menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Specjalista ds. realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z prawem budowlanym - - Certyfikowane szkolenie online.

Kategoria
BUDOWNICTWO
Typ szkolenia
otwarte
Program


Grupa docelowa:

Szkolenie zostało przygotowane z myślą o pracownikach urzędów administracji publicznej, pracownikach firm działających w branży budowlanej oraz wszystkich osobach, które uczestniczą w procesie budowlanym. Szkolenie pozwoli na rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie przepisów regulujących prawidłową realizację procesu inwestycyjnego oraz zastosowanie ich w praktyce. 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przede wszystkim omówienie przebiegu procesu inwestycyjnego krok po kroku z uwzględnieniem ustawy Prawo budowlane. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość ugruntowania swojej  wiedzy z zakresu prawa budowlanego, zdobycia praktycznych umiejętności przygotowania dokumentacji, zaplanowania inwestycji budowlanej oraz  nadzoru w sprawowaniu kontroli nad przebiegiem procesu budowlanego.

 

Korzyści dla uczestników:

- zapoznanie się z zakresem odpowiedzialności uczestników procesu inwestycyjnego, ich zadaniami i rolą oraz możliwymi do wystąpienia ryzykami,
- utrwalenie przekazanej wiedzy poprzez ćwiczenia, analizę konkretnych przypadków oraz rozwiązywanie trudności z jakimi spotykają się Uczestnicy w codziennej pracy,
- poznanie trudnych zagadnień zarządzania oraz procedur stosowanych w kontraktach realizowanych według wzorców FIDIC w zrozumiałym i przystępnym przekazie,
- dyskusja moderowana dla zobrazowania najistotniejszych kwestii.

 

Metodologia:

Metody pracy podczas szkolenia on-line:

 

 •          wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel
 •          szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników
 •          bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz
 •          pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.
 •          podczas szkolenia Trener aktywizuje uczestników zadając pytania, na które można odpowiedzieć w czasie rzeczywistym
 •          otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce
 •          masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu
 •          otrzymujesz indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia stacjonarne i online organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 

Trener: 
dr Bartłomiej Latos

Specjalizacja trenerska:

Radca prawny, doktor prawa, Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej. Na bieżąco współpracuje z podmiotami Skarbu Państwa (zarząd drogami krajowymi, budownictwo drogowe) oraz prywatnymi przedsiębiorcami z branży budowlanej i remontowo-konstrukcyjnej. Doradza również w kwestiach prawnych jednostkom samorządu terytorialnego. Członek Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych oraz przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego. Laureat wyróżnienia w konkursie "Profesjonaliści Forbesa 2012 - Zawody Zaufania Publicznego", w kategorii Radca Prawny w województwie dolnośląskim. Specjalizuje się w tematyce prawa budowlanego, nieruchomości oraz zagospodarowania przestrzennego.

 

Trener:
adw. Rafał Dybka

Specjalizacja trenerska:

Prawnik (członek Warszawskiej Izby Adwokackiej), absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się przede wszystkim kompleksową obsługą kontraktów budowlanych oraz bieżącym doradztwem prawno – podatkowym dla firm działających w sektorze nieruchomości. Uczestniczył w szeregu postępowań weryfikacyjnych nieruchomości (due diligence) sporządzając z nich raporty wraz z wnioskami optymalizacyjnymi. Przygotował i nadzorował kilkanaście procesów kompleksowego przekształcania nieruchomości (w tym spory z organami samorządowymi) połączonych z robotami budowlanymi. W trakcie kariery zawodowej był zaangażowany w liczne projekty dotyczące wszelkich aspektów rynku nieruchomości, poczynając od fazy nabywania nieruchomości i zapewnienia środków finansowych, poprzez projektowanie i zagospodarowanie, proces konstrukcyjny, aż do fazy oferowania gotowego produktu. Reprezentował firmy z branży budowlanej w sporach dotyczących wykonawstwa robót budowlanych oraz windykacji należności za wykonane prace. Posiadł doświadczenie zarówno w negocjacji porozumień i umów, jak również w prowadzeniu procesu sądowego. W pracy trenerskiejwykazuje umiejętność jasnego i prostego przedstawiania nawet najbardziej skomplikowanych i złożonych tematów i zagadnień prawnych oraz łatwość w przekazywaniu treści. Jest autorem licznych projektów szkoleniowo-rozwojowych dla pracowników sektora publicznego i prywatnego.

Program szkolenia:

DZIEŃ PIERWSZY

1.    Źródła informacji o nieruchomości:

a.    księga wieczysta / zbiór dokumentów,

b.    ewidencja gruntów i budynków,

c.     studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

d.    miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

2.    Pojęcia ustawowe w prawie budowlanym.

a.    roboty budowlane: budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont,

b.    obiekty budowlane: budynki, obiekty małej architektury, budowle,

c.     obszar oddziaływania obiektu budowlanego,

d.    rozpoczęcie robót budowlanych,

e.    zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

3.    Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – przeznaczenie, procedura uzyskania, cechy szczególne.

a.    Procedura ustalania warunków zabudowy:

o    zawartość wniosku,

o    przebieg postępowania,

o    ustalenia decyzji.

b.    Procedura ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego:

·         zawartość wniosku,

·         przebieg postępowania,

·         ustalenia decyzji;

·         pojęcie „instytucji celu publicznego” w orzecznictwie NSA.

4.    Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – szansa na inwestycje niekonwencjonalne.

5.    Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych.

a.    pozwolenie na budowę,

b.    zgłoszenie robót budowlanych,

c.     dziennik budowy,

d.    zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych.

6.    Konserwator zabytków a inwestycja budowlana.

a.    Rodzaje ochrony zabytków w odniesieniu do terenu / obiektów.

b.    Uprawnienia konserwatora zabytków.

c.     Obowiązki inwestora w kontekście ochrony zabytków.

d.    Konserwator zabytków w trakcie procesu inwestycyjnego.

DZIEŃ DRUGI

7.    Przebieg procesu budowlanego.

a.    wszczęcie inwestycji,

b.    prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego:

o    inwestor,

o    inspektor nadzoru inwestorskiego,

o    projektant,

o    kierownik budowy (robót),

c.     istotne i nieistotne zmiany w projekcie budowlanym (charakterystyka pojęć – skutki),

d.    nakaz wstrzymania robót,

e.    katastrofa budowlana,

f.     zakończenie budowy,

g.    odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego.

8.    Oddanie obiektu do użytkowania.

a.    zgłoszenie obiektu do użytkowania,

b.    pozwolenie na użytkowanie,

c.     zakres obowiązkowej kontroli,

d.    użytkowanie obiektu budowlanego przed zakończeniem wszystkich robót (częściowe).

9.    Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

a.    zgłoszenie,

b.    sprzeciw,

c.     opłata legalizacyjna.

10.  Samowola budowlana i jej konsekwencje.

a.    budowa obiektu bez (z przekroczeniem) pozwolenia na budowę,

b.    budowa obiektu bez zgłoszenia lub pomimo sprzeciwu,

c.     wykonywanie robót budowlanych niezgodnie z przepisami,

d.    wykonywanie robót budowlanych pomimo nakazu ich wstrzymania.

11.  Prawo wodne a proces budowlany.

a.    urządzenia wodne – definicja ustawowa,

b.    pozwolenie wodno prawne – charakterystyka, cel, treść,

c.     samowola budowlana w prawie wodnym,

d.    obowiązki właściciela urządzenia wodnego,

e.    koszty utrzymania urządzenia wodnego,

f.     ograniczenia korzystania z gruntów w związku z istnieniem urządzenia wodnego.

DZIEŃ TRZECI

1.    Dokumentowanie postępu rzeczowego procesu inwestycyjnego.

a.    harmonogram robót,

b.    raporty wykonawcy,

c.     protokoły odbioru częściowego i końcowego,

d.    rady budowy.

2.    Zabezpieczenie należytego wykonania.

a.    kaucja zabezpieczająca,

b.    gwarancja bankowa / ubezpieczeniowa,

c.     weksel,

d.    zastaw.

3.    Dokumentacja powykonawcza.

a.    obmiar powykonawczy,

b.    projekt powykonawczy,

c.     dokumenty gwarancyjne / eksploatacyjne itp.

4.    Reguły FIDIC – zarys zagadnienia.

5.    Opłata adiacencka.

6.    Renta planistyczna.

Informacje organizacyjne:

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć

 

 •          szkolenie trwa 3 dni (łącznie 18h) i możesz w nim uczestniczyć z dowolnego miejsca dołączając do wirtualnego pokoju konferencyjnego wykorzystując urządzenie z dostępem do internetu
 •          zajęcia odbywają się w godzinach 09.00-15.00 każdego dnia według harmonogramu:

 

Dzień I
Godz.09:00-10.30-szkolenie
Godz.10:30 -10.40 -przerwa
Godz. 10.40-12.00 -szkolenie
Godz.12.00-12.15 -przerwa
Godz.12:15-13.30 -szkolenie
Godz.13.30-13.40 -przerwa
Godz.13.40-15.00 -szkolenie


Dzień II
Godz.09:00-10.30-szkolenie
Godz.10:30 -10.40 -przerwa
Godz. 10.40-12.00 -szkolenie
Godz.12.00-12.15 -przerwa
Godz.12:15-13.30 -szkolenie
Godz.13.30-13.40 -przerwa
Godz.13.40-15.00 -szkolenie


Dzień III

Godz.09:00-10.30-szkolenie
Godz.10:30 -10.40 -przerwa
Godz. 10.40-12.00 -szkolenie
Godz.12.00-12.15 -przerwa
Godz.12:15-13.30 -szkolenie
Godz.13.30-13.40 -przerwa
Godz.13.40-15.00 -szkolenie

Dostęp do wirtualnego pokoju konferencyjnego zostanie przesłany na adres e-mail Uczestnika szkolenia na 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia.

Wymagania techniczne: Komputer, smartfon lub tablet podłączony do internetu z prędkością łącza od 512 KB/sek.

Inwestycja:

1550 zł netto (+23% VAT) 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu on-line
-materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
-renomowany certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia (w wersji elektronicznej lub papierowej)
-konsultacje poszkoleniowe
-10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte i on-line organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER.

 

Zgłoszenie:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy wypełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia dostępną w formacie pdf  lub word a  następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (061 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu.

 

Kontakt:

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań

Godziny pracy biura:      Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. (61) 8 102 194     
tel. (61) 4 152 810
tel. (61) 4 152 820
tel. (61) 6 115 034     
tel. 508 393 926  

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl
 

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

POLITYKA RABATOWA

Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.

 

Uwaga:

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pllub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Czas trwania
3 dni (18 h)
Termin / Lokalizacja
 1. 21.04.2021 / 21-23/04 Online
Cena
1550 zł netto
Zgłoszenie
Specjalista ds. realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z prawem budowlanym - - Certyfikowane szkolenie online.
Organizator
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.