menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


PRAWO PODATKOWE - Podatek akcyzowy w 2023 roku. Praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych zmian. Akcyza

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Wszystkie osoby zajmujące się kwestiami akcyzowymi w firmie.
Program

Pełna oferta PDF znajduje się pod poniższym adresem (skopiuj go do okna https://www.atl.edu.pl/uploads/szkolenia/PODATEK_AKCYZOWY.PDF


Terminy realizacji szkoleń ON-LINE (690 zł + 23% VAT):
 • 24.05.2023
SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.

Dodatkowo, SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dla grup już od 3-5 osób i szkolenia indywidualne 1:1) mogą zostać przeprowadzone za pośrednictwem Państwa rozwiązań technologicznych (platform komunikacji na odległość) lub możemy zaproponować jedną z używanych przez nas platform. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani realizacją wybranego szkolenia w formacie on-line w swojej firmie prosimy o kontakt

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Regulacji ustawy o podatku akcyzowym – informacje wstępne:
 • źródła prawa,
 • najważniejsze pojęcia i instytucje (podatnik akcyzy, skład podatkowy, procedura zawieszenia poboru akcyzy),
 • zasady rejestracji jako podatnik akcyzy (w CRPA),
 • terminy wejścia w życie nowych przepisów/planowanych zmian.

2. Kluczowe zmiany akcyzowe:
 • sposób prowadzenia ewidencji akcyzowych – przedłużenie możliwości prowadzenia ewidencji w formie papierowej do końca stycznia 2024 r.,
 • zmiany dotyczące deklaracji podatkowych,
 • skutki wprowadzenie e-SAD w obrocie wewnątrzwspólnotowym.

3. Nowe regulacje dotyczące produkcji energii odnawialnej wprowadzone od 2023 r.:
 • czy nadal konieczna będzie rejestracja w CRPA?
 • zakres wyłączenia producentów energii odnawialnej z obowiązku składania deklaracji podatkowych,
 • produkcja energii odnawialnej a zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji energii elektrycznej.
4. Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych po ostatnich zmianach:
 • zakres podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy,
 • aktualizacja zgłoszenia rejestracyjnego,
 • termin na dokonanie rejestracji,
 • regulacje przejściowe.
5. Pozostałe zmiany w zakresie podatku akcyzowego wprowadzone w ostatnim czasie i ich praktyczne konsekwencje:
 • ustanowienie wymogu składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej,
 • wprowadzenie wyłączenia z obowiązku składania deklaracji podatkowych dla zużycia wyrobów objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
 • zmiany w zakresie zwolnienia od akcyzy dla zakładów energochłonnych zużywających energię elektryczną.
6. Nabycia wewnątrzwspólnotowe i dostawy wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych a podatek akcyzowy – nowe regulacje obowiązujące od 13 lutego 2023 r.:
 • zakres wyrobów objętych obowiązkami akcyzowymi dla nabycia wewnątrzwspólnotowego,
 • nowe wymogi związane z nabyciem wewnątrzwspólnotowym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy,
 • nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych a obowiązki ewidencyjne,
 • nowe zasady składania zabezpieczenia akcyzowego,
 • rejestracja jako uprawniony odbiorca – zakres wniosku, sposób uzyskania numeru akcyzowego,
 • rejestracja jako uprawniony wysyłający – zakres wniosku, sposób uzyskania numeru akcyzowego,
 • dokument e – SAD – szczegółowe zasady sporządzania,
 • raport odbioru – szczegółowe reguły sporządzania,
 • przesłanki i sposób sporządzenia dokumentu zastępującego e- SAD i dokumentu zastępującego raport odbioru,
 • nowe wymogi związane z dostawą wewnątrzwspólnotową wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy,
 • nowe warunki ubiegania się o zwrot akcyzy dla dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych,
 • praktyczne reguły sporządzania e- SAD dla dostaw wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych.
 • 7. Konsekwencje wprowadzenia Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych (CEWA) – scentralizowana ewidencja akcyzowa (tak zwany JPK akcyzowy):
  -planowany termin wejścia w życia CEWA,
  -znaczenie wprowadzenia CEWA dla podmiotów prowadzących ewidencje akcyzowe,
  - omówienie praktycznych wymogów i obowiązków związanych z koniecznością stosowania CEWA.
8. Sposób prowadzenia składu podatkowego – kluczowe zagadnienia:
 • omówienie zasad funkcjonowania składu podatkowego - skład podatkowy magazynowy i skład podatkowy produkcyjny,
 • ewidencja składu podatkowego,
 • zasady sukcesji zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego z uwzględnieniem najnowszych zmian.
9. Reguły przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy – kluczowe zagadnienia:
 • dokumenty niezbędne do wysyłania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy,
 • krajowy system teleinformatyczny (System EMCS),
 • pojęcie podmiotu wysyłającego,
 • definicja podmiotu odbierającego,
 • dokument elektroniczny e - AD,
 • dokument zastępujący e - AD,
 • raport odbioru i raport wywozu,
 • stosowanie e-DD.
10. Prowadzenie działalności jako pośredniczący podmiot gazowy:
 • warunki uzyskania statusu pośredniczącego podmiotu gazowego,
 • zasady weryfikacji nabywców gazu,
 • sposób prowadzenia ewidencji,
 • terminy i reguły rozliczania akcyzy,
 • przegląd najnowszego orzecznictwa.
11. Zwolnienia od akcyzy dla wyrobów gazowych:
 • zakres i warunki zwolnień od akcyzy dla wyrobów gazowych,
 • zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do produkcji energii elektrycznej i wyrobów energetycznych,
 • zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego przez gospodarstwa domowe,
 • zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,
 • pozostałe zwolnienia od akcyzy ze względu na sposób zużycia gazu,
 • reguły prowadzenia ewidencji przez PPG zużywające gaz na cele objęte zwolnieniem,
 • zwolnienia od akcyzy w najnowszym orzecznictwie organów podatkowych i sądów.
12. Zakres czynności opodatkowanych akcyzą w przypadku energii elektrycznej:
 • sprzedaż na rzecz nabywców końcowych,
 • zużycie na potrzeby własne,
 • moment powstania obowiązku podatkowego dla energii elektrycznej.
13. Ewidencja energii elektrycznej:
 • sposób prowadzenia ewidencji z uwzględnieniem ostatnich zmian,
 • wskazówki dotyczące wypełniania poszczególnych rubryk ewidencji,
 • szacowanie ilości energii (problem braku urządzeń pomiarowych),
 • sposób ujęcia czynności niepodlegających opodatkowaniu w ewidencji energii elektrycznej,
 • ewidencjonowanie zakupu energii elektrycznej z akcyzą zapłaconą.
14. Zwolnienia od akcyzy dla energii elektrycznej w praktyce:
 • energia odnawialna – rozliczenie świadectw pochodzenia energii odnawialnej z uwzględnieniem nowych reguł postępowania w okresie zmian stawek akcyzy,
 • energia zużywana do produkcji i podtrzymania produkcji energii elektrycznej,
 • energia zużywana do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu,
 • zwolnienie od akcyzy z tytułu zużycia energii elektrycznej do określonych celów,
 • zwolnienie od akcyzy dla energii elektrycznej zużywanej przez zakłady energochłonne,
 • warunki korzystania z poszczególnych zwolnień od akcyzy.
15. Nowa deklaracja podatkowa dla energii elektrycznej:
 • zasady wypełniania i składania deklaracji podatkowej,
 • moment zapłaty akcyzy,
 • rozliczenie energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy w deklaracji podatkowej,
 • stawka akcyzy dla energii elektrycznej – stawka podstawowa i stawka przejściowa,
 • zasady korzystania z czasowego zwolnienia od akcyzy dla sprzedaży energii elektrycznej do gospodarstw domowych.
16. Aktualne stawki podatku akcyzowego dla poszczególnych wyrobów energetycznych:
 • paliwa silnikowe i paliwa opałowe,
 • stawki akcyzy dla oleju opałowego ciężkiego oraz dla lekkiego oleju opałowego,
 • stawki akcyzy na oleje smarowe i pozostałe oleje,
 • stawki akcyzy dla biopaliw,
 • stawki akcyzy na gaz ziemny,
 • stawka akcyzy dla wyrobów gazowych (gazu ziemnego) do celów opałowych,
 • stawka akcyzy dla dodatków/domieszek z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa,
 • stawki akcyzy w okresach przejściowych, zasady ustalania właściwych stawek.
17. Skutki objęcia pozytywną stawka akcyzy wyrobów o kodzie CN 3403:
 • moment wejścia w życie aktualnych regulacji, przepisy przejściowe,
 • stawka akcyzy dla preparatów smarowych o kodzie CN 3403,
 • zakres i warunki stosowania zwolnienia od akcyzy dla wyrobów o kodzie CN 3403.
18. Regulacje dotyczące wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy:
 • zakres możliwości przemieszczania wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku  nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
 • obowiązki formalne odnoszące się do dostaw objętych zerową stawką akcyzy wyrobów energetycznych wymienionych  w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
 • rozszerzenie zakresu podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy,
 • wymogi stosowania zerowej stawki akcyzy dla wyrobów energetycznych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
 • zmiany dotyczące stosowania elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD).
19. Aktualne zasady korzystania ze zwolnień od akcyzy dla wyrobów energetycznych:
 • zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie – przesłanki uzyskania,
 • sposób prowadzenia ewidencji wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie,
 • formalna strona przemieszczenia – dokumenty dostawy czy e-DD?
20. Reguły sprzedaży oleju opałowego objętego obniżoną stawką akcyzy:
 • korzystanie z instytucji zużywającego podmiotu olejowego oraz pośredniczącego podmiotu olejowego,
 • wymogi nałożone na podmioty zajmujące się zużyciem lub obrotem paliwami opałowymi (m.in. zgłoszenie rejestracyjne uproszczone, rejestr podmiotów zgłoszonych, system składania oświadczeń o przeznaczeniu paliw opałowych).
21. Pakiet paliwowy w praktyce:
 • terminy wpłaty podatku VAT w przypadku WNT paliw,
 • reguły dokonywania transakcji,
 • ostatnie zmiany w przepisach,
 • przegląd najnowszego orzecznictwa, skutki wyroku TSUE z 9 września 2021 r., ostatnie zmiany w przepisach mające na celu implementację wyroku.
22. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.INFORMACJE DODATKOWE


CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA ON-LINE WYNOSI 690 zł. netto + 23% VAT
Cena szkolenia po okresie promocji wynosi: 790 zł. netto + 23% VAT

UWAGA! ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i BUR-PARP.
Prowadzący
Doradca podatkowy, prawnik, specjalizuje się w zakresie podatku akcyzowego i podatku VAT, posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego dla przedsiębiorstw z różnorodnych branż, autor publikacji dotyczących między innymi podatku VAT jak również podatku akcyzowego, odniósł wiele sukcesów reprezentując przedsiębiorców w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, doświadczony wykładowca tematyki podatkowej ze szczególnym uwzględnieniem podatku akcyzowego oraz podatku VAT, rekomendowany doradca w zakresie podatku akcyzowego – w oparciu o ranking Rzeczpospolitej z 2020 r. i 2021 r.
Forma
Wykład + panel dyskusyjny: pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.
Czas trwania
Jeden dzień: 10.00 – 16.00
Lokalizacja
Cena
690 zł. netto + 23% VAT
Zgłoszenie
PRAWO PODATKOWE - Podatek akcyzowy w 2023 roku. Praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych zmian. Akcyza
W cenę wliczono
wysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF, zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF.
Zdobyta wiedza
Przedmiotem zajęć będą reguły stosowania ustawy o podatku akcyzowym oparte na analizie najnowszego orzecznictwa organów podatkowych i sądów administracyjnych.
Certyfikaty
Elektroniczne zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin
Organizator
ATL - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.