menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


ORGANIZACJA BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRACY W DOBIE ZAGROŻENIA COVID-19

Kategoria
BHP
Typ szkolenia
e-learning
Profil uczestników
Szkolenie bezpieczne warunki pracy adresujemy do: -pracodawców, zarządzających pracownikami -osób kierujących pracownikami (kierowników, brygadzistów, mistrzów) -pracowników służb bhp w zakładach pracy odpowiedzialnych za organizację bezpiecznych i higienicznych warunków pracy -osób odpowiedzialnych w zakładzie za zakup i dostarczanie środków ochrony indywidualnej -przedstawicieli związków zawodowych, społecznych inspektorów pracy
Wymagania wstępne
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu. Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu. Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach. Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.
Program
1. Obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dobie COVID-19
 • Dobre praktyki i rozwiązania antykowidowe oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz reżimu sanitarno-epidemiologicznego.
 • Czy istnieje odpowiedzialność cywilna i karna pracodawcy w dobie koronowirusa?
 • Obowiązki BHP, a roszczenia pracowników w przypadku zakażenia wirusem.
 • Ocena ryzyka zawodowego w związku z COVID-19 – jak uwzględnić czynniki biologiczne, dobrze praktyki
 • Czy obowiązek informowania pracowników o ryzyku zawodowym obejmuje zagrożenie wirusem COVID-19?
 • Czy do obowiązków pracodawcy należy przygotowanie nowych instrukcji i procedur bezpieczeństwa dotyczących wykonywania pracy w sytuacji zagrożenia koronawirusem?
 • Czy nadzwyczajne okoliczności związane z zagrożeniem wirusem COVID-19 zwalniają pracowników z obowiązku przestrzegania opracowanych przez pracodawcę wytycznych, instrukcji i poleceń związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniu tym wirusem?
 • Czy pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy w sytuacji zagrożenia COVID-19?
 • Czy w obecnym stanie prawnym jest możliwość odstąpienia od wykonywania badań środowiska pracy ze względu na pandemię COVID-19?
 • Czy jest możliwość przesunięcia komisji BHP?
2. Organizacja bezpiecznych warunków pracy w dobie Covid-19 – rekomendacje rządowe, GIP, GIS i CIOP w sprawie organizacji stanowisk pracy. Listy kontrolne, plany działań zapobiegawczych, instrukcje pracy, nowe procedury bezpieczeństwa, dobre praktyki dla pracowników i zarządzających pracownikami
 • Jak zabezpieczyć zakład przed rozprzestrzenianiem koronawirusa – dobre praktyki, przykłady wdrożeń
 • Jak zachować odległość 1,5 m na stanowisku pracy?
 • Pomiar temperatury pracowników – czy jest możliwy i zgodny z prawem?
 • Przeprowadzanie testów na obecność koronawirusa – czy pracodawca może kierować pracownika na testy i poznać ich wyniki?
 • Dezynfekcja pomieszczeń metodą zamgławiania i ozonowania.
 • Jak bezpiecznie korzystać ze wspólnych pomieszczeń socjalnych? – ograniczony dostęp do szatni i jadalni.
 • Jak bezpiecznie korzystać ze wspólnych narzędzi pracy, urządzeń technicznych?
 • Jak bezpiecznie poruszać się na terenie zakładu pracy – obieg dokumentów, roznoszenie korespondencji, ograniczenie korzystania z wind, jednostronny ruch na schodzach, monitoring i dokumentowanie wszystkich wejść i wyjść z budynków, itp.
 • Planowanie czasu pracy, podział zmian, czas przerw, zróżnicowanie harmonogramów czasu pracy
3. Środki ochrony indywidualnej wykorzystywane do ochrony i zabezpieczenie przed COVID-19. Dobre praktyki i analiza najczęściej popełnianych błędów – doświadczenia pokontrolne Inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy

Obowiązki pracodawcy, pracownika oraz osób kierujących pracownikami  w zakresie zapewnienia, stosowania i użytkowania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej – analiza obowiązujących przepisów prawnych

 • Jak właściwie dobrać ŚOI?
 • Stosowanie, instrukcje, oznakowanie ŚOI, ocena ryzyka.
 • Jaka jest różnica pomiędzy środkiem ochrony indywidualne, a wyrobem medycznym?
 • Czy ŚOI do walki z COVID-19 muszą spełniać wymagania oceny zgodności i muszą być znakowane znakiem CE? (UCHWAŁA NR 33/2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w środki ochrony indywidualnej, które są niezbędne do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2)
 • Czy w obecnej sytuacji spowodowanej koronawirusem, można pracowników wyposażać w ochrony dróg oddechowych nie posiadające deklaracji zgodności?
 • Co jest lepsze na stanowisku pracy – maska czy przyłbica?
 • Jakiego typu maski i rękawice chronią przed wirusem?
 • Czy można na stanowiskach pracy stosować maseczki uszyte we własnym zakresie przez pracowników lub w szwalniach?
 • Jaką odzież ochronną i rękawice należy stosować do ochrony przed wirusem?
 • Czy środki ochrony indywidualnej wyprodukowane przez pracodawcę powinny mieć deklaracje zgodności i znak CE?
 • Czy pracownicy powinni być wyposażenie w kombinezony ochronne?
 • Czy pracodawca powinien weryfikować wewnątrzzakładowe tabele przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz ŚOI?
 • Jak traktować zużyte ŚOI?
 • Jakie stosować środki ochrony zbiorowej?
4. Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zachorowania na COVID-19
 • Jak powinna wyglądać procedura postępowania w razie podejrzenia pracownika o zakażenie koronawirusem?
 • Jakie służby zawiadamia pracodawca?
 • Pracownik informuje o kontakcie z osobą zakażoną koronawirusem – co powinien zrobić pracodawca? Czy zasadne jest zabronienie pracownikowi przychodzenie do pracy do momentu wykonania badań na obecność koronawirusa? Według jakich zasad usprawiedliwić nieobecność w pracy tych osób?
5. Organizacja pracy zdalnej – jakie są obowiązki pracodawcy?
 • Kontrola pracownika zdalnego w jego własnym domu. Czy praca zdalna podlega jakiejkolwiek kontroli?
 • Kontrola pracy zdalnej przez Inspektorów PIP w miejscu pracy pracownika – czy będzie możliwa?
 • Różnice między pracą zdalną i telepracą.
 • Warunki bhp przy pracy zdalnej (home office), obowiązki pracodawcy i pracownika; kontrola stanowiska pracy, ergonomia na stanowisku pracy (bhp przy monitorach ekranowych), wypadki przy pracy – interpelacja poselska nr 31198 w sprawie pracy w domu.
 • Czy obowiązki zespołu powypadkowego uległy zmianie?
 • Czy koronawirus może być przyczyną wypadku przy pracy lub choroby zawodowej?
 • Czy można dokonywać oględzin miejsca wypadku przy pracy zdalnej?
 • Co zrobić z wszczętym postępowaniem wypadkowym?
4. Na co zwracają uwagę Inspektorzy PIP podczas kontroli – analiza listy kontrolnej zaleconej przez Głównego Inspektora Pracy.

Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest Ośrodek Szkoleń i Informacji Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.
Prowadzący
Długoletni pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach zatrudnionym od 1999 r. obecnie na stanowisku starszego inspektora pracy – głównego specjalisty w zakresie bezpieczeństwa pracy przy maszynach i urządzeniach technicznych. Biegły sądowy z zakresu BHP przy Sądzie Okręgowym w Katowicach i Sądzie Okręgowym w Gliwicach. Sprawuje nadzór i kontrolę głównie w zakładach przemysłowo – produkcyjnych branży metalowej oraz automotive. Należy do zespołu inspektorów pracy zajmujących się nadzorem rynku. W podległych zakładach prowadzi dochodzenia powypadkowe. Jest autorem artykułów i opracowań w dziedzinie bhp oraz publikowanych na łamach: kwartalnika PRACA ZDROWIE BEZPIECZEŃSTWO oraz miesięcznika INSPEKTOR PRACY. Koordynował i nadzorował w OIP w Katowicach kontrole m.in. w temacie „Bezpieczeństwo pracowników narażonych na hałas i drgania mechaniczne”, „Minimalne wymagania dla maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych”, „Wymagania zasadnicze dla środków ochrony słuchu”, „Wymagania zasadnicze dla odzieży ochronnej” oraz „Wymagania minimalne dla maszyn do obróbki metalu i obróbki plastycznej”. Przygotowywał wytyczne oraz został koordynatorem krajowym tematu „Bezpieczeństwo w transporcie i magazynowaniu”. Prowadził szkolenia pracodawców i pracowników w ramach programów prewencyjnych m.in „Pracodawco! Zdobądź dyplom PIP” oraz „Pracodawca organizator pracy bezpiecznej.
Forma
Szkolenie Bezpieczne warunki pracy będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.
Czas trwania
Szkolenie jednodniowe: 22 stycznia 2021 roku
Lokalizacja
Cena
450 zł
Zgłoszenie
ORGANIZACJA BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRACY W DOBIE ZAGROŻENIA COVID-19
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych. Odpowiedzi na pytania nie są doradztwem prawnym.
Zdobyta wiedza
Szkolenie Bhp w dobie Covid-19 ma na celu przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy wymaganej przy organizacji bezpiecznych i higienicznych warunków pracy podczas pandemii W szkoleniu wykorzystano obowiązujące przepisy oraz wytyczne: ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1040 ze zmianami z 2019r. poz. 1043), ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniemi zwalczaniem COVID-19, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wraz ze mianami, wytyczne rządowe dla zakładów i biur zawarte na stronie www.gov.pl. wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego zawarte na stronie www.gis.gov.pl. wytyczne Centralnego Instytutu Ochrony Pracy zawarte na stronie www.ciop.pl. Opinia NIZP-PZH z dn. 2.04.2020 r. dot. dezynfekcji pomieszczeń biurowych poprzez ozonowanie i skuteczności powyższej metody w zwalczaniu SARS-CoV-2 oraz kwestii związanych z bezpieczeństwem jej stosowania, Opinia NIŻ-PZH z dn. 19.03.2020 r. dot. zaleceń dla wentylacji i klimatyzacji COVID-19. Komunikat CIOP-PIB nr 2 z dnia 19.03.2020 r. aktualizacja 13.05.2020 w sprawie zasad postępowania z instalacjami ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) w pomieszczeniach podczas zagrożenia koronawirusem typu SARS-CoV-2. Komunikat CIOP-PIB nr 3 z dnia 19.03.2020 r. aktualizacja 21.05.2020 r. w sprawie zasad zmniejszenie zagrożenia COVID-19 przez zastosowanie promieniowania ultrafioletowego. Komunikat CIOP-PIB nr 4 z dnia 27.03.2020 r. w sprawie ozonowania jako metody przeciwdziałającej skażeniu wirusem SARS-CoV-2.
Certyfikaty
Zaświadczenie o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.