menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
e-learning
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do pracowników działów zamówień publicznych, osób sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w jednostce, kierowników jednostek, członków komisji przetargowych, pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie lub prowadzenie postępowań do i powyżej progu stosowania ustawy, pracowników różnych działów odpowiedzialnych za szacowanie i opis przedmiotu zamówienia - również w przypadku zamówień do progu stosowania ustawy, wykonawców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy praktycznej, osób kontrolujących zamówienia publiczne, kadry informatycznej odpowiedzialnej za wdrożenie elektronizacji zamówień publicznych w jednostce, innych osób zainteresowanych poszerzeniem, uaktualnieniem swojej wiedzy na temat zamówień publicznych w praktycznym stosowaniu.
Wymagania wstępne
Przesłanie zgłoszenia na szkolenie.
Program
CZĘŚĆ 1 PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA 
1. Zamówienia o wartości pomiędzy 50.000, a 130.000 zł.• obowiązek publikacji ogłoszeń o zamówieniach bagatelnych (wymagana zawartość, zasady publikacji)• procedura udzielenia zamówienia bagatelnego2. Obowiązki związane z planowaniem postępowań o udzielenie zamówień polegające na wprowadzeniu:• wymogu dokonywania analizy potrzeb przed wszczęciem postępowania o udzielenie Zamówienia• obowiązku aktualizacji rocznych planów postępowań• zwiększenia znaczenia wstępnych konsultacji rynkowych na etapie przygotowania postępowania• zasady efektywności.3. Nowe zasady ustalania wartości zamówienia• Podstawy szacowania wartości zamówień• Udzielanie zamówień mieszanych w częściach• Sumowanie wartości zamówień, w tym brak konieczności agregowania podobnych usług i robót budowlanych4. Dokumenty w postępowaniu wg. nowego Prawa zamówień publicznych:• opis potrzeb i wymagań Zamawiającego5. Ocena podmiotowa wykonawców:• nowe warunki udziału w postępowaniu;• zmienione obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia• zasady polegania na zasobach podmiotu trzeciego• nowe zasady wykazywania spełnienia kryteriów selekcji w procedurach wieloetapowych CZĘŚĆ 2 PRZEBIEG POSTĘPOWANIA 6. Wymagania proceduralne w postępowaniach według nowej ustawy Pzp• Powyżej progu:- ważne zmiany w trybie przetargu nieograniczonego - uporządkowanie procedury odwróconej i dalsze odformalizowanie procedur- nowe zasady wnoszenia i zwrotu wadium- nowe terminy związania z ofertą• Poniżej progu:- zastąpienie trybów przetargowych i negocjacji z ogłoszeniem trybem podstawowym- możliwość negocjowania treści ofert w celu ich ulepszania7. Otwarcie ofert:• brak obecności wykonawcy podczas otwarcia ofert• ograniczenie informacji publikowanych na stronie internetowej zamawiającego• nowe zasady postępowania w przypadku awarii system teleinformatycznego• otwarcie ofert po zmianach• nowa procedura wykazywania braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.8. Badanie i ocena ofert z uwzględnieniem wymogów elektronizacji i form składanych dokumentów:• przedmiotowe środki dowodowe;• podmiotowe środki dowodowe;• nowe przesłanki odrzucenia oferty;• zmiany w zakresie uzupełniania dokumentów i oświadczeń.9. Zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego przez:• określenie nowej zasady kształtowania umów• wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych• określenie obowiązkowych postanowień umownych;• wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia.• wymagane postanowienia umowy w przypadku korzystania z prawa opcji.10. Nowe zasady kontroli zamówień publicznych 
Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek  korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.
Harmonogram szkolenia / 1 dzień / on-line
godz. 09.00 - 10.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./godz. 10.30 - 10.45 /przerwa/godz. 10.45 - 12.15 /c.d. zajęć 2 godz./godz. 12.15 - 12.45 /przerwa/godz. 12.45 - 14.00 /c.d. zajęć 2 godz./
Prowadzący
K. P - Specjalizacja: Prawo zamówień publicznych, kontrola zarządcza, finanse publiczne, dyscyplina finansów publicznych. Posiada wykształcenie wyższe prawnicze, 9 letnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej - praca w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie na stanowisku głównego inspektora kontroli w latach 2003 – 2012, 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie specjalistycznego doradztwa - własna działalność gospodarcza w zakresie doradztwa dla jednostek administracji publicznej oraz sektora prywatnego od 2012 do chwili obecnej, ponad 11 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń działalność szkoleniowa od roku 2006 do chwili obecnej, rocznie ponad 1000 godzin szkoleniowych, 9 letnie doświadczenie na stanowisku wykładowcy akademickiego - UMCS w Lublinie w latach 2006-2009 – prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych „Zarządzanie projektami UE” Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie od 2012 r. do chwili obecnej prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych „Zamówienia publiczne” i „Rachunkowość budżetowa” Akademia Pedagogiki Specjalnej i. Grzegorzewskiej w Warszawie od 2015 r. do chwili obecnej – prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych „Zarządzanie oświatą” (tematy związane z zarządzaniem finansami).
Forma
on-line
Czas trwania
1 dzień/6h
Termin / Lokalizacja
  1. 19.01.2021 / on-line/1 dzień
Cena
300 +23%VAT
Zgłoszenie
NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
W cenę wliczono
-materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej -imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia -indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia i po szkoleniu -ankieta oceniająca szkolenie -test sprawdzający wiedzę (pre i post test)
Zdobyta wiedza
Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. Celem wprowadzenia nowej regulacji jest m.in. uproszczenie zasad udzielania zamówień publicznych, a także poprawa pozycji wykonawców i podwykonawców jako partnerów w realizacji kontraktu. Ustawodawcy chodziło też o to, by zwiększyć efektywność, innowacyjność i przejrzystość zamówień oraz zmaksymalizować udział małych i średnich przedsiębiorstw w realizacji publicznych kontraktów. Ustawa wprowadza szereg nowych instytucji, które mają wpłynąć na realizację założonych celów. Są to dla przykłady: • określenie progu zamówień bagatelnych na poziomie 130.000 PLN • wprowadzenie zamówień bagatelnych od 50.000 zł do 130.000 zł • etap wstępnych konsultacji rynkowych jako narzędzie pomocne zamawiającemu w zamówieniu optymalnego rozwiązania, • tryb podstawowy w postępowaniach krajowych oraz możliwość doprecyzowania oferty po jej otwarciu • zniesienie jawnego otwarcia ofert • elektroniczne składanie ofert • katalog klauzul abuzywnych (niedozwolonych) w umowach ws. zamówień publicznych, co jest ukłonem w stronę wykonawców • jeden wyspecjalizowany sąd do rozpatrywania skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, co z pewnością wpłynie na ujednolicenie linii orzeczniczych w sprawach z zakresu zamówień publicznych
Certyfikaty
Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Organizator
FUNDACJA ORYLION - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.