menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


HR BUSINESS PARTNER – WYZWANIA NA 2021 ROK

Kategoria
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Typ szkolenia
e-learning
Profil uczestników
Szkolenie HR business partner – kogo zapraszamy?: -Hr Business Partnerów i kierowników działów HR -specjalistów działów kadr
Wymagania wstępne
Brak wymagań.
Program
HR Business Partner – zarządzanie ryzykiem w HR
 • Metody szacowania prawdopodobieństwa wystąpienia ryzykownych zdarzeń i incydentów – prawo pracy, prawo antykryzysowe, prawo zwyczajowe, regulacje wewnętrzne, kodeksy etyki. 
 • Omówienie listy kontrolnej – przykłady sytuacji kryzysowych i trudnych, dobrych praktyk na podstawie doświadczeń HR Business Partner w 2020 roku.
Od rekrutacji, przez zatrudnienie po rozstanie z pracownikami. Nowe zadania i kluczowe role HR Business Partnera
 • Poszukiwani pracownicy, nowe kompetencje i kwalifikacje, zasady rekrutacji wewnętrznej zgodne z art. 94 K.p., zgodność opisów stanowisk pracy z rodzajem pracy, kwalifikacjami i zakresem obowiązków.
 • Rekrutacja i awans wewnętrzny, przenoszenie pracownika na inne stanowisko w razie potrzeby pracodawcy lub na wniosek pracownika.
  Jak reagować na wnioski pracowników?
  Jakie warunki proponować?
  Jak ograniczyć ryzyko wystąpienia istotnych zmian w warunkach zatrudnienia?
  Porozumienie i wypowiedzenia zmieniające – jak uzasadnić?
  Czy korzystniejsze warunki umowy o pracę zawsze zastępują mniej korzystne?
  Jak stosować w praktyce art. 42 par. 4 K.p. – omówienie matrycy ryzyka i przykładowych, optymalnych rozwiązań – tabelaryczne zestawienie alternatyw w oparciu o zasadę „what if?” – praktyczne narzędzie pracy HR Business Partner
 •  Ranga źródeł prawa pracy – szczegółowa interpretacja art. 9 K.p.
  Jakie rozwiązania proponować, wdrażać plany rozwojowe, reagować na kryzysy nie naruszając postanowień regulaminów, umów o pracę, czy porozumień zbiorowych?
  Omówienie zasad uchylenia trybu w przypadku stosowania mechanizmów tarczy antykryzysowej – przykłady z roku 2020 i ich zastosowanie w roku 2021 – również w zakresie tzw. rozwiązań „branżowych”
 • Dane historyczne firmy, benchmarking płacowy i inne metody, porównanie i zastosowanie w przypadku wdrażania i monitoringu zmian – jak ocenić swoją pozycję i rolę HR Business Partnera w ujęciu zadań sektorowych i branżowych.
 • Czy tzw. miękkie zarządzanie jest wystarczające? – nowe potrzeby i wyzwania dla HR Business Partnera.
 • Komunikowanie o zasadach etyki, współżycia społecznego, misji i wartościach organizacji – skuteczne reagowanie w przypadku konfliktów, rozpoznawanie źródeł, stosowanie rozmów wyjaśniających nieformalnych oraz trybu rozpoznawania zdarzeń o typie mobbingu lub dyskryminacji – praktyczne stosowanie zasad równego traktowania i ich częściowego uchylenie w dobie epidemii z odwołaniem do zmiany przepisów z 2019 roku
 • „dyscyplinowanie” pracowników – metody zgodne z prawem i pozornie zgodne – dlaczego rozmowy wyjaśniające wymagają zachowania szczególnej ostrożności? – odwołanie pracownika od ustaleń z rozmowy, sporządzanie notatek ze zdarzenia i spotkania – obszary ryzyka
 • ocena okresowa pracowników – skutki:
  przeszeregowanie, premiowanie – czy ocena jest źródłem prawa? – czy odwołanie od oceny jest wiążące? – nowe stanowiska SN
 • onboarding pracowników w dobie epidemii COVID-19:
  obszary zaznajomienia pracownika z procedurami dotyczącymi elektronicznego obiegu dokumentów, zasad pracy zdalnej, zgłaszania urlopu, w tym urlopu na żądanie, powiadamiania o przyczynach nieobecności, korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, zasad zgłaszania izolacji domowej i kwarantanny.
 • omówienie przykładu programu onboardingowego uwzględniającego nowe obszary świadczenia pracy, reżim sanitarny itp.
 • praca zdalna – jak HR Business Partner powinien komunikować się z zespołem zdalnym i rozporoszonym? – jak reagować na trudności w organizacji pracy zdalnej:  polecenie, ryzyko odmowy wykonania, praca naprzemienna, praca podczas kwarantanny za zgodą stron, praca podczas izolacji domowej na podstawie art. 4ha „tarczy antykryzysowej” – omówienie obszarów ryzyka w organizacji pracy zdalnej – organizacja pracy zdalnej zgodnie z postanowieniami tzw. tarczy antykryzysowej
 • efektywność czasu pracy a stosowane systemy i rozkłady czasu pracy – antykryzysowa macierz rozwiązań
  jak efektywnie organizować pracę, stosować art. 129 K.p.,
  jak reagować na potrzeby pracowników związane z pogodzeniem obowiązków zawodowych i rodzinnych,
  jak reagować na potrzeby pracownika związane z trudnymi sytuacjami spowodowanymi przez epidemię COVID-10,
  jak wprowadzić tzw. ruchomy czas pracy, indywidulany rozkład czasu pracy przestrzegając norm prawa pracy?
 • dociążenie a przeciążenie pracownika – ocena stresogenności pracy – stosowanie kodeksowych norm, wskaźników jakości i ilości pracy
 • aktywnie słuchanie pracowników i ich potrzeb, badanie potrzeb, metody rozwiązywania konfliktów rzeczowych wynikających ze stosowania przepisów prawa pracy i prawa antykryzysowego
  jak informować o dobru zakładu pracy, stosować je i informować pracowników o przestrzeganiu postanowień art. 100 K.p. i konsekwencjach naruszeń?
 • kary porządkowe – czy HR Business Partner może o nie wnioskować?
  w jakich warunkach i na jakich zasadach?
  co zamiast kary porządkowej? – metody dyscyplinowania, zwracania uwagi pracownikom w zgodności ze źródłami prawa pracy
 • informowanie pracowników i przełożonych o odpowiedzialności wykroczeniowej – katalog i check lista dla HR Business partner do wykorzystania w sytuacjach trudnych
 • informowanie o przeniesieniu pracownika, zmianie stanowisk pracy – stosowanie rozwiązania – kiedy można zaproponować porozumienie zmieniające, kiedy należy wręczyć wypowiedzenie zmieniające – jak zareagować w przypadku odmowy?
 • informowanie o redukcji personelu – trudne rozmowy, określenie przyczyny, różnice między zwolnieniami indywidualnymi grupowymi, co oznacza w praktyce, że zwolnienie pracownika jest z przyczyny leżącej po stronie pracodawcy?
 • zarządzanie absencją i ograniczenie fluktuacji kadry – interwencja HR Business Partner w przypadku niedoboru pracowników i wzmożonych absencji – omówienie scenariuszy i alternatyw rozwiązań w przypadku urlopu bieżącego, zaległego (art. 15gc tarczy antykryzysowej), urlopu na żądanie, kontroli zwolnień lekarskich
 • kontrprodukcja i anomia pracownicza – jak ograniczyć ryzyko spadku motywacji pracowników, popełnianych błędów, niskiego zaangażowania
 • zmiany systemów motywacyjnych – co  motywuje pracowników do pracy w obecnej sytuacji, źródła stresu powiązanego z epidemią, jak je ograniczyć?
  jak tworzyć ścieżki rozwojowe pracowników i zwiększyć identyfikację z firmą?
 • potrzeby szkoleniowe pracowników – nowe potrzeby w nowych okolicznościach – jak badać potrzeby, układać i dostosowywać plan szkoleń dla wybranych grup pracowników? – przegląd najbardziej potrzebnych zagadnień szkoleniowych w 2020 roku
 • podejmowanie inicjatyw w zakresie zmian systemów motywacyjnych, przegląd oraz monitoring motywatorów finansowych i pozafinansowych  – przegląd stosowanych systemów w dobie epidemii – benefity zależne od zmiennych, dane z rynku, dodatki frekwencyjne/absencyjne i ich zawieszenie w dobie epidemii
 • jak wyznaczać nowe cele pracy – cele organizacji, cele przełożonych i cel pracownika – metody zapewnienia zgodności
 • kontakt HR Business Partner ze stroną społeczną – nowe uprawnienia przedstawicieli pracowników i związków zawodowych w czasie epidemii – przykłady z omówieniem i zastosowaniem
 • regulacje RODO w zadaniach HR Business Partner – omówienia najważniejszych stanowisk Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydanych dla pracodawców w stanie epidemii – przegląd stosowanych metod i ich optymalizacja
 • rozstanie z pracownikiem – jak komunikować, jak uzasadniać, nowy formularz exit interwiew – nowe przyczyny odejść pracowników i ich estymacja – wzór formularza
 • Trudne pytania i odpowiedzi przełożonych w praktyce HR Business Partnera:
  jak mogę awansować pracownika?
  jak go przenieść na inne stanowisko?
  ile umów o pracę mogę zawrzeć?
  jak zorganizować zastępstwo?
  czy mogę odmówić urlopu na żądanie?
  czy mogę zmienić harmonogram pracy?
  czy i kiedy mogę polecić pracę zdalną?
  jak upomnieć pracownika?
  jak wycenić nowe stanowisk pracy? 
  i wiele innych
  Katalog szybkich, przemyślanych rozwiązań – omówienie listy pytań i sytuacji do rozwiązania – lista scenariuszy S.O.S.

Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest OSiI Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.
Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.
Prowadzący
Mateusz Warchał Wybitny Ekspert psychologii pracy i zbiorowego prawa pracy, negocjator i mediator, wykładowca akademicki. Posiada znajomość procedur i systemów HR m.in. Cubiks, HCM, tomHRM, HRsys – prowadzi audyty zgodności stosowanych opisów stanowisk, pracy, ocen okresowych, wartościowania pracy oraz mapingu z normami prawa pracy. Realizuje audyty w obszarze HR Compliance i analizuje ryzyko w obszarze stosowania procedur i systemów HR w kontekście norm prawa pracy, ochrony danych osobowych, wewnętrznych źródeł prawa pracy.
Forma
Metody wyszczególnione: krótkie wykłady, dyskusja moderowana, case study przygotowane przez Prowadzącego i zgłaszane przez Uczestników, burza mózgów, ćwiczenia praktyczne, omówienie dokumentów, wzorów, szablonów.
Czas trwania
Szkolenie dwudniowe 18-19 marca 2021 roku
Lokalizacja
Cena
1190zł
Zgłoszenie
HR BUSINESS PARTNER – WYZWANIA NA 2021 ROK
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Zdobyta wiedza
Szkolenie HR business partner – korzyści: -poznasz zasady rozwiązywania problemów związanych z interpretacją prawa, stosowania prawa zwyczajowego, nabędziesz umiejętności stosowania dobrych praktyk, będziesz „strażnikiem” zmian, które dla pracowników mogą być odczuwalne jako stresogenne, trudne i niekorzystne -poznasz program wdrożeniowy i plan w obszarze zmian personalnych podyktowany zmianami w zakresie pracy ze względu na stan epidemii – na podstawie listy kontrolnej opracujesz własny plany i jego ewaluację -udoskonalisz kluczowe kompetencje na Twoim stanowisku – komunikacyjne, związane z wdrażaniem nowych pomysłów, przywódcze i analityczne – fundamentem doskonalenia stanie się zgodność działań z normami prawa pracy i wpływem mechanizmów antykryzysowych na nowe warunki i zasady świadczenia pracy przez pracowników -dowiesz się jak wyeliminować ryzyka zarządzania personelem
Certyfikaty
Certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.