menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM - LOGISTYKA I ŁAŃCUCHY DOSTAW

Kategoria
ZARZĄDZANIE FIRMĄ
Typ szkolenia
e-learning
Profil uczestników
Szkolenie jest kierowane do: - kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla w pionie w pionie operacyjnym, - pecjalistów, planistów i analityków łańcuchów i sieci dostaw, - kierowników, specjalistów i planistów poszczególnych obszarów operacyjnych przedsiębiorstwa
Wymagania wstępne
Przesłanie zgłoszenia na szkolenie.
Program
1. Zintegrowane zarządzanie przedsiębiorstwem - logistyka i łańcuchy dostaw.   
- zakres zarządzania logistyką i łańcuchem dostaw,- systemowe powiązanie procesów logistycznych w łańcuchu dostaw,- integracja przepływów produktowych, informacyjnych i finansowych- zarządzanie procesowe i koordynacja logistyczna współpracy w łańcuchu dostaw,- model łańcucha dostaw; struktury planowania, sterowania kontroli; model referencyjny procesów łańcucha dostaw SCOR – Supply Chain Operations Reference-model,- konfiguracje łańcuchów dostaw, przepływu materiałów i produktów - MTS, ATO, MTO, ETO. Koncepcje Lean i Agile w zarządzaniu łańcuchem dostaw- systemy informatyczne klasy ERP, SCM i APS/APO zarządzania łańcuchem dostaw, portale internetowe, katalogi elektroniczne, elektroniczna wymiana danych – EDI w łańcuchu dostaw,- wpływ zarządzania logistyką i łańcuchem dostaw na osiąganie przewagi konkurencyjnej i wartość dla klienta,- identyfikacja ładunków i partnerów, systemy automatycznej identyfikacji, etykiety logistyczne, traceability w łańcuchu dostaw,- outsourcing I operator logistyczny w łańcuchu dostaw -  third i fourth party logistics
2. Zintegrowane zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa  -  Zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem
a) Zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem.
- proces zaopatrzenia przedsiębiorstwa,- sposoby zaopatrzenia (single i sole sourcing, multiple sourcing)- struktura organizacyjna, zakres obowiązków i odpowiedzialności, uwarunkowania zarządzania zaopatrzeniem- indeks materiałowy i kartoteka materiałowa- gospodarka materiałowa i cykl zaopatrzenia przedsiębiorstwa- proces ofertowania, analiza danych dostawcy i metody oceny, kryteria selekcji i oceny konkurencyjności dostawców- analiza ABC i XYZ w zarządzaniu bezpieczeństwem materiałowym- planowanie potrzeb materiałowych (MRP),- prognozowanie potrzeb materiałowych,- negocjacje zakupowe, procedury kwalifikacji i okresowej oceny dostawców- kontrakt zaopatrzeniowy
b) Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie.
- analiza potrzeb/zużycia. Histogram zużycia  i analiza parametrów potrzeb gospodarczych – średnia, odchylenie standardowe, poziom obsługi, czas realizacji zamówienia, trend i sezonowość zużycia.- metody  i  systemy  zamawiania. Zapas rotujący i bezpieczeństwa- ekonomiczna wielkość  i częstość zamawiania.- wielkość zamówienia dla stabilnych i zmiennych potrzeb rynku.- analiza kosztów uzupełnienia i utrzymania zapasów.- pomiar wyników zarządzania zapasami
c) Zarządzanie magazynem i gospodarka magazynową
- podatność magazynowa ładunku, infrastruktura magazynowa i plany jej  rozmieszczenia- organizacja magazynu i charakterystyka stref magazynowych.- organizacja pracy w magazynie i charakterystyka procesów i operacji magazynowych w strefach: przyjęcia i składowania, kompletacji i wydania z magazynu- system informacyjny magazynu. Dokumenty i ewidencja obrotu magazynowego. Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie magazynem klasy WMS- elementy projektowania magazynu,- koszty w gospodarce magazynowej. Analiza wskaźnikowa operacyjna i ekonomiczna  systemu magazynowego
d) Zarządzanie produkcją i przepływem materiałów
- otoczenie zarządzania przepływem  materiałów w przedsiębiorstwie na poziomie strategicznym, taktycznym i operatywnym.- plan sprzedaży i produkcji (Plan S&OP). Relacje planowania produkcji z planowaniem zasobów i potencjału przedsiębiorstwa- główny harmonogram produkcji (MPS). Metody opracowania harmonogramu produkcji. Powiązania informacyjne z zrządzaniem popytem w przedsiębiorstwie i planowaniem dystrybucji. Plan spływu wyrobów gotowych. Planowanie partii produkcyjnej.- marszruta produkcyjna i struktura wyrobu – rachunek materiałowy (BOM).- sterowanie  przepływem  produkcji. Normatywy produkcyjne. Zasady priorytetów w sterowaniu produkcją. Dokumenty produkcyjne.- zarządzanie potencjałem produkcyjnym, planowanie obciążenia maszyn i urządzeń,- bilansowanie zadań i obciążenia zasobów,
e) Zarządzanie dystrybucją i transportem
- planowanie kanałów dystrybucji na rynek, racjonalizacja metod dystrybucji i poziomu obsługi klienta- analiza potrzeb pokrycia dostaw, planowanie lokalizacji zapasów w dystrybucji- koordynacja współpracy ze sprzedażą i produkcją- planowanie potrzeb i zasobów dystrybucji (DRP I, DRP II),- analiza potrzeb przewozowych, planowanie dostaw,- planowanie floty transportowej, outsourcing w transporcie- metody planowania tras, ładunku i środka transportu- harmonogramowanie w transporcie, planowanie wykorzystania, - analiza kosztów i wyników dystrybucji, analiza wskaźnikowa, raportowanie 
3. Analiza wyników zarządzania logistyką w łańcuchu dostaw
- analiza wyników operacyjnych przedsiębiorstwa  – wydajność planowana i rzeczywista, sprawność, poziom wykorzystania zasobów logistycznych,- analiza niezawodności działania łańcucha dostaw i jej ocena parametryczna,- controlling operacyjny i system mierników logistycznych - ocena wskaźnikowa podsystemów przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw- analiza kosztów logistyki przedsiębiorstwa- logistyka  i łańcuch dostaw - centrum kosztów czy centrum zysków- wpływ logistyki i procesów łańcucha dostaw na wynik finansowy przedsiębiorstwa.
W zarządzaniu procesami operacyjnymi zakupów i zaopatrzenia, produkcji oraz dystrybucji i sprzedaży w pełnym łańcuchu dostaw, należy powiązać wiele obszarów zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie planowania działań, wykorzystania zasobów, przepływu materiałów i ładunków oraz controllingu i analiz finansowych. Zarządzanie operacjami przedsiębiorstwa obejmuje uporządkowane decyzje zaopatrzenia, wytworzenia produktów i ich dystrybucji na docelowy rynek podporządkowane celom obsługi klienta oraz wielkości/wartości sprzedaży i zysku.Prezentowany w trakcie szkolenia warsztat narzędziowy zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwem - logistyką i łańcuchem dostaw w poszczególnych obszarach planowania przepływu materiałów i produktów: zakupów i zaopatrzenia, zapasów, magazynowania, produkcji, transportu i spedycji, dystrybucji i obsługi sprzedaży – obejmuje metody planowania i organizacji pracy, procedury i zasady podejmowania decyzji, zależności obliczeniowe, narzędzia i systemy informatyczne. Omawiane są przypadki wielu obszarów działań logistycznych różnych sektorów gospodarki, rozwiązania organizacyjne, przedstawiane są przykłady obliczeń oraz wiele ćwiczeń rachunkowych.Szerokie spektrum wymagań wiedzy i kwalifikacji sprawia, że zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów i specjalistów ds. procesów logistycznych i łańcuchów dostaw, potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania roli i znaczenia procesów w sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwem i łańcuchem dostaw produktu. Poszukiwani są fachowcy, którzy potrafią skoordynować procesy biznesowe i operacyjne przedsiębiorstwa w celu efektywnej, sprawnej, skutecznej i elastycznej reakcji na potrzeby klienta, konkurencyjności produktu i realizacji celów przedsiębiorstwa
Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.
Szkolenie on-line 2-dni:
godz. 09.00 - 10.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./godz. 10.30 - 10.45 /przerwa/godz. 10.45 - 12.15 /c.d. zajęć 2 godz./godz. 12.15 - 12.45 /przerwa/godz. 12.45 - 14.00 /c.d. zajęć 2 godz./
Prowadzący
R. G - Jest wieloletnim praktykiem Lean Manufacturing, Kaizen, zarządzania projektami, logistyką, zmianą i przedsiębiorstwem oraz prowadzi szkolenia z tych dziedzin. Przez wiele lat był związany z branżą produkcji wód mineralnych: samodzielnym specjalistą w Nałęczowianka Sp. z o.o., dyrektorem generalnym i dyrektorem zakładu w Nałęczów Zdrój Sp. z o.o. (producent wody Cisowianka). Zajmował się w nich zarządzaniem przedsiębiorstwem, wdrażaniem systemów zarządzania procesami produkcyjnymi, zarządzaniem łańcuchem dostaw, wdrażaniem nowych technologii produkcji, wdrażaniem systemów jakościowych.
Forma
on-line
Czas trwania
2 dni/12h
Termin / Lokalizacja
  1. 17.05.2021 / on-line /2dni
Cena
600 +23%VAT
Zgłoszenie
ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM - LOGISTYKA I ŁAŃCUCHY DOSTAW
W cenę wliczono
-materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej -imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia -indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia i po szkoleniu -ankieta oceniająca szkolenie -test sprawdzający wiedzę (pre i post test)
Zdobyta wiedza
Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami zarządzania przedsiębiorstwem w tym: planowania działań, wykorzystania zasobów, przepływu materiałów i ładunków oraz controllingu i analiz finansowych. Cele szczegółowe - korzyści nabyte po szkoleniu pod kątem: Wiedzy: Uzyskanie wiedzy w zakresie reguł uelastyczniania łańcucha dostaw oraz zasad pomiaru elastyczności, możliwości najnowszych technologii logistycznych wykorzystywanych do skracania LT (czasu realizacji operacji logistycznych), jak np. RFID. Poszerzenie wiedzy w zakresie zasad ustalania stanów magazynowych np. minimalne zapasy, zapas bezpieczeństwa, VMI (Vendor Managed Inventory). Poznanie zasad użycia Lean i TOC dla rozwoju łańcucha dostaw oraz zasad zarządzania łańcuchem dostaw na zasadach Pull oraz zasad użycia metody SCOR (Supply Chain Operations Reference Model), jak i analizy procesów logistycznych ABCD Oliver Wight Umiejętności: Nabycie umiejętności prowadzenia analizy procesowej i identyfikacja siedmiu źródeł strat w łańcuchu dostaw - strat stojących na drodze do Pull (przykłady) Postaw społecznych: Uczestnicy szkolenia w sposób pewny i kompetentny będą wykorzystywać nabytą wiedzę i umiejętności w planowaniu zadań i sprawnym kierowaniu działaniami logistycznymi, co usprawni zarządzanie przedsiębiorstwem. Dzięki opanowaniu podstaw prowadzenia rachunku kosztów działan ( metoda ABC ), przyczynią się do optymalizacji kosztów.
Certyfikaty
Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Organizator
FUNDACJA ORYLION - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.