.
 16. Instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami. Nowy system naliczania i poboru opłat za usługi wodne – pobór wody, wprowadzanie ścieków do środowiska, wody opadowe i roztopowe /opłata stała i zmienna/. Składanie oświadczeń jako nowy obowiązek przedsiębiorców wprowadzony nowelą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo wodne
 17. Przykłady orzecznictwa sądowego w Polsce w kontekście stosowania przepisów nowego Prawa wodnego
 18. Analiza przypadku
 19. Konsultacje, dyskusja

Gospodarka odpadami w 2021 roku, omówienie najnowszych zmian w przepisach oraz sygnalizacja planowanych zmian

 1. Omówienie najnowszych zmian w gospodarce odpadami:
  • obejmujących m.in. możliwość wnoszenia odwołań i skarg do sądów administracyjnych przez organizacje ekologiczne oraz strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach od zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami, poprzedzonych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa – ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw,
  • wynikających z ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 1648), m.in. w zakresie:
  – wydłużenia terminu magazynowania odpadów,
  – ograniczenia zakresu odpadów podlegających wizyjnemu systemowi monitoringu odpadów,
  – zmiany odpowiedzialności z wykroczeń na administracyjne kary pieniężne m.in. w zakresie zlecania wykonywania obowiązku gospodarowania odpadami podmiotom, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru.
 2. Podmioty obowiązane w gospodarce odpadami – wytwórca i posiadacz odpadów, sprzedawca odpadów, pośrednik w gospodarce odpadami
 3. Przetwarzanie odpadów – procesy odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zbieranie odpadów
 4. Zasady magazynowania odpadów:
  • wizyjny system monitoringu odpadów,
  • organizacja magazynów odpadów, w tym znakowanie odpadów i miejsc magazynowania – rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. określającego szczegółowe wymagania dla magazynowania odpadów,
  • magazyn odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
  • czas magazynowania odpadów.
 5. Co jest a co nie jest odpadem – zakres zastosowania definicji odpadów
 6. Produkt uboczny oraz koniec fazy odpadu – kryteria wskazujące, kiedy odpad przestaje być odpadem, w tym omówienie projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie określenia szczegółowych kryteriów utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego
 7. Zasady odpowiedzialności administracyjnej za odpady, wynikające z ustawy o odpadach:
  • podmioty uprawnione do przyjęcia odpadów od wytwórcy odpadów,
  • zwolnienie się z odpowiedzialności administracyjnej za przekazane odpady,
  • umowy dotyczące odpowiedzialności za odpady.
 8. Wymagane decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami oraz zasady ich wydawania, w tym:
  • dostosowanie decyzji w zakresie gospodarki odpadami do nowych wymagań, okresy przejściowe,
  • podstawy prawne decyzji oraz zakres przedmiotowy decyzji,
  • organy właściwe do wydania decyzji i opiniujące wydanie decyzji,
  • wniosek o wydanie decyzji i treść decyzji,
  • wymóg posiadania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • możliwości odmowy wydania decyzji, również ze względu na wcześniejsze niewłaściwe gospodarowanie odpadami,
  • cofnięcie i ograniczenia decyzji,
  • uprzednia kontrola przed wydaniem zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
  • zabezpieczenie finansowe.
 9. Zasady ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości odpadowej
 10. Konsultacje, dyskusja

Praktyczne aspekty dostosowania pozwoleń zintegrowanych do Konkluzji BAT

 1. Dostosowanie pozwoleń zintegrowanych do Konkluzji BAT:
  • wymagania emisyjne,
  • wymagania pomiarowe,
  • niepewności pomiarowe.
 2. Zasady udzielania odstępstw od granicznych wielkości emisyjnych zawartych
  w Konkluzjach BAT; poradnik w zakresie odstępstw dla dużych źródeł spalania (LCP), zgodnie z art. 204 ust. 2 Ustawy POŚ
 3. Podstawy prawne udzielenia odstępstwa
 4. Rodzaje odstępstw
 5. Kryteria udzielenia odstępstwa
 6. Analiza kosztów i korzyści środowiskowych; zasady i interpretacja wyników
 7. Podstawowe niepewności przyjętej metodyki
 8. Nieproporcjonalność kosztów dostosowawczych w stosunku do korzyści środowiskowych
 9. Zmiana Pozwolenia Zintegrowanego wynikająca z odstępstwa
 10. Analiza pozwolenia zintegrowanego wydanego z odstępstwem
 11. Co, gdy ocena ilościowa (monetyzacja korzyści środowiskowych) nie jest możliwa
 12. Omówienie Konkluzji BAT dla spalania odpadów, dużych obiektów energetycznego spalania, branży spożywczej, przetwarzania odpadów, obróbki powierzchniowej z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych – w zależności od potrzeb i zainteresowania uczestników
 13. Konsultacje, dyskusja
Prowadzący
Ekspert w zakresie gospodarki wodno-ściekowej Ekspert w zakresie gospodarki odpadami Ekspert w zakresie emisji przemysłowych, pozwoleń zintegrowanych i ochrony środowiska
Forma
wykłady, konsultacje, dyskusja
Czas trwania
24 godziny akademickie
Termin / Lokalizacja
 1. 04.10.2021 / Zakopane
Cena
2050 zł netto; 1950 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy; dopłata do pokoju 1 – osobowego – 350 zł netto (ograniczona ilość miejsc).
W cenę wliczono
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie uczestnictwa, cztery noclegi w pokoju dwuosobowym, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu. Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.
Certyfikaty
zaświadczenie uczestnictwa
Organizator
AMG Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.