menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Projekt "PZP dla Biznesu"

Szkolenie jest DOTOWANE z Unii Europejskiej.

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
e-learning
Profil uczestników
Grupę docelową w projekcie stanowią przedstawiciele przedsiębiorstw (właściciele, pracownicy, wspólnicy, pełnomocnicy) spełniających poniższe kryteria: - Status MMŚP (osw.) - Siedziba na terenie województwa lubelskiego lub mazowieckiego, weryfikacja KRS / CEIDG. - Aktywność na rynku ZP, na terenie Polski (ow.) - Nie skorzystanie ze wsparcia w ramach poprzedniej edycji, czyli konkursu POWR.02.02.00-IP.09-00-001/16 Projekt obejmuje realizację SZKOLENIA 1 Z 3 DO WYBORU: - Szkolenie ogólne z zakresu prawa zamówień publicznych, - Szkolenie praktyczne z zakresu prawa zamówień publicznych, - Szkolenia z zakresu e-zamówień. Ponadto każde przedsiębiorstwo otrzymuje wsparcie w postaci doradztwa indywidualnego ze specjalistą z zakresu Prawa Zamówień Publicznych w wymiarze 10 godzin. W ramach doradztwa firmy przychodzą z własnymi sprawami, mają możliwość konsultacji, skorzystania z opracowania lub zweryfikowania dokumentacji, przygotowania do postępowań lub procedury odwoławczej.
Wymagania wstępne
Przesłanie zgłoszenia.
Program

Płatność 12% wartości usługi, a koszt całej usługi 677,21 zł

PROGRAMY SZKOLEŃ:

1. Część I – teoretyczna

 1. Zagadnienia ogólne z zakresu prawa zamówień publicznych
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Pozyskiwanie informacji o zamówieniach publicznych oraz uczestnictwo wykonawcy w postępowaniu w zależności od trybu udzielania zamówień
 4. Spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu
 5. Rola podwykonawców, dokumentowanie oraz uzupełnianie i wyjaśnianie dokumentów
 6. Przygotowanie i ocena ofert
 7. Umowy w sprawie zamówienia publicznego
 8. Umowy w sprawie zamówienia publicznego
 9. Środki ochrony prawnej

Cele i korzyści:

Uczestnikom przedstawione zostaną ugruntowane zagadnienia w zakresie znaczenia i podstawowych pojęć zawartych w ustawie Prawo zamówień publicznych, rozporządzeniach do ustawy Pzp, a także co do zasad regulujących system zamówień publicznych.

 • Uczestnicy powinni powziąć wiedzę o metodach pozyskiwania informacji o zamówieniach publicznych, a następnie trybach udzielania zamówień (tryby otwartej i ograniczonej konkurencji, tryby zamkniętej konkurencji i zamówienie z wolnej ręki, możliwości kształtowania przez wykonawców opisu przedmiotu zamówienia wynikające z procedur negocjacyjnych).
 • Uczestnicy powinni stać się biegli obszarze tematyki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności kwestii dot. opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert (cenowe i merytoryczne, wzór umowy, możliwości wyjaśniania i zmiany treści SIWZ.
 • Uczestnicy powinni zdobyć wiedzę o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i sposobach ich spełnienia, w tym spełniania warunków przez konsorcja oraz powoływanie się na zasoby i potencjał osób trzecich, z uwzględnieniem przesłanek wykluczenia wykonawcy.
 • Uczestnicy poznają możliwości realizacji zamówienia przez podwykonawców a także kwestii dotyczących rodzajów dokumentów, których może żądać zamawiający oraz uzupełniania  i wyjaśniania dokumentów. Uczestnicy posiądą umiejętności przygotowania oferty zgodnie z wymogami SIWZ, zaproszenia do składania ofert, a także zagadnień dot. zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, procedury składania oferty, czy złożenia wadium.
 • Omówiony zostanie przebieg otwarcia ofert, a następnie proces ich oceny z uwzględnieniem: wezwania do uzupełnienia i wyjaśnienia treści oferty, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty bądź unieważnienia postępowania.
 • Uczestnicy zapoznają się z obowiązkami wykonawcy związanymi z zawarciem umowy oraz zabezpieczeniem należytego wykonania zamówienia, a także z zagadnieniami zmiany i odstąpienia od umowy.

*Nie zabraknie także omówienie kwestii dot. wniesienia odwołania oraz skargi, z uwzględnieniem przebiegu postępowania przed KIO oraz sądem okręgowym

2. Część II – praktyczna

 1. Wyszukiwanie ogłoszeń o zamówieniu
 2. Analiza ogłoszenia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod kątem możliwości udziału w postępowaniu
 3. Przygotowanie dokumentów potwierdzających spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
 4. Tworzenie konsorcjów, odpowiedzialność członków konsorcjum
 5. Przygotowanie oferty zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (na dostawy, na usługi, na roboty budowlane)
 6. Korespondencja z zamawiającym na etapie badania i oceny ofert
 7. Procedura składania odwołania/wnoszenia skargi

Cele i korzyści:

 • Uczestnicy zostaną zapoznani z budową ogłoszenia o zamówieniu zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym.
 • Uczestnicy nauczą się jak samodzielnie odszukać i zinterpretować informacje zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ pod kątem możliwości udziału w danym postępowaniu. Uczestnicy poznają narzędzia, które pozwalają wpływać na treść warunków, a ponadto zapoznają się z zasadami składania dokumentów w postępowaniu oraz z katalogiem dokumentów, których może żądać zamawiający od wykonawcy.
 • Uczestnicy będą w stanie przyporządkować dany dokumentu do danego rodzaju warunku.
 • Uczestnicy zapoznają się z zasadami wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia i zasadami wspólnej realizacji zamówienia.
 • Uczestnicy poznają zasady składania ofert, badania i oceny ofert, oraz będą potrafili wykorzystać tę wiedzę w praktyce.
 • Uczestnicy powinni być w stanie przygotować ofertę zgodną z wymaganiami zamawiającego.
 • Uczestnicy poznają zasady komunikacji z zamawiającym na etapie postępowania i będą w stanie wykorzystać tę wiedzę w praktyce.
 • Uczestnicy dowiedzą się jak składać dokumenty w wymaganej przez zamawiającego formie.
 • Uczestnicy poznają przebieg procedury odwoławczej/skargowej oraz samodzielnie przygotują środki ochrony prawnej oraz spełnią wymagania formalne.

3. Część III – e-zamówienia

 1. Zagadnienia ogólne z zakresu e-zamówień
 2. Pozyskiwanie informacji o e-zamówieniach w Polsce i wyszukiwanie informacji o e-zamówieniach
 3. Analiza ogłoszenia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod kątem możliwości udziału w postępowaniu
 4. Wymogi sprzętowo-aplikacyjne oraz znaczenie elektronicznego podpisu
 5. Przygotowanie oferty w e-zamówieniach
 6. Miniportal, platformy e-zamówień
 7. Omówienie orzecznictwa KIO w obszarze e-zamówień
 8. Elektroniczne wypełnianie JEDZ

Cele i korzyści:

 • Przedstawione i omówione zostaną podstawowe informacje na temat e-zamówień, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przepisy dot. e-zamówień obowiązujące w Polsce.
 • Omówione i praktykowane będzie skuteczne pozyskiwanie informacji o e-zamówieniach.
 • Omówione zostaną zagadnienia dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności kwestii dot. opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, ze szczególnym specyfiki e-zamówień.
 • Uczestnikom uświadomione zostaną potrzeby w zakresie sprzętu niezbędnego do korzystania z e-zamówień oraz zagadnień w obszarze posługiwania się elektronicznym podpisem w e-zamówieniach.
 • Omówiony zostanie także proces przygotowania oferty z zaznaczeniem zagadnień dot. prawidłowego złożenia oferty oraz jej załączników za pośrednictwem platform e-zamówień. 
 • Nie zabraknie także informacji o znaczeniu oraz funkcjonowaniu Miniportalu, platform e-zamówień oraz innych procedurach na gruncie pzp odbywających się drogą elektroniczną. Omówione zostanie orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej w obszarze uwidaczniających się problemów i wątpliwości dot. e-zamówień.
 • Poruszone będą także zagadnienia uzupełniania JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz Przykładowe zapisy SIWZ dotyczące składania JEDZ w formie elektronicznej, sposoby postępowania przy składaniu JEDZ.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek  korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Prowadzący
Mateusz Gabryel - Prawnik, przedsiębiorca i szkoleniowiec. Doświadczenie zawodowe w obszarze prawa zdobywał w jednej z największych polskich kancelarii prawnych, zajmując się zagadnieniami z zakresu prawa zamówień publicznych oraz szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Prowadzi własną działalność gospodarczą świadcząc usługi w zakresie zwiększania kompetencji przedsiębiorców, analiz, audytów oraz raportowania przebiegu procesów wewnętrznych. Szkoli m.in. w obszarze prawa zamówień publicznych. Zasiadał w zarządach spółek prawa handlowego oraz organach kolegialnych organizacji pozarządowych, a także prowadził zajęcia ze studentami w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Członek Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej w Ministerstwie Infrastruktury. Jest absolwentem prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, ukończył program MBA w lotnictwie na Uczelni Łazarskiego w Warszawie uzyskując tytuł Master of Business Administration. W 2019 r. otworzył przewód doktorski w dziedzinie prawa administracyjnego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Był członkiem projektu badawczego oraz współautorem publikacji opracowanej na zlecenie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości dotyczącej zmian przewidzianych w prawie zamówień publicznych w ramach nowej ustawy, pt. „Istota stworzenia jednego Sądu (wydziału orzekającego) do spraw dotyczących zamówień publicznych w kontekście jednolitości orzecznictwa oraz wypracowania specjalizacji w tym zakresie”. Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych w obszarze prawa.
Forma
on-line, za pośrednictwem platformy ZOOM
Czas trwania
16h dydaktycznych
Termin / Lokalizacja
 1. 28.01.2021 / On-line, 2 dni, 82,19zł
 2. 04.02.2021 / On-line, 2 dni, 81,51zł
 3. 11.02.2021 / On-line, 2 dni, 81,51zł
Cena
81,51 - 82,19 zł netto VAT ZW
Zgłoszenie
Projekt "PZP dla Biznesu"
W cenę wliczono
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej - imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia - indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia i po szkoleniu - ankieta oceniająca szkolenie - test sprawdzający wiedzę (pre i post test)
Zdobyta wiedza
j.w
Certyfikaty
Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Organizator
FUNDACJA ORYLION - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.