menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


WYMAGANIA PIP DLA MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Kategoria
BHP
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
ADRESACI SZKOLENIA: użytkowników maszyn (pracodawcy, dozór techniczny, służby utrzymania ruchu, specjaliści BHP) wszystkich osób odpowiedzialnych za stan urządzeń w przedsiębiorstwie
Wymagania wstępne
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu. Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu. Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach. Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.
Program
Wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych – program szkolenia:

1. Nowa dyrektywa maszynowa 2006/42/WE – zakres stosowania oraz zasadnicze zmiany w stosunku do dyrektywy 98/37/WE

 • omówienie zmian w obszarach związanych z zakresem stosowania, oceną zgodności i wprowadzaniem maszyn i elementów bezpieczeństwa na rynek UE.
 • co to jest maszyna?
 • wymagania zasadnicze w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa odnoszące się do projektowania i wykonywania maszyn.
 • rodzaje deklaracji, oznakowanie CE.
 • kategorie maszyn, które przy ocenie zgodności wymagają udziału Jednostki Notyfikowanej.
 • orientacyjny wykaz elementów bezpieczeństwa.
 • dokumentacja techniczna maszyny, omówienie dokumentacji wymaganej dla maszyn.
 • przykłady dokumentów typu deklaracja zgodności, instrukcja obsługi.
 • co to maszyna nieukończona?
 • dokumentacja techniczna maszyny nieukończonej.
 • instrukcja montażu maszyny nieukończonej.
 • maszyny zespolone.
 • co to jest zespół maszyn i jakie obowiązki są z nim związane?
 • modernizacja maszyn.
 • normy zharmonizowane do nowej dyrektywy 2006/42/WE.
 • produkcja maszyn do użytku własnego (tzw. „samoróbka”).
 • producent, upoważniony przedstawiciel, importer – odpowiedzialność za wprowadzanie do obrotu bezpiecznych maszyn – nadzór rynku.
 • procedury oceny zgodności.
 • jak wykonać ocenę ryzyka maszyn? Norma PN EN 12100.
 • co powinien producent maszyny uwzględnić w ocenie maszyny?
 • przykłady wypadków zaistniałych przy obsłudze maszyn oznaczonych znakiem CE.
 • omówienie postępowania organów PIP po wypadkach przy pracy.

2. Nowa Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35/UE – istotne zmiany od 20 kwietnia 2016 roku – obowiązki producentów, upoważnionych przedstawicieli, importerów, dystrybutorów i pracodawców odpowiedzialnych za dobór bezpiecznych urządzeń na stanowiskach pracy.

 • bezpieczeństwo produktu zgodnie z dyrektywą LVD 2014/35/UE.
 • wymagana dokumentacja techniczna, deklaracja zgodności UE.
 • odpowiedzialność za produkt wadliwy wprowadzony na rynek – nadzór rynku.
 • wyłączenia z zakresu dyrektywy i ograniczenia odpowiedzialności.

3. Modernizacja maszyn – odpowiedzialność prawna i obowiązki użytkowników i producentów maszyn.

 • jaki wpływ na oznakowanie znakiem CE ma przeróbka maszyny?
 • jakie zmiany wprowadzone przez użytkownika, kwalifikują maszyny do maszyn zmodernizowanych?
 • od kiedy obowiązuje nowa dyrektywa maszynowa po zmianach wprowadzonych w danej maszynie?
 • co w sytuacji gdy firma zakupiła maszynę zgodną z dyrektywą 2006/42/WE i dostosowała ją do własnych potrzeb?
 • co z maszynami, liniami produkcyjnymi, zespołami maszyn, które co jakiś czas są dostosowywane do własnych potrzeb użytkowników?
 • jakie zmiany powodują konieczność sporządzenia deklaracji zgodności ?
 • kiedy mamy do czynienia ze znaczną modernizacją a kiedy z gruntowną naprawą?
 • kto decyduje czy dokonaną przeróbkę albo naprawę maszyny należy zaliczyć do głębokiej modernizacji, czy też do gruntownej naprawy?
 • jak problem modernizacji regulują obecnie obowiązujące polskie i europejskie przepisy?
 • omówienie procedury modernizacji maszyn.
 • jak dokumentować modernizację maszyny?

4. Nowa Dyrektywa 2009/104/WE dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas używania przez pracowników wyposażenia roboczego przy pracy, ujednolicajacą przepisy dyrektyw 89/655/EWG oraz 95/63/WE, 2001/45/WE i 2007/30/WE

 • europejski system zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania maszyn – koncepcja bezpieczeństwa „starych” i „nowych” środków pracy.
 • kiedy stosowane są przepisy o minimalnych wymaganiach, a kiedy wymagania zasadnicze dla maszyn?
 • współdziałanie pracodawcy z pracownikami w celu zapewnienia bezpieczeństwa przy użytkowaniu maszyn – odpowiedzialność i obowiązki użytkownika w zakresie wyposażenia stanowisk pracy w maszyny spełniające wymagania zasadnicze bezpieczeństwa.

5. Procedura doprowadzenia maszyn do zgodności z wymaganiami minimalnymi

 • dokonanie oceny poziomu bezpieczeństwa maszyn – audyt maszyn – warunki efektywnej realizacji audytu.
 • szczegółowe oględziny z identyfikacją, stref i sytuacji niebezpiecznych.
 • kontrola poprawności działania zainstalowanych elementów bezpieczeństwa.
 • pomiar czasu dobiegu, drogi hamowania oraz ewentualnie innych istotnych parametrów elementów ruchomych maszyny.
 • raport z audytu maszyny, oszacowanie ryzyka, odwołanie do norm i przepisów.
 • karta oceny ryzyka na stanowisku pracy zgodnie z wymaganiami obligatoryjnymi Art. 226 Kodeksu Pracy oraz Rozporządzeniem MPiPS w sprawie ogólnych przepisów BHP z dn. 26.09.2003 Dz. U. Nr 169, poz. 1650 par. 39.1.

6. Omówienie najczęściej występujących niezgodności użytkowanych maszyn z dyrektywą 2009/104/WE – doświadczenia pokontrolne Inspektorów PIP.

 • przykłady niebezpiecznego działania maszyn.
 • przykłady usterek, które mogą prowadzić do stanu niebezpiecznego.
 • przykładowe uszkodzenia elementów elektrycznych.
 • przykładowe uszkodzenia elementów hydraulicznych lub pneumatycznych.
 • przykładowe uszkodzenia elementów mechanicznych.

7. Listy zagrożeń i listy kontrolne opracowane przez Inspektorów PIP dla różnych rodzajów urządzeń – zidentyfikowane i ocenione zagrożenia wynikające z niespełnienia minimalnych wymagań bezpieczeństwa

 • sposób dokonywania oceny zagrożeń.
 • podział zagrożeń wg ich ciężaru na ekstremalne, wysokie, średnie i niskie.
 • zasady oceny ryzyka maszyn – wykorzystanie nieobowiązkowych norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową.
  – Norma PN-EN ISO 14121-1:2008.
  – Norma PN-EN ISO 12100-1:2005.
  – Norma PN-EN ISO 12100-2:2005.
  – Norma PN-EN 1088:2001.
  – Norma PN-EN 954-1:2001.
  – Norma PN-EN 953:1999 itp.
 • przykład oceny zgodności maszyn

8. Ocena dostosowania urządzeń technicznych objętych dozorem PIP do spełnienia minimalnych wymagań bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą 2009/104/WE – doświadczenia pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy.

9. Postępowanie Inspektorów PIP w zależności od stwierdzonych niezgodności podczas kontroli urządzeń, wpisy do protokołu kontroli, decyzje itp.

10. Najnowsze zmiany w przepisach BHP – zwiększona odpowiedzialność pracodawcy za bezpieczeństwo pracy.

11. Wypadki związane z niedostosowaniem urządzeń do dyrektywy 2009/104/WE.

12. Organizacja bezpiecznego stanowiska pracy wyposażonego w maszyny zgodnie z obowiązującymi w 2016 roku przepisami BHP. Praktyczne problemy z oceną ryzyka na stanowiskach wyposażonych w maszyny i urządzenia techniczne

 • Karty oceny ryzyka zawodowego na przykładzie stanowiska: spawacza, ślusarza – mechanika, pracownika warsztatu mechanicznego, obróbka skrawaniem
  – informacje potrzebne do oceny ryzyka zawodowego
  – identyfikacja zagrożeń
  – metodyka oceny ryzyka zawodowego
  – środki profilaktyczne

13. Obowiązki pracodawcy, kierującego pracownikami i pracowników w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych

 • uprawnienia i obowiązki pracownika w związku z eksploatacją maszyn
 • odpowiedzialność karna i wykroczeniowa
 • wstrzymanie pracy maszyny i urządzenia
 • powstrzymanie się pracownika od wykonywania pracy

14. Bezpieczeństwo przy eksploatacji drabin i rusztowań na terenie zakładu pracy (utrzymanie ruchu, bieżące konserwacje maszyn i instancji będących na wyposażeniu obiektów) – z wyłączeniem prac budowlanych

 • obowiązujące w tym zakresie przepisy
 • znakowanie drabin i rusztowań
 • uprawnienia montażystów

WARSZTATY:

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA MASZYNY I DOKUMENTACJI  

Zredukuj ryzyko, zadbaj o bezpieczeństwo eksploatacji!

 • Ocena prezentowanych przez Eksperta maszyn użytkowanych w aspekcie spełnienia minimalnych wymagań
  – omówienie wymaganych prac związanych z usunięciem niezgodności na przykładzie prezentowanych maszyn
  – wskazanie najczęściej popełnianych błędów technicznych w pracach dostosowawczych
  – analiza wymagań dokumentacyjnych prezentowanych maszyn
  – minimalizacja ryzyka związanego z użytkowaniem maszyn starych
Prowadzący
Uznany Ekspert z bogatą praktyką i wieloletnim doświadczeniem w zakresie kontroli maszyn pod względem ich dostosowania do minimalnych wymagań bezpieczeństwa. W ramach organów nadzoru rynku prowadzi kontrole w zakładach pracy w zakresie spełnienia przez urządzenia techniczne wymagań zasadniczych, prawidłowości oznakowania maszyn oraz kompletności dokumentacji technicznej urządzeń oddanych do eksploatacji. Ekspert w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracy w zakładach produkcyjnych. Specjalizuje się w zakresie dostosowania maszyn i urządzeń technicznych do wymagań minimalnych. Jest wykładowcą na szkoleniach dla Społecznych Inspektorów Pracy, a także na studiach podyplomowych Zarządzenie bezpieczeństwem i higieną pracy – przedmiotów „Techniczne bezpieczeństwo pracy” i „Metody eliminacji zagrożeń w środowisku pracy” na Akademii Techniczno-Humanistycznej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy, nadzoru rynku oraz wymagań minimalnych dla maszyn. Regularnie uczestniczy w działaniach Kapituły konkursu „Pracodawca organizator pracy bezpiecznej” organizowanego na terenie województwa śląskiego.
Forma
Warsztaty Wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych będą prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z ćwiczeniami. Każdy blok tematyczny będzie poprzedzony mini wykładem wprowadzającym uczestników do poszczególnych tematów. Wykładowca dokona analizy sytuacji zawodowych uczestników szkolenia – ‘case study’. Dyskusje zbiorowe. Całość będzie uwzględniała szczegółową analizę zgłaszanych przez uczestników problemów. Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy.
Czas trwania
Szkolenie dwudniowe: 14-15 października 2021 roku
Lokalizacja
Cena
1390 zł
Zgłoszenie
WYMAGANIA PIP DLA MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych. Odpowiedzi na pytania nie są doradztwem prawnym. Jesteś zainteresowany noclegiem organizowanym przez nas? Skontaktuj się z nami!
Zdobyta wiedza
Celem szkolenia Wymagania PIP dla maszyn i urządzeń technicznych wskazanie jest omówienie obowiązków i odpowiedzialności prawnej ciążącej na użytkownikach maszyn nowych i starych, wynikających z przepisów aktualnie obowiązujących oraz udzielenie odpowiedzi na pytania najbardziej nurtujące obecnie użytkowników i producentów maszyn w zakresie oceny zgodności i spełniania wymagań bezpieczeństwa. Równocześnie wejście w życie nowej dyrektywy maszynowej i niskonapięciowej LVD 2014/35/UE zaowocowało wieloma pytaniami dotyczącymi praktycznej strony oceny zgodności maszyn. Na pracodawców zostały nałożone obowiązki w zakresie wyposażania stanowisk pracy w maszyny spełniające zasadnicze wymagania bezpieczeństwa, a to z kolei zrodziło wiele pytań do producentów i dystrybutorów: • czy producent dopełnił wszystkich obowiązków wynikających z dyrektyw wystawiając deklarację zgodności WE? • czy producent bądź dystrybutor przekazał pełną dokumentację techniczną wymaganą do prawidłowego odbioru urządzenia (instrukcja obsługi, deklaracja zgodności itp.)? • czy użytkownik dokonując samodzielnie modernizacji urządzenia traci oznaczenie CE i musi oznaczyć je nowym znakiem oraz przyjąć na siebie odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo i zgodność z wymaganiami zasadniczymi? Na te i inne pytania odpowiedzą zaproszeni na szkolenie Eksperci, którzy wskażą najbardziej optymalne rozwiązania techniczne minimalizujące konieczne nakłady. Firma EFFECT proponuje Państwu szkolenia z udziałem doświadczonych i kompetentnych wykładowców posiadających rzetelną i aktualną wiedzę popartą wieloletnią praktyką.
Certyfikaty
Zaświadczenie o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.