menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Projekt "PZP dla Biznesu" cz.1 (część teoretyczna)

Szkolenie jest DOTOWANE z Unii Europejskiej.

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
e-learning
Profil uczestników
Grupę docelową w projekcie stanowią przedstawiciele przedsiębiorstw (właściciele, pracownicy, wspólnicy, pełnomocnicy) spełniających poniższe kryteria: - Status MMŚP (osw.) - Siedziba na terenie województwa lubelskiego lub mazowieckiego, weryfikacja KRS / CEIDG. - Aktywność na rynku ZP, na terenie Polski (ow.) - Nie skorzystanie ze wsparcia w ramach poprzedniej edycji, czyli konkursu POWR.02.02.00-IP.09-00-001/16 Projekt obejmuje realizację SZKOLENIA 1 Z 3 DO WYBORU: - Szkolenie ogólne z zakresu prawa zamówień publicznych, - Szkolenie praktyczne z zakresu prawa zamówień publicznych, - Szkolenia z zakresu e-zamówień. Ponadto każde przedsiębiorstwo otrzymuje wsparcie w postaci doradztwa indywidualnego ze specjalistą z zakresu Prawa Zamówień Publicznych w wymiarze 10 godzin. W ramach doradztwa firmy przychodzą z własnymi sprawami, mają możliwość konsultacji, skorzystania z opracowania lub zweryfikowania dokumentacji, przygotowania do postępowań lub procedury odwoławczej.
Wymagania wstępne
Status MMŚP (osw.) Siedziba na terenie województwa lubelskiego lub mazowieckiego, weryfikacja KRS / CEIDG. Aktywność na rynku ZP, na terenie Polski (ow.) Nie skorzystanie ze wsparcia w ramach poprzedniej edycji, czyli konkursu POWR.02.02.00-IP.09-00-001/16
Program
Płatność 12% wartości usługi, a koszt całej usługi 677,21 złPROGRAM SZKOLENIA (część 1 z 3 szkoleń ) 
 1. Zagadnienia ogólne z zakresu prawa zamówień publicznych
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Pozyskiwanie informacji o zamówieniach publicznych oraz uczestnictwo wykonawcy w postępowaniu w zależności od trybu udzielania zamówień
 4. Spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu
 5. Rola podwykonawców, dokumentowanie oraz uzupełnianie i wyjaśnianie dokumentów
 6. Przygotowanie i ocena ofert
 7. Umowy w sprawie zamówienia publicznego
 8. Umowy w sprawie zamówienia publicznego
 9. Środki ochrony prawnej
Cele i korzyści:
 1. Uczestnikom przedstawione zostaną ugruntowane zagadnienia w zakresie znaczenia i podstawowych pojęć zawartych w ustawie Prawo zamówień publicznych, rozporządzeniach do ustawy Pzp, a także co do zasad regulujących system zamówień publicznych.
 2. Uczestnicy powinni powziąć wiedzę o metodach pozyskiwania informacji o zamówieniach publicznych, a następnie trybach udzielania zamówień (tryby otwartej i ograniczonej konkurencji, tryby zamkniętej konkurencji i zamówienie z wolnej ręki, możliwości kształtowania przez wykonawców opisu przedmiotu zamówienia wynikające z procedur negocjacyjnych).
 3. Uczestnicy powinni stać się biegli obszarze tematyki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności kwestii dot. opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert (cenowe i merytoryczne, wzór umowy, możliwości wyjaśniania i zmiany treści SIWZ.
 4. Uczestnicy powinni zdobyć wiedzę o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i sposobach ich spełnienia, w tym spełniania warunków przez konsorcja oraz powoływanie się na zasoby i potencjał osób trzecich, z uwzględnieniem przesłanek wykluczenia wykonawcy.
 5. Uczestnicy poznają możliwości realizacji zamówienia przez podwykonawców a także kwestii dotyczących rodzajów dokumentów, których może żądać zamawiający oraz uzupełniania  i wyjaśniania dokumentów. Uczestnicy posiądą umiejętności przygotowania oferty zgodnie z wymogami SIWZ, zaproszenia do składania ofert, a także zagadnień dot. zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, procedury składania oferty, czy złożenia wadium.
 6. Omówiony zostanie przebieg otwarcia ofert, a następnie proces ich oceny z uwzględnieniem: wezwania do uzupełnienia i wyjaśnienia treści oferty, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty bądź unieważnienia postępowania.
 7. Uczestnicy zapoznają się z obowiązkami wykonawcy związanymi z zawarciem umowy oraz zabezpieczeniem należytego wykonania zamówienia, a także z zagadnieniami zmiany i odstąpienia od umowy.
*Nie zabraknie także omówienie kwestii dot. wniesienia odwołania oraz skargi, z uwzględnieniem przebiegu postępowania przed KIO oraz sądem okręgowym
Pozostałe części:
 • Część praktyczna
 • E-zamówienia
Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek  korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.
Prowadzący
Mateusz Gabryel - Prawnik, przedsiębiorca i szkoleniowiec. Doświadczenie zawodowe w obszarze prawa zdobywał w jednej z największych polskich kancelarii prawnych, zajmując się zagadnieniami z zakresu prawa zamówień publicznych oraz szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Prowadzi własną działalność gospodarczą świadcząc usługi w zakresie zwiększania kompetencji przedsiębiorców, analiz, audytów oraz raportowania przebiegu procesów wewnętrznych. Szkoli m.in. w obszarze prawa zamówień publicznych. Zasiadał w zarządach spółek prawa handlowego oraz organach kolegialnych organizacji pozarządowych, a także prowadził zajęcia ze studentami w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Członek Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej w Ministerstwie Infrastruktury. Jest absolwentem prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, ukończył program MBA w lotnictwie na Uczelni Łazarskiego w Warszawie uzyskując tytuł Master of Business Administration. W 2019 r. otworzył przewód doktorski w dziedzinie prawa administracyjnego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Był członkiem projektu badawczego oraz współautorem publikacji opracowanej na zlecenie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości dotyczącej zmian przewidzianych w prawie zamówień publicznych w ramach nowej ustawy, pt. „Istota stworzenia jednego Sądu (wydziału orzekającego) do spraw dotyczących zamówień publicznych w kontekście jednolitości orzecznictwa oraz wypracowania specjalizacji w tym zakresie”. Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych w obszarze prawa.
Forma
On-line
Czas trwania
16h dydaktycznych
Termin / Lokalizacja
 1. 28.01.2021 / On-line, 2 dni
Cena
82,19 netto VAT ZW.
Zgłoszenie
Projekt "PZP dla Biznesu" cz.1 (część teoretyczna)
W cenę wliczono
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, - imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia - indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia i po szkoleniu, - ankieta oceniająca szkolenie , - test sprawdzający wiedzę (pre i post test)
Certyfikaty
Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Organizator
FUNDACJA ORYLION - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.