menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Naliczanie wynagrodzeń w praktyce -2-dniowe warsztaty i konsultacje. Certyfikowane szkolenie online.

Kategoria
REKRUTACJA, KADRY I PŁACE
Typ szkolenia
otwarte
Program


Grupa docelowa: 

Szkolenie skierowane jest dla osób, które rozpoczynają pracę w dziale płac oraz dla osób, które zamierzają uzupełnić i usystematyzować już posiadaną wiedzę z tego zakresu. 

Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim:

 • specjalistom ds. płac
 • osobom przygotowującym się do pracy w dziale płac, w dziale personalnym
 • pracownikom działów kadr w instytucjach publicznych, prywatnych przedsiębiorstwach i organizacjach
 • właścicielom firm
 • sekretarkom, które osobiście prowadzą sprawy kadrowo-płacowe
 • wszystkim osobom zainteresowanym problematyką obejmującą warsztaty. 

 

Cel szkolenia: 

Szkolenie ma na celu zapoznanie Uczestników z zasadami naliczania wynagrodzeń, przekazanie gruntowej wiedzy z zasad rozliczania wynagrodzeń popartych licznymi praktycznymi przykładami oraz zakresem obowiązków jakie powinien stosować pracodawca jako płatnik podatków, składek ZUS i zasiłków chorobowych.

W trakcie szkolenia słuchacz, pozna zasady jakie należy stosować przy naliczaniu wynagrodzeń poparte stanowiskami GIP, Ministerstwa, a także aktualnie obowiązującym orzecznictwem. Część teoretyczna będzie uzupełniona rozbudowana częścią praktyczną w trakcie, której słuchacze będą aktywnie rozwiązywali zadania praktyczne.
Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenerów, wynikające z ich współpracy z organizacjami przy doskonaleniu struktur kadrowo-płacowych. 

 

Korzyści dla uczestników: 

Szkolenie skierowane dla osób, które rozpoczynają pracę w dziale płac oraz dla osób, które zamierzają uzupełnić i usystematyzować już posiadaną wiedzę z tego zakresu. W trakcie szkolenia słuchacz, pozna zasady jakie należy stosować przy naliczaniu wynagrodzeń poparte stanowiskami GIP, Ministerstwa, a także aktualnie obowiązującym orzecznictwem. Część teoretyczna będzie uzupełniona rozbudowana częścią praktyczną w trakcie, której słuchacze będą aktywnie rozwiązywali zadania praktyczne. 

 • Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach.
 • Jeżeli mają Państwo taką potrzebę istnieje możliwość omówienia, wyjaśnienia lub konsultacji konkretnej sytuacji wynikającej z Państwa praktyki zawodowej. 

 

Metodologia:

 Metody pracy podczas szkolenia on-line:

 • wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel
 • szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników
 • bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz
 • pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.
 • podczas szkolenia Trener aktywizuje uczestników zadając pytania, na które można odpowiedzieć w czasie rzeczywistym
 • otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce
 • masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu
 • otrzymujesz indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia stacjonarne i online organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Trener

Specjalizacja trenerska: 
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER, doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Od kilku lat wykładowca na kursach i szkoleniach dotyczących zagadnień kadrowo-płacowych, planowania i rozliczania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Kadr i Płac dużej korporacji ubezpieczeniowej. Obecnie od 2007 roku prowadzi kancelarię zajmującą się obsługą kadrowo-płacową firm i doradztwem podatkowym. W codziennej pracy udziela wielu porad i rozwiązuje problemy jakie pojawiają się w związku z czynną obsługą firm w tej dziedzinie.
Autorka licznych artykułów w Portalu Kadrowym, Wydawnictwie Wolters Kluwer Polska. Oprócz wiedzy specjalistycznej posiada przygotowanie pedagogiczne zdobyte na studiach oraz certyfikat trenera. Program zajęć, przygotowana prezentacja, materiały dla słuchaczy, ćwiczenia, kazusy, stanowią program autorski, który dostosowany jest do potrzeb i oczekiwań Uczestników.

 

Program szkolenia:

 

|Program szkolenia jest własnością intelektualną SEMPER i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.|

Dzień pierwszy

1. Wpływ zmiany wynagrodzenia minimalnego na inne składniki wynagrodzenia 
- składniki wynagrodzenia przyjmowane do obliczenia płacy minimalnej
2. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca 
– zasady ustalania wynagrodzenia w przypadku wystąpienia nieobecności z różnych przyczyn, 
- zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca 
– analiza trudnych przypadków, rozwiązywanie zadań praktycznych (praca 31 dnia miesiąca, choroba przypadająca w dni robocze, choroba w miesiącu, w którym pracownik przepracował wszystkie godziny przypadające do przepracowania);
3. Zasady stosowane przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu za urlop – analiza przypadków, rozwiązywanie zadań praktycznych
- składniki i świadczenia nieuwzględniane w podstawie wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu
- wynagrodzenie za urlop w miesiącu podjęcia pracy,
- wynagrodzenie za urlop i ekwiwalent za urlop po dłuższej nieobecności w pracy,
- wynagrodzenie za urlop i ekwiwalent za urlop w przypadku wypłaty wynagrodzenia do 10-go dnia miesiąca;
- nowy składnik wynagrodzenia a wynagrodzenie za urlop i ekwiwalent za urlop;
- zmiana wysokości wynagrodzenia wynagrodzenie za urlop i ekwiwalent za urlop;
- kolejna umowa o pracę wynagrodzenie za urlop i ekwiwalent za urlop;
- wynagrodzenie za urlop w przypadku łączenia pracy z wykorzystaniem urlopów związanych z rodzicielstwem;
4. Okresy nieobecności pracownika w pracy, za które przysługuje pracownikowi wynagrodzenie, zmiana czasu zimowego na letni, wynagrodzenie za przestój, wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy - analiza przypadków, 
5. Obliczanie odpraw i odszkodowań – rozwiązywanie zadań praktycznych;
6. Rozliczanie czasu pracy 
-normalne wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i dodatki za godziny nadliczbowe zasady ustalania wysokości i terminy wypłaty
-wysokość wynagrodzenia w przypadku udzielenia czasu wolnego za godziny nadliczbowe
-stalenie wynagrodzenia za pracę w niedzielę i święta oraz dni wolne z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy
-zmiana etatu w trakcie miesiąca a wynagrodzenie za godziny nadliczbowe 
7. Ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FGŚP, FEP – zmiany od 1.01.2019r 
-Zmiana przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązujące od 1.01.2019r 
-Zakres danych, które będą wykorzystywane w nowych raportach ZUS RIA i ZUS RPA oraz zmiany wprowadzone w formularzach ZUS ZWUA, ZUS DRA, Informacji rocznej/ miesięcznej dla osoby ubezpieczonej;
-nowe rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów
-Składki na PPK;
-Procentowa wysokość składek, podstawa wymiaru składek,
-Zwolnienia obowiązujące przy ustalaniu składek na FP i FGŚP,
-Płatnik składek od przychodów uzyskanych ze stosunku pracy, obowiązki płatnika składek, odpowiedzialność płatnika składek,
-Dokumenty rozliczeniowe ZUS składane za osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, 
-Świadczenia zwolnione ze składek – analiza przypadków ustalanie podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne
8. Zaliczka na podatek od przychodów ze stosunku pracy
- Zaliczka na podatek w miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie progu podatkowego – zmiany od 
1.01.2020r 
-Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy, 
-Wspólne rozliczenie z małżonkiem a kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek,
-Przychody z kilku stosunków pracy a koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek,
-Kilka wypłat w miesiącu pracy a koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek; 
-Wypłata zaległego wynagrodzenia a pracy a koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek,
-Przekroczenie progu podatkowego w trakcie roku kalendarzowego,
9. Wynagrodzenie od brutto do netto – przykład praktyczny
10. Wieloskładnikowa lista płac – rozwiązywanie zadania
11. Egzekucyjne i nieegzekucyjne potrącenia z wynagrodzeń – analiza szczególnych przypadków
12. Zasady dokonywania potrąceń z zasiłków – analiza przypadku,
13. Rozliczenie uzyskanych przez pracowników świadczeń w naturze – analiza wybranych przykładów.

Dzień drugi
1. Wynagrodzenie chorobowe i świadczenia z ubezpieczenia chorobowego w razie choroby i macierzyństwa
-Okres wyczekiwania, okres zasiłkowy, wysokość zasiłku – planowane zmiany przepisów
-Zasady stosowane przy obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku – rozwiązywanie przykładów praktycznych
2. Koniec roku - obowiązki płatnika składek i podatku
3. Zasady rozliczania wynagrodzenia pracowników delegowanych do pracy za granicą
-Podróż służbowa a delegowanie
-Ustalenie właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego
-Podstawa wymiaru składek pracownika delegowanego 
-Obowiązek podatkowy pracownika delegowanego
4. Zasady rozliczania wynagrodzenia cudzoziemców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
-Zgłoszenie cudzoziemca - pracownika do ZUS
-Opodatkowanie dochodów cudzoziemca zatrudnionego na podstawie umowy o pracę
5. Zasady rozliczania wynagrodzenia cudzoziemca zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia
-Ustalenie właściwego ustawodawstwa dla celów ubezpieczeń społecznych
-Rezydencja podatkowa
-Rozliczenie wynagrodzenia cudzoziemca, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
mniej niż 183 dni w roku podatkowym
-Rozliczenie wynagrodzenia cudzoziemca, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

 

 

Informacje organizacyjne:

Szkolenie on-line

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć

 • szkolenie trwa 2 dni (łącznie 12h) i możesz w nim uczestniczyć z dowolnego miejsca dołączając do wirtualnego pokoju konferencyjnego wykorzystując urządzenie z dostępem do internetu
 • zajęcia odbywają się w godzinach 09.30-15.30 każdego dnia według harmonogramu:

Dzień I
Godz.09.30-11.00-szkolenie
Godz.11.00 -11.10 -przerwa
Godz.11.10-12.40 -szkolenie
Godz.12.40-12.50 -przerwa
Godz.12.50-14.00 -szkolenie
Godz.14.00-14.10 -przerwa
Godz.14.10-15.30 -szkolenie
Dzień II
Godz.09.30-11.00-szkolenie
Godz.11.00 -11.10 -przerwa
Godz.11.10-12.40 -szkolenie
Godz.12.40-12.50 -przerwa
Godz.12.50-14.00 -szkolenie
Godz.14.00-14.10 -przerwa
Godz.14.10-15.30 -szkolenie

Dostęp do wirtualnego pokoju konferencyjnego zostanie przesłany na adres e-mail Uczestnika szkolenia na 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia.

Wymagania techniczne: Komputer, smartfon lub tablet podłączony do internetu z prędkością łącza od 512 KB/sek.

 

Inwestycja:

Szkolenie on-line1090.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu on-line
-materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
-renomowany certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia (w wersji elektronicznej lub papierowej)
-konsultacje poszkoleniowe
-10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte i on-line organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER.

 

Zgłoszenie:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a  następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl). 

 

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji. 

 

Kontakt:

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań

Godziny pracy biura:      Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. (61) 3 070 303
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 4 152 820
tel. 508 393 926
tel. (61) 4 152 036
tel. (61) 4 152 810  

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl
 

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

POLITYKA RABATOWA

Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.   

 

Uwagi:

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przed szkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pllub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

 


Szkolenie skierowane jest dla osób, które rozpoczynają pracę w dziale płac oraz dla osób, które zamierzają uzupełnić i usystematyzować już posiadaną wiedzę z tego zakresu. 

 

Czas trwania
2 dni (12 h)
Termin / Lokalizacja
 1. 18.03.2021 / 18-19/03 online
 2. 15.04.2021 / 15-16/04 online
Cena
1090 zł netto
Zgłoszenie
Naliczanie wynagrodzeń w praktyce -2-dniowe warsztaty i konsultacje. Certyfikowane szkolenie online.
Organizator
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.