menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


PODNOSZENIE KULTURY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W DZIALE PRODUKCJI I UR

Kategoria
BHP
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
ADRESACI SZKOLENIA: osób kierujących pracownikami, mistrzów, team leaderów, brygadzistów, liderów zmian, służb bhp, SIP nadzorujących przestrzeganie bezpieczeństwa pracy w zakładzie, kierowników technicznych i produkcji.
Wymagania wstępne
Brak.
Program
CZĘŚĆ IJAK KSZTAŁTOWAĆ KULTURĘ BEZPIECZEŃSTWA W FIRMIE? CIĄGŁA POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA. CZY MOŻNA NISKIM KOSZTEM ZAPEWNIĆ PRACOWNIKOM BEZPIECZNE MIEJSCA PRACY?
BHP – O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ?

Zaangażowanie kierownictwa – wyrażanie osobistego zainteresowania i troski o bezpieczeństwo pracowników.
BHP w mojej pracy – co ja, osobiście, robię / mogę zrobić dla poprawy bezpieczeństwa pracy w moim dziale?
Jakie są moje wartości? – ćwiczenie
Co wymaga doskonalenia i czego nam brakuje? – określ obszary, które wymagają wsparcia w zakresie bhp – ćwiczenie
Co motywuje pracowników do dbania o bhp? – ćwiczenie
Systemowe podejście do bezpieczeństwa – czyli jak zaangażować pracowników do rozwijania kultury organizacyjnej nastawionej na dbanie o odpowiedni poziom organizacji i bezpieczeństwa pracy.
Metody pobudzenia kreatywności i inicjatywy pracowników
Siła samodyscypliny
Mój własny system BHP – ćwiczenie oparte na opracowaniu ścieżki działań mających na celu wspieranie kultury zapewnienie bhp w organizacji

 • organizowanie efektywnych spotkań grupowych
 • rozmowy indywidualne z pracownikami, korygowanie zachowań ryzykowny wśród pracowników
 • sposoby zachęcania pracowników do troski o bezpieczeństwo
 • metody okazywania wsparcia przez kierownictwo
 • stwórz i wspieraj kulturę BHP w swojej firmie
 • wyeliminuj zagrożenia w swoich procesach przy zaangażowaniu pracowników
 • wypracuj systemowe podejście do BHP dzięki standaryzacji
 • poznaj metody budowania trwałych relacji z pracownikami
 • zbuduj bazę wiedzy firmy, która pozwoli zachować ciągłość i powtarzalność prac
SKUTECZNE POROZUMIEWANIE SIĘ NA LINII:  SZEF DUR/PRODUKCJI – SPECJALISTA BHP – PRACOWNICY. 
W JAKI SPOSÓB KIEROWNICY INFORMUJĄ PRACOWNIKÓW O SWOICH OCZEKIWANIACH ZWIĄZANYCH Z BEZPIECZEŃSTWEM PRACY? CZY MOŻNA ZROBIĆ COŚ WIĘCEJ?
 • Rola kierownictwa w zapewnieniu bhp – ćwiczenie
 • Jak efektywnie budować świadomość pracowników?
 • Budowanie wiarygodnych komunikatów i formułowanie przekonujących argumentów podczas rozmów na temat stosowania procedur bhp
 • Motywowanie pracowników na stanowiskach technicznych do bezpiecznych zachowań – jakie sposoby stosować, tak aby nie traktowali istoty problemu lekceważąco
 • Co robię źle? – siła nawyków i przyzwyczajeń – jak im skutecznie zapobiegać?
 • Rozmowy i szkolenia z nowymi i młodymi pracownikami – skuteczny onboarding, zapobieganie złym nawykom
 • Jak radzić sobie z rutyną i złymi nawykami doświadczonych pracowników z wieloletnim stażem?

W tej części szkolenia wskażemy jak ważna jest otwarta komunikacja poprzez rzetelne i systematyczne informowanie wszystkich pracowników o zagrożeniach, środkach ochrony i o wszystkich niepożądanych sytuacjach występujących w miejscu pracy.
Jak liderzy powinni motywować oraz wzmacniać bezpieczne zachowania poprzez wyrażanie aprobaty i uznania pracownikom, którzy postępują bezpiecznie oraz angażują się w działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy.

AUTORYTET SZEFA DZIAŁU TECHNICZNEGO ORAZ SŁUŻB BHP PODSTAWĄ SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM PRACY
 • Podstawowe czynniki budujące autorytet
  – autorytet funkcji
  – autorytet doświadczenia i kompetencji
  – autorytet osobowości
  – władza polegająca na porozumieniu
  – co podważa, a co buduje autorytet menedżera działu technicznego
 • Budowanie relacji z pracownikami w środowisku technicznym
 • Umiejętność kontrolowania dystansu w relacjach z pracownikami
JAK ROZMAWIAĆ I PRZEKONYWAĆ – SPRAWDZONE TECHNIKI WYKORZYSTYWANE NIE TYLKO PRZEZ BHP-OWCÓW
 • Operatorzy i specjaliści – jak dostosować język, tempo mówienia i argumenty do grupy pracowników?
 • Środki perswazji i wywieranie wpływu pomagające w zmianie postawy wobec konieczności przestrzegania zasad bhp
 • Jakich technik używać, aby przekonać do stosowania środków ochrony pracowników na stanowiskach operacyjnych i specjalistów?
 • Jak wyzwalać inicjatywy i odpowiedzialność za bezpieczeństwo? – techniki, które podnoszą skuteczność rozmów
 • Jak przekonać do swoich racji opornych pracowników – techniki prowadzenia rozmów i sprawdzone metody wg rad doświadczonych specjalistów bhp
CZĘŚĆ II WIELOLETNI INSPEKTOR PIP

Obowiązki osób kierujących pracownikami wynikające art. 212 Kodeksu pracy

 • Kto może być osobą kierującą pracownikami, forma powierzenia zadań, uprawnienia, sposób realizacji obowiązków, możliwości wpływania na pracowników, zakres obowiązków, wykluczenia w zakresie odpowiedzialności
 • Praca zdalna – co każdy kierujący pracownikami powinien wiedzieć?
 • Bezpieczna organizacja stanowisk pracy w zakładach różnych branż – przykłady.
 • Odpowiedzialność kierownictwa za bezpieczeństwo pracy i zdrowie pracowników w związku z COVID-19 – lista kontrolna, dostosowanie zakładu pracy, działu
 • Aktualizacji oceny ryzyka zawodowego w związku z COVID-19
 • Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej; definicje, wymagania prawne dla ŚOI (znakowanie i instrukcje), dobór, użytkowanie, konserwacja, wymiana, itp.
 • Zabezpieczanie pracowników przed wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi, definicje wypadku przy pracy, urazu, choroby zawodowej, sposób postępowania, kiedy wypadek nie będzie wypadkiem przy pracy
 • Maszyny i urządzenia oraz wyposażenie techniczne, wymagania zasadnicze bhp dla maszyn nowych (dyrektywa maszynowa) – deklaracja zgodności, instrukcje użytkowania, znakowanie znakiem CE oraz wymagania minimalne bhp dla maszyn starych (dyrektywa narzędziowa)
 • Egzekwowanie przestrzegania przez podległych pracowników zasad i przepisów bhp, stosowanie kar porządkowych
 • Orzecznictwo sądowe w zakresie nieprzestrzegania przez dozór swoich obowiązków
PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW WYNIKAJĄCE Z KODEKSU PRACY
 • Obowiązek stosowania się do poleceń przełożonych, naruszenie obowiązków pracowniczych, konsekwencje – sposób postępowania
 • Powstrzymanie się od wykonywania pracy oraz powierzenie innej pracy pracownikowi
 • Prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej oraz wykonywane w obsadzie dwuosobowej
MOBBING, STRES ORAZ ALKOHOL I SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE W MIEJSCU PRACY
 • Procedura postępowanie z pracownikami będącymi pod wpływem alkoholu i substancji psychotropowych, obowiązki kierownika wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości, uprawnienia organów porządku publicznego, przykłady dobrej praktyki
 • Mobbing w miejscu pracy; co nim jest a co nie, prawa pracownika i obowiązki pracodawcy. Sposób postępowania dozoru w stosunku do podwładnych tak, aby nie być posądzonym o mobbing
 • Orzecznictwo sądowe dotyczące alkoholu i mobbingu w miejscu pracy, obowiązki osób kierujących pracownikami, wypadki przy pracy pod wpływem alkoholu – ustawa wypadkowa
NADZÓR NAD PRACOWNIKAMI
 • Przy pracach szczególnie niebezpiecznych (prace na wysokości, w przestrzeniach zamkniętych, prace bez wstrzymania ruchu zakładu), prace pożarowo niebezpieczne –   procedury.
 • Dodatkowe kwalifikacje; UDT, energetyczne, spawalnicze, budowlane, do obsługi maszyn i urządzeń technicznych
 • Koordynator ds. bhp – prawa i obowiązki; kto może być, a kto nie koordynatorem ds. bhp, odpowiedzialność, wymagania prawne, zasady współpracy między podmiotami, przepisy obowiązujące w tym zakresie, przykłady realizacji obowiązku
 • Przykłady wypadków przy pracy w zakładach różnych branż; warsztaty na podstawie zdjęć i filmów, omawianie przyczyn i nieprawidłowości, wskazywanie błędów i zaniedbań ze strony dozoru
ZADANIA SŁUŻBY BHP I SPOŁECZNEJ INSPEKCJI PRACY W NADZORZE NAD PRACOWNIKAMI
 • Książka SIP (wpisy i uwagi); obowiązek tworzenia SIP, prawa i obowiązki, rola w kształtowaniu warunków bhp w zakładzie – obowiązki osób kierujących pracownikami.
 • Uprawnienia służby bhp; odpowiedzialność, zadania i obowiązki.
Prowadzący
I Wykładowca Wieloletni Inspektor PIP, posiadający bogate doświadczenie w nadzorze nad bezpieczeństwem pracy i kontroli technicznego bezpieczeństwa pracy w największych zakładach produkcyjnych w Polsce. Odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów dyrektyw: maszynowej 2006/42/WE (wymagań zasadniczych dla maszyn i urządzeń technicznych), narzędziowej 2009/104/WE (minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy). Biegły sądowy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest autorem opracowań, dokumentacji do ekspertyz stanu technicznego maszyn i urządzeń. Udziela porad w zakresie dokumentacji projektowej i technicznej maszyn. Współpracuje z firmami produkcyjnymi, usługowymi i handlowymi w zakresie prawnej ochrony pracy. II Wykładowca Inspirator rozwoju osobistego menedżerów produkcji i UR i bhp. Specjalizuje się w obszarze zarządzania i rozwoju potencjału kadry menedżerskiej działów produkcyjnych i UR. Ekspert i praktyk w zakresie wdrażania TWI, Standaryzacji Pracy, metody SMED, TPM oraz poprawy wskaźników procesów produkcyjnych. Na swoim koncie ma wiele zrealizowanych szkoleń i wdrożeń TWI. Trener i konsultant Lean Management z wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu metod odchudzonego wytwarzania w firmach z przemysłu ciężkiego, hutniczego, samochodowego, oświetleniowego, kolejowego, stolarki otworowej, tworzyw sztucznych, stolarki otworowej, farmaceutycznego oraz wydobywczego. Prowadzi audyty i szczegółowe analizy organizacji produkcji.
Forma
Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej Metody wyszczególnione: dyskusja moderowana, symulacje, case study, handout, pokazy audiowizualne, ćwiczenia coachingowe.
Czas trwania
12 godzin dydaktycznych Szkolenie dwudniowe 7-8 października 2021 roku
Termin / Lokalizacja
 1. 07.10.2021 / Ustroń
 2. 08.10.2021 / Ustroń
Cena
1390 zł
Zgłoszenie
PODNOSZENIE KULTURY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W DZIALE PRODUKCJI I UR
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, lunch. Jesteś zainteresowany noclegiem organizowanym przez nas? Skontaktuj się z nami!
Zdobyta wiedza
Korzyści dla Uczestników Podczas szkolenia dowiedzą się i przećwiczą: Jak rozwijać kompetencje przywódcze i wzmocnić swój autorytet w oczach pracowników? Co wpływa na zmianę zachowań i postaw pracowników w środowisku pracy? Jak podnieść rangę spraw bhp w Dziale Technicznym? Jakie techniki perswazyjne z powodzeniem stosują specjaliści BHP przynoszące konkretne efekty w postaci zmiany nastawienia do zasad BHP? Korzyści dla firmy Budowanie środowiska otwartego na komunikację, w którym: Pracownicy i Kierownicy pracują w sposób odpowiedzialny Pracownicy widząc słabe punkty, nastawieni są na znalezienie rozwiązania Standardy bezpieczeństwa są akceptowane i sprzężone z codzienną pracą Bezpieczeństwo i zdrowie są ważną wartością dla pracowników, kierownictwa i organizacji
Certyfikaty
Certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.